Giáo án Thể dục Lớp 12 - Bản đẹp 2 cột

I – Mục tiêu:

- Giới thiệu tóm tắt cho Hs về mục tiêu và nội dung chương trình lớp 12.

- Giúp Hs có một số nguyên tắc, phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.

II - Địa điểm: Tại phòng học của lớp.

III – Phương tiện: Sách giáo viên – giáo án và các tài liệu có liên quan cần thiết.

IV – Tiến trình lên lớp.

doc54 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * * * * * - Líp tr­ëng ®×ªu hµnh phÇn khëi ®éng. - Gv quan s¸t vµ nh¾c nhë. - Chia líp thµnh 2 nhãm : N÷ häc bãng chuyỊn, nam häc nh¶y xa sau ®ã kho¶ng 11 – 12 phĩt thi chuyĨn néi dung häc. - §éi h×nh tËp luyƯn. *************** *************** **** - §éi h×nh tËp luyƯn. * * * * * * * * * * - Hs: tËp luyƯn tÝch cùc, tù gi¸c. - §éi h×nh tËp luyƯn phèi hỵp. x x x x * x x * * * - Gi¸o viªn quan s¸t vµ s÷a sai cho häc sinh. - Cho häc sinh tËp trung t¹i s©n bãng chuyỊn ®Ĩ phỉ biÕn luËt. - Gv cho gäi mçi néi dung 2 – 3 häc sinh cã tè chÊt kh¸c nhau lªn thùc hiƯn, cho líp tù ®¸nh gi¸ sau ®ã GV hƯ thèng l¹i. - §éi h×nh cđng cè 4 hµng ngang. - Ch¹y theo vßng trßn. - Nh­ ®éi h×nh khëi ®éng. - Nh­ ®éi h×nh nhËn líp. - VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. Ngµy 09/11/2008. TiÕt sè 23: bãng chuyỊn - nh¶y xa - Ch¹y bỊn - bãng chuyỊn : ¤n: + KÜ thuËt chuyỊn bãng cao tay b»ng 2 tay. + KÜ chuyỊn b­íc 2. + Phèi hỵp ®Ưm bãng – chuyỊn b­íc 2 vµ ®Ëp bãng. + Giíi thiƯu luËt bãng chuyỊn. ( §iỊu 08 : Thay ng­êi). - Nh¶y xa : + TËp hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. + Mét sè bµi tËp ph¸t triĨn thĨ lùc. - Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn.. I – Mơc tiªu: - TTTC: + Giĩp häc sinh n©ng cao kÜ n¨ng thùc hiƯn kÜ thuËt ®Ëp bãng, ®Ưm bãng, chuyỊn b­íc 2 vµ lµm quen víi mét sè ®iỊu luËt trong bãng chuyỊn. - Nh¶y xa: - Giĩp häc sinh hoµn thiƯn, n©ng cao kÜ n¨ng thùc hiƯn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa ­ìn th©n. - Ch¹y bỊn: TiÕp tơc cđng cè vµ ph¸t triĨn søc bỊn cho häc sinh. II - §Þa ®iĨm – ph­¬ng tiƯn. - §Þa ®iĨm: S©n vËn ®éng Tr­êng THPT Quúnh L­u 2. - Ph­¬ng tiƯn: + ChuÈn bÞ 1 cßi, dơng cơ trang vµ xíi c¸t, 06 qu¶ bãng chuyỊn, gi¸o ¸n, tranh ¶nh kÜ thuËt. + Hs lµm vƯ sinh s©n tËp. III – TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I - PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. - Líp tr­ëng tËp trung vµ b¸o c¸o sü sè. - Gv nhËn líp, hái th¨m søc khoỴ häc sinh, phỉ biÕn néi dung, nhiƯm vơ tiÕt häc. 2. Khëi ®éng. - Bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c: + §éng t¸c tay ngùc, ®éng t¸c l­ên, vỈn m×nh, gËp th©n, ®¸ ch©n, toµn th©n. - xoay c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp vai, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp gi©y ch»ng ngang, gi©y ch»ng däc. - T¹i chỉ ®i b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. II - PhÇn c¬ b¶n. 1. Nh¶y xa. a) Hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. - §µ 5, 7 b­íc giËm nh¶y ­ìn th©n. - §µ trung b×nh giËm nh¶y ­ìn th©n. - §µ hoµn chØnh vµ n©ng cao thµnh tÝch. b) Mét sè ®éng t¸c ph¸t triỊn thĨ lùc. - BËt cãc tiÕn lïi: Nam 15 lÇn – N÷ 10 lÇn. - N»m sÊp chèng ®Èy. Nam 20 lÇn – N÷ 15 lÇn. 2. Bãng chuyỊn. a) ¤n luyƯn: - KÜ thuËt chuyỊn bãng cao tay b»ng 2 tay. - KÜ thuËt chuyỊn b­íc 2. - Phèi hỵp ®Ưm bãng – chuyỊn b­íc 2 vµ ®Ëp bãng. b) Mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n trong bãng chuyỊn. * §iỊu 08: - Thay ng­êi lµ hµnh ®éng cđa mét cÇu thđ sau khi ®· ®­ỵc th­ ký ghi l¹i, vµo s©n thay thÕ vÞ trÝ cho 1 cÇu thđ ( Trõ Liber«). Thay ng­êi ph¶i ®­ỵc phÐp cđa träng tµi. - Giíi h¹n thay ng­êi.. 3. Cđng cè : - TTTC : Thùc hiƯn ®éng t¸c chuyỊn b­íc 2. - Nh¶y xa: Thùc hiƯn hoµn thiƯn kÜ thuËt. 4. Ch¹y bỊn: - Nam 1200m – N÷ 800m. III – phÇn kÕt thĩc. - Håi tØnh, th¶ láng c¸c khíp. - NhËn xÐt tiÕt häc . - Ra Bt vỊ nhµ. – Xuèng líp. 7– 8’ 2phĩt 5– 6’ 2*8n 32’ 11-12’ 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 11-12’ 7-8’ 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 3-4’ 4-5’ 1 lÇn 1lÇn 5 –6’ 5’ - §éi h×nh nhËn líp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - §éi h×nh khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Líp tr­ëng ®×ªu hµnh phÇn khëi ®éng. - Gv quan s¸t vµ nh¾c nhë. - Chia líp thµnh 2 nhãm : N÷ häc bãng chuyỊn, nam häc nh¶y xa sau ®ã kho¶ng 11 – 12 phĩt thi chuyĨn néi dung häc. - §éi h×nh tËp luyƯn. *************** *************** **** - §éi h×nh tËp luyƯn. * * * * * * * * * * - Hs: tËp luyƯn tÝch cùc, tù gi¸c. - §éi h×nh tËp luyƯn phèi hỵp. x x x x * x x * * * - Gi¸o viªn quan s¸t vµ s÷a sai cho häc sinh. - Cho häc sinh tËp trung t¹i s©n bãng chuyỊn ®Ĩ phỉ biÕn luËt. - Gv cho gäi mçi néi dung 2 – 3 häc sinh cã tè chÊt kh¸c nhau lªn thùc hiƯn, cho líp tù ®¸nh gi¸ sau ®ã GV hƯ thèng l¹i. - §éi h×nh cđng cè 4 hµng ngang. - Ch¹y theo vßng trßn. - Nh­ ®éi h×nh khëi ®éng. - Nh­ ®éi h×nh nhËn líp. - VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. Ngµy 10/11/2008. TiÕt sè 24: Tttc - nh¶y xa - Ch¹y bỊn - Tttc : ¤n : + KÜ thuËt ®Ưm bãng. + KÜ thuËt ch¾n bãng. + KÜ thuËt ®Ëp bãng chÝnh diƯn – ThĨ lùc. - Nh¶y xa : + TËp hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn.. I – Mơc tiªu: - TTTC: + Giĩp häc sinh n©ng cao kÜ n¨ng thùc hiƯn kÜ thuËt ®Ưm bãng, kÜ thuËt ch¾n bãng vµ ®Ëp bãng chÝnh diƯn. - Nh¶y xa: - Giĩp häc sinh cđng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc, kÜ n¨ng vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Ch¹y bỊn: TiÕp tơc cđng cè vµ ph¸t triĨn søc bỊn cho häc sinh. II - §Þa ®iĨm – ph­¬ng tiƯn. - §Þa ®iĨm: S©n vËn ®éng Tr­êng THPT Quúnh L­u 2. - Ph­¬ng tiƯn: + ChuÈn bÞ 1 cßi, dơng cơ trang vµ xíi c¸t, 06 qu¶ bãng chuyỊn, gi¸o ¸n, tranh ¶nh kÜ thuËt. + Hs lµm vƯ sinh s©n tËp. III – TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I - PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. - Líp tr­ëng tËp trung vµ b¸o c¸o sü sè. - Gv nhËn líp, hái th¨m søc khoỴ häc sinh, phỉ biÕn néi dung, nhiƯm vơ tiÕt häc. 2. Khëi ®éng. - Bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c: + §éng t¸c tay ngùc, ®éng t¸c l­ên, vỈn m×nh, gËp th©n, ®¸ ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp vai, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp gi©y ch»ng ngang, gi©y ch»ng däc. - T¹i chỉ ®i b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. II - PhÇn c¬ b¶n. 1. Nh¶y xa. - Hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. 2. Bãng chuyỊn. a) ¤n luyƯn: - KÜ thuËt ®Ưm bãng. - KÜ thuËt ®Ëp bãng chÝnh diƯn. - KÜ thuËt ch¾n bãng b) Mét sè bµi tËp ph¸t triĨn thĨ lùc. - Nh¶y cãc tiÕn lïi: Nam 15 lÇn – N÷ 10 lÇn. - N»m sÊp chèng ®Èy: Nam 20 lÇn – N÷ 15 lÇn. 3. Cđng cè : - TTTC : Thùc hiƯn ®éng t¸c ®Ëp bãng chÝnh diƯn. - Nh¶y xa: Thùc hiƯn hoµn thiƯn kÜ thuËt. 4. Ch¹y bỊn: - Nam 1200m – N÷ 700m. III – phÇn kÕt thĩc. - Håi tØnh, th¶ láng c¸c khíp. - NhËn xÐt tiÕt häc . - Ra Bt vỊ nhµ. – Xuèng líp. 7 – 8’ 2phĩt 5 –6’ 32’ 11-12’ 11-12’ 6-7’ 7 lÇn 3lÇn 3lÇn 4-5’ 3 –4’ 1 lÇn 1lÇn 5 –6’ 5’ - §éi h×nh nhËn líp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - §éi h×nh khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Líp tr­ëng ®×ªu hµnh phÇn khëi ®éng. - Gv quan s¸t vµ nh¾c nhë. - Chia líp thµnh 2 nhãm : N÷ häc bãng chuyỊn, nam häc nh¶y xa sau ®ã kho¶ng 11 – 12 phĩt thi chuyĨn néi dung häc. sinh tËp luyƯn. - GV: Giao nhiƯm vơ. - HS: TÝch cùc tËp luyƯn. - §éi h×nh tËp luyƯn. *************** *************** *************** **** - Gv quan s¸t vµ s÷a sai c¬ b¶n cho häc sinh. - §éi h×nh tËp luyƯn . x x x x x x * x x * * * - Cho häc sinh tËp ®ång lo¹t theo hµng ngang. - Gv cho gäi 2 – 3 häc sinh cã tè chÊt kh¸c nhau lªn thùc hiƯn, cho líp tù ®¸nh gi¸ sau ®ã GV hƯ thèng l¹i. - §éi h×nh cđng cè 4 hµng ngang. - Ch¹y theo vßng trßn. - Nh­ ®éi h×nh khëi ®éng. - Nh­ ®éi h×nh nhËn líp. - VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. Ngµy 17/11/2008. TiÕt sè 25: Tttc - nh¶y xa - Ch¹y bỊn - Tttc : ¤n : + KÜ thuËt ®Ưm bãng. + KÜ thuËt ch¾n bãng. + KÜ thuËt ®Ëp bãng chÝnh diƯn – ThĨ lùc. - Nh¶y xa : + TËp hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn.. I – Mơc tiªu: - TTTC: + Giĩp häc sinh n©ng cao kÜ n¨ng thùc hiƯn kÜ thuËt ®Ưm bãng, kÜ thuËt ch¾n bãng vµ ®Ëp bãng chÝnh diƯn. - Nh¶y xa: - Giĩp häc sinh cđng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc, kÜ n¨ng vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Ch¹y bỊn: TiÕp tơc cđng cè vµ ph¸t triĨn søc bỊn cho häc sinh. II - §Þa ®iĨm – ph­¬ng tiƯn. - §Þa ®iĨm: S©n vËn ®éng Tr­êng THPT Quúnh L­u 2. - Ph­¬ng tiƯn: + ChuÈn bÞ 1 cßi, dơng cơ trang vµ xíi c¸t, 06 qu¶ bãng chuyỊn, gi¸o ¸n, tranh ¶nh kÜ thuËt. + Hs lµm vƯ sinh s©n tËp. III – TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung LV§ Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I - PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. - Líp tr­ëng tËp trung vµ b¸o c¸o sü sè. - Gv nhËn líp, hái th¨m søc khoỴ häc sinh, phỉ biÕn néi dung, nhiƯm vơ tiÕt häc. 2. Khëi ®éng. - Bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c: + §éng t¸c tay ngùc, ®éng t¸c l­ên, vỈn m×nh, gËp th©n, ®¸ ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp vai, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp gi©y ch»ng ngang, gi©y ch»ng däc. - T¹i chỉ ®i b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. II - PhÇn c¬ b¶n. 1. Nh¶y xa. - Hoµn chØnh kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. 2. Bãng chuyỊn. a) ¤n luyƯn: - KÜ thuËt ®Ưm bãng. - KÜ thuËt ®Ëp bãng chÝnh diƯn. - KÜ thuËt ch¾n bãng 3. Cđng cè : - TTTC : Thùc hiƯn ®éng t¸c ®Ëp bãng chÝnh diƯn. - Nh¶y xa: Thùc hiƯn hoµn thiƯn kÜ thuËt. 4. Ch¹y bỊn: - Nam 1200m – N÷ 700m. III – phÇn kÕt thĩc. - Håi tØnh, th¶ láng c¸c khíp. - NhËn xÐt tiÕt häc . - Ra Bt vỊ nhµ. – Xuèng líp. 7 – 8’ 2phĩt 5 –6’ 32’ 11-12’ 11-12’ 7 lÇn 3lÇn 3lÇn 3 –4’ 1 lÇn 1lÇn 5 –6’ 5’ - §éi h×nh nhËn líp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - §éi h×nh khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Líp tr­ëng ®×ªu hµnh phÇn khëi ®éng. - Gv quan s¸t vµ nh¾c nhë. - Chia líp thµnh 2 nhãm : N÷ häc bãng chuyỊn, nam häc nh¶y xa sau ®ã kho¶ng 11 – 12 phĩt thi chuyĨn néi dung häc. sinh tËp luyƯn. - GV: Giao nhiƯm vơ. - HS: TÝch cùc tËp luyƯn. - §éi h×nh tËp luyƯn. *************** *************** *************** **** - Gv quan s¸t vµ s÷a sai c¬ b¶n cho häc sinh. - §éi h×nh tËp luyƯn . x x x x x x * x x * * * ************ ************ - Gv cho gäi 2 – 3 häc sinh cã tè chÊt kh¸c nhau lªn thùc hiƯn, cho líp tù ®¸nh gi¸ sau ®ã GV hƯ thèng l¹i. - §éi h×nh cđng cè 4 hµng ngang. - Ch¹y theo vßng trßn. - Nh­ ®éi h×nh khëi ®éng. - Nh­ ®éi h×nh nhËn líp. - VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc.

File đính kèm:

  • docGA TD 12 08 09.doc