Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 35+36 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu ND - YC

3. Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Gv nhận lớp, HS báo cáo sĩ số.

-Gio vin phổ biến nội dung, yêu cầu bài học: Kiểm tra học kỳ I.

- Không kiểm tra bài cũ.

-Xoay các khớp, ép dọc, ngang chạy BN – NCĐ – GCM .

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 35+36 - Năm học 2012-2013 - Đoàn Khoa Vịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 35 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT : 35 NS: 16/12/2012 KIEÅM TRA HOẽC Kè I (Kể THUAÄT VAỉ THAỉNH TÍCH CHAẽY NHANH 60M). PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAỉ PHAÂN TÍCH KYế THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaọn lụựp 2.Giụựi thieọu ND - YC 3. Kieồm tra baứi cuừ 4. Khụỷi ủoọng : Chung Chuyeõn moõn - Gv nhaọn lụựp, HS baựo caựo sú soỏ. -Giỏo viờn phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc: Kieồm tra hoùc kyứ I. - Khoõng kieồm tra baứi cuừ. -Xoay cỏc khớp, ộp dọc, ngang chạy BN – NCĐ – GCM . CƠ BẢN 1/ Kieồm tra hoùc kỡ I. keỏt hụùp thi tieõu chuaồn RLTT. a. Noọi dung kieồm tra HK I : Kieồm tra KT chaùy 60m (troùng taõm caực giai ủoaùn : xuaỏt phaựt thaỏp-chaùy lao-chaùy giửừa quaừng-veà ủớch. b. Caựch cho ủieồm: ẹieồm kieồm tra cho theo mửực ủoọ thửùc hieọn kú thuaọt ủoọng taực vaứ thaứnh tớch ủaùt ủửụùc cuỷa tửứng hoùc sinh. Mức độ Yeõu caàu ẹaùt - Thửùc hieọn ủuựng 3 giai ủoaùn kú thuaọt vaứ thaứnh tớch ủaùt ụỷ mửực( Nam: treõn 10”50, Nửừ treõn 11”60 ) . Chửa ủaùt - Thửùc hieọn sai tửứ hai giai ủoaùn kú thuaọt trụỷ leõn.khoõng tớnh thaứnh tớch. KẾT THÚC 1.Củng cố 2.Thả lỏng 3.Nhận xột 4.Dặn dũ - Thoõng baựo ủieồm kieồm tra, ruựt kinh nghieọm hoùc taọp. - Căng cơ thả lỏng tớch cực toàn thõn. -Nhaọn xeựt ưu và khuyết điểm tiếtứ hoùc. -Veà nhaứ oõn taọp XP thaỏp chaùy nhanh 60m 2-3 laàn /ngaứy chuaồn bũ thi tieõu chuaồn RLTT. MUẽC TIEÂU - YấU CẦU Tiết theo PPCT: 35 -Kieồm tra ủaựnh giaự chaỏt lửụùng baứi kieồm tra HKI cuỷa hoùc sinh moõn chaùy nhanh 60m. NS: 16/12/2012 -Thửùc hieọn cơ bản đỳng KT xuaỏt phaựt thaỏp-chaùy lao-chaùy giửừa quaừng-về đớch vaứ thaứnh ND: 18/12/2012 tớch ủaùt mửực quy ủũnh trong bieồu ủieồm. Địa điểm - Phương tiện :. -Saõn taọp, saõn baừi saùch seừ, coứi, ủoàng hoà, giaựo aựn, soồ ủieồm, 2 boọ baứn ủaùp. ĐLĐV PHệễNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 10ph 1-2 ph 2Lx30m 2Lx20m 2Lx20m - CS taọp hụùp lụựp baựo caựo sú soỏ . - Tửứng haứng laàn lửụùt chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi,chaùy ủaùp sau. - Tửứng haứng laàn lửụùt thửùc hieọn xuaỏt phaựt cao chaùy taờng toỏc. - Tửứng haứng laàn lửụùt thửùc hieọn xuaỏt phaựt thaỏp chaùy lao. 30ph 2-4HS 1-2 laàn x 60m TRệẽC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SệÛA SAI – LAỉM MAÃU -ẹoọi 4 hỡnh haứng ngang caựch nhau moọt saỷi tay -Cho caỷ lụựp ngoài xuoỏng,Giaựo vieõn phoồ bieỏn phửụng x x x x phaựp toồ chửực kieồm tra hoùc kỡ I. x x x x x x x x -Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, moói ủụùt 4 hoùc sinh. Vaùch X P x x x x - Moói hoùc sinh tham gia kieồm tra 1 laàn . - Trửụứng hụùp ủaởc bieọt coự theồ cho kieồm tra laùi laàn 2 nhửng ủieồm toỏi ủa chổ ụỷ mửực Khaự -Cửỷ 1 hoùc sinh coự naờng lửùc hoõ xuaỏt phaựt toỏt leõn hoõ cho caực nhoựm thửùc hieọn kieồm tra 60 m - Cửỷ 1 hoùc sinh chửừ ủeùp leõn ghi laùi thaứnh tớch cuỷa tửứng em - Laàn lửụùt tửứng toỏp 4 em theo haứng ngang nghe leọnh cuỷa giaựo vieõn vaứ ngửụứi hoõ ủeồ tieỏn haứnh baứi kieồm tra hoùc kỡ I. - GV baỏm giụứ vaứ ủoùc thaứnh tớch cuỷa tửứng em cho em ghi thaứnh tớch - Caờn cửự mửực ủoọ thửùc hieọn KT caực giai ủoaùn vaứ thaứnh tớch cuỷa tửứng em ủeồ GV nhaọn xeựt,cho ủieồm. Vaùch Đớch 5ph 1x1l 2lx8n 1x1l -GV nhaọn xeựt chaỏt lửụùng kieồm tra, hửụựng daón hoùc sinh sửừa chửừ moọt soỏ sai soựt coứn maộc phaỷi. Coõng boỏ ủieồm baứi kieồm tra cho tửứng em. -ẹoọi hỡnh voứng troứn ,GV hửụựng daón HS thaỷ loỷng GIÁO ÁN SỐ : 36 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT : 36 NS: 16/12/2012 THI TIEÂU CHUAÅN REỉN LUYEÄN THAÂN THEÅ MOÂN CHAẽY NHANH 60M PHAÀN NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAỉ PHAÂN TÍCH KYế THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaọn lụựp 2.Giụựi thieọu ND - YC 3. Kieồm tra baứi cuừ 4. Khụỷi ủoọng : Chung Chuyeõn moõn - Gv nhaọn lụựp, HS baựo caựo sú soỏ. -Giỏo viờn phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc: Thi tieõu chuaồn RLTT. - Khoõng kieồm tra baứi cuừ. -Xoay cỏc khớp, ộp dọc, ngang chạy BN – NCĐ – GCM . CƠ BẢN 1/ Thi tieõu chuaồn RLTT. a. Noọi dung thi tieõu chuaồn RLTT: Kieồm tra thaứnh tớch chaùy nhanh 60m. b. Caựch cho ủieồm: - ẹieồm kieồm tra cho theo mửực ủoọ thaứnh tớch ủaùt ủửụùc cuỷa tửứng hoùc sinh theo ủoọ tuoồi vaứ giụựi tớnh ủaừ ủửụùc quy ủũnh ụỷ bieồu ủieồm trong SGK. Mửực Yeõu caàu Nam/tuoồi Nửừ/tuoồi 12 13 14 15 12 13 14 15 Gioỷi 10”00 9”50 9”20 9”00 10”60 10”40 10”20 10”00 Khaự 10”50 10”20 9”80 9”50 11”40 11”20 11”00 10”80 ẹaùt 11”50 11”00 10”50 10”00 12”20 11”90 11”60 11”30 Chửa ủaùt Treõn 11”50 Treõn 11”00 Treõn 10”50 Treõn 10”00 Treõn 12”20 Treõn 11”90 Treõn 11”60 Treõn 11”30 KẾT THÚC 1.Củng cố 2.Thả lỏng 3.Nhận xột 4.Dặn dũ -Thoõng baựo ủieồm thi tieõu chuaồn RLTT, ruựt kinh nghieọm hoùc taọp. -Căng cơ thả lỏng tớch cực toàn thõn. -Nhaọn xeựt ửu vaứ khuyeỏt ủieồm tieỏt thi tieõu chuaồn RLTT. MUẽC TIEÂU - YấU CẦU Tiết theo PPCT: 36 -Kieồm tra ủaựnh giaự chaỏt lửụùng tieõu chuaồn RLTT cuỷa hoùc sinh moõn chaùy nhanh 60m. NS: 16/12/2012 -Đạt tiờu chuẩn RLTT (chạy nhanh 60m) . ND: /12/2012 Địa điểm - Phương tiện :. -Saõn taọp, saõn baừi saùch seừ, coứi, ủoàng hoà, giaựo aựn, soồ ủieồm, 2 boọ baứn ủaùp. ĐLĐV PHệễNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 10ph 1-2 ph 2Lx30m 2Lx20m 2Lx20m - CS taọp hụùp lụựp baựo caựo sú soỏ . - Tửứng haứng laàn lửụùt chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi,chaùy ủaùp sau. - Tửứng haứng laàn lửụùt thửùc hieọn xuaỏt phaựt cao chaùy taờng toỏc. - Tửứng haứng laàn lửụùt thửùc hieọn xuaỏt phaựt thaỏp chaùy lao. 30ph 2-4HS 1-2 laàn x 60m TRệẽC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SệÛA SAI – LAỉM MAÃU -ẹoọi 4 hỡnh haứng ngang caựch nhau moọt saỷi tay x x x x -Cho caỷ lụựp ngoài xuoỏng,Giaựo vieõn phoồ bieỏn phửụng x x x x phaựp toồ chửực thi tiờu chuẩn RLTT. x x x x x x x x -Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt,moói ủụùt 4 hoùc s Vaùch X P x x x x - Moói hoùc sinh tham gia kieồm tra 1 laàn . - Trửụứng hụùp ủaởc bieọt coự theồ cho kieồm tra laùi laàn 2 nhửng ủieồm toỏi ủa chổ ụỷ mửực Khaự -Cửỷ 1 hoùc sinh coự naờng lửùc hoõ xuaỏt phaựt toỏt leõn hoõ cho caực nhoựm thửùc hieọn kieồm tra 60 m - Cửỷ 1 hoùc sinh chửừ ủeùp leõn ghi laùi thaứnh tớch cuỷa tửứng em - Taọp hụùp ủoọi hỡnh 4 haứng doùc nam trửụực nửừ sau - Laàn lửụùt tửứng toỏp 4 em theo haứng ngang nghe leọnh cuỷa giaựo vieõn vaứ ngửụứi hoõ ủeồ tieỏn haứnh thi tiờu chuẩn RLTT. - GV baỏm giụứ vaứ ủoùc thaứnh tớch cuỷa tửứng em cho em ghi thaứnh tớch Vaùch Đớch - Caờn cửự mửực ủoọ thửùc hieọn KT caực giai ủoaùn vaứ thaứnh tớch cuỷa tửứng em ủeồ GV nhaọn xeựt,cho ủieồm. 5ph 1x1l 2lx8n 1x1l -GV nhaọn xeựt chaỏt lửụùng thi, hửụựng daón hoùc sinh sửừa chửừa moọt soỏ sai soựt coứn maộc phaỷi. Coõng boỏ ủieồm baứi thi tieõu chuaồn RLTT cho tửứng em. -ẹoọi hỡnh voứng troứn ,GV hửụựng daón HS thaỷ loỷng.

File đính kèm:

  • docThe duc 8 Tuan 17 tiet 3536.doc