Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2012-2013 - Đồng Ngọc Dũng

Mỡ Đầu - Ôn định tổ chức: Lơp trưởng báo cáo sỉ số

 Giáo viên nêu mục đích yêu cầu bài học

Hỏi bài củ: học ở lớp 6,7,8 em đã tập những bài tập sức bền nào? Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng.

Yêu cầu học tập nghiêm túc, lắng nghe thầy giáo giảng bài.

 Học sinh thảo luận trả lờ Học sinh chuẩn bị vơ , bút .

 

Chuẩn bị chia nhom thảo luận

Bản - Bài mói:

 + Một số hiểu biểu cần thiết.

 Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người mới lam việc, học tập đã mệt mỏi

 + Sức bền là khản năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập lao đông hay tâp luyện TDTT kéo dài .

 + Là khản năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài .

 + Là khản năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động hay bài tập thể thao trong một thời gian dài

 Ví dụ: khản năng leo núi của người vùng cao. Khản năng của VDV chạy 10km, 20km .

GV đưa ra một số ví dụ cho học sinh thảo luận.

 

-Em hảy cho biết sức bền có tác dụng như thế nào đối với cơ thễ?

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2012-2013 - Đồng Ngọc Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸o c¸o sØ, trang phôc gän gµng,dµy giÐp ®Çy ®ñ,tËp h gãt ch¹m m«ng ch¹y di chuyÓn 10 ®Õn 15m - GV: Cho c¸c em nghe c©u tr¶ lêi råi nhËn xÐt , sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm xxxxxxxxxxxxxxx §éi hÝnh nhËn líp xxxxxxxxxxxxxxx dµn hµng thµnh ®ùc xxxxxxxxxxxxxxx ®éi h×nh khëi ®éng xxxxxxxxxxxxxxx x gv C¬ B¶n Néi dung bµi häc: §¸ cÇu : - §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n. - t©ng cÇu - Còng cè bµi : néi dung kiÓm tra 28-30p 3L 3L 3L Mçi lÇn kiÓm tra 5 - 6 em - §iÓm 9 -10: Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt ph¸t cÇu vµ t©ng cÇu thµnh tÝch ®¹t tèt - §iÓm 7 - 8: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kû thuËt thµnh tÝch ®¹t kh¸ §iÓm 5 - 6: Thùc hiÖn ®óng kû thuËt t©ng cÇu. - §iÓm 3 - 4: KØ thuËt cã nhiªu sai sãt, kh«ng ®¹t thµnh tÝch quy ®Þnh. - §iÓm 1 - 2: Kh«ng thùc hiÖn ®­îc kØ thuËt vµ thµnh tÝch. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x Đội hình kiểm tra KÕt thóc - Trß ch¬i - Th¶ láng c¸c khíp - NhËn xÐt - Bµi tËp cÒ nhµ: Néi dung ®· häc 5-7p GV: H­íng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng c¸c c¬, c¸c khíp NhËn xÐt ý thøc häc tËp, tËp luyÖn cña c¸c em VÒ nhµ chóng ta tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî cho nh¶y cao thªm ngoµi giê. - §éi h×nh nhËn xÐt, dÆn dß +GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThÓ dôc 9 Ng­êi so¹n: §ång Ngäc Dòng Tr­êng THCS Kú Hoa Ngµy so¹n:...../....../2013 tiÕt : 67 : Bµi so¹n: «n tËp häc kú I, Môc tiªu: - KiÕn thøc : - Thùc hiÖn ®óng KT nh¶y cao kiÓu “ b­íc qua” thµnh tÝch ®¹t tèt , ®óng c¸c giai ®o¹n. - Kû n¨ng: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng c¸c kû thuËt ®· häc, ®¹t kÕt qu¶ tËp luyÖn tèt. - Th¸i ®é: nghiªm tóc , cã ý thøc tËp luyÖn... III, Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p: Trùc quan, ph©n nhãm, c¸ biÖt. II,§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: s©n tr­êng. - ChuËn bÞ: - Gi¸o viªn : gi¸o ¸n, san b¶i,sao cäc nh¶y cao, - Häc sinh: Trang phôc. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc Mì §Çu -¤n ®Þnh tæ chøc: gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi häc. -Khë ®éng: chung bµi t d tay k -Bæ trî chuyªn m«n: xoay c¸c khíp, Ðp gi©y ch»ng . Hái bµi cò : Thùc hiÖn kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua 6-8p 3x8 îp nhanh khÈn tr­¬ng. - khëi ®éng t­ thÕ biªn ®é ®éng t¸c ®óng, tèc ®é nhanh dÇn. - Ch¹y bøc nhã, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y- líp tr­ìng tËp hîp b¸o c¸o sØ, trang phôc gän gµng,dµy giÐp ®Çy ®ñ,tËp h gãt ch¹m m«ng ch¹y di chuyÓn 10 ®Õn 15m xxxxxxxxxxxxxxx §éi hÝnh nhËn líp xxxxxxxxxxxxxxx dµn hµng thµnh ®ùc xxxxxxxxxxxxxxx ®éi h×nh khëi ®éng xxxxxxxxxxxxxxx x gv C¬ B¶n - +Néi dung bµi míi: ¤n số động tác bổ trợ kỷ thuật, phát triển sức mạnh chân. luyện tậphoàn thiện kỷ thuật nâng cao thành tích. - Củng cố: Néi dung ®· häc 28-30p 7L 8L 1L *gv gi·ng gi·i lµm mÉu c¸c ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt sau ®ã lÇn l­ît cho tõng hs vµo thùc hiÖn. Yªu cÇu: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî co hiÖu qu¶, ®­a ®Æt ch©n giËm vµo ®iÓm giËm nh¶y xÝnh x¸c, *GV lµm m·u l¹i toµn bé kÜ thuËt nh¶y cao b­íc qua sau ®ã cho hs thùc hiÖn. Yªu cÇu: phèi hîp kÜ thuËt t­¬ng ®ãi nhÞp nhµng, giËm nh¶y nhanh m¹nh ®óng kÜ thuËt. * Gv gi·ng gi¶i lµm mÉu kÜ thuËt cho c¶ líp nhËn xÐt gi¸o viªn bæ sung. - Nhãm bæ trî nh¶y d©y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * §éi h×nh tËp luyÖn KÕt Thóc - Th¶ láng c¸c khíp - NhËn xÐt - Bµi tËp cÒ nhµ: ¤n néi dung ®· häc 5-7p - Häc sinh th¶ láng c¸c khíp toµn th©n - Tuyªn d­¬ng nh÷ng em cã ý thøc kû luËt tèt, nh¾c nhë nh÷ng em ch­a cã ý thøc tæ chøc. - VÒ nhµ c¸c em cè g¾ng tù lËp luyÖn bµi häc vµo s¸ng s¬m. buæi chiÒu. - §éi h×nh nhËn xÐt, dÆn dß +GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThÓ dôc 9 Ng­êi so¹n: §ång Ngäc Dòng Tr­êng THCS Kú Hoa Ngµy so¹n:...../....../2013 Tiết: 68: Bµi so¹n: kiÓ tra häc kú néi dung nh¶y cao A, Môc tiªu: - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña häc sinh qua mét thêi gian hoµn thµnh häc tËp. - §Ò phßng xÈy ra chÊn th­¬ng. B, Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Gäi tªn kiÓm tra CI, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, cét, sµo nh¶y cao, kiÓm tra s©n b·i hîp vÖ sinh PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc Mì §Çu NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè - Khëi ®éng chung - Khëi ®éng chuyªn m«n: 6-8p 2x8 Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung kiÓm tra. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - §µ l¨ng tr­íc, sau, sang ngang, nh¶y thu gèi tr­íc ngùc. §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®­îc §H khëi ®éng C¬ B¶n Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra nh¶y cao"KiÓu b­íc qua" - H×nh thøc kiÓm tra: - C¸ch tÝnh ®iÓm: 28-30p ( KiÓm tra nam, n÷ riªng) Mçi lÇn kiÓm tra 5 - 6 em - §iÓm 9 -10: Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt nh¶y cao "KiÓu b­íc qua" vµ qua xµ ë møc xµ quy ®Þnh. - §iÓm 7 - 8: Thùc hiÖn ®óng giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng qua ë møc xµ quy ®Þnh §iÓm 5 - 6: Thùc hiÖn giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng nh¶y qua møc xµ quy ®Þnh hoÆc nh¶y qua ®­îc møc xµ quy ®Þnh, nh­ng kØ thuËt cã nhiªu sai sãt. - §iÓm 3 - 4: KØ thuËt cã nhiªu sai sãt, kh«ng ®¹t thµnh tÝch quy ®Þnh. - §iÓm 1 - 2: Kh«ng thùc hiÖn ®­îc kØ thuËt vµ thµnh tÝch. GV ************** ************** Đội hình kiểm tra KÕt thóc - Th¶ láng c¸c khíp - NhËn xÐt giờ kiÓm tra - Bµi tËp cÒ nhµ: 5-7p - Häc sinh th¶ láng c¸c khíp toµn th©n - Tuyªn d­¬ng nh÷ng em cã ý thøc kû luËt tèt, nh¾c nhë nh÷ng em ch­a cã ý thøc tæ chøc. - VÒ nhµ c¸c em cè g¾ng tù lËp luyÖn bµi häc vµo s¸ng s¬m. buæi chiÒu. - §éi h×nh nhËn xÐt, dÆn dß +GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThÓ dôc 9 Ng­êi so¹n: §ång Ngäc Dòng Tr­êng THCS Kú Hoa Ngµy so¹n:...../....../2013 Tiết: 69: Bµi so¹n: kiÓ tra häc kú néi dung nh¶y cao A, Môc tiªu: - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña häc sinh qua mét thêi gian häc tËp. - §Ò phßng xÈy ra chÊn th­¬ng. B, Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Gäi tªn kiÓm tra CI, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, cét, sµo nh¶y cao, kiÓm tra s©n b·i hîp vÖ sinh PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc Mì §Çu NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè - Khëi ®éng chung - Khëi ®éng chuyªn m«n: 6-8p 2x8 Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung kiÓm tra. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - §µ l¨ng tr­íc, sau, sang ngang, nh¶y thu gèi tr­íc ngùc. §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®­îc §H khëi ®éng C¬ B¶n Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra nh¶y cao"KiÓu b­íc qua" - H×nh thøc kiÓm tra: - C¸ch tÝnh ®iÓm: 28-30p ( KiÓm tra nam, n÷ riªng) Mçi lÇn kiÓm tra 5 - 6 em - §iÓm 9 -10: Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt nh¶y cao "KiÓu b­íc qua" vµ qua xµ ë møc xµ quy ®Þnh. - §iÓm 7 - 8: Thùc hiÖn ®óng giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng qua ë møc xµ quy ®Þnh §iÓm 5 - 6: Thùc hiÖn giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ trªn kh«ng nh¶y qua møc xµ quy ®Þnh hoÆc nh¶y qua ®­îc møc xµ quy ®Þnh, nh­ng kØ thuËt cã nhiªu sai sãt. - §iÓm 3 - 4: KØ thuËt cã nhiªu sai sãt, kh«ng ®¹t thµnh tÝch quy ®Þnh. - §iÓm 1 - 2: Kh«ng thùc hiÖn ®­îc kØ thuËt vµ thµnh tÝch. GV ************** ************** Đội hình kiểm tra KÕt thóc - Th¶ láng c¸c khíp - NhËn xÐt giờ kiÓm tra - Bµi tËp cÒ nhµ: 5-7p - Häc sinh th¶ láng c¸c khíp toµn th©n - Tuyªn d­¬ng nh÷ng em cã ý thøc kû luËt tèt, nh¾c nhë nh÷ng em ch­a cã ý thøc tæ chøc. - VÒ nhµ c¸c em cè g¾ng tù lËp luyÖn bµi häc vµo s¸ng s¬m. buæi chiÒu. - §éi h×nh nhËn xÐt, dÆn dß +GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ThÓ dôc 9 Ng­êi so¹n: §ång Ngäc Dòng Tr­êng THCS Kú Hoa Ngµy so¹n:...../....../2013 Tiết:70: kiÓm tra ch¹y bÒn I, Môc tiªu: - KiÕn thøc : - Thùc hiÖn hÕt cö ly thµnh tÝch ®¹t tèt. - Kû n¨ng: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng c¸c kû thuËt ®· häc, ®¹t kÕt qu¶ tËp luyÖn tèt. - Th¸i ®é: nghiªm tóc , cã ý thøc kiÓm tra... III, Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p: Trùc quan, ph©n nhãm, c¸ biÖt. II,§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: s©n tr­êng. - ChuËn bÞ: - Gi¸o viªn : gi¸o ¸n, san b¶i, , cÇu ®¸. - Häc sinh: Trang phôc. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc Mì §Çu -¤n ®Þnh tæ chøc: gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi häc. -Khë ®éng: chung bµi t d tay k -Bæ trî chuyªn m«n: xoay c¸c khíp, Ðp gi©y ch»ng.. 6-8p 3x8 îp nhanh khÈn tr­¬ng. - khëi ®éng t­ thÕ biªn ®é ®éng t¸c ®óng, tèc ®é nhanh dÇn. - Ch¹y bøc nhã, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y- líp tr­ìng tËp hîp b¸o c¸o sØ, trang phôc gän gµng,dµy giÐp ®Çy ®ñ,tËp h gãt ch¹m m«ng ch¹y di chuyÓn 10 ®Õn 15m xxxxxxxxxxxxxxx §éi hÝnh nhËn líp xxxxxxxxxxxxxxx dµn hµng thµnh ®ùc xxxxxxxxxxxxxxx ®éi h×nh khëi ®éng xxxxxxxxxxxxxxx x gv C¬ B¶n Néi dung bµi häc: - KiÓm tra ch¹y 1500m nam. - 800m n÷ 28-30p 3L 3L 3L Mçi lÇn kiÓm tra 5 - 6 em - §iÓm 9 -10: Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt thµnh tÝch ®¹t tèt - §iÓm 7 - 8: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kû thuËt thµnh tÝch ®¹t kh¸ §iÓm 5 - 6: hoµn thµnh cù ly ch¹y - §iÓm 3 - 4: hoµn thµnh h¬n mét n÷a cù ly. - §iÓm 1 - 2: Chua hoµn thµnh cù ly x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv Đội hình k tra cb KÕt thóc - Trß ch¬i - Th¶ láng c¸c khíp - NhËn xÐt - Bµi tËp cÒ nhµ: Néi dung ®· häc 5-7p GV: H­íng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng c¸c c¬, c¸c khíp NhËn xÐt ý thøc häc tËp, tËp luyÖn cña c¸c em VÒ nhµ chóng ta tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî cho nh¶y cao thªm ngoµi giê. - §éi h×nh nhËn xÐt, dÆn dß +GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 7 COT MOI NHAT.doc