Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 2, Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam (Tiếp theo) - Nguyễn Tấn Hiệp

1. Ổn định tổ chức

 Kiểm tra quân số, vũ khí trang bị, báo cáo

 2.Kieåm tra baøi cuõ:neáu coù

. 3.Phổ biến ý định giảng dạy (5 phút)

 - Tên đề mục: Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

 - Mục đích, yêu cầu

 - Nội dung

 .=> Phần I – Ý định giảng dạy

4.Nội dung giảng dạy

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 2, Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam (Tiếp theo) - Nguyễn Tấn Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày daïy: Tuần:2 Tiết: 2 BÀI 1 TRUYEÀN THOÁNG ÑAÙNH GIAËC GIÖÕ NÖÔÙC CUÛA DAÂN TOÄC VIEÄT NAM(tt) PHẦN 2 THỰC HÀNH GIẢNG DẠY 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra quân số, vũ khí trang bị, báo cáo 2.Kieåm tra baøi cuõ:neáu coù . 3.Phổ biến ý định giảng dạy (5 phút) - Tên đề mục: Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai - Mục đích, yêu cầu - Nội dung .=> Phần I – Ý định giảng dạy 4.Nội dung giảng dạy Thôøi gian Noäi Dung Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS II.TRUYEÀN THOÁNG VEÛ VANG CUÛA DAÂN TOÄC TA TRONG SÖÏ NGHIEÄP ÑAÙNH GIAËC GIÖÕ NÖÔÙC 1.Döïng nöôùc ñi ñoâi vôùi giöõ nöôùc: - Trong lòch söû, daân toäc ta tieán haønh hôn 20 cuoäc chieán tranh baûo veä toå quoác, haøng traêm cuoäc khôûi nghóa vaø toång thôøi gian coù chieán tranh hôn 12 theá kyû. Ñaây laø quy luaät toàn taïi cuûa daân toäc ta - Nhaân daân ta luoân neâu cao tinh thaàn caûnh giaùc,ñeà phoøng giaëc ngay trong thôøi bình. Trong chieán tranh vöøa saûn xuaát vöøa chieán ñaáu 2.Laáy nhoû choáng lôùn laáy ít ñòch nhieàu -Vì khi chieán tranh xaûy ra so saùnh löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch quaù cheânh leäch: + Choáng quaân Toáng : ta 10 vaïn ñòch 30 vaïn + Choáng quaân Moâng-Nguyeân ta 20- 30 vaïn , ñòch 50- 60 vaïn + Choáng Maõn Thanh : ta coù 10 vaïn ñòch 29 vaïn - Thaéng ñòch vì : luoân hieåu ñòch, hieåu ta,laáy nhoû thaéng lôùn , laáy ít ñòch nhieàu , laáy chaát löôïng cao thaéng soá löôïng ñoâng. Taäp trung vaøo 7 noäi dung sau: Khi chöa coù nhaø nöôùc thì ta döïng nöôùc vaø khi coù roài thì ta giöõ laáy nöôùc Noù laø truyeàn thoáng töø xöa ñeán nay cuûa daân toäc Em naøo coù theå neâu moät söï cheânh leäch noåi baäc ? Choáng Mæ Nguïy quaân ñòch hôn ta nhieàu laàn , coù luùc quaân soá chuùng gaàn 1 trieäu quaân Nguyeân nhaân naøo ta giaønh thaéng lôïi ? Hoïc sinh chuù yù laéng nghe vaøghi cheùp. Hoïc sinh chuù yù Hoïc sinh 1 Hoïc sinh 2 Hoïc sinh laéng nghe vaø ghi cheùp. Hoïc sinh thaûo luaän vaø traû lôøi PHAÀN 3 KEÁT THUÙC GIAÛNG DAÏY 1 Củng cố: (4 phút) - Truyeàn thoáng döïng nöôùc ñi ñoâi vôùi giöõ nöùôc -Truyeàn thoáng laáy nhoû choáng lôùn laáy ít ñòch nhieàu . 2.Daën doø: Veà nhaø hoïc baøi vaø xem baøi môùi, tuaàn sau hoïc tieáp tuïc. 3. Cho lôùp nghó Người soạn Duyệt của toå Ngày.tháng.năm 2008 Nguyễn taán hieäp

File đính kèm:

  • docTD 12(2).doc