Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 11

A. Chuẩn bị.

I. Mục đích yêu cầu.

- Luyện tập: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao, chạy nhanh 40-60m.

- Môn tự chọn. Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay cơ bản đúng,

II. Phương tiện: sân tập, đường chạy, bóng chuyền.

B. Quá trình lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 Ngµy so¹n: 24/10/2008 Ngµy d¹y: 31/10/2008 TiÕt 21 ch¹y nhanh - m«n tc - ch¹y bỊn A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - LuyƯn tËp: ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 40-60m. - M«n tù chän. Thùc hiƯn ®­ỵc kü thuËt ®Ưm bãng thÊp tay vµ chuyỊn bãng cao tay c¬ b¶n ®ĩng, II. Ph­¬ng tiƯn: s©n tËp, ®­êng ch¹y, bãng chuyỊn. B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè -GV phỉ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. 2.Khëi ®éng *Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y nhanh. *LuyƯn tËp n©ng cao c¸c kü n¨ng: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30 -40m 3. M«n tù chän: * ¤n tËp kü thuËt ®Ưm bãng t¹i chç vµvµ chuyÕn bãng cao tay. . 4. Cđng cè bµi: . III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng. - thùc hiƯn ®éng t¸c ®iỊu hoµ 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ. 10' 2’ 8’ 30’ 3L 3L 3L 3L 5’ 5’ - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. §HNL xÕp thµnh 4 hµng ngang cù ly hĐp. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV - TËp theo tÝn hiƯu cđa GV §HTL gièng §HK§ - Ch¹y theo tèp, mçi tèp 5 em GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt sau ®ã tỉ chøc cho häc sinh «n tËp theo nhãm. Gäi 3-4 HS thùc hiƯn, GV cïng HS nhËn xÐt cđng cè bµi. - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần 11 Ngµy so¹n: 24/10/2008 Ngµy d¹y: 31/10/2008 TiÕt 22 ch¹y nhanh - m«n tc A. ChuÈn bÞ. I. Mơc ®Ých yªu cÇu. - LuyƯn tËp: ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 40-60m. - M«n tù chän. Thùc hiƯn ®­ỵc kü thuËt ®Ĩm bãng vµ chuyỊn bãng cao tay t¹i chç vµ di chuyĨn II. Ph­¬ng tiƯn: s©n tËp, ®­êng ch¹y, bãng ch­yỊn B. Qu¸ tr×nh lªn líp. Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: - Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè -GV phỉ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. 2.Khëi ®éng *Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y ch»ng. 3. KiĨm tra bµi cị. Nªu vµ thùc hiƯn kü thuËt xuÊt ph¸t cao. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y nhanh. *LuyƯn tËp n©ng cao c¸c kü n¨ng: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30 -40m 3. M«n tù chän: * ¤n tËp kü thuËt ®Ưm bãng t¹i chç chuyỊn bãng cao tay t¹i chç vµ di chuyĨn. 4. Củng cố bài học: III. PhÇn kÕt thĩc. 1. Th¶ láng. - thùc hiƯn ®éng t¸c ®iỊu hoµ 2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ. 10' 2’ 8’ 30’ 3L 3L 3L 3L 5’ - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gv. §HNL xÕp thµnh 4 hµng ngang cù ly hĐp. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV - TËp theo tÝn hiƯu cđa GV §HTL gièng §HK§ - Ch¹y theo tèp, mçi tèp 5 em GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt sau ®ã tỉ chøc cho häc sinh «n tËp theo nhãm. Gäi 3-4 HS thùc hiƯn, GV cïng HS nhËn xÐt cđng cè bµi. - Yªu cÇu häc sinh th¶ láng tÝch cùc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m Gv

File đính kèm:

  • docTUAN 11.doc