Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 3+4: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thanh Tâm

I . NHIỆM VỤ:

 1.Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8.

 Học từ nhịp 9 đến 17.

 2.CN: Các động tác bổ trợ chạy ngắn, trò chơi phát triển sức nhanh.

 3.Chạy bền: Trò chơi”Chạy dích dắc tiếp sức”

 Một số động tác hồi tỉnh sau chạy.

 II.YÊU CẦU:

 -Kiến thức :biết thực hiện bài td từ nhịp 9 đến 17,động tác bổ trợ

 Chạy ngắn phát triển sức nhanh,một số đt hồi tỉnh

- Kĩ năng : thực hiện được bài td từ nhịp 9 đến 17,một số đt bổ

 Trợ chạy ngắn pht triển sức nhanh ,đt hồi tỉnh

 - Thi độ :Ổn định tổ chức an tồn trong tập luyện

III.THỜI GIAN:

- 2 tiết (90)

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 3+4: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thanh Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 2 MOÂN : BAØI THEÅ DUÏC-CHAÏY NGAÉN-CHAÏY BEÀN ˜w™ Tuaàn : 02 Tieát CT : 3+4 Thôøi gian daïy : 21/ 08/ 2012 I . NHIEÄM VUÏ: 1.Baøi TD: OÂn töø nhòp 1 ñeán nhòp 8. Hoïc töø nhòp 9 ñeán 17. 2.CN: Caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy ngaén, troø chôi phaùt trieån söùc nhanh. 3.Chaïy beàn: Troø chôi”Chaïy dích daéc tieáp söùc” Moät soá ñoäng taùc hoài tænh sau chaïy. II.YEÂU CAÀU: -Kiến thức :biết thực hiện bài td từ nhịp 9 đến 17,động tác bổ trợ Chạy ngắn phát triển sức nhanh,một số đt hồi tỉnh Kĩ năng : thực hiện được bài td từ nhịp 9 đến 17,một số đt bổ Trợ chạy ngắn phát triển sức nhanh ,đt hồi tỉnh - Thái độ :Ổn định tổ chức an toàn trong tập luyện III.THÔØI GIAN: 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Voâi, tranh caùc ñoäng taùc boå trôï, tranh TD. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô. Kieåm tra baøi cuõ: Caùc nhòp baøi TD. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1) Baøi TD: OÂn töø nhòp 1 ñeán nhòp 8. Hoïc töø nhòp 9 ñeán 17. 2)CN: _ Troø chôi: Chaïy tieáp söùc _Caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy cöï ly ngaén, 3)Chaïy beàn: _Troø chôi: Chaïy dích daéc tieáp söùc. _ Moät soá ñoäng taùc hoài tænh sau chaïy. 4)Cuûng coá kyõ thuaät:Baøi TD, Caùc ñoäng taùc boå trôï. (73p) 25’x3L 25’x3L 15’ 8’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Caùc ñoäng taùc boå trôï, baøi TD, CB. -Xuoáng lôùp (7p) 4’ 2’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng -Gv goïi 3hs thöïc hieän KT gv ñaùnh giaù. +Chuù yù xem tranh TD, gv thò phaïm, giaûng giaûi, phaân tích kyõ thuaät. +Thöïc hieän ñuùng bieân ñoä ñoäng taùc, ñuùng tö theá ñoäng taùc, ñuùng nhòp hoâ cuûa caùn söï. +Hít thôû ñeàu theo nhòp baøi taäp. -Naém vöõng luaät chôi, tích cöïc trong khi tham gia troø chôi, ñaûm baûo an toaøn. +Thöïc hieän nhòp nhaøng, phoái hôïp ñaùnh tay. +Naâng cao ñuøi, khoâng ngaõ thaân ra sau. +Ñaïp sau maïnh, thaúng chaân sau. +Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï. -Naém luaät troø chôi, tham gia tích cöïc. +Xem gv thò phaïm vaø thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc hoài tænh sau chaïy. +Chuù yù keát hôïp hít thôû, thaû loûng tích cöïc. -HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai. -Xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm. -Gv ñieàu khieån cho hs thöïc hieän chung, sau ñoù chia 4 nhoùm taäp luyeän. -Gv quaûn lyù, nhaéc nhôû söûa sai cho hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15m 40m -Chuù yù chaïy dích daéc trôû veà. 40m -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuõng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù b.taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy 20 Thaùng 8 Naêm 2012 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Nguyễn Thanh Tâm NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

File đính kèm:

  • docbai td8.doc