Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Lí thuyết - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Thị trấn

I . NHIỆM VỤ:

 1.LT: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT(phần 1).

 II.YÊU CẦU:

 1/ Kiến thức:Tiếp thu và tích cực luyện tập chạy nhanh.

 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đ học vo chạy nhanh v chuyền bĩng cao tay.

 3/thái độ: nghim tc ,Tích cực luyện tập nội dung đ học.

 -Hiểu được ý nghĩa, nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT.

 -Biết và vận dụng để phòng tránh chấn thương.

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Tài liệu

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 1: Lí thuyết - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Thị trấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 1 MOÂN: LYÙ THUYEÁT ˜w™ Tuaàn : 01 Tieát CT : 1 Thôøi gian daïy : 13-19/8/2012 I . NHIEÄM VUÏ: 1.LT: Phoøng traùnh chaán thöông khi hoaït ñoäng TDTT(phaàn 1). II.YEÂU CAÀU: 1/ Kiến thức:Tieáp thu vaø tích cöïc luyeän taäp chaïy nhanh. 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đã học vào chạy nhanh và chuyền bóng cao tay. 3/thái độ: nghiêm túc ,Tích cöïc luyeän taäp nội dung đã học. -Hieåu ñöôïc yù nghóa, nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh chaán thöông trong taäp luyeän TDTT. -Bieát vaø vaän duïng ñeå phoøng traùnh chaán thöông. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Taøi lieäu PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu cuûa buoåi taäp. (4p) 1’ 3’ II/ Phaàn cô baûn: 1- Lyù thuyeát: * Phaàn I: YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong hoaït ñoäng TDTT. 2)Cuûng coá kyõ thuaät: YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông. (37p) 32’ 5’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp chaïy beàn. -Xuoáng lôùp (4p) 2’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Naém ñöôïc, laø do khoâng tuaân thuû theo nguyeân taéc vaø phöông phaùp taäp luyeän TDTT môùi ñeå xaûy ra caùc chaán thöông. -Naém ñöôïc, caùc loaïi chaán thöông thöôøng xaûy ra vaø chaán thöông laø ñi ngöôïc laïi muïc ñích cuûa TDTT. Töø ñoù bieát ñöôïc phoøng traùnh chaán thöông laø moät yeâu caàu quan troïng trong hoaït ñoäng TDTT. -Naém vöõng caùc loaïi chaán thöông thöôøng xaûy ra ñeå phoøng traùnh. +Taäp trung chuù yù nghe gv toùm laïi baøi hoïc. -Gv giaûng giaûi cho hs naém vöõng yù nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông. -Ñaët ra caùc caâu hoûi ñeå hs traû lôøi, hoaëc thaûo luaän. GV daãn daét vaán ñeà vaø cuøng hs ñi ñeán keát luaän. -Gv neâu caùc vaán ñeà döôùi daïng caâu hoûi keát hôïp vôùi tranh veõ. -Chia nhoùm ñeå hs thaûo luaän, tìm ví duï, sau ñoù baùo caùo keát quaû, gv cuøng hs nhaän xeùt ñaùnh giaù. -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gvnhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Taân Chaâu,Ngaøy 13 Thaùng 08 Naêm 2013 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Traàn Duy Haø NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • doctd71.doc