Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Nguyễn Anh Tuấn

I. Mục tiêu.

 - Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

 - Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT và cung cấp cho HS những hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT .

 - Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.

II. Địa điểm, thiết bị dạy học.

- Địa điểm: Sân trường

 -Thiết bị: Còi TD.

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc39 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Nguyễn Anh Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 10 phuựt 1 phuựt phuựt phuựt 2x8 nhũp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cụ baỷn. 1. Theồ duùc: - Tieỏp tuùc luyeọn taọp naõng cao chaỏt lửụùng baứi TD 9 ủoọng taực vụựi cụứ (chuự yự bieõn ủoọ ủoọng taực, tớnh nhũp ủieọu) 2. Baọt nhaỷy: + Troứ chụi “Loứ coứ choùi gaứ”. + ẹaự laờng trửụực, ủaự laờng trửụực sau. + ẹaứ 3 bửụực giaọm nhaỷy baống moọt chaõn vaứo hoỏ caựt hoaởc ủeọm. + Luyeọn taọp baọt xa. 3. Chaùy beàn: + Thử giaừn sau khi luyeọn taọp chaùy beàn. + Luyeọn taọp chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn. 4. Cuỷng coỏ: + Theồ duùc. + Baọt nhaỷy. 30 phuựt phuựt 2 – 3 laàn phuựt 5 – 10 laàn 3 – 6 laàn 1 – 3 laàn phuựt phuựt €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - ẹoọi hỡnh daứn haứng taọp baứi theồ duùc. - GV toồ chửực ủieàu khieồn troứ chụi. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €(GV) - HS luyeọn taọp theo sửù ủieàu khieồn cuỷa GV. HS chaùy theo nhoựm, lửu yự phoỏi hụùp nhũp hớt thụỷ. - GV goùi tửứng toồ leõn thửùc hieọn phaàn Theồ duùc, Baọt nhaỷy. GV vaứ HS goựp yự, nhaọn xeựt cho caực toồ. C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. Ngaứy soaùn : Tuaàn : 15 (K.7) Ngaứy giaỷng : Tieỏt 29 Teõn baứi : THEÅ DUẽC – BAÄT NHAÛY – CHAẽY BEÀN. I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoeỷ maùnh, nhanh nheùn, kổ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - Tieỏp tuùc trang bũ cho HS moọt soỏ hieồu bieỏt, kú naờng caàn thieỏt ủeồ reứn luyeọn vaứ phaựt trieồn sửực nhanh, sửực beàn . - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn . II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng THCS: Leõ Quyự ẹoõn. -Thieỏt bũ: Coứi, tranh theồ duùc . III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 10 phuựt 1 phuựt phuựt phuựt 2x8 nhũp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cụ baỷn. 1. Theồ duùc: - Tieỏp tuùc luyeọn taọp naõng cao chaỏt lửụùng baứi TD 9 ủoọng taực vụựi cụứ (chuự yự bieõn ủoọ ủoọng taực, tớnh nhũp ủieọu) 2. Baọt nhaỷy: + Troứ chụi “Loứ coứ choùi gaứ”. + ẹaự laờng trửụực, ủaự laờng trửụực sau. + ẹaứ 3 bửụực giaọm nhaỷy baống moọt chaõn vaứo hoỏ caựt hoaởc ủeọm. + Luyeọn taọp baọt xa. 3. Chaùy beàn: + Thử giaừn sau khi luyeọn taọp chaùy beàn. + Luyeọn taọp chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn. 4. Cuỷng coỏ: + Theồ duùc. + Baọt nhaỷy. 30 phuựt phuựt 2 – 3 laàn phuựt 5 – 10 laàn 3 – 6 laàn 1 – 3 laàn phuựt phuựt - GV goùi tửứng toồ leõn thửùc hieọn phaàn Theồ duùc, Baọt nhaỷy. GV vaứ HS goựp yự, nhaọn xeựt cho caực toồ. C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x nhũp Ngaứy soaùn: Tuaàn: 15 (K.7) Ngaứy giaỷng: Tieỏt: 30 Teõn baứi: KIEÅM TRA THEÅ DUẽC I. Muùc tieõu. - Nhaốm ủaựnh giaự quaự trỡnh luyeọn taọp cuỷa hoùc sinh. - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng -Thieỏt bũ: Baứn gheỏ G/V soồ ghi ủieồm III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu. Caựch thửực toồ chửực buoồi kieồm tra. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung: HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 10 phuựt 1 phuựt 1 phuựt 6 phuựt 2x8 nhũp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cụ baỷn. 1. Kieồm tra baứi Theồ duùc: + Noọi dung: - Kieồm tra baứi theồ duùc phaựt trieồn chung + Caựch xeỏp loaùi: - Gioỷi: 9-10 ủieồm. Thuoọc vaứ thửùc hieọn ủuựng, ủeùp caực ủoọng taực trong baứi. - Khaự: 7-8 ủieồm. Thuoọc caỷ baứi, coự 2 – 3 ủoọng taực coứn sai soựt nhoỷ. - ẹaùt: 5-6 ủieồm. Coự 4 – 5 ủoọng taực coứn sai soựt. - Chửa ủaùt: 2-3-4ủieồm. Coự treõn 6 ủoọng taực thửùc hieọn sai. 30 phuựt 0 (Baứn GV) ° ° ° ° ° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt ờGV °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° °°°°°°°°°° - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. Ngaứy soaùn : Tuaàn : 16 17( Ngaứy giaỷng : Tieỏt : 31+32+33+34 Teõn baứi : OÂN TAÄP, KIEÅM TRA HOẽC KYỉ. I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoeỷ maùnh, nhanh nheùn, kổ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - Kieồm tra ủaựnh giaự xeỏp loaùi HS. OÂn taọp baứi theồ duùc cụứ chuaồn bũ kieồm tra hoùc kỡ. - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn, coỏ gaộng thi ủaùt keỏt quaỷ cao. II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng -Thieỏt bũ: Coứi, neọm, xaứ, baứn gheỏ cho GV kieồm tra. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Tieỏt31: Õn ẹ H ẹ N Tieỏt 32: Õn Baứi theõ duùc cụứ Tieỏt 33: Õn Chaùy nhanh Tieỏt 34; Kieồm tra hoùc kyứ baứi theồ duùc Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu noọi dung vaứ Phoồ bieỏn nhieọm vuù, yeõu caàu baứi daùy. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ 10 phuựt 1 phuựt phuựt phuựt 2x8 nhũp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cụ baỷn. 1. OÂn taọp ứ: - Noọi dung oõn taọp : baứi theồ duùc cụứ - GV taọp ủoàng loaùt moọt lửụùt. - Taọp moọt soỏ ủoọng taực khoự. - Phaõn caực nhoựm luyeọn taọp 3.Kieồm tra hoùc kyứ -baứi theồ duùc cụứ + Noọi dung: - Kieồm tra baứi theồ duùc phaựt trieồn chung + Thang ủieồm nhử sau: - 9-10 :Thuoọc vaứ thửùc hieọn ủuựng, ủeùp caực ủoọng taực trong baứi. - 7-8: Thuoọc caỷ baứi, coự 2 – 3 ủoọng taực coứn sai soựt nhoỷ . - 5-6; Coự 4 – 5 ủoọng taực coứn sai soựt. - 3-4 Coự treõn 6 ủoọng taực thửùc hieọn sai. -1-2: Khoõng thuoọc,quyeõn tửứ 2 ủoọng taực trụỷ leõn 30 phuựt - Phaõn nhoựm luyeọn taọp theo sửù hửụựng daón cuỷa GV. Nhoựm.1 Nhoựm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhoựm.3 Nhoựm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, moói ủụùt 3 – 6 HS (nam, nửừ rieõng). - Nhửừng HS ủeỏn lửụùt kieồm tra ủửụùc goùi teõn, tieỏn vaứo ủửựng chuaồn bũ ụỷ vũ trớ quy ủũnh. GV hoaởc caựn sửù lụựp hoõ nhũp ủeồ HS thửùc hieọn ủoọng taực. Nhửừng HS khaực theo doừi. Moói HS ủửụùc tham gia kieồm tra moọt laàn (caỷ baứi). Trửụứng hụùp HS bũ xeỏp loaùi ủaùt hoaởc chửa ủaùt. GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2. khi kieồm tra laùi, xeỏp loaùi toỏi ủa khoõng ủửụùc gioỷi. 0 (Baứn GV) €€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. Ngaứy soaùn : Tuaàn : 18 Ngaứy giaỷng : Tieỏt 35-36 Teõn baứi : KIEÅM TRA REỉN LUYEÄN THAÂN THEÅ. I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoeỷ maùnh, nhanh nheùn, kổ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - kieồm tra tieõu chuaồn RLTT - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn, coỏ gaộng thi ủaùt keỏt quaỷ cao. II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng -Thieỏt bũ: Coứi, phaỏn traộng, baứn gheỏ cho GV kieồm tra. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 10 phuựt 2x8 nhũp ▼G/V ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ▼G/V B / Phaàn cụ baỷn. . Kieồm tra tieõu chuaồn RLTT. + Noọi dung: Baọt xa taùi choồ. Baọt cao taùi choó, caõn naởng, ủo chieàu cao. + Aựp duùng tieõu chuaồn ren luyeọn thaõn theồ, phaàn ba phuù luùc trong saựch GV.9 30 phuựt 0 (Baứn GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Moói HS baọt xa.vaứ cao taùi choồ 3 laàn, GV ghi nhaọn thaứnh tớch cao nhaỏt. C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Coõng boỏ keỏt quaỷ kieồm tra + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”.

File đính kèm:

  • docGA TD 7 KI I MOI SOAN.doc