Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 54

 I. Mục tiêu

 - Nắm được nội dung cơ bản về nội dung, chương trình môn Thể Dục lớp 11.

 - Biết những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT.

 - Vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện, thi đấu.

 II. Địa điểm - Phương tiện:

 * Địa điểm: - Phòng học của lớp.

 * Phương tiện:

 III. Tiến trình lên lớp: Tiết 1: Phần I. II. Tiết 2: Phần III.

 

doc99 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 54, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
íp - d©y ch»ng. - BËt nh¶y t¹i chç (hai ch©n). c. KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu kû thuËt t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n. 7-10’ (38)N 6 (28)N (48)N 20 lÇn §éi h×nh tËp trung. ————————— ————————— ————————— ————————— p 3-5 m * §éi h×nh khëi ®éng: Cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — p II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Di chuyÓn b­íc l­ít: Hai ch©n ®øng réng b»ng vai hoÆc ch©n tr­íc ch©n sau, gèi h¬i khuûu träng t©m dån ®Òu 2 bªn, ng­êi h¬i ®æ vÒ tr­íc. * TTCB: Ng­êi tËp dïng søc m¹nh bét ph¸t cña ch©n thuËn phèi hîp víi ch©n cßn l¹i bËt m¹nh ®­a c¬ thÓ l­ít nhanh vÒ bªn ph¶i h­íng qu¶ cÇu r¬i, khi tiÕp ®Êt ch©n kh«ng thuËn lµm trô, ch©n thuËn nhanh chãng tiÕp xóc cÇu b»ng mu bµn ch©n, víi kü thuËt “bóng” cÇu, “giËt” cÇu t©ng nhÞp 1. 2. Kû thuËt “giËt” cÇu: Khi ®· x¸c ®inh ®iÓm r¬i cña cÇu (gµn ng­êi) ng­êi tËp nhanh chãng chuyÓn träng t©m cña c¬ thÓ sang ch©n tr­íc, ng­êi h¬i khom vµ ®­a ch©n sau ®¸ phÝa tr­íc vµ bµn ch©n // víi mÆt s©n. Khi cÇu r¬i c¸ch mÆt s©n 20 – 30 cm ng­êi tËp n©ng ®ïi vu«ng gãc víi bµn ch©n vµ tiÕp xóc cÇu b»ng mu bµn ch©n vµ giËt cÇu bay lªn cao theo ý muèn. Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Nam: 3 vßng s©n N÷ : 2 vßng s©n. + Yªu cÇu: Ch¹y ®¶m b¶o tèc ®é vµ kÜ thuËt trong ch¹y bÒn ~30’ Sau khi khëi ®éng xong, tiÕn hµnh cho häc sinh tËp luyÖn §éi h×nh cho hai bªn (ch©n ph¶i ch©n tr¸i) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - Cñng cè l¹i toµn bé c¸c giai ®o¹n kü thuËt. - Nªu nh÷ng sai lÇm th­êng m¾c - c¸ch söa. - TËp luyÖn n©ng cao kü thuËt * Thùc hiÖn ch¹y vßng quanh s©n thÓ dôc cña tr­êng. III. PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng - Håi tØnh. 2. NhËn xÐt- 3. Bµi tËp vÒ nhµ: TËp c¸c kÜ thuËt ®· häc 3-5’ - Thùc hiÖn c¸c bµi tËp th¶ láng toµn th©n. - TËp trung ®éi h×nh, . GV: Gi¶i t¸n. Ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2008. TiÕt 52: §¸ cÇu vµ ch¹y bÒn I. Môc tiªu: - §¸ cÇu: Kû thuËt ®¸nh ®Çu tÊn c«ng. Kû thuËt t©ng cÇu (ë nhÞp 1), ®¸ tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n. Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ch¾c kü thuËt cña ®¸ cÇu tÊn c«ng vµ t©ng cÇu “nhÞp 1” ®¸ cÇu tÊn c«ng vµ tÝch cùc tËp luyÖn ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ - Ch¹y bÒn: Ch¹y, lµm theo ng­êi tr­íc m×nh. II. §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn: * §Þa ®iÓm: S©n ®¸ cÇu cña tr­êng * Ph­¬ng tiÖn: Cßi chØ huy, mçi häc sinh 1 qu¶ cÇu vµ giµy ®Çy ®ñ. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung ®l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - §iÓm danh. - Phæ biÕn néi dung bµi häc. 2. Khëi ®éng. a. Khëi ®éng chung: Thùc hiÖn 6 ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Xoay Ðp c¸c khíp - d©y ch»ng. - BËt nh¶y t¹i chç (hai ch©n). c. KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu kû thuËt t©ng giËt cÇu. 7-10’ (38)N 6 (28)N (48)N 20 lÇn §éi h×nh tËp trung. ————————— ————————— ————————— p 3-5 m * §éi h×nh khëi ®éng: Cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay — — — — — — — — — — — — p II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Kü thuËt ®¸nh ®Çu tÊn c«ng: *TTCB: Khi qu¶ cÇu bay cao kho¶ng 2m c¸ch l­íng kho¶ng 0,5 – 1m ng­êi tËp dïng søc cña 2 ch©n bËt lªn cao, lóc nµy th©n ng­êi ­ín c¨ng nh­ h×nh c¸nh cung, 2 tay ®­a sang 2 bªn ®Ó gi÷ thang b»ng, m¾t quan s¸t cÇu, khi c¬ thÓ t­ thÕ c¨ng nh­ h×nh c¸nh cung vµ gËp ®Çu m¹nh xuèng khi ch¹m cÇu. Qu¶ cÇu sau tiÕp xóc víi tr¸n ng­êi ®¸nh ®Çu sÏ bay c¾m sang bªn s©n cña ®èi ph­¬ng. 2. Kû thuËt t©ng cÇu ë “nhÞp 1” vµ ®¸ cÇu tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n: *TTCB: T­¬ng tù nh­ t­ thÕ chuÈn bÞ cña ®éng t¸c bóng cÇu. * Thùc hiÖn ®éng t¸c: Khi cÇu bay bæng vÒ phÝa sau hoÆc sang 2 bªn, ng­êi tËp chuyÓn träng t©m cña c¬ thÓ sang ch©n trô (ch©n tr­íc) rçioay ng­êi theo cÇu ch©n ®¸ n©ng th¼ng vµ cao vÒ phÝa cÇu th©n ng­êi h¬i ng¶ vÒ sau theo h­íng ng­îc l¹i ®Ó gi÷ th¨ng b»ng, ng­êi tËp tiÕp xóc víi cÇu ë trªn cao 1,2 – 1,6m lóc nµy xoay nhÑ bµn ch©n sao cho mu bµn ch©n tiÕpc xóc ®óng ®Õ cÇu, råi vÈy cæ ch©n cho cÇu bay bæng lªn phÝa trªn l­íi theo ®­êng vßng cung, sau ®ã di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp dïng mu bµn ch©n ®¸ tÊn c«ng sang s©n ®èi ph­¬ng. 3. Ch¹y bÒn: Ch¹y, lµm theo ng­êi tr­íc m×nh. * Cù ly: Nam ~ 800 - 1000 m. N÷ ~ 600 - 800 m. ~30’ 4L 5L Sau khi khëi ®éng xong, tiÕn hµnh cho häc sinh tËp luyÖn §éi h×nh cho hai bªn (ch©n ph¶i ch©n tr¸i) tËp luyÖn — — — — — — — — — — — — p Yªu cÇu häc n¾m ch¾c kü thuËt vµ tÝch cùc tËp luyÖn. * Thùc hiÖn ch¹y vßng quanh s©n vËn ®éng (lµm theo ®éng t¸c cña c¸n sù thÓ dôc). Gi¸o viªn thÞ ph¹m vµ ph©n tÝch kû thuËt cho häc tËp. - Gi¸o viªn chó ý söa sai cho häc sinh. - Ph©n tõng nhãm tËp III. PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng - Håi tØnh. 2. NhËn xÐt- xuèng líp. 3-5’ - Thùc hiÖn c¸c bµi tËp th¶ láng toµn th©n. - TËp trung ®éi h×nh, xuèng líp. GV: Gi¶i t¸n. HS: KhoÎ !. Ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2008. TiÕt 53: §¸ cÇu vµ ch¹y bÒn I. Môc tiªu: - §¸ cÇu: ¤n c¸c kû thuËt ®· häc. Giíi thiÖu 1 sè ®iÒu luËt Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ch¾c kü thuËt ®· häc vµ tÝch cùc tËp luyÖn ®Ó ®¹t ®­îc kü thuËt cao, vµ n¾m ch¾c mét ®iÒu luËt ®Ó phôc vô trong thi ®Êu. - Ch¹y bÒn: Ch¹y, lµm theo ng­êi tr­íc m×nh. II. §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn: * §Þa ®iÓm: S©n ®¸ cÇu cña tr­êng * Ph­¬ng tiÖn: Cßi chØ huy, mçi häc sinh 1 qu¶ cÇu vµ giµy ®Çy ®ñ. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung ®l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - §iÓm danh. - Phæ biÕn néi dung bµi häc. 2. Khëi ®éng. a. Khëi ®éng chung: Thùc hiÖn 6 ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Xoay Ðp c¸c khíp - d©y ch»ng. - BËt nh¶y t¹i chç (hai ch©n). c. KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu kû thuËt t©ng giËt cÇu. 7-10’ (38)N 6 (28)N (48)N 20 lÇn §éi h×nh tËp trung. ————————— ————————— ————————— p 3-5 m * §éi h×nh khëi ®éng: Cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay — — — — — — — — — — — — p II. PhÇn c¬ b¶n. 1. ¤n c¸c kû thuËt ®· häc: * Kû thuËt di chuyÓn b­íc l­ít: * Kû thuËt t©ng giËt cÇu. * Kû thuËt ®¸nh ®Çu tÊn c«ng. * Kû thuËt t©ng cÇu ë nhÞp ®¸ tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n. 2. Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt ®¸ cÇu: a. S©n h×nh ch÷ nhËt, dµi 13,88m, réng 6m10 cã ®­êng giíi h¹n 1m98, l­íi cao 1m50 ®ãi víi n÷, nam 1m60. - B¾t ®Çu trËn ®Êu ph¶i ph¸t cÇu sau khi träng tµi cã hiÖu lÖnh. - Khi ph¸t cÇu ngay sau khi ®èi thñ tiÕpc xóc víi cÇu, tÊt c¶ c¸c ®Êu thñ cßn l¹i ®­îc phÐp di chuyÓn. - Ph¸t cÇu l¹i: M¾c cÇu vµo l­íi khi ®ang thi ®Êu trõ lÇn ch¹m cuèi cïng. C¸c bé phËn cña qu¶ cÇu bÞ r¬i ra, cÇu ®­îc ph¸t ®i khi träng tµi ra tÝn hiÖu hoÆc do kh¸ch quan lµm ¶nh h­ëng ®Õn thi ®Êu. - C¸c lçi: + §èi thñ dËm vµo v¹ch giíi h¹n ph¹ch cÇu, hoÆc ph¸t cÇu kh«ng qua l­íi hoÆc ch¹m l­íi, hoÆc cÇu ph¸t ch¹m vµo ®ång ®éi, qu¶ cÇu bay quia l­íi nh­ng r¬i ngoµi s©n hoÆc ph¸t cÇu kh«ng ®óng thø tù trong thi ®Êu. + Lçi cña bªn ®ì cÇu: §ì cÇu dÝnh hoÆc l¨n trªn bÊt cø bé phËn nµo cña c¬ thÓ, ®Êu thñ ch¹m cÇu ë bªn s©n ®èi ph­¬ng hoÆc mét bé phËn cña c¬ thÓ sang s©n ®èi ph­¬ng dï ë trªn h¹y d­íi l­íi. * Néi dung ®¸ ®¬n ch¹m cÇu kh«ng qu¸ 2 lÇn: * Néi dung ®ång ®éi: Mét ®Êu thñ ch¹m cÇu 2 lÇn liªn tiÕp, 1 bªn kh«ng qu¸ 4 ch¹m. 3. Ch¹y bÒn: Ch¹y, lµm theo ng­êi tr­íc m×nh. * Cù ly: Nam ~ 800 - 1000 m. N÷ ~ 600 - 800 m. ~30’ 4L 5L Sau khi khëi ®éng xong, tiÕn hµnh cho häc sinh tËp luyÖn §éi h×nh cho hai bªn (ch©n ph¶i ch©n tr¸i) tËp luyÖn — — — — — — — — — — — — p Yªu cÇu häc n¾m ch¾c kü thuËt vµ tÝch cùc tËp luyÖn. * Thùc hiÖn ch¹y vßng quanh s©n vËn ®éng (lµm theo ®éng t¸c cña c¸n sù thÓ dôc). Gi¸o viªn thÞ ph¹m vµ ph©n tÝch kû thuËt cho häc tËp. - Gi¸o viªn chó ý söa sai cho häc sinh. - Ph©n tõng nhãm tËp * §éi h×nh giíi thiÖu luËt: — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— p III. PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng - Håi tØnh. 2. NhËn xÐt- xuèng líp. 3-5’ - Thùc hiÖn c¸c bµi tËp th¶ láng toµn th©n. - TËp trung ®éi h×nh, xuèng líp. GV: Gi¶i t¸n. HS: KhoÎ !. Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2008. TiÕt 54: §¸ cÇu vµ ch¹y bÒn I. Môc tiªu: - §¸ cÇu: Giíi thiÖu mét sè chiÕn thuËt phèi hîp §Êu tËp Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ch¾c chiÕn thuËt cña ®¸ cÇu vµ n¾m ch¾c kû thuËt ®Ó thùc hiÖn ®Êu tËp ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt. - Ch¹y bÒn: Ch¹y, lµm theo ng­êi tr­íc m×nh. II. §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn: * §Þa ®iÓm: S©n ®¸ cÇu cña tr­êng * Ph­¬ng tiÖn: Cßi chØ huy, mçi häc sinh 1 qu¶ cÇu vµ giµy ®Çy ®ñ. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung ®l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - §iÓm danh. - Phæ biÕn néi dung bµi häc. 2. Khëi ®éng. a. Khëi ®éng chung: Thùc hiÖn 6 ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Xoay Ðp c¸c khíp - d©y ch»ng. - BËt nh¶y t¹i chç (hai ch©n). c. KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n. 7-10’ (38)N 6 (28)N (48)N 20 lÇn §éi h×nh tËp trung. ————————— ————————— ————————— p 3-5 m * §éi h×nh khëi ®éng: Cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay — — — — — — — — — — — — p II. PhÇn c¬ b¶n. Mét sè chiÕn thuËt phèi hîp trong ®¸ cÇu : a. Ph¸t cÇu chuÈn chÝnh x¸c vµ tËp trung vµo nh÷ng chç yÕu cña ®èi ph­¬ng. b. Ng­êi ®¸ cÇu dµi, treo cÇu cao, cao s©u vÒ phÝa ch©n kh«ng thuËn cña ng­êi ®ì cÇu, råi ng­êi ®¸ cÇu ®ét ngét ®¶o h­íng ®¸ tiÕp nh»m g©y bÊt ngê, khã kh¨n cho ®èi ph­¬ng. c. Buéc ®èi ph­¬ng ph¶i di chuyÓn nhiÒu trªn s©n ®Ó tiªu hao thÓ lùc. d. Chñ ®éng ®­a cÇu lªn l­íi ®Ó tÊn c«ng víi mäi vÞ trÝ trªn s©n. 2. §Êu tËp: Yªu cÇu häc sinh n¾m luËt vµ mét sè kû thuËt , chiÕn thuËt ®Ó ¸p dông vµo ®Êu tËp. Yªu cÇu häc sinh tËp trung thi ®Êu hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh 3. Ch¹y bÒn: Ch¹y, lµm theo ng­êi tr­íc m×nh. * Cù ly: Nam ~ 800 - 1000 m. N÷ ~ 600 - 800 m. ~30’ 4L 5L Sau khi khëi ®éng xong, tiÕn hµnh cho häc sinh tËp luyÖn §éi h×nh gií tiÖu méy sè chiÕn thuËt trong khi thi ®Êu ®¸ ®¬n vµ ®«i — — — — — — — — — — — — p Yªu cÇu häc n¾m ch¾c kü thuËt vµ tÝch cùc tËp luyÖn. * Thùc hiÖn ch¹y vßng quanh s©n vËn ®éng (lµm theo ®éng t¸c cña c¸n sù thÓ dôc). Gi¸o viªn cö mét sè em lµm träng tµi thi ®Êu. - Ph©n tõng nhãm tËp * * * * -Chia líp thµnh tõng nhãm 5 - 7 HS III. PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng - Håi tØnh. 2. NhËn xÐt- xuèng líp. 3-5’ - Thùc hiÖn c¸c bµi tËp th¶ láng toµn th©n. - TËp trung ®éi h×nh, xuèng líp. GV: Gi¶i t¸n. HS: KhoÎ !.

File đính kèm:

  • docgiao an(1).doc