Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 4 cột

1. Nội dung:

 - Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10

- Thể dục nhịp điệu:

+ Học động tác 1 -3 nam riêng, nữ riêng

+ Ôn động tác 1 -3

- Chạy ngắn:

+Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau

+Chạy tăng tốc độ 30 -60 m

doc153 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
îng näüi dung âaî hoüc træåïc khi kiãøm tra. b. Kiãøm tra - Näüi dung : Thæûc hiãûn âäüng taïc hoaìn chènh våïi taû trong voìng neïm. Nam : taû 5 kg ; Næî : taû 3 kg. - Yãu cáöu : Thæûc hiãûn âuïng kyí thuáût ,cäú gàõng âaût thaình têch cao nháút . - GV goüi HS lãn thæûc hiãûn, tuyì theo säú læåüng HS vaì âiãöu kiãûn sán baîi âãø phán säú læåüng HS lãn kiãøm tra mäùi âåüt. - Mäùi HS âæåüc âáøy 3 láön, kãø caí láön phaûm quy. 2. Chaûy bãön : Kiãøm tra Cho HS tæû khåíi âäüng caï nhán hoàûc theo nhoïm. Kiãøm tra nam riãng, næî riãng coï thãø täø chæïc thaình nhiãöu âåüt, mäùi âåüt 10-15 HS. - Cho hoüc sinh âi laûi hêt thåí kãút håüp våïi ruí tay, chán, thaí loíng nheû nhaìng. - Táûp trung låïp nháûn xeït, âaïnh giaï buäøi hoüc. - Ra baìi táûp vãö nhaì. - Xuäúng låïp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Âäüi hçnh 4 haìng ngang cæû ly räüng xen keí. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Daìn haìng ngang, mäùi haìng caïch nhau 1 caïnh tay, haìng træåïc vaì haìng sau âæïng so le våïi nhau. Thæûc hiãûn âäöng loaût do låïp træåíng âiãöu khiãøn. x x x x x x x x x x x x x x x x GV hæåïng dáùn HS thæûc hiãûn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sæí duûng phæång phaïp âäöng loaût vaì phán nhoïm GV quan saït vaì sæía sai cho HS. GV nhàõc nhåí nhæîng yãu cáöu âäúi våïi HS træåïc khi vaìo kr tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Træåïc kiãøm tra sæïc bãön, GV cáön tçm hiãøu vãö sæïc khoíe vaì trçnh âäü táûp luyãûn cuía HS âãø âaím baío an toaìn. Sæí duûng phæång phaïp phán nhoïm. GV cäng bäú thaình têch cho HS. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GIAÏO AÏN 34 (Tiãút 67+68) I. Näüi dung : Än caïc män âaî hoüc âãø chuáøn bë kiãøm tra hoüc kyì II. - Nhaíy cao. - Âaï cáöu. - Chaûy bãön II. Nhiãûm vuû : Chuáøn bë cho HS khaí nàng vaì traûng thaïi täút nháút, chuáøn bë kiãøm tra hoüc kyì I giuïp HS âaût kãút quí, thaình têch toït nháút. III. Yãu cáöu : - Têch cæûc än táûp âãø chuáøn bë kiãøm tra hoüc kyì II. IV. Sán baîi duûng cuû : Sán thi âáúu âa nàng træåìng THPT Nguyãùn Huãû. Xaì, cäüt, âãûm, cáöu, baìn âaûp, coìi... V. Näüi dung vaì phæång phaïp täø chæïc låïp hoüc. PHÁÖN NÄÜI DUNG - YÃU CÁÖU LVÂ BIÃÛN PHAÏP TÄØ CHÆÏC Måí âáöu Cå baín Kãút thuïc 1. Nháûn låïp : Âiãøm danh, phäø biãún näüi dung nhiãûm vuû, yãu cáöu cuía buäøi hoüc. 2. Khåíi âäüng : - Baìi thãø duûc tay khäng : tay ngæûc, vàûn mçnh, tay vai, læng buûng, læåìn, âaï làng. - Xoay caïc khåïp : cäø, cäø tay, cäø chán, vai, häng, gäúi. - EÏp deío : eïp doüc, eïp ngang. - Càng caïc cå. - Khåíi âäüng chuyãn män : chaûy bæåïc nhoí, náng cao âuìi, goït chaûm mäng, âaûp sau, chaûy täúc âäü. Yãu cáöu : khåíi âäüng têch cæûc, laìm noïng ngæåìi, càng cå, noïng khåïp, chuáøn bë täút cho buäøi hoüc. 1. Giåïi thiãûu caïc näüi dung seî kiãøm tra. - Nhaíy cao. - Âaï cáöu. - Tiãu chuáøn reìn luyãûn thán thãø - Chaûy bãön. 2. Än táûp : a. Nhaíy cao : Hoaìn thiãûn kyî thuáût nhaíy cao kiãøu “Nàòm nghiãng”. Cho HS thæûc hiãûn kyî thuáût âãø hoaìn thiãûn kyî thuáût vaì náng cao thaình têch. b. Âaï cáöu : GV cho HS än laûi nhæng näüi dung âaî hoüc nhæ : Di chuyãøn, táng “buïng” cáöu, chuyãön cáöu bàòng mu baìn chán, âaï táún cäng bàòng mu baìn chán, phaït cáöu tháúp chán nghiãng mçnh. c. Tiãu chuáøn reìn luyãûn thán thãø. - Chaûy ngàõn - Báût xa taûi chäø : Giaïo viãn nãu caïch xaïc âënh thaình têch : tênh tæì meïp báût âãún âiãøm gáön nháút cuía thán ngæåìi so våïi meïp báût. - Chaûy 1.000m (nam), 500m (næî). Cho HS chaûy xung quanh nhaì thi âáúu. Coï tçnh thåìi gian. - Cho hoüc sinh âi laûi hêt thåí kãút håüp våïi ruí tay, chán, thaí loíng nheû nhaìng. - Táûp trung låïp nháûn xeït, âaïnh giaï buäøi hoüc. - Ra baìi táûp vãö nhaì. - Xuäúng låïp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Âäüi hçnh 4 haìng ngang cæû ly räüng xen keí. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Daìn haìng ngang, mäùi haìng caïch nhau 1 caïnh tay, haìng træåïc vaì haìng sau âæïng so le våïi nhau. Thæûc hiãûn âäöng loaût do låïp træåíng âiãöu khiãøn. x x x x x x x x x x x x x x x x GV táûp trung låïp, giåïi thiãûu näüi dung än táûp chuáøn bë kiãøm tra HK II. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV hæåïng dáùn HS thæûc hiãûn GV hæåïng dáùn HS thæûc hiãûn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sæí duûng phæång phaïp âäöng loaût hoàûc phán nhoïm x x x x x x x x x x x x x x x x Vaûch XP 80m Cho HS än laûi kyî thuáût XP tháúp vaì kyî thuáût chaûy ngàõn GV coï thãø báúm âäöng häö thæí âãø HS xaïc âënh thaình têch cuía mçnh. Qua âoï cäú gàõng âaût âæåüc mæïc cao hån, Coï thãø keí thæåïc âo giæîa sán âãø HS thæûc hiãûn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GIAÏO AÏN 35 (Tiãút 69+70) I. Näüi dung : Kiãøm tra hoüc kyì II vaì chãú âäü reìn luyãûn thán thãø. II. Muûc âêch, yãu cáöu : - Âaïnh giaï trung thæûc khaí nàng tæìng HS. - Nàõm væîng kyî thuáût âäüng taïc âãø náng cao thaình têch trong táûp luyãûn, kiãøm tra vaì thi âáúu. IV. Sán baîi duûng cuû : - Nhaì thi âáúu âa nàng træåìng THPT Nguyãùn Huãû. - Thæåïc âo, âäöng häö báúm giåì, coìi, baìn âaûp, nãûm, xaì, cäüt V. Näüi dung vaì phæång phaïp täø chæïc låïp hoüc. PHÁÖN NÄÜI DUNG - YÃU CÁÖU LVÂ BIÃÛN PHAÏP TÄØ CHÆÏC Måí âáöu Cå baín Kãút thuïc 1. Nháûn låïp : Âiãøm danh, phäø biãún näüi dung nhiãûm vuû, yãu cáöu cuía buäøi hoüc. 2. Khåíi âäüng : - Baìi thãø duûc tay khäng : tay ngæûc, vàûn mçnh, tay vai, læng buûng, læåìn, âaï làng. - Xoay caïc khåïp : cäø, cäø tay, cäø chán, vai, häng, gäúi. - EÏp deío : eïp doüc, eïp ngang. - Càng caïc cå. - Khåíi âäüng chuyãn män : chaûy bæåïc nhoí, náng cao âuìi, goït chaûm mäng, âaûp sau, chaûy täúc âäü. Yãu cáöu : khåíi âäüng têch cæûc, laìm noïng ngæåìi, càng cå, noïng khåïp, chuáøn bë täút cho buäøi hoüc. 1. Kiãøm tra hoüc kyì I. Thæï tæû kiãøm tra. - Nhaíy cao. - Báût xa taûi chäø. - Chaûy 1.000m (nam), 500m (næî). 2. Âaïnh giaï 2 tiãu chuáøn reìn luyãûn thán thãø (K.10) MỨC NỘI DUNG KIỂM TRA NAM NỮ Đạt 1. Bật xa tại chổ. 2. Chạy 1.000m (nam), 500m (nữ). 195cm 4’10” 160cm 2’6” Khá 1. Bật xa tại chổ. 2. Chạy 1.000m (nam), 500m (nữ). 205cm 3’55” 170cm 2’ Giỏi 1. Bật xa tại chổ. 2. Chạy 1.000m (nam), 500m (nữ). 215cm 3’45” 180cm 1’50” - Cho hoüc sinh âi laûi hêt thåí kãút håüp våïi ruí tay, chán, thaí loíng nheû nhaìng. - Táûp trung låïp cäng bäú thaình têch, âiãøm. - Nháûn xeït, âaïnh giaï buäøi kiãøm tra. - Xuäúng låïp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Âäüi hçnh 4 haìng ngang cæû ly räüng xen keí. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Daìn haìng ngang, mäùi haìng caïch nhau 1 caïnh tay, haìng træåïc vaì haìng sau âæïng so le våïi nhau. Thæûc hiãûn âäöng loaût do låïp træåíng âiãöu khiãøn. x x x x x x x x x x x x x x x x GV táûp trung dàûn doì hoüc sinh vaì cäng bäú thaình têch, thang âiãøm træåïc khi vaìo kiãøm tra HK II. x x x x x x Sæí duûng phæång phaïp âäöngloaût vaì phán nhoïm. Báût xa taûi chäø : mäùi láön 1 HS, báût 2 láön láúy thaình têch. Mäùi âåüt chaûy 5-7 HS, nam riãng, næî riãng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GIAÏO AÏN (Ôn tập HK II) I. Näüi dung : Än táûp hoüc kyì II : Chaûy cæû ly ngàõn. II. Nhiãûm vuû : - Chuáøn bë cho HS khaí nàng vaì traûng thaïi täút nháút, chuáøn bë kiãøm tra hoüc kyì II giuïp HS âaût kãút quía, thaình têch toït nháút. - Hoaìn thiãûn kyî thuáût. III. Yãu cáöu : - Tæû giaïc trong táp luyãûn - Têch cæûc än táûp âãø chuáøn bë kiãøm tra hoüc kyì II. IV. Sán baîi duûng cuû : Sán thi âáúu âa nàng træåìng THPT Nguyãùn Huãû. V. Näüi dung vaì phæång phaïp täø chæïc låïp hoüc. PHÁÖN NÄÜI DUNG - YÃU CÁÖU LVÂ BIÃÛN PHAÏP TÄØ CHÆÏC Måí âáöu Cå baín Kãút thuïc 1. Nháûn låïp : Âiãøm danh, phäø biãún näüi dung nhiãûm vuû, yãu cáöu cuía buäøi hoüc. 2. Khåíi âäüng : - Baìi thãø duûc tay khäng : tay ngæûc, vàûn mçnh, tay vai, læng buûng, læåìn, âaï làng. - Xoay caïc khåïp : cäø, cäø tay, cäø chán, vai, häng, gäúi. - EÏp deío : eïp doüc, eïp ngang. - Càng caïc cå. - Khåíi âäüng chuyãn män : chaûy bæåïc nhoí, náng cao âuìi, goït chaûm mäng, âaûp sau, chaûy täúc âäü. Yãu cáöu : khåíi âäüng têch cæûc, laìm noïng ngæåìi, càng cå, noïng khåïp, chuáøn bë täút cho buäøi hoüc. Än táûp hoüc kyì II : Chaûy cæû ly ngàõn. - Âaïnh tay taûi chäø - Chaûy nhanh taûi chäù - Xuáút phaït. Muûc âêch : Hoaìn thiãûn kyî thuáût xuáút phaït. - Chaûy làûp laûi caïc âoaûn ngàõn (20-30m). Xuáút phaït cao hoàûc xuáút phaïp tháúp våïi baìn âaûp. - Cho hoüc sinh âi laûi hêt thåí kãút håüp våïi ruí tay, chán, thaí loíng nheû nhaìng. - Táûp trung låïp nháûn xeït, âaïnh giaï buäøi hoüc. - Ra baìi táûp vãö nhaì. - Xuäúng låïp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Âäüi hçnh 4 haìng ngang cæû ly räüng xen keí. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Daìn haìng ngang, mäùi haìng caïch nhau 1 caïnh tay, haìng træåïc vaì haìng sau âæïng so le våïi nhau. Thæûc hiãûn âäöng loaût do låïp træåíng âiãöu khiãøn. x x x x x x x x x x x x x x x x GV giåïi thiãûu vaì hæåïng dáùn HS thæûc hiãûn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sæí duûng phæång phaïp âäöng loaût vaì phán nhoïm. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Vaûch XP Sæí duûng phæång phaïp âäöng loaût hoàûc phán nhoïm. x x x x x x x x x x x x x x x x Vaûch XP 30m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docGiao an 10 TD hoan thien.doc