Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010

I. Mục tiêu.

 - Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

 - Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT và cung cấp cho HS những hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT .

 - Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.

II. Địa điểm, phương tiện dạy học.

- Địa điểm: Sân trường

 -Thiết bị: Còi TD.

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc106 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Bật nhảy: + Trò chơi “ Lò cò chọi gà ”. +Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà thấp + Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xaø thaáp . Kieåm tra baät nhaûy: + Noäi dung: - Kieåm tra baøi baät nhaûy. + Caùch xeáp loaïi: - 9 - 10ñ: Caû hai laàn nhaûy ñeàu ñuùng ñoäng taùc vaø ñaït thaønh tích (do GV quy ñònh) - 7 -8ñ ù: Trong hai laàn nhaûy coù moät laàn nhaûy chæ töông ñoái ñuùng. - 5 -6ñ: Caû hai laàn nhaûy chæ thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -3 -4ñ: Caû hai laàn nhaûy ñeàu khoâng thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc. 3. Chaïy beàn: + Thö giaõn sau khi luyeän taäp chaïy beàn. + Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 60-65 phuùt 45 phuùt 15 phuùt - GV toå chöùc ñieàu khieån troø chôi. -GV laøm maãu phaân tích kó thaät ñoäng taùc €(GV) Hố nhảy €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Ñoäi hình luyeän taäp - Chaïy ñaø chính dieän duoãi thaúng chaân laêng qua xaø - Moãi HS chæ ñöôïc thöïc hieän hai laàn nhaûy. - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït, moãi ñôït 5 – 6 HS. Töøng HS khoâng nhaûy hai laàn lieân tieáp nhau. €(GV) Hố nhảy €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - HS luyeän taäp theo söï ñieàu khieån cuûa GV. HS chaïy theo nhoùm, löu yù phoái hôïp nhòp hít thôû. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần 33 Tiết : 65 + 66 Tên bài : BẬT NHẢY(kiểm tra ) – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách . - Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền và thi đấu. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện . II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi, tranh thể dục . III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Bật nhảy: + Trò chơi “ Lò cò chọi gà ”. +Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà thấp + Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xaø thaáp . Kieåm tra baät nhaûy: + Noäi dung: - Kieåm tra baøi baät nhaûy. + Caùch xeáp loaïi: - 9 - 10ñ: Caû hai laàn nhaûy ñeàu ñuùng ñoäng taùc vaø ñaït thaønh tích (do GV quy ñònh) - 7 -8ñ ù: Trong hai laàn nhaûy coù moät laàn nhaûy chæ töông ñoái ñuùng. - 5 -6ñ: Caû hai laàn nhaûy chæ thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -3 -4ñ: Caû hai laàn nhaûy ñeàu khoâng thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc. 3. Chaïy beàn: + Thö giaõn sau khi luyeän taäp chaïy beàn. + Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 60-65 phuùt 15 phuùt 35 phuùt 10 phuùt - GV toå chöùc ñieàu khieån troø chôi. -GV laøm maãu phaân tích kó thaät ñoäng taùc €(GV) Hố nhảy €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Ñoäi hình luyeän taäp - Chaïy ñaø chính dieän co chaân qua xaø - Moãi HS chæ ñöôïc thöïc hieän hai laàn nhaûy. - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït, moãi ñôït 5 – 6 HS. Töøng HS khoâng nhaûy hai laàn lieân tieáp nhau. €(GV) Hố nhảy €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - HS luyeän taäp theo söï ñieàu khieån cuûa GV. HS chaïy theo nhoùm, löu yù phoái hôïp nhòp hít thôû. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần 34 Tiết : 67+ 68 Tên bài : ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2. BẬT NHẢY– CHẠY BỀN(kiểm tra ). I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách . - Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền và thi đấu. - ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện . II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi, tranh thể dục . III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 .Oân Bật nhảy: + Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xaø thaáp + Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø thaáp. + Nhaûy böôùc boä treân khoâng. 2 Kieåm tra . Chaïy beàn: + Noäi dung: Kieåm tra chaïy 500m coù tính thôøi gian vaø khoâng tính thôøi gian. + Caùch xeáp loaïi: - Gioûi: Chaïy ñaït thaønh tích möùc “Gioûi” theo tieâu chuaån RLTT. - Khaù: Chaïy ñaït thaønh tích möùc “Khaù” theo tieâu chuaån RLTT. - Ñaït: Chaïy heát cöï li quy ñónh khoâng tính thôøi gian. * Caùc tröôøng hôïp khaùc do GV quy ñònh. 60-65 phuùt 30 phuùt 35 phuùt -GV laøm maãu phaân tích kó thaät ñoäng taùc €(GV) Hố nhảy €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Ñoäi hình luyeän taäp - Kieåm tra laøm nhieàu ñôït, moãi ñôït 5 – 8 HS - Moãi HS tham gia kieåm tra 1 laàn. Tröôøng hôïp ñaëc bieät, GV coù theå cho kieåm tra laàn 2 vaøo moät buoåi hoïc khaùc. Nhöõng HS coù theå löïc keùm hoaëc söùc khoeû khoâng bình thöôøng, GV cho chaïy 200 – 400m khoâng tính thôøi C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần 35 Tiết : 69+ 70 Tên bài : KIỂM TRA HỌC KÌ 2. KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ. I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách. - Kiểm tra học kì 2. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT và những HS chưa đạt. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, cố gắng thi đạt kết quả tốt. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi, bàn, ghế GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy, cách thức tiến hành buổi kiểm tra. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Kiểm tra bật nhảy: + Nội dung: - Kiểm tra bật nhảy. + Cách xếp loại: - 9 -10đ: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích (do GV quy định) -7 – 8 đ: Trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng. - 5 – 6đ: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng. - 3 – 4đ: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. 2. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: + Những môn chưa kiểm tra ( chạy 500m). + Những HS chưa đạt. + Tổng kết tiêu chuẩn kiểm tra rèn luyện thân thể. 60-65 phút 40 phút 25 phút + Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà thấp - Mỗi HS chỉ được thực hiện hai lần nhảy. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 – 6 HS. Từng HS không nhảy hai lần liên tiếp nhau. €(GV) Hố nhảy €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV thống kê số HS chưa kiểm tra và kiểm tra chưa đạt để tiến hành kiểm tra lại. - Sau khi kết thúc GV công bố xếp loại các nội dung, rút kinh nghiệm cho HS. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Công bố xếp loại. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”.

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7(9).doc