Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Lý thuyết - Năm học 2013-2014

I . NHIỆM VỤ:

 - Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT(phần 1).

II.YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

 - Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT.

2. Kĩ năng:

 - Biết và vận dụng để phòng tránh chấn thương khi luyện tập, thi đấu.

3. Thái độ:

 - HS tích cực phát biểu .

III.THỜI GIAN:

 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 Sân tập TDTT của trường.

V.DỤNG CỤ:

 Tài liệu

 

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Lý thuyết - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 01 MOÂN: LYÙ THUYEÁT ˜w™ Tieát CT : 1 Thôøi gian daïy : 20 / 08 / 2013 I . NHIEÄM VUÏ: - Phoøng traùnh chaán thöông khi hoaït ñoäng TDTT(phaàn 1). II.YEÂU CAÀU: 1. Kieán thöùc: - Bieát yù nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong taäp luyeän TDTT. 2. Kó naêng: - Bieát vaø vaän duïng ñeå phoøng traùnh chaán thöông khi luyeän taäp, thi ñaáu. 3. Thaùi ñoä: - HS tích cöïc phát biểu . III.THÔØI GIAN: 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: Saân taäp TDTT cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: Taøi lieäu PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu cuûa buoåi taäp. (4p) II/ Phaàn cô baûn: * Phaàn I: YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong hoaït ñoäng TDTT. * Cuûng coá kyõ thuaät: YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông. (37p) 32’ 5’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: -Xuoáng lôùp: (4p) YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Naém ñöôïc, laø do khoâng tuaân thuû theo nguyeân taéc vaø phöông phaùp taäp luyeän TDTT môùi ñeå xaûy ra caùc chaán thöông. -Naém ñöôïc, caùc loaïi chaán thöông thöôøng xaûy ra vaø chaán thöông laø ñi ngöôïc laïi muïc ñích cuûa TDTT. Töø ñoù bieát ñöôïc phoøng traùnh chaán thöông laø moät yeâu caàu quan troïng trong hoaït ñoäng TDTT. -Naém vöõng caùc loaïi chaán thöông thöôøng xaûy ra ñeå phoøng traùnh. +Taäp trung chuù yù nghe gv toùm laïi baøi hoïc. -Gv giaûng giaûi cho hs naém vöõng yù nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông. -Ñaët ra caùc caâu hoûi ñeå hs traû lôøi, hoaëc thaûo luaän. GV daãn daét vaán ñeà vaø cuøng hs ñi ñeán keát luaän. -Gv neâu caùc vaán ñeà döôùi daïng caâu hoûi keát hôïp vôùi tranh veõ. -Chia nhoùm ñeå hs thaûo luaän, tìm ví duï, sau ñoù baùo caùo keát quaû, gv cuøng hs nhaän xeùt ñaùnh giaù. -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -ÑH sole caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy 17 Thaùng 08 Naêm 2013 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Traàn Syõ Huøng NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : * Ưu điểm : * Khuyết điểm: Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docTIET 1.doc
Giáo án liên quan