Giáo án Thể dục Lớp 7 - Phân phối chương trình

Tuần 1 Tiết 1 - Mục tiêu, nội dung chương trình lớp 7 (tóm tắt).

- Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

 Tiết 2 - Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Một số qui định khi học tập bộ môn.

Tuần 2 Tiết 3 - ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển ; Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải (trái), quay đằng sau.

- Chạy nhanh: Trò chơi “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật”, một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (do giáo viên chọn)

- Chạy bền: Trò chơi (do giáo viên chọn).

 Tiết 4 - ĐHĐN: Ôn như nội dung tiết 3 ; Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2, . 1-2 ; Học: Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.

- Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh ; Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

- Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy.

 

doc105 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Phân phối chương trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch­a ®¹t. - Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra tuú theo nh÷ng t×nh huèng s¶y ra mµ gi¸o viªn sö lý. - Häc sinh th¶ láng rò ch©n tay. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®äc xÕp lo¹i cho häc sinh biÕt vµ tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh xÕp lo¹i giái. TuÇn 33: Ngµy so¹n: ..................................... Ngµy gi¶ng: .................................... TiÕt 65 +66 : «n tËp häc kú I/. Môc tiªu. - BËt nh¶y - nÐm bãng : * Yªu cÇu thùc hiÖn tèt c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt, ®¹t thµnh tÝch cao. - Ch¬i trß ch¬i s«i næi, nhiÖt t×nh. II/. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp, v¸n giËm, cuèc, bãng nÐm. III/. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung yªu cÇu ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A/. PhÇn më ®Çu. 1/. NhËn líp: - Gi¸o viªn kiÓm tra sÜ sè, trang phôc vµ søc khoÎ cña häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc. 2/. Khëi ®éng: - Häc sinh ch¹y nhÑ nhµng. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - §¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. B/. PhÇn c¬ b¶n. 1/. KÜ thuËt bËt nh¶y. - Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. 2/. KÜ thuËt nÐm bãng. 3/. Trß ch¬i: “Chim rêi tæ”. * Cñng cè: C/. PhÇn kÕt thóc. - Håi tÜnh, th¶ láng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. *H­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn ë nhµ. + ¤n 1 sè ®éng t¸c bæ trî cho kÜ thuËt bËt nh¶y. 8- 10 ph 1 - 2 ph 6- 8 ph 200m 4lÍ 8nhÞp 2lÍ10m 2lÍ10m 28-30ph 5 - 7 ph ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ  - Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn . - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung giê häc. Yªu cÇu häc sinh n©ng cao ý thøc tù qu¶n. - Häc sinh ch¹y 1 vßng quanh s©n tr­êng vÒ tËp trung thµnh 4 hµng däc ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî theo hiÖu lÖnh vµ sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn. - Gi¸o viªn nh¾c l¹i 1 sè yªu cÇu vÒ kÜ thuËt cña bËt nh¶y vµ nÐm bãng, sau ®ã chia líp thµnh 2 nhãm:1 nhãm häc bËt nh¶y, 1 nhãm häc nÐm bãng sau ®ã ®æi vÞ trÝ cho nhau. - Gi¸o viªn ®i c¸c nhãm ®Ó qu¶n lý vµ h­íng dÉn häc sinh . - Gi¸o viªn phæ biÕn trß ch¬i, h­íng dÉn vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i. - Häc sinh rò ch©n tay, cói ®Êm l­ng, th¶ láng tÝch cùc. TuÇn 34: Ngµy so¹n: ..................................... Ngµy gi¶ng: .................................... TiÕt 67 : «n tËp häc kú I/. Môc tiªu. - BËt nh¶y - ®¸ cÇu : * Yªu cÇu thùc hiÖn tèt kÜ thuËt ®· häc. - Ch¬i trß ch¬i s«i næi, nhiÖt t×nh. II/. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp, v¸n giËm, cuèc. - Mçi häc sinh 1 qu¶ cÇu. III/. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung yªu cÇu ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A/. PhÇn më ®Çu. 1/. NhËn líp: - Gi¸o viªn kiÓm tra sÜ sè, trang phôc vµ søc khoÎ cña häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc. 2/. Khëi ®éng: - Häc sinh ch¹y nhÑ nhµng. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - §¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. B/. PhÇn c¬ b¶n. 1/. KÜ thuËt bËt nh¶y. - Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. 2/. KÜ thuËt ®¸ cÇu. 3/. Trß ch¬i: “KhÐo v­íng ch©n”. * Cñng cè: C/. PhÇn kÕt thóc. - Håi tÜnh, th¶ láng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. *H­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn ë nhµ. + ¤n 1 sè ®éng t¸c bæ trî cho kÜ thuËt bËt nh¶y. 8 -10 ph 1 - 2 ph 6 - 8 ph 200m 4lÍ 8nhÞp 2lÍ10m 2lÍ10m 28-30ph 5 - 7 ph - Líp tr­ëng tËp trung líp thµnh 4 hµng ngang b¸o c¸o sÜ sè vµ t×nh h×nh søc khoÎ cña líp cho gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung giê häc. Yªu cÇu häc sinh n©ng cao ý thøc tù qu¶n. - Häc sinh ch¹y 1 vßng quanh s©n tr­êng vÒ tËp trung thµnh 4 hµng däc ®Ó thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî theo hiÖu lÖnh vµ sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn. ÍÍÍÍÍÍ Í ÍÍÍÍÍÍ Í ÍÍÍÍÍÍ Í ÍÍÍÍÍÍ Í p - Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm:1 nhãm häc bËt nh¶y, 1 nhãm häc ®¸ cÇu sau ®ã ®æi vÞ trÝ cho nhau. Gi¸o viªn ®i c¸c nhãm ®Ó ®«n ®èc häc sinh tËp luyÖn vµ söa c¸c ®éng t¸c sai. - Gi¸o viªn phæ biÕn trß ch¬i, h­íng dÉn vµ tæ chøc cho häc sinh ch¬i. - Häc sinh rò ch©n tay, cói ®Êm l­ng, th¶ láng tÝch cùc. - VÒ ®éi h×nh 4 hµng ngang nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c häc sinh chuÈn bÞ giê sau kiÓm tra häc kú. TiÕt 68 : kiÓm tra häc kú I/. Môc tiªu. - KiÓm tra “nh¶y b­íc bé trªn kh«ng”. * Yªu cÇu: Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt vµ ®¹t thµnh tÝch theo qui ®Þnh cña gi¸o viªn. II/. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - V¸n giËm, hè c¸t (®Öm), th­íc mÐt. - Bµn ghÕ gi¸o viªn. III/. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung yªu cÇu ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A/. PhÇn më ®Çu. 1/. NhËn líp: - Gi¸o viªn kiÓm tra sÜ sè, trang phôc vµ søc khoÎ cña häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc. 2/. Khëi ®éng: - Häc sinh ch¹y nhÑ nhµng. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - §¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau. - ¤n ®éng t¸c nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. B/. PhÇn c¬ b¶n. 1/. Néi dung kiÓm tra: - §éng t¸c nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. 2/. C¸ch xÕp lo¹i: - Lo¹i giái: C¶ 2 lÇn nh¶y ®Òu ®óng kÜ thuËt, ch¹y ®µ tèt, ®iÓm giËm nh¶y hîp lý, ch©n ®¸ l¨ng ra tr­íc lªn cao, 2 tay ®¸nh lªn cao, r¬i xuèng c¸t nhÑ nhµng. - Lo¹i kh¸: Trong 2 lÇn nh¶y cã 1 lÇn nh¶y chØ t­¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt. - Lo¹i ®¹t: C¶ 2 lÇn nh¶y chØ thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt. - Lo¹i ch­a ®¹t: C¶ 2 lÇn nh¶y ®Òu kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c. C/. PhÇn kÕt thóc. - Håi tÜnh, th¶ láng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê kiÓm tra. 8 -10 ph 1 - 2 ph 6 - 8 ph 200m 4lÍ 8nhÞp 30-33ph 2 - 3 ph - Líp tËp trung thµnh 4 hµng ngang, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè vµ t×nh h×nh søc khoÎ cña líp cho gi¸o viªn. - Gi¸o viªn nªu râ néi dung, ph­¬ng ph¸p kÜ thuËt vµ c¸ch xÕp lo¹i ®Ó häc sinh n¾m ®­îc. - Theo thø tù tõ tæ 1- 4 ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng -> vßng trßn -> thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng. - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, tõ ®éi h×nh vßng trßn gi¸o viªn cho häc sinh vÒ 4 hµng ngang tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî. - Häc sinh tù «n luyÖn kÜ thuËt. - Mçi häc sinh ®­îc nh¶y 2 lÇn, tr­êng hîp ®Æc biÖt cho kiÓm tra l¹i lÇn 2 nh­ng xÕp lo¹i kh«ng qu¸ kh¸, lÇn 3 kh«ng qu¸ ®¹t. - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 3 - 5 häc sinh, gi¸o viªn cho nh¶y thö 1 lÇn sau ®ã vµo thùc hiÖn kÜ thuËt ®Ó lÊy ®iÓm. - Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra tuú theo nh÷ng t×nh huèng s¶y ra mµ gi¸o viªn sö lý. - Häc sinh th¶ láng rò ch©n tay. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®äc xÕp lo¹i cho häc sinh biÕt vµ tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh xÕp lo¹i giái. TuÇn 35: Ngµy so¹n: ..................................... Ngµy gi¶ng: .................................... TiÕt 69: kiÓm tra tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ I/. Môc tiªu. - KiÓm tra nÐm bãng tróng ®Ých. * Yªu cÇu kÜ thuËt tèt, ®¹t thµnh tÝch theo tiªu chuÈn RLTT. (Vµ mét sè häc sinh ch­a ®¹t tiªu chuÈn RLTT trong c¸c m«n kiÓm tra tr­íc). II/. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp, bãng nÐm. - Ræ høng bãng. III/. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung yªu cÇu ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A/. PhÇn më ®Çu. 1/. NhËn líp: - Gi¸o viªn kiÓm tra sÜ sè, trang phôc vµ søc khoÎ cña häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc 2/. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng. - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi... - ChuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia - §øng xoay vai nÐm bãng. B/. PhÇn c¬ b¶n. 1/. Néi dung kiÓm tra. - NÐm bãng tróng ®Ých. 2/. C¸ch xÕp lo¹i. - Lo¹i giái: NÐm tróng ®Ých 4 qu¶. - Lo¹i kh¸: NÐm tróng ®Ých 3 qu¶. - Lo¹i ®¹t: NÐm tróng ®Ých 2 qu¶. - Lo¹i ch­a ®¹t: D­íi møc trªn. * C¸c néi dung kiÓm tra kh¸c gi¸o viªn ¸p dông c¸ch xÕp lo¹i ®· so¹n ë c¸c tiÕt tr­íc. C/. PhÇn kÕt thóc. - Håi tÜnh, th¶ láng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. 8- 10ph 1 - 2 ph 6 - 8 ph 28-30ph 5 - 7 ph - Líp tËp trung thµnh 4 hµng ngang, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè vµ t×nh h×nh søc khoÎ cña líp cho gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ c¸ch xÕp lo¹i ®Ó häc sinh n¾m ®­îc. - Theo thø tù tõ tæ 1- 4 ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng -> vßng trßn -> thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng víi bãng. - Gi¸o viªn kiÓm tra theo ®ît, mçi ®ît 5 em, mçi em ®­îc quyÒn nÐm 5 qu¶, gi¸o viªn c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®Ó xÕp lo¹i cho häc sinh. - Häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra ®äc xÕp lo¹i vµ tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i giái. TiÕt 70 : kiÓm tra tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ I/. Môc tiªu. - KiÓm tra bËt xa: Yªu cÇu kÜ thuËt tèt, ®¹t thµnh tÝch theo tiªu chuÈn RLTT. II/. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp, bµn ghÕ cho gi¸o viªn. v¸n giËm, cuèc. III/. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung yªu cÇu ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A/. PhÇn më ®Çu. 1/. NhËn líp: - Gi¸o viªn kiÓm tra sÜ sè, trang phôc vµ søc khoÎ cña häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc. 2/. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - §¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau. - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - BËt xa. B/. PhÇn c¬ b¶n. 1/. Néi dung kiÓm tra. - BËt xa. 2/. C¸ch xÕp lo¹i. - Lo¹i giái: Nam 1,95m; N÷ 1,75m. - Lo¹i kh¸: nam 1,80m; N÷ 1,65m. - Lo¹i ®¹t: nam 1,70m; n÷ 1,55m. - Lo¹i ch­a ®¹t: D­íi møc trªn. C/. PhÇn kÕt thóc. - Håi tÜnh, th¶ láng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. 8 - 10ph 1 - 2 ph 6 - 8 ph 2lÍ10m 2lÍ10m 28-30ph 5 - 7 ph - Líp tËp trung thµnh 4 hµng ngang, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè vµ t×nh h×nh søc khoÎ cña líp cho gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ c¸ch xÕp lo¹i ®Ó häc sinh n¾m ®­îc. - §éi h×nh 4 hµng ngang d·n c¸ch, häc sinh tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî theo nhÞp h« cña gi¸o viªn . - Häc sinh «n l¹i kÜ thuËt bËt xa. - Gi¸o viªn chia líp lµm 2 nhãm nam riªng, n÷ riªng. Mçi ®ît 3 - 5 häc sinh, mçi häc sinh ®­îc bËt xa 3 lÇn lÊy thµnh tÝch cao nhÊt. - NÕu ngay lÇn nh¶y ®Çu tiªn ®· ®¹t thµnh tÝch møc cao nhÊt th× kh«ng ph¶i nh¶y nh÷ng lÇn sau n÷a. - Gi¸o viªn cÇn xem xÐt nÕu häc sinh nµo cã thÓ lùc qu¸ yÕu, nh­ng ý thøc häc tèt cã thÓ xÕp ®¹t. - Häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra ®äc xÕp lo¹i vµ tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i giái.

File đính kèm:

  • docGiao an 7_1.doc