Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm (Chuẩn kiến thức)

I/. MỤC TIÊU :

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT và thi đấu. Hiểu biết những nguyên nhân cơ bản và cách phịng trnh trấn thương trong luyện tập TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Trn lớp - vở, bt.

III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc144 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N : 1. Bật nhảy : - Ôn nhảy bước bộ trên không. - Ôn Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. - Trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức ”. 2. Củng cố ( Đá cầu ) 3. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 32 ' 22 ' 5 ' 10 ' 7 ' 5 ' 5 ' Nam 5 vòng Nữ 4 vòng Gv phaân tích vaø thò phaïm 1 – 2 laàn cho hoïc sinh quan saùt vaø hieåu sau ñoù ñieàu khieån cho caùc em oân taäp. €€€€€€€€€ € €GV €€€€€€€€€ - Gv phổ biến trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức ”và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trò chơi. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện nhảy bước bộ trên không. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vòng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 ' 2 ' 2 x8 3 ' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. Rót kinh nghiÖm: TuÇn: TiÕt: 66 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Kiểm tra: Bật nhảy ( Chạy đà chính dịên, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà) MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích của học sinh sau thời gian tập luyện. Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật và đạt thành tích tốt nhất của mình sau khi tập. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Nệm, sào nhảy, sổ ghi chép, bàn ghế GV. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Phương pháp tổ chức: Kiểm tra thành nhiều đợt nam và nữ riêng. Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và 3 lần nhảy kiểm tra chính thức, lần nào có kĩ thuật và thành tích tốt nhất thì tính điểm lần đó Cách cho điểm: Điểm: Giỏi (9-10): Thực hiện đúng kĩ thuật động tác thành tích đạt mức qui định. Điểm : Khá (7- 8): Thực hiện đúng động tác nhưng kĩ thuật động tác còn chưa đẹp, thành tích đạt theo qui định. Điểm: Đạt (5- 6): Thực hiện tương đối đúng động tác kĩ thuật động tác còn một số sai nhỏ, động tác chưa được đẹp. Điểm: Chưa đạt yêu cầu (4 trở xuống): Các mức còn lại. Kết thúc: Giáo viên đọc điểm cho học sinh nghe, nhận xét tiết kiểm tra và dặn dò học sinh chuẩn bị học nội dung mới. Xuống lớp. Rót kinh nghiÖm: TuÇn: TiÕt: 67 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. Muïc tieâu. - Nhaèm reøn luyeän cho HS tö theá ñuùng, taùc phong khoeû maïnh, nhanh nheïn, kyõ luaät vaø tinh thaàn taäp theå, goùp phaàn hình thaønh nhaân caùch . - Kieåm tra tieâu chuaån RLTT : Tiêu chuẩn chạy bền. - Yeâu caàu: Lôùp traät töï, nghieâm tuùc, töï giaùc vaø tích cöïc taäp luyeän, coá gaéng kiểm tra ñaït keát quaû cao. II. Ñòa ñieåm, thieát bò daïy hoïc. - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng . -Thieát bò: Coøi, phaán traéng, đồng hồ bấm giờ , baøn gheá cho GV kieåm tra. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp. Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp-toå chöùc A / Phaàn môû ñaàu. 1. Nhaän lôùp: - GV nhaän lôùp, ñieåm danh, kieåm tra taùc phong. - Phoå bieán nhieäm vuï, noäi dung yeâu caàu kieåm tra tuyeâu chuaån reøn luyeän thaân theå . 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung : HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân tröôøng, daøn haøng cöï ly caùch moät saõi tay, xoay caùc nhoùm khôùp, caùc nhoùm cô. 15 ' 5 ' 10 ' 2x8 nhòp - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Ñoäi hình daøn haøng khôûi ñoäng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cô baûn. Kieåm tra tieâu chuaån RLTT. + Noäi dung: chạy bền 500 m. + Aùp duïng tieâu chuaån rèn luyeän thaân theå, phaàn ba phuï luïc trong saùch GV.6 + Nam 125 s : 5 đđiểm ( nữ 136 s ) + Nam 120 s : 6 đđiểm ( nữ 130 s ) + Nam 115 s : 7 đđiểm ( nữ 122 s ) + Nam 112 s : 8 đđiểm ( nữ 119 s ) + Nam 109 s : 9 đđiểm ( nữ 116 s ) + Nam 105 s :10 đđiểm ( nữ 114 s ) 70 ' - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït, moãi ñôït 2 – 4 HS (nam, nöõ rieâng). - Nhöõng HS ñeán löôït kieåm tra ñöôïc goïi teân, tieán vaøo ñöùng chuaån bò ôû vò trí quy ñònh. GV hoaëc caùn söï lôùp hoâ khẩu lệnh ñeå HS thöïc hieän ñoäng taùc và chạy. Nhöõng HS khaùc theo doõi. Moãi HS ñöôïc tham gia kieåm tra moät laàn. Tröôøng hôïp HS bò xeáp loaïi ñaït hoaëc chöa ñaït. GV coù theå cho kieåm tra laàn 2. khi kieåm tra laïi, xeáp loaïi toái ña khoâng ñöôïc gioûi. 0 500m (Baøn GV) 1 2 € 3 4 € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keát thuùc. + Thaû loûng tay, chaân, toaøn thaân, phoái hôïp hít thôû. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù buoåi hoïc. + Coâng boá keát quaû kieåm tra vaø hoïc kì. + Xuoáng lôùp. 5 ' 2x8 nhòp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. IV. Ruùt kinh nghieäm: TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ÔN TẬP ĐÁ CẦU. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Đá cầu : Ôn tâng Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân, đấu tập. 2.YÊU CẦU : Bật nhảy: Biết và thực hiện được kỹ thuật Chạy đà (tự do)- nhảy xa, Nhảy “ Bước bộ”trên không.Trò chơi“Lò cò tiếp sức”.Biết vận dụng tự tập hằg ngày Đá cầu : Biết và thực hiện được tương đối đúng động tác Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.Biết vận dụng để tự tập hằng ngày. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng Phương tiện :Tranh ảnh, cầu đá, nệm nhảy. III. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG ÑL PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ . * Chaïy böôùc nhoû . * Chaïy naâng cao ñuøi. * Chaïy goùt chaïm moâng. 8 ' 2 ' 6 ' 2x8 €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B. PHAÀN CÔ BAÛN : 2. Đá cầu : - Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân. - Đấu tập. 3. Củng cố ( Đá cầu ) 32 ' 19 ' 8 ' 5 ' Gv phaân tích vaø thò phaïm 1 – 2 laàn cho hoïc sinh quan saùt vaø hieåu sau ñoù ñieàu khieån cho caùc em oân taäp. Ñoäi hình ôn tập: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS ÔT HS chuyền caàu € € - Phaân nhoùm đấu taäp theo söï höôùng daãn cuûa GV. Gíao viên nhận xét, đánh giá. - Giáo viên chia lớp thành nhiều đội và cho đấu tập. Nhận xét, đánh giá. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 / Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 ' 2 ' 2x8 3 ' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN ĐÁ CẦU I/ Muïc tieâu: Kieåm tra ñaùnh giaù noäi dung: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Yeâu caàu: oån ñònh traät töï, kĩ luaät, nghieâm tuùc trong khi kieåm tra, töï giaùc tích cöïc ñeå ñaït ñöôïc kó thuaät toát. Taäp luyeän söùc beàn, taêng theå löïc. II/ Thôøi gian: 45 ' III/ Saân baõi vaø duïng cuï 1/ Saân baõi: Saân tröôøng. 2/ duïng cuï: coøi, phaán, caàu ñaù, saân, löôùi. IV/ Phöông phaùp leân lôùp NOÄI DUNG ÑL PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hông,gối . - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ , di chuyển lên xuống kết hợp đá lòng bàn chân, đá bằng mu bàn chân, má ngòai, cẳng chân, 7 ' 1 ' 6 ' 2x8 €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đứng theo đội hình trên, giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B/ Phaàn cô baûn: Ñaù caàu: + Kieåm tra: Kó thuaät Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Caùch cho ñieåm: Ñieåm 9, 10: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät ñoäng taùc vaø caû 4 laàn ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân ñeàu qua löôùi trong saân ñoái phöông. Ñieåm 7, 8: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät ñoäng taùc vaø 4 laàn ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân chæ coù 3 laàn qua löôùi trong saân ñoái phöông.(Coù 1 laàn khoâng qua löôùi hoaëc qua löôùi nhöng khoâng vaøo saân). Ñieåm 5, 6: Thöïc hieän töông ñoái ñuùng kó thuaät ñoäng taùc vaø 4 laàn ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân chæ coù 2 laàn qua löôùi trong saân ñoái phöông.(Coù 2 laàn khoâng qua löôùi hoaëc qua löôùi nhöng khoâng vaøo saân). Ñieåm 3, 4: Caû 4 laàn ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân khoâng coù laàn naøo qua löôùi hoaëc qua löôùi nhöng khoâng vaøo saân. 32 ' GV taäp hôïp lôùp. Phoå biến noäi dung kieåm tra moân ñaù caàu: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Cheá ñoä cho ñieåm. Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra: èTöøng HS khi ñeán löôït kieåm tra tieán vaøo saân thi ñaáu-beân kia saân laø HS phuïc vuï (tung caàu). Moãi em thöïc hieän 4 laàn ñoäng taùc kó thuaät taâng caàu-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. FLöu yù: coù theå cho HS kieåm tra laàn 2 ñeå naâng ñieåm cho caùc em (neáu bò ñieåm döôùi trung bình). Ñoäi hình kieåm tra: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS KT HS chuyền caàu € € C/Phaàn keát thuùc : Thaû loûng Ñaùnh giaù nhaän xeùt buoåi hoïc-coâng boá ñieåm. Xuoáng lôùp. 5 ' GV cho HS cuøng thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng vaø thö giaûn: ruõ tay, ñaám löng nheï. Ñaùnh giaù nhaän xeùt buoåi KT. coâng boá ñieåm. Ñoäi hình xuoáng lôùp Taäp trung lôùp thaønh 4 haøng ngang. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €

File đính kèm:

  • docTD7KI.doc