Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Lê Việt Hải

I. Môc tiªu:

Ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh trÊn th­¬ng khi tËp luyÖn ThÓ thao.

1. Kiến thức: Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương, khi hoạt động TDTT.

2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện , thi đấu.

3. Thái độ: Có ý thức tự giác học môn thể dục, có kỉ luât, tác phng nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong ho¹t động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh, biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sóng sinh hoạt ở trường đẻ tự tập luyện để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ, thực hiện nếp sống lành mạnh.

II.§Þa ®iÓm-ph­¬ng tiÖn.

- Häc trong líp häc sinh chuÈn bÞ vë ghi.

- Gv chuÈn bÞ gi¸o ¸n tµi liÖu.

III. TiÕn tr×nh d¹y vµ häc.

 

doc136 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Lê Việt Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
***** HS ************ # GV §H khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS * * * * * * * * * *CS # GV B. PhÇn c¬ b¶n: 1) BËt nh¶y: ¤n nh¶y “ b­íc bé “ trªn kh«ng. Ch¬i trß ch¬i : nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc “. 3) Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y quanh tr­êng. Nam ch¹y 500m, N÷ ch¹y 400m. 30p 3-5 lÇn 7-8p 7-8p GV h­íng dÉn ( thÞ ph¹m ), quan s¸t söa sai HS thùc hiÖn lÇn l­ît GV phæ biÒn tæ chøc. - GV h­íng dÉn, quan s¸t, nh¾c nhë HS ch¹y theo nhãm søc kháe C. PhÇn kÕt thóc. 1) Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ). 2) NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. - VÒ nhµ rÌn luyÖn søc bËt. - RÌn luyÖn søc bÒn hµng ngµy. 4->5p - §éi h×nh th¶ láng gièng ®éi h×nh khëi ®éng. - §éi h×nh xuèng líp gièng ®éi h×nh nhËn líp. Ngµy so¹n: 19/4/2009 Ngµy gi¶ng: 21/4/2009 TiÕt:63 bËt nh¶y - ch¹y bÒn I. Môc tiªu: 1. BËt nh¶y: ¤n nh¶y ” b­íc bé “ trªn kh«ng, trß ch¬i “ nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc “, ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi; yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c, ch¬i trß ch¬i tù gi¸c tÝch cùc. 2 Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn: TËp t¹i s©n tr­êng. ChuÈn bÞ s©n b·i s¹ch sÏ, trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - æn ®Þnh líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ). - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ). - 3 ®éng t¸c bæ trî t¹i chç. - §¸ l¨ng tr­íc sau. 8->10p 4lx8n 2x 15m §H nhËn líp. ************ ************ HS ************ # GV §H khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS * * * * * * * * * *CS # GV B. PhÇn c¬ b¶n: 1) BËt nh¶y: ¤n nh¶y “ b­íc bé “ trªn kh«ng. Ch¬i trß ch¬i : nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc “. ¤n ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi 3) Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y quanh tr­êng. Nam ch¹y 500m, N÷ ch¹y 400m. 30p 3-5 lÇn 7-8p 7-8p GV h­íng dÉn ( thÞ ph¹m ), quan s¸t söa sai HS thùc hiÖn lÇn l­ît GV phæ biÒn tæ chøc. - GV h­íng dÉn, quan s¸t, nh¾c nhë HS ch¹y theo nhãm søc kháe C. PhÇn kÕt thóc. 1) Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ). 2) NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. - VÒ nhµ rÌn luyÖn søc bËt. - RÌn luyÖn søc bÒn hµng ngµy. 4->5p - §éi h×nh th¶ láng gièng ®éi h×nh khëi ®éng. - §éi h×nh xuèng líp gièng ®éi h×nh nhËn líp. Ngµy so¹n: 22/4/2009 Ngµy gi¶ng: 24/4/2009 TiÕt:64 bËt nh¶y - ch¹y bÒn I. Môc tiªu: 1. BËt nh¶y: ¤n nh¶y ” b­íc bé “ trªn kh«ng, trß ch¬i “ nh¶y v­ît rµo tiÕp søc “, ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi; yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c, ch¬i trß ch¬i tù gi¸c tÝch cùc. 2 Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn: TËp t¹i s©n tr­êng. ChuÈn bÞ s©n b·i s¹ch sÏ, trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - æn ®Þnh líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ). - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ). - 3 ®éng t¸c bæ trî t¹i chç. - §¸ l¨ng tr­íc sau. 8->10p 4lx8n 2x 15m §H nhËn líp. ************ ************ HS ************ # GV §H khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS * * * * * * * * * *CS # GV B. PhÇn c¬ b¶n: 1) BËt nh¶y: ¤n nh¶y “ b­íc bé “ trªn kh«ng. Ch¬i trß ch¬i : “ nh¶y v­ît rµo tiÕp søc “. ¤n ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi 3) Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y quanh tr­êng. Nam: N÷ : 30p 3-5 lÇn 7-8p 7-8p 500m 400m GV h­íng dÉn ( thÞ ph¹m ), quan s¸t söa sai HS thùc hiÖn lÇn l­ît GV phæ biÒn tæ chøc. - GV h­íng dÉn, quan s¸t, nh¾c nhë HS ch¹y theo nhãm søc kháe C. PhÇn kÕt thóc. 1) Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ). 2) NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. - VÒ nhµ rÌn luyÖn søc bËt. - RÌn luyÖn søc bÒn hµng ngµy. 4->5p - §éi h×nh th¶ láng gièng ®éi h×nh khëi ®éng. - §éi h×nh xuèng líp gièng ®éi h×nh nhËn líp. Ngµy so¹n: 27/4/2009 Ngµy gi¶ng: 28/4/2009 TiÕt:65 bËt nh¶y - ch¹y bÒn I. Môc tiªu: 1. BËt nh¶y: ¤n nh¶y ” b­íc bé “ trªn kh«ng, trß ch¬i “ nh¶y v­ît rµo tiÕp søc “, ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi; yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c, ch¬i trß ch¬i tù gi¸c tÝch cùc. 2 Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn: TËp t¹i s©n tr­êng. ChuÈn bÞ s©n b·i s¹ch sÏ, trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - æn ®Þnh líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ). - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ). - 3 ®éng t¸c bæ trî t¹i chç. - §¸ l¨ng tr­íc sau. 8->10p 4lx8n 2x 15m §H nhËn líp. ************ ************ HS ************ # GV §H khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS * * * * * * * * * *CS # GV B. PhÇn c¬ b¶n: 1) BËt nh¶y: ¤n nh¶y “ b­íc bé “ trªn kh«ng. Ch¬i trß ch¬i : “ nh¶y v­ît rµo tiÕp søc “. ¤n ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiÓu ngåi 3) Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y quanh tr­êng. Nam: N÷ : 30p 3-5 lÇn 7-8p 7-8p 500m 400m GV h­íng dÉn ( thÞ ph¹m ), quan s¸t söa sai HS thùc hiÖn lÇn l­ît GV phæ biÒn tæ chøc. - GV h­íng dÉn, quan s¸t, nh¾c nhë HS ch¹y theo nhãm søc kháe C. PhÇn kÕt thóc. 1) Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ). 2) NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. - VÒ nhµ rÌn luyÖn søc bËt. - RÌn luyÖn søc bÒn hµng ngµy. 4->5p - §éi h×nh th¶ láng gièng ®éi h×nh khëi ®éng. - §éi h×nh xuèng líp gièng ®éi h×nh nhËn líp. Ngµy so¹n: 3/5/2009 Ngµy gi¶ng: 5/5/2009 TiÕt: 66 KiÓm tra bËt nh¶y I.Môc tiªu: KiÓm tra kü thuËt BËt nh¶y (ch¹y ®µ chÝnh diÖn, giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¶ng qua xµ). §¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña häc sinh ( kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tËp luyÖn). II. §Þa ®iÓm-Ph­¬ng tiÖn: KiÓm tra trªn s©n tr­êng. ChuÈn bÞ bµn ghÕ GV, cäc, xµ nh¶y. III. TiÕn tr×nh kiÓm tra: A. PhÇn më ®Çu. æn ®Þnh líp. Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña giê kiÓm tra. B. PhÇn c¬ b¶n: 1) Khëi ®éng. Hs tù khëi ®éng vµ «n l¹i kü tuËt 15 phót. 2) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra. KiÓm tra nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5 häc sinh; GV quan s¸t chÊm ®iÓm kü thuËt vµ thµnh tÝch cho tõng HS. 3) C¸ch ®¸nh gi¸, cho ®iÓm. (®iÓm cho theo møc ®é thùc hiÖn cña tõng häc sinh). a) §iÓm 9 - 10: §óng kü thuËt, ®éng t¸c nhÞp nhµng thuÇn thôc. b) §iÓm 7 – 8: §óng kü thuËt, ch¹y ®µ cßn thiÕu tù nhiªn. c) §iÓm 5 - 6: §óng kü thuËt, sù phèi hîp cßn ch­a ¨n khíp. d) §iÓm 4 - 5: Cßn 1 vµi sai sãt nhá vÒ kü thuËt, ®éng t¸c ch­a nhÞp nhµng. e) §iÓm 2 - 3: Sai nhiÒu lçi kü thuËt, ®éng t¸c ch­a nhÞp nhµng. C. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh, th¶ láng: Hs tù th¶ láng sau khi kiÓm tra xong. - NhËn xÐt vµ c«ng bè ®iÓm kiÓm tra. - Nh¾c HS chuÈn bÞ cho giê sau. Ngµy so¹n: 3/5/2009 Ngµy gi¶ng: 5/5/2009 TiÕt: 67 KiÓm tra ch¹y bÒn I.Môc tiªu: KiÓm tra thµnh tÝch vµ kü thuËt ch¹y bÒn 5 phót tuú søc ( nam, n÷ ). §¸nh gi¸ møc ®é thµnh tÝch cña häc sinh ( kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tËp luyÖn). II. §Þa ®iÓm-Ph­¬ng tiÖn: KiÓm tra trªn s©n tr­êng. ChuÈn bÞ bµn ghÕ GV, ®ång hå bÊm gi©y. III. TiÕn tr×nh kiÓm tra: A. PhÇn më ®Çu. æn ®Þnh líp. Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña giê kiÓm tra. B. PhÇn c¬ b¶n: 1) Khëi ®éng. Hs tù khëi ®éng vµ «n l¹i kü thuËt 15 phót. 2) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra. KiÓm tra nhiÒu ®ît, mçi ®ît 3->5 häc sinh; GV quan s¸t chÊm ®iÓm kü thuËt vµ thµnh tÝch cho tõng HS. 3) C¸ch ®¸nh gi¸, cho ®iÓm.(®iÓm cho theo møc ®é thùc hiÖn cña tõng häc sinh). a) §iÓm 9-10: §óng kü thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc > 950m ( Nam ), 830m ( N÷ ). b) §iÓm 7-8: §óng kü thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc > 900m ( Nam ), > 780 ( N÷ ). c) §iÓm 5-6: §¹t thµnh tÝch møc kh¸ > 850m ( Nam ), > 730m ( N÷ ). d) §iÓm 3-4: Sai nhiÒu lçi kü thuËt, thµnh tÝch ch­a ®¹t ë møc ®iÓm 5. C. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh, th¶ láng: Hs tù th¶ láng sau khi kiÓm tra xong. - NhËn xÐt vµ c«ng bè ®iÓm kiÓm tra. - Nh¾c HS chuÈn bÞ cho giê sau Ngµy so¹n: 7/5/2009 Ngµy gi¶ng: 9 – 12/5/2009 TiÕt:68 - 69 «n tËp kiÓm tra häc k× II I. Môc tiªu: 1. Bµi ThÓ dôc: LuyÖn tËp bµi thÓ dôc 9 ®éng t¸c; Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng ®«ng t¸c. II. §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn: TËp t¹i s©n tr­êng. ChuÈn bÞ s©n b·i s¹ch sÏ, trang phôc ®óng quy ®Þnh, cê tËp bµi thÓ dôc. III. TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - æn ®Þnh líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ). - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ). - 3 ®éng t¸c bæ trî t¹i chç. 8->10p 4lx8n 4lx8n 2x10m §H nhËn líp. ************ ************ HS ************ # GV §H khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS * * * * * * * * * # GV B. PhÇn c¬ b¶n 1) Bµi ThÓ Dôc: LuyÖn tËp bµi thÓ dôc 9 ®éng t¸c ( víi cê ). Ch¬i trß ch¬i “ Nh¶y d©y tiÕp søc “ 30p 4lx8n 7-8p GV nh¾c l¹i mét lÇn sau ®ã h« cho häc sinh tËp, võa h« võa quan s¸t söa sai. §H tËp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS * * * * * * * * * # GV Sau ®ã HS «n theo nhãm vµ tr×nh diÔn, nh©n xÐt cho b¹n. GV phæ biÕn, tæ chøc. C. PhÇn kÕt thóc 1) Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) 2) NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn.- VÒ nhµ «n l¹i c¸c néi dung ®· häc. 4->5p - §éi h×nh th¶ láng gièng ®éi h×nh khëi ®éng. - §éi h×nh xuèng líp gièng ®éi h×nh nhËn líp. a) §éng t¸c V­¬n thë: N 5,6,7,8 ®æi bªn ttcb 1 2 3 4 b) §éng t¸c Tay: N 5,6,7,8 ®æi bªn ttcb 1 2 3 4 a) §éng t¸c ch©n: N5,6,7,8 ®æi bªn ttcb 1 2 3 4 b) §éng t¸c l­ên: a) §éng t¸c Bông: cb 1 2 3 4 N 5,6,7,8 ®æi bªn b) §éng t¸c Phèi hîp: cb 1 2 3 4 N 5,6,7,8 ®æi bªn ttcb 1 2 3 4 N 5,6,7,8 ®æi bªn ) §éng t¸c Bông: cb 1 2 3 4 b) §éng t¸c Phèi hîp: N 5,6,7,8 ®æi bªn cb 1 2 3

File đính kèm:

  • docTD lop 7 10-11.doc