Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trần Thanh Chung

I/ Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố những kết quả đã học và một số hiểu biết về TDTT và nội dung chương trình để học sinh tích cực rèn luyện thân thể.

- HS hiểu được ý nghĩa một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT và thi đấu.

- HS biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.

II/ Địa điểm - phương tiện:

- Phòng học, vở ghi.

III/ Nội dung bài dạy:

1/ Mục tiêu:

- Chương trình TD lớp 7 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 7, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học thể dục ở THCS.

2/ Nội dung chương trình thể dục lớp 7:

- Lý thuyết chung: Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Đội hình đội ngũ: (ĐHĐN)

+ Ôn tập những nội dung đã học ở lớp 6; Học đội hình 0 - 2 - 4 và 0 - 3 - 6 - 9

 

doc70 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trần Thanh Chung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng 2/ Phương tiện: Còi, bóng chuyền. IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ PHẦN MỞ ĐẦU - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ kiểm tra. - Khởi động: Xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. Ép dọc, ép ngang. 10p €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV Đội hình nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS Đội hình khởi động II/ PHẦN CƠ BẢN 1/ TTTC: Ôn: + Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. + Đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện 2/ CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên. 30p 25p 5p Nam: 400m Nữ: 300m Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm tập luyện €€€€ € € €€€ CS € GV €€€€ € € €€€ Gv thị phạm và phân tích động tác sau đó cho HS tập luyện. GV sửa sai cho HS Chạy thành một hàng dọc quanh sân III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng: 2/ Nhận xét: Nhận xét chất lượng buổi kiểm tra và thông báo điểm. 3/ Dặn dò: Về nhà ôn các kỹ thuật đã học. 5p * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV Rút kinh nghiệm giờ dạy TUẦN: 16 NGÀY SOẠN:25/11/2012 TIẾT: 31 TTTC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: TTTC: Biết cách thực hiện kỹ thuật chuyền và đệm bóng. - CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên. II/ YÊU CẦU: TTTC: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chuyền và đệm bóng. CHẠY BỀN: Tập luyện nghiêm túc và tích cực. III/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Tại sân trường 2/ Phương tiện: Còi, bóng chuyền. IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ PHẦN MỞ ĐẦU - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ kiểm tra. - Khởi động: Xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. Ép dọc, ép ngang. 10p €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV Đội hình nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS Đội hình khởi động II/ PHẦN CƠ BẢN 1/ TTTC: Ôn: + Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay. + Đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện 2/ CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên. 30p 25p 5p Nam: 400m Nữ: 300m Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm tập luyện €€€€ € € €€€ CS € GV €€€€ € € €€€ Gv thị phạm và phân tích động tác sau đó cho HS tập luyện. GV sửa sai cho HS Chạy thành một hàng dọc quanh sân III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng: 2/ Nhận xét: Nhận xét chất lượng buổi kiểm tra và thông báo điểm. 3/ Dặn dò: Về nhà ôn các kỹ thuật đã học. 5p * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV Rút kinh nghiệm giờ dạy TUẦN: 16 NGÀY SOẠN:25/11/2012 TIẾT: 32 KIỂM TRA TTTC MÔN BÓNG CHUYỀN I/ MỤC TIÊU: TTTC: Biết cách thực hiện kỹ thuật đệm bóng. II/ YÊU CẦU: TTTC: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đệm bóng. III/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Tại sân trường 2/ Phương tiện: Còi, bóng chuyền. IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ PHẦN MỞ ĐẦU - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ kiểm tra. - Khởi động: Xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. Ép dọc, ép ngang. 10p €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV Đội hình nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS Đội hình khởi động II/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Ôn: + Đệm bóng 2/ KIỂM TRA: Kỹ thuật đệm bóng + Cách cho điểm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c vµ kÜ thuËt cña tõng häc sinh. Trên 5 điểm Đạt, dưới 5 điểm Chưa đạt. - Thực hiện tốt 1 lần đệm bóng được 2 điểm 30p 5p 25p Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm tập luyện €€€€ € € €€€ CS € GV €€€€ € € €€€ + Phương pháp tổ chức: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 học sinh. - Mỗi HS được kiểm tra 1 lần với 5 quả đệm bóng. - Cán sự tung bóng cho HS thực hiện - GV quan sát và cho điểm. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng: 2/ Nhận xét: Nhận xét chất lượng buổi kiểm tra và thông báo điểm. 3/ Dặn dò: Về nhà ôn các kỹ thuật đã học. 5p * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV Rút kinh nghiệm giờ dạy TUẦN: 17 NGÀY SOẠN:02/12/2012 TIẾT: 33 ÔN TẬP CHẠY NHANH I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn «n tËp n©ng cao kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao ch¹y vÒ ®Ých.(60m). 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng «n tËp n©ng cao kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. 3. Th¸i ®é: Häc sinh nghiªm tóc thùc hiÖn tèt yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. II. ĐÞa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tr­êng III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ĐL Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc 1. PhÇn më ®Çu a. NhËn líp. - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung giê häc. b. Khëi ®éng. - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Ðp d©y ch»ng däc - ngang. - BËt nh¶y ®æi ch©n. 8 - 10' 1 - 2' 7 - 8' 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 15 -17L - §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV - VÒ ®éi h×nh khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS Đội hình khởi động 2. PhÇn c¬ b¶n. a. Hoµn thiÖn dÇn n©ng cao kÜ thuËt ch¹y cù li ng¾n. - Mét sè ®éng t¸c bæ trî. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t. - L­ng h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t - Ch¹y t¨ng tèc ®é. - ¤n tËp. - XuÊt ph¸t cao chạy qu·ng (60m). Þ Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i toµn bé c¸c giai ®o¹n vµ nhÊn m¹nh nhiÖm vô cô thÓ tõng giai ®o¹n trong kÜ thuËt ch¹y nhanh (60m). b. Trß ch¬i: Chạy nhanh tiếp sức c. PhÇn kÕt thóc - Häc sinh ®i bé th¶ láng toµn th©n. - Gi¸o viªn nhËn xÐt tinh thÇn tËp luyÖn cña häc sinh. Giao vÒ nhµ «n tËp mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n giê sau kiÓm tra. - Gi¸o viªn vµ häc sinh kÕt thóc giê häc. 28 - 30' 2L 2L x 25m 2L x 25m 2L x 20m 3 - 4L x 60m 4 – 5’ - Häc sinh thùc hiÖn theo tõng nhãm 4 häc sinh mét lÇn. Sau ®ã ®i bé th¶ láng vÒ cuèi hµng. - Häc sinh quan s¸t vµ chó ý tiÕp thu. - Gi¸o viªn duy tr× häc sinh ch¬i trß ch¬i. - §éi h×nh xuèng líp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV Rút kinh nghiệm giờ dạy TUẦN: 17 NGÀY SOẠN:02/12/2012 TIẾT: 34 KIỂM TRA HK I CHẠY 60m I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn «n tËp n©ng cao kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng vÒ ®Ých.(60m). 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng «n tËp n©ng cao kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng vÒ ®Ých.(60m). 3. Th¸i ®é: Häc sinh nghiªm tóc thùc hiÖn tèt yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. II. ĐÞa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tr­êng Néi dung ĐL Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc 1. PhÇn më ®Çu a. NhËn líp. - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung giê häc. b. Khëi ®éng. - Ch¹y theo tÝn hiÖu cßi. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Ðp d©y ch»ng däc - ngang. - BËt nh¶y ®æi ch©n. 8 - 10' 1 - 2' 7 - 8' 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8N 15 – 17L - §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV - VÒ ®éi h×nh khëi ®éng. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV 2. PhÇn c¬ b¶n. a. Khởi động chuyên môn: - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t. - L­ng h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t - Ch¹y t¨ng tèc ®é. b. Kiểm tra - XuÊt ph¸t cao ch¹y 60m. Cách cho điểm: - Cho điểm theo bảng tiêu chuẩn RLTT. - Trên 5 điểm : Đạt ; Dưới 5 điểm : Chưa đạt 3. PhÇn kÕt thóc - Häc sinh ®i bé th¶ láng toµn th©n. - Gi¸o viªn nhËn xÐt tiết kiểm tra cña häc sinh. Giao vÒ nhµ «n tËp mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n. - Gi¸o viªn vµ häc sinh kÕt thóc giê häc. 30p 5p 1l x 30m 1l x 60m 25p 5p Phương pháp tổ chức: - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît mçi ®ît 2 - 3 häc sinh. - Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra mét lÇn. §Æc biÖt cã thÓ kiÓm tra lÇn 2. - Gv bấm thành tích, cán sự điều khiển Tập họp 4 hàng ngang thả lỏng và xuống lớp. €€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€ €Gv Rút kinh nghiệm giờ dạy TUẦN: 18 NGÀY SOẠN:09/12/2012 TIẾT: 35 + 36 kiÓm tra tiªu chuÈn rltt I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn kÜ thuËt ch¹y bÒn. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn. 3. Th¸i ®é: Häc sinh nghiªm tóc thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. II. ĐÞa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tr­êng III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung ĐL Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc 1. PhÇn më ®Çu a. NhËn líp. - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu vµ yªu cÇu vµ néi dung giê kiÓm tra b. Khëi ®éng. - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Ðp d©y ch»ng däc - ngang. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. 10' 2' 8' 2 vßng 2L x 8N 2L x 8N 2L x 8 N 2L - §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV - VÒ ®éi h×nh khëi ®éng. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV 2. PhÇn c¬ b¶n a. KiÓm tra ch¹y 400(m) nam vµ n÷ cã tÝnh thêi gian. * C¸ch cho ®iÓm: §iÓm cho theo møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt cña tõng häc sinh. Lo¹i giái: Ch¹y ®¹t møc kh¸ trë lªn theo tiªu chuÈn RLTT. Lo¹i kh¸: Ch¹y ®¹t møc ®¹t theo tiªu chuÈn RLTT . Lo¹i ®¹t: Ch¹y hÕt cù li kh«ng tÝnh thêi gian. Lo¹i ch­a ®¹t: Kh«ng ch¹y hÕt cù li quy ®Þnh. C¸c tr­êng hîp kh¸c do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. b. Trß ch¬i: "Lêi mêi lÞch sù" c. PhÇn kÕt thóc - Häc sinh t¹i chç th­ gi·n, th¶ láng toµn th©n. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè ®iÓm. Nh¾c mét sè em cã thµnh tÝch HK I ch­a cao cÇn cè g¾ng h¬n n÷a vµo HK II. Nh¾c tiÕp tôc «n c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n ®Ó häc nh¶y xa ë häc kú II. - Gi¸o viªn vµ häc sinh kÕt thóc giê häc. 30' 25p 5p 5p - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 4 - 5 häc sinh. - Mçi häc sinh kiÓm tra 1 lÇn. - §Æc biÖt kh«ng kiÓm tra hoÆc kiÓm tra 200 - 400m víi häc sinh cã thÓ lùc kÐm. - C¸n sù líp duy tr×. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Gv - Nh­ ®éi h×nh nhËn líp. Rút kinh nghiệm giờ dạy

File đính kèm:

  • docGiao an 7 HK I.doc