Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 3, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân

I- MỤC TIU

1. Kin thc: Bồi dưỡng cho HS hiểu được vị trí, tính chất, nhiệm vụ cơ bản, biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD/ANND thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho HS sinh, xây dựng nền QPTD/ANND bảovệ tổ quốc Việt NamXHCN

2. K n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

 3. Th¸i ®: TÝch cc, t gi¸c trong hc tp.

II- CHUẨN BỊ

1. Gio vin

- Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bt viết,

- Đọc trước bài 2 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/03/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 3, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :3 TiÕt:3 Bài 2 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHỊNG TỒN DÂN I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: Bồi dưỡng cho HS hiểu được vị trí, tính chất, nhiệm vụ cơ bản, biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD/ANND thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho HS sinh, xây dựng nền QPTD/ANND bảovệ tổ quốc Việt NamXHCN 2. Kû n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, tù gi¸c trong häc tËp. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 2 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Đội ngũ đơn vị. 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xét và cho điểm 2: Phần cơ bản 1: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phịng , an ninh trong thời kì mới. a. Khái Niệm: - QP/AN là tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại của nhà nước về quân sự, chính trị, kinh tế, văn học để phòng thủ quốc gia. b. Những tư tưởng chỉ đạo của Đảng + KÕt hỵp 2 nhiƯm vơ chiÕn l­ỵc cđa c¸ch m¹ng ViƯt Nam lµ x©y dùng CNXH vµ b¶o vƯ tỉ quèc VNXHCN. + KÕt hỵp quèc phßng vµ an ninh víi kinh tÕ. + G¾n nhiƯm vơ quèc phßng víi nhiƯm vơ an ninh; Phèi hỵp chỈt chÏ ho¹t ®éng quèc phßng, an ninh víi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. + Cđng cè quèc phßng, gi÷ v÷ng an ninh quèc gia lµ nhiƯm vơ träng yÕu, th­êng xuyªn cđa §¶ng, Nhµ n­íc vµ cđa toµn d©n. + Hoµn thiƯn hƯ thèng ph¸p luËt b¶o vƯ tỉ quèc, thĨ chÕ hãa chđ tr­¬ng chÝnh s¸ch cđa §¶ng vỊ x©y dùng nỊn quèc phßng toµn d©n vµ an ninh nh©n d©n, t¨ng c­êng qu¶n lý cđa nhµ n­íc vỊ quèc phßng, an ninh + T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cđa §¶ng ®èi víi Qu©n ®éi, C«ng an, ®èi víi sù nghiƯp cđng cè quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n v÷ng m¹nh Cũng cố: 35’ 2’ - GV kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cđa d©n téc ta (nh÷ng mèc lÞch sư lín) - Nghe, ghi chÐp - Suy nghÜ, tr¶ lêi c¸c c©u hái gi¸o viªn ®­a ra. - Ghi chÐp kÕt luËn cđa gi¸o viªn. - Chĩ ý nghe vµ ghi chÐp nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o cđa ®¶ng vỊ thùc hiƯn nhiƯm vơ Quèc phßng – An ninh GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 3.doc