Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 60 - Bản đẹp 3 cột

I/ Mục tiêu_ yêu cầu:

1. Chạy cự li ngắn:

- Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.

- Một số trò chơi phát triển sức nhanh.

- Lí thuyết: một số PP luyện tập phát triển sức nhanh (p1).

- Khái niệm chạy cự li ngắn.

- Yêu cầu HS thực hiện đúng các nội dung ôn tập.

- Hiểu được phần lí thuyết để vận dụng vào tập luyện trong thực tế.

2. Thể dục:

- Học từ nhịp 1-8.

- Yêu cầu học sinh nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện.

II/ Địa điểm_ Phương tiện:

- Sân trường.

- Còi.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

 

 

 

doc78 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 60 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n Keát Thuùc: Ñoïc ñieåm. Nhaän xeùt. Daën do. Xuoáng lôùp. 9’ 3’ 6’ 2 laàn – 8 nhòp 31’ 5’ Ñh 4 haøng ngang _ caùn söï ñieàu khieån. GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Yeâu caàu HS nghieâm tuùc chuù yù laéng nghe. ÑH 4 haøng ngang sole_ Gv ñieàu khieån. GV€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ñoäi hình 4 haøng ngang _ Gv ñieàu khieån (HS ngoài). Mội HS được nhảy thử 1 lần và nhảy chính thức 3 lần để tính điểm. Nếu ngay lần nhảy chính thức đầu tiên hoặc thứ 2 đã đạt điểm tối đa thì không cần nhảy các lần tiếp theo. Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5_ 6 HS Mỗi HS được kiểm tra 1 lần, có thể cho kiểm tra lần 2 nhưng điểm kiểm tra lần 2 không vượt quá 8 điểm. GV đánh dấu các mức thành tích: 2.4m; 2.7m; 3m(nữ) và 2.9m; 3.2m; 3.5m(nam). Yeâu caàu HS nghieâm tuùc, thöïc hieän ñuùng noäi dung cuûa giôø kieåm tra. Ñoäi hình 4 haøng ngang do GV ñieàu khieån. GV€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GIÁO ÁN SỐ 30 TIẾT 53 - 54 BÀI _ NH ẢY CAO (Ôn các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 – 7). TTTC “Ôn bài lien kết nhảy dây”. CHẠY BỀN (luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên). I/Mục đích – Yêu cầu: Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 - 7. Bước đầu hoàn thiện bài nhảy dây lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sân trường Còi, dây, phấn. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Lò cò tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: GV giới thiệu nội dung nhảy cao. Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước. Đá lăng trước _ sau. Đá lăng ngang. Đà 1 bước đá lăng. Đà 3 bước đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 2. TTTC: Nhảy dây Ôn: Trao dây. Nhảy dây có nhịp đệm. Nhảy dây không nhịp đệm. Nhảy dây lò cò không nhịp đệm. Nhảy đổi chân không nhịp đệm. Nhảy dây chéo. Thu dây. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III/ Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Giới thiệu sơ qua lịch sử phát triển của môn nhảy cao. Các giai đoạn của nhảy cao. Yêu cầu HS nắm được các GĐ của nhảy cao. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sủa kt sai cho HS. GV chia nhóm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhóm _ vòng sân trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. GIÁO ÁN SỐ 31 TIẾT 55 - 56 BÀI _ NH ẢY CAO (Ôn các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 – 7. Học kĩ thuật chạy đà “xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà”). TTTC “Ôn bài lien kết nhảy dây”. CHẠY BỀN (luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên). I/Mục đích – Yêu cầu: Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 - 7. Gv giới thiệu KT nhảy cao cho HS nắm và thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dây lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sân trường Còi, xà, giá đỡ, dây, phấn. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Lò cò tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước. Đà 1 bước đá lăng. Đà 3 bước đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học: Kĩ thuật chạy đà. Xác định điểm giậm nhảy. Hướng chạy đà. Cách đo đà_ chạy đà và điều chỉnh đà. 2. TTTC: Nhảy dây Ôn và hoàn thiện bài lien kết nhảy dây. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III/ Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sủa kt sai cho HS. GV thị phạm động tác mẫu và hướng dẫn HS thực hiện. GV quan sat và sửa KT sai cho HS. GV chia nhóm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhóm _ vòng sân trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. GIÁO ÁN SỐ 32 TIẾT 57 - 58 BÀI _ NH ẢY CAO (Ôn các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 – 7. Học kĩ thuật giậm nhảy; Đà 1 – 3 bước giậm nhạy đá lăng; Giai đoạn qua xà và tiếp đất “nhảy cao kiểu bước qua”). TTTC “Ôn bài lien kết nhảy dây”. CHẠY BỀN (luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên). I/Mục đích – Yêu cầu: Cho HS ôn các động tác bổ trợ. Gv giới thiệu KT nhảy cao cho HS nắm và thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dây lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sân trường Còi, xà, giá đỡ,nệm, dây, phấn. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Lò cò tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. 3. Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước đá lăng. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước. Đà 1 bước đá lăng. Đà 3 bước đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học: Kĩ thuật giậm nhảy. Xác định điểm giậm nhảy. Đá 1 bước giậm nhảy đá lăng. Đá 3 bước giậm nhảy đá lăng. GĐ qua xà và tiếp đất. 2. TTTC: Nhảy dây Ôn và hoàn thiện bài lien kết nhảy dây. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III/ Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 2HS 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện_ GV nhận xét và cho điểm. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sủa kt sai cho HS. GV thị phạm động tác mẫu và hướng dẫn HS thực hiện. GV quan sat và sửa KT sai cho HS. GV chia nhóm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhóm _ vòng sân trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. GIÁO ÁN SỐ 33 TIẾT 59 - 60 BÀI _ NH ẢY CAO (Ôn đà 3 – 5 bước giậm nhảy đá lăng_ qua xà và tiếp đất; Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích). TTTC “Ôn bài lien kết nhảy dây”. CHẠY BỀN (luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên). I/Mục đích – Yêu cầu: Bắt đầu hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dây lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sân trường Còi, xà, giá đỡ,nệm, dây, phấn. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Lò cò tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. 3. Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: Ôn: Đá 1 bước giậm nhảy đá lăng. Đá 3 bước giậm nhảy đá lăng. Đà 3 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. Đà 5 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. 2. TTTC: Nhảy dây Ôn và hoàn thiện bài lien kết nhảy dây. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III/ Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 2HS 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện Gv nhận xét và cho điểm. GV quan sát và sửa KT sai cho HS. GV chia nhóm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sát sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhóm _ vòng sân trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.

File đính kèm:

  • docga the duc 8 tu tiet 1 den 70ppct moi.doc