Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Bé Chín

1 1 -Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 7 (Tóm tắt)

- Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

 2 -Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

-Một số quy định khi học tập bộ môn.

2 3 -ĐHĐN: Ôn tập hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển ; Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải (trái), quay đằng sau.

-Chạy nhanh: Trò chơi “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật”, một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (do GV chọn).

-Chạy bền:Trò chơi (do GV chọn)

 4 -ĐHĐN: Ôn tập (như tiết 3) ; Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2 , , 1-2 ; Hoc : Biến đổi đội hình 0-2-4.

-Chạy nhanh : Trò chơi phát triển sức nhanh ; Động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

-Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy.

 

doc175 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Bé Chín, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CS Bình Thaïnh. 4.Phöông tieän taäp luyeän: Coøi, voâi, tranh kyõ thuaät, caàu. 5.Tieán trình leân lôùp: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG YEÂU CAÀU & CHÆ DAÃN KÓ THUAÄT PHÖÔNGPHAÙP. BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I.PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2. Giôùi thieäu noäi dung baøi môùi 3. Khôûi ñoäng 4. Kieåm tra baøi cuõ II.CÔ BAÛN: 1.Baät nhaûy + OÂn: Baät nhaûy baèng hai chaân, tay vôùi vaät treân cao. 2.Ñaù caàu: + Taâng caàu baèng mu baøn chaân. + Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. + Phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. + Cuõng coá 3.Chaïy beàn III.KEÁT THUÙC 1.Thaû loûng 2.Nhaän xeùt daën doø 3.Xuoáng lôùp 7’ 2lx8nh 2hs 33’ 3 – 4l 3-4l 12’ 6’ 6’ 5’ 5’ -Caùn söï taäp hôïp baùo caùo GV nhaän lôùp -Phoå bieán nhanh goïn chính xaùc noäi dung. -Khôûi ñoäng chung:Baøi khôûi ñoäng cô khôùp toaøn thaân. -Khôûi ñoäng chuyeân moân: caùc ñoäng taùc boå trôï - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø. - Baät nhaûy baèng hai chaân, tay vôùi vaät treân cao. Thöïc hieän nhö giaùo aùn 52 Yeâu caàu baät maïnh baèng 2 chaân, chuøng goái khi rôi xuoáng ñeå traùnh chaân ñoäng. Thöïc hieän nhö giaùo aùn 52. Yeâu caàu hoïc sinh chôi tích cöïc hôn. Yeâu caàu hoaøn thieän kó thuaät ñoäng taùc. Yeâu caàu hoaøn thieän kó thuaät ñoäng taùc. Yeâu caàu thöïc hieän hoaøn thieän daàn kó thuaät ñoäng taùc ñaõ hoïc. - Phaàn then choát kyõ thuaät Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân Nam 500m nöõ 300m Löu yù: Tình hình söùc khoeû HS coù theå giaûm bôùt löôïng vaän ñoäng -Thöïc hieän moät soá ñoäng taùc hoài tónh -Bieåu döông toå caù nhaân hoïc taäp tích cöïc . -Pheâ bình toå caù nhaân chöa nghieâm tuùc -Veà nhaø oân laïi caùc noâi dung ñaõ hoïc -Noäi dung tieát sau hoïc: Baät nhaûy, ñaù caàu. -GV “giaûi taùn” HS “khoeû” - Caùn söï höôùng daãn khôûi ñoäng GV quan saùt nhaéc nhôû - HS nhaän xeùt, GV nhaän xeùt – ghi ñieåm - GV thò phaïm phaân tích nhaéc laïi ñoäng taùc vaø cho HS taäp theo, GV quan saùt söõa sai. - Sau ñoù chia toå taäp luyeän. GV saùt söûa sai chung. €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € - Chia lôùp thaønh 2 nhoùm taäp theo PP quay voøng + Nhoùm 1: Taäp baät nhaûy - Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø GV quan saùt söûa sai + Nhoùm 2: Taäp ñaù caàu € € € € € € € € € € € - GV ñi voøng qua caùc toå nhaéc nhôû, höôùng daãn caùc toå coøn yeáu. - Sau moät thôøi gian nhaát ñònh GV chuyeån ñoåi vò trí taäp luyeän cho HS Ñoäi hình cuõng coá - HS nhaän xeùt, GV nhaän xeùt – choát laïi. - Ñoäi hình chaïy beàn Chaïy xung quanh saân taäp. GV chuù yù nhaéc nhôû khi chaïy. - HS ñi boä thaønh voøng troøn ñeå thaû loûng: € € € € € € € € € € € € € € € Ñoäi hình xuoáng lôùp €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € TRÖÔØNG THCS BÌNH THAÏNH GIAÙO AÙN 70 TOÅ: SINH-HOAÙ-THEÅ DUÏC NGAØY SOAÏN:09/05 TUAÀN: 35 NGAØY DAÏY:19/05 THÔØI GIAN: 45’ BAØI: KIEÅM TRA THI HOÏC KÌ II 1.Nhieäm vuï: Kieåm tra kyõ thuaät vaø thaønh tích nhaûy xa“KIEÅU NGOÀI” 2.Yeâu caàu:-Nghieâm tuùc trong kieåm tra 3.Ñòa ñieåm taäp luyeän:Saân taäp theå duïc cuûa Tröôøng THCS Bình Thaïnh. 4.Phöông tieän taäp luyeän: Gheá giaùo vieân, thöôùc ño 5.Tieán trình leân lôùp: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG YEÂU CAÀU & CHÆ DAÃN KÓ THUAÄT PHÖÔNGPHAÙP. BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I.PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu noäi dung baøi môùi II.CÔ BAÛN: Kieåm tra III.KEÁT THUÙC 1.Nhaän xeùt daën doø 2.Xuoáng lôùp 3’ 37’ 5’ -Caùn söï taäp hôïp baùo caùo GV nhaän lôùp -Phoå bieán nhanh goïn chính xaùc noäi dung. +Ñieåm 9-10: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Gioûi” +Ñieåm 7-8: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Khaù” +Ñieåm 5-6: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Ñaït” +Ñieåm döôùi 5: Caùc tröôøng hôïp coøn laïi Baûng thaønh tích Thaønh tích Thaønh tích baät nhaûy (cm) Nam Nöõ Gioûi 300 250 Khaù 270 230 Ñaït 250 200 -Coâng boá ñieåm -Bieåu döông toå caù nhaân hoïc taäp tích cöïc . -Pheâ bình toå caù nhaân chöa nghieâm tuùc -Noäi dung tieát sau hoïc: kieåm tra chaïy beàn -GV “giaûi taùn” HS “khoeû” -Boán haøng ngang +++++++++ +++++++++ ********** o ********** 5 - Neáu do ñieàu kieän khaùch quan aûnh höôûng ñeán thaønh tích thì GV seõ cho kieåm tra laïi - Moõi hs thöïc hieän 3 laàn laáy thaønh tích xa nhaát. Chuù yù an toaøn trong kieåm tra -Boán haøng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x t *Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn 70: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRÖÔØNG THCS BÌNH THAÏNH GIAÙO AÙN 71 TOÅ: SINH-HOAÙ-THEÅ DUÏC NGAØY SOAÏN:09/05 TUAÀN: 36 NGAØY DAÏY:19/05 THÔØI GIAN: 45’ BAØI: KIEÅM TRA TC RLTT 1.Nhieäm vuï: Kieåm tra kyõ thuaät vaø thaønh tích “baät xa taïi choå” 2.Yeâu caàu:-Nghieâm tuùc trong kieåm tra 3.Ñòa ñieåm taäp luyeän:Saân taäp theå duïc cuûa Tröôøng THCS Bình Thaïnh. 4.Phöông tieän taäp luyeän: Gheá giaùo vieân, thöôùc ño 5.Tieán trình leân lôùp: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG YEÂU CAÀU & CHÆ DAÃN KÓ THUAÄT PHÖÔNGPHAÙP. BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I.PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu noäi dung baøi môùi II.CÔ BAÛN: Kieåm tra III.KEÁT THUÙC 1.Nhaän xeùt daën doø 2.Xuoáng lôùp 3’ 37’ 5’ -Caùn söï taäp hôïp baùo caùo GV nhaän lôùp -Phoå bieán nhanh goïn chính xaùc noäi dung. +Ñieåm 9-10: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Gioûi” +Ñieåm 7-8: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Khaù” +Ñieåm 5-6: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Ñaït” +Ñieåm döôùi 5: Caùc tröôøng hôïp coøn laïi Baûng thaønh tích Thaønh tích Thaønh tích baät nhaûy (cm) Nam Nöõ Gioûi 210 180 Khaù 200 170 Ñaït 190 160 -Coâng boá ñieåm -Bieåu döông toå caù nhaân hoïc taäp tích cöïc . -Pheâ bình toå caù nhaân chöa nghieâm tuùc -Noäi dung tieát sau hoïc: kieåm tra chaïy beàn -GV “giaûi taùn” HS “khoeû” -Boán haøng ngang +++++++++ +++++++++ ********** o ********** 5 - Neáu do ñieàu kieän khaùch quan aûnh höôûng ñeán thaønh tích thì GV seõ cho kieåm tra laïi - Moõi hs thöïc hieän 3 laàn laáy thaønh tích xa nhaát. Chuù yù an toaøn trong kieåm tra -Boán haøng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x t *Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn 71: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRÖÔØNG THCS BÌNH THAÏNH GIAÙO AÙN 72 TOÅ: SINH-HOAÙ-THEÅ DUÏC NGAØY SOAÏN:09/05 TUAÀN: 36 NGAØY DAÏY:23/05 THÔØI GIAN: 45’ BAØI: KIEÅM TRA CHAÏY BEÀN 1.Nhieäm vuï: Kieåm tra kyõ thuaät vaø thaønh tích “chaïy beàn 500m” 2.Yeâu caàu:-Nghieâm tuùc trong kieåm tra 3.Ñòa ñieåm taäp luyeän:Saân taäp theå duïc cuûa Tröôøng THCS Bình Thaïnh. 4.Phöông tieän taäp luyeän: Gheá giaùo vieân, thöôùc ño 5.Tieán trình leân lôùp: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG YEÂU CAÀU & CHÆ DAÃN KÓ THUAÄT PHÖÔNGPHAÙP. BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I.PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu noäi dung baøi môùi II.CÔ BAÛN: Kieåm tra chaïy beàn 500m III.KEÁT THUÙC 1.Nhaän xeùt daën doø 2.Xuoáng lôùp 3’ 37’ 5’ -Caùn söï taäp hôïp baùo caùo GV nhaän lôùp -Phoå bieán nhanh goïn chính xaùc noäi dung. +Ñieåm 9-10: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Gioûi” +Ñieåm 7-8: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Khaù” +Ñieåm 5-6: Ñuùng kyõ thuaät vaø thaønh tích ñaït “Ñaït” +Ñieåm döôùi 5: Caùc tröôøng hôïp coøn laïi Baûng thaønh tích Thaønh tích Thaønh tích chaïy 500m/s Nam Nöõ Gioûi 95 110 Khaù 105 116 Ñaït 115 128 -Coâng boá ñieåm -Bieåu döông toå caù nhaân hoïc taäp tích cöïc . -Pheâ bình toå caù nhaân chöa nghieâm tuùc -GV “giaûi taùn” HS “khoeû” -Boán haøng ngang +++++++++ +++++++++ ********** o ********** 5 - Neáu do ñieàu kieän khaùch quan aûnh höôûng ñeán thaønh tích thì GV seõ cho kieåm tra laïi -Chaïy xung quanh saân taäp. t t -Boán haøng ngang -Boán haøng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x t *Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn 72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 1213.doc