Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 9: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam

PHAÀN NOÄI DUNG

I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

- Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc.

- Phoå bieán caùc quy ñònh.

- Kiểm tra bài cũ:

+ Tổ chức và hệ thống tổ chức QĐND VN ?

 

I/QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 2/Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong QĐ:

 a) Bộ QP:

 + Là đơn vị thuộc chính phủ do Bộ trưởng Bộ QP đứng đầu.

 + Chức năng lãnh đạo, chỉ huy, quản lí cao nhất của toàn quân.

 b) Bộ tổng tham mưu và cơ quan tham mưu các cấp trong QĐND VN:

 + Là cơ quan chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia.

 + Chức năng bảo đảm trình độ sẳn sàng chiến đấu, điều hành các hoạt động quân sự, nghiên cứu đề xuất những chủ trương chung.

 c) Tổng cục chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong QĐND VN:

 *- Tổng cục chính trị:

- Chức năng đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

- Nhiệm vụ đề nghị ĐUQSTƯ quyết định chủ trương, biện pháp lớn về công tác đảng, công tác chính trị trong QĐ; đề ra những nội dung, biện pháp, kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra cấp dưới thực hiện.

 *- Cơ quan chính trị các cấp:

- Nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị; hướng dẫn và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 9: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 9 TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: - Hiểu được chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an. - Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an. Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: + Tổ chức và hệ thống tổ chức QĐND VN ? 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) I/QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 2/Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong QĐ: a) Bộ QP: + Là đơn vị thuộc chính phủ do Bộ trưởng Bộ QP đứng đầu. + Chức năng lãnh đạo, chỉ huy, quản lí cao nhất của toàn quân. b) Bộ tổng tham mưu và cơ quan tham mưu các cấp trong QĐND VN: + Là cơ quan chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia. + Chức năng bảo đảm trình độ sẳn sàng chiến đấu, điều hành các hoạt động quân sự, nghiên cứu đề xuất những chủ trương chung. c) Tổng cục chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong QĐND VN: *- Tổng cục chính trị: - Chức năng đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân. - Nhiệm vụ đề nghị ĐUQSTƯ quyết định chủ trương, biện pháp lớn về công tác đảng, công tác chính trị trong QĐ; đề ra những nội dung, biện pháp, kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra cấp dưới thực hiện. *- Cơ quan chính trị các cấp: - Nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị; hướng dẫn và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. d) Tổng cục hậu cần và cơ quan hậu cần các cấp: - Chức năng đảm bảo vật chất, quân y, vận tải. - Nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo công tác đảm bảo hậu cần. e) Tổng cục kỹ thuật và cơ quan kỹ thuật các cấp: - Chức năng bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện. - Nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất, bảo đảm kỹ thuật. g) Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cơ quan, đơn vị sản xuất QP: - Chức năng quản lý các cơ sở sản xuất QP. - Nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo các đơn vị sản xuất. h) Quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng: - Quân khu: Tổ chức quân sự theo lãnh thổ. + Chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác QP; xây dựng tiểm lực quân sự; chỉ đạo lực lượng vũ trang. - Quân đoàn: Đơn vị tác chiến chiến dịch là lực lượng thường trực của quân đội. - Quân chủng: Bộ phận quân đội hoạt động ở môi trường địa lý nhất định như: Hải quân, Phòng không – không quân. - Binh chủng: Chức năng trực tiếp chiến đấu hoặc bảo đảm chiến đấu như: Pháo binh, Tăng – Thiết giáp, Công binh, Thông tin liên lạc, Đặc công, Hóa học i) Bộ đội Biên phòng: Là bộ phận của QĐNDVN; chức năng chủ yếu là quản lý nhà nước đối với biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, giữ gìn an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc. 3/ Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của QĐ: a/ Những qui định chung: - Sĩ quan QĐNDVN là cán bộ của Đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được nhà nước phong quân hàm cấp Úy, Tá, Tướng. + Chia làm 2 ngạch: SQ tại ngũ, SQ dự bị. -Hạ sĩ quan và binh sĩ theo Luật NVQS b/Hệ thống cấp bậc hàm của Sĩ quan,quân nhân chuyên nghiệp,hạ sĩ quan,chiến sĩ QĐNDVN -SĨ quan có 3 cấp,12bậc -Hạ sĩ quan có 3bậc -Chiến sĩ có 2 bậc -Quân nhân chuyên nghiệp có 2cấp ,8 bậc c/Quân hiệu,cấp hiệu,phù hiệu của QĐNDVN 30 P - Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong QĐ: - Thường từ 3 đến 4 sư đoàn bộ binh và một số lữ đoàn, trung đoàn binh chủng. - Hải quân: Bảo vệ vùng biển - Phòng không – không quân; Bảo vệ vùng trời - Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của QĐ: - Hình tròn đỏ giữa có ngôi sao vàng 5 cánh nổi. - Có 3 loại: Của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ. + SQ gồm các nhóm ngành sau: Chỉ huy, tham mưu, chính trị, kĩ thuật, chuyên môn khác. b) Hạ sĩ quan: Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ. c) Binh sĩ: Binh nhì, Binh nhất. - Ngoài ra còn có học viên sĩ quan và học viên hạ sĩ quan. Nền cấp hiệu theo màu quân, binh chủng. d) Quân nhân chuyên nghiệp:Có trình độ chuyên môn kĩ thuật cần thiết cho các công tác chỉ huy, chiến đấu, xây dựng QĐ có thể phục vụ trong QĐ từng thời hạn hoặc dài hạn cho đến 50 tuổi. Cấp bậc thấp nhất là chuẩn úy, cao nhất là thượng tá.( QNCN không đeo quân hàm kết hợp ). - Từ năm 2009 quân hàm QNCN có vạch màu hồng nhạt ở giữa cầu vai. - Nền phù hiệu theo màu quân chủng có đính biểu tượng chuyên ngành. ?HS: - Như thế nào gọi là sĩ quan - Nêu một số bậc quân hàm III/ Keát thuùc Cuûng coá : - QĐND VN là một tổ chức quân sự, tổ chức nồng cốt của LLVT nhân dân VN, do Đảng, Nhà nước VNXHVN lãnh đạo, giáo dục rèn luyện và quản lý, làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. - Hệ thống tổ chức trong QĐND VN thống nhất, chặt chẽ, nghiêm ngặt từ toàn quân đến cơ sở. Mỗi cơ quan, đơn vị trong QĐ có chức năng nhiệm vụ cụ thể của mình, cùng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của QĐND VN.Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 9.doc