Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 63 - Năm học 2012-2013

I. NHIỆM VỤ:

Bật nhảy: Ôn: nhảy “bước bộ” trên không. Trò chơi: “Lò cò chọi gà”. Chạy đà tự do nhảy xa “kiểu ngồi”.

II. YÊU CẦU

- Kiến thức: Biết cách thực hiện nhảy “Bước bộ” trên không. Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. Chạy đà tự do nhảy xa “kiểu ngồi”.

- Kĩ năng:

 + Thực hiện được nhảy “Bước bộ” trên không.

 + Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi: “Lò cò chọi gà”.

 + Thực hiện cơ bản đúng Chạy đà tự do nhảy xa “kiểu ngồi”.

- Thái độ: Nhiệt tình, tích cực và nghiêm túc.

III. THỜI GIAN:

1 tiết 45 phút

IV. ĐỊA ĐIỂM:

Sân trường.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 63 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 33 MOÂN: BAÄT NHAÛY †Š‰ Tieát ct: 63 Thôøi gian daïy: 16/ 4/ 2013 I. NHIEÄM VUÏ: Baät nhaûy: OÂn: nhaûy “böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi: “Loø coø choïi gaø”. Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài”. II. YEÂU CAÀU: - Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän nhaûy “Böôùc boä” treân khoâng. Troø chôi: “Nhaûy vaøo voøng troøn tieáp söùc”. Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài”. - Kó naêng: + Thöïc hieän ñöôïc nhaûy “Böôùc boä” treân khoâng. + Thöïc hieän cô baûn ñuùng Troø chôi: “Loø coø choïi gaø”. + Thöïc hieän cô baûn ñuùng Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài”. - Thaùi ñoä: Nhieät tình, tích cöïc vaø nghieâm tuùc. III. THÔØI GIAN: 1 tieát 45 phuùt IV. ÑÒA ÑIEÅM: Saân tröôøng. V. DUÏNG CUÏ: Coøi, buïc giaäm nhaûy, xaø, coät PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LVÑ A - CHUAÅN BÒ: 1. Nhaän lôùp, kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc 2. Khôûi ñoäng: Xoay caùc khôùp coå tay,coå chaân, vai,hoâng,goái, eùp ngang, eùp doïc,.. 3. Kieåm tra baøi cuõ: - Thöïc hieän ñoäng taùc nhaûy buôùc boä treân khoâng? 7 - 8 phuùt 1 -2’ 4 - 5’ 1’ B-CÔ BAÛN: OÂn: - Nhaûy “Böôùc boä treân khoâng”. - Troø chôi: “Loø coø choïi gaø”. - Chaïy ñaø töï do nhaûy xa “kieåu ngoài” * Cuûng coá kyõ thuaät: - Thöïc hieän ñoäng taùc nhaûy böôùc boä treân khoâng? - Thöïc hieän chaïy ñaø töï do nhaûy xa kieåu ngoài? 30 – 32 phuùt 8 - 10’ 4 - 6 laàn 7 - 8’ 10 - 12’ 5 - 7 laàn 2’ C-KEÁT THUÙC - Hoài tónh. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. - HD taäp ôû nhaø: Luyeän taäp boå trôï nhaûy böôùc boä, nhaûy daây. - Xuoáng lôùp 4 - 5phuùt 2’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC - HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc, naém ñöôïc noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc. - Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. - Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra - ÑH nhaän lôùp: ð ÑHKÑ: Daõn caùch saûi tay - so le. - Ktra 2 -3 Hs. Gv ñaùnh giaù, cho ñieåm - Nhieät tình, tích cöïc, tuaân thuû luaät chôi. - Thöïc hieän töông ñoái ñuùng ñoäng taùc böôùc boä treân khoâng. - Thöïc hieän töông ñoái chaïy ñaø töï do nhaûy xa kieåu ngoài. - GV höôùng daãn, toå chöùc taäp luyeän. - GV höôùng daãn vaø toå chöùc cho hs chôi troø chôi. - Gv goïi 1 - 3 Hs thöïc hieän - nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm - Tích cöïc thaû loûng, thö giaõn, hít thôû saâu. - Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. - Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. - Lôùp giaûi taùn traät töï. - GV höôùng daãn hoài tónh. - ÑH: Duyeät cuûa BGH Ngaøy 14 thaùng 4 naêm 2013 Ngöôøi soaïn HAØ LÖÔNG QUYEÁT NHAÄN XEÙT VAØ BOÅ SUNG: 1. Noäi dung: 2. Phöông phaùp: . 3. Phöông tieän: Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docGiao an TD7(1).doc