Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 5: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - Chạy bền - Năm học 2011-2012

 

I.MỤC TIấU:

1.Kiến thức:

-ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chõn tại chỗ, đi đều – đứng, đi đều vũng phải (trỏi) .

-Bài TD: Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mỡnh, phối hợp.

-Chạy bền: Biết cách thực hiện trũ chơi 2 lần hít 2 lần thở ra, chạy vũng số 8.

2.Kỹ năng:

-ĐHĐN: +Thực hiện cơ bản đúng cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ, đi đều -đứng lại. Thực hiện được đi đều vũng phải (trỏi).

-Bài TD: +Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, ngực, chõn, bụng, vặn mỡnh, phối hợp.

-Chạy bền: +Thực hiện cơ bản đúng trũ chơi 2 lần hít 2 lần thở ra, chạy vũng số 8.

3.Thái độ:

 - Học sinh thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.

 - Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II.ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC.

-Sân trường số 2 Gia phú

-Đồ dựng GV: Cũi, vẽ vũng số 8.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 5: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - Chạy bền - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 24/8/2011 TIẾT 5 Ngày giảng: 26/8/2011 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -ĐHĐN: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tập hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng, đi đều vòng phải (trái) . -Bài TD: BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. -Chạy bền: BiÕt c¸ch thùc hiÖn trò chơi 2 lần hít 2 lần thở ra, chạy vòng số 8. 2.Kỹ năng: -ĐHĐN: +Thùc hiÖn cơ bản đúng c¸ch thùc hiÖn tập hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, giËm ch©n tại chỗ, ®i ®Òu -®øng l¹i. Thùc hiÖn được đi đều vòng phải (trái). -Bài TD: +Thùc hiÖn cơ bản đúng c¸c ®éng t¸c: V­¬n thë, tay, ngùc, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. -Chạy bền: +Thùc hiÖn cơ bản đúng trò chơi 2 lần hít 2 lần thở ra, chạy vòng số 8. 3.Thái độ: - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc. -Sân trường số 2 Gia phó -Đồ dùng GV: Còi, vẽ vòng số 8. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối. -Ép dọc–ép ngang. -Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay 3. Kiểm tra bài cũ. -Thực hiện cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số? - Tập bài thể 7 động tác. B.PHẦN CƠ BẢN: 1. Đội hình đội ngũ: -Ôn tập hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè. -Ôn giậm chân tại chỗ, đi đều -đứng lại -Học đi đều vòng phải: - Khẩu lệnh(vòng bên phải hoặc tráibước!) * Hệ thống bài: ?Thực hiện đi đều đứng lại, đi đều vòng phải? 2.Bài thể dục: -Ôn 7 động tác: Vươn thở, tay ngực,chân,bụng,vặn mình, phối hợp. *Hệ thống bài. Tập 7động tác TD 3. Chạy bền: -Trò chơi: Hai lần hít vào hai lần thở ra. -Chạy vòng số 8 C. PHẦN KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh: -HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng 2.Dặn dò: Giao BTVN GV nhận xét giờ ,kết thúc giờ học. 8-10p 2Lx8n 2Lx8n 10L 28-30p (14-15p) (10p) (4-5p) 4-5p - §éi h×nh nhËn líp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - §éi h×nh khëi ®éng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x CS -Gọi 2-4 HS lên thực hiên.HS khác quan sát nhận xét. GV nhận xét cho điểm. GV nêu yêu cầu ôn và chia nhóm tập trên sân. Các nhóm thay nhau chỉ huy -GV thị phạm, phân tích động tác. -GV võa hô cho HS tập, võa quan sát sửa sai kịp thời. x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x GV chia nhãm tËp trªn s©n, HS thay nhau chỉ huy. GV quan sát và sửa sai. -GV gäi 1 nhãm lªn tËp b¸o cáo và nhóm hs khác nhận xét. -GV nhận xét. hÖ thèng. GV hô cho lớp ôn 1-2L (7 động tácTD) chia nhóm ôn tập. GV bao quát nhắc nhở sửa sai. Các nhóm báo cáo và tự nhận xét. GV nhận xét hệ thống. GV hướng dẫn cách chơi. -HS chơi trên sân trường -GV yêu cầu HS chạy đúng vòng. HS xếp 3hàng ngang thả lỏng ĐHKT x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • doctiết 5 lớp 6.doc
Giáo án liên quan