Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 15: Kiểm tra đội hình đội ngũ - Trường THCS Tân Hiệp

I . NHIỆM VỤ:

 Kiểm tra: Đội Hình Đội Ngũ.

 II.YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

-Biết cách thực hiện tư thế nghỉ, nghiêm, quay trái, phải, đằng sau, đi điều – đứng lại; vòng trái, vòng phải.

2. Kĩ năng:

-Thực hiện cơ bản đúng kĩ năng đội hình đội ngũ và điều khiển đội hình đội ngũ.

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

- Sân tập TDTT của trường.

V.DỤNG CỤ:

- Còi

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 15: Kiểm tra đội hình đội ngũ - Trường THCS Tân Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 08 MOÂN : KIEÅM TRA ÑHÑNÕ. ˜w™ Tieát CT : 15 Thôøi gian daïy : Tuaàn 08 I . NHIEÄM VUÏ: Kieåm tra: Ñoäi Hình Ñoäi Nguõ. II.YEÂU CAÀU: Kieán thöùc: -Bieát caùch thöïc hieän tö theá nghæ, nghieâm, quay traùi, phaûi, ñaèng sau, ñi ñieàu – ñöùng laïi; voøng traùi, voøng phaûi. 2. Kó naêng: -Thöïc hieän cô baûn ñuùng kó naêng ñoäi hình ñoäi nguõ vaø ñieàu khieån ñoäi hình ñoäi nguõ. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: Saân taäp TDTT cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: Coøi PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay caùc khôùp, caêng cô. (8p) 1’ 1’ 6’(2x8) II/ Phaàn cô baûn: 1)ÑHÑN: Kieåm tra ÑHÑN Tö theá nghæ-nghieâm, quay phaûi-traùi-sau, giaäm chaân taïi choã, ñi ñeàu voøng phaûi traùi. * Thang ñieåm: 9 – 10 ñieåm 7 – 8 ñieåm 5 – 6 ñieåm 3 – 4 ñieåm 4)Cuûng coá kyõ thuaät: Caùc ñoäng taùc boå trôï, xuaát phaùt cao, thôû trong chaïy beàn. (30p) III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Caùc ñt boå trôï, Lt chaïy beàn. -Xuoáng lôùp (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. +Tích cöïc kieåm tra ñaït thaønh tích toát. +Thöïc hieän ñuùng, ñeàu vaø ñeïp caùc kyõ naêng quy ñònh. +Thöïc hieän ñöôïc töông ñoái ñuùng nhöng chöa ñeàu. +Cô baûn bieát caùch thöïc hieän, nhöng thöïc hieän ñieåm soá sai hoaëc ñi thieáu böôùc hay thöøa böôùc. +Khoâng thöïc hieän ñuùng ñieåm soá vaø daøn haøng, doùng haøng. +HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai. ñ/t, söûa sai laàm thöôøng maéc ñeå RKN. *Toå chöùc vaø PP kieåm tra: +Kieåm tra nhieàu ñôït, moãi ñôït 5 - 6 hs. +Moãi hs ñöôïc kieåm tra 1 laàn. +Caùn söï hoâ nhòp ñeå hs thöïc hieän. +Hs döôùi 5 ñieåm, gv cho KT laàn 2. +Caùc tröôøng hôïp khaùc gv quyeát ñònh. -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs RKN. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Taân Hieäp, Ngaøy 15 Thaùng 10 Naêm2010 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Nguyeãn Thanh Danh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 8(1).doc