Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013

I,Mục tiêu.

-Giúp học nắm được mục tiêu và nội dung chương trình môn học thể dục .Biên chế tổ chức tập luyện nhằm ổn định nề nếp, giúp các em nắm được một số quy định khi học tập bộ môn để các em có thái độ đúng trong quá trình học.Yêu cầu học sinh nắm được mục tiêu , nội dung môn học.

II,Địa điểm phương tiện.

*Địa điểm: Trong lớp

*Phương tiện : Học sinh chuẩn bị sách bút,GV chuẩn bị bài.

III, Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc151 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong. - T¹i chç kÐo m¸ ngoµi. - T¹i chç ch¹y ®¸ m¸ trong. - T¹i chç ch¹y ®¸ m¸ ngoµi * KiÓm ra bµi cò: KÜ thuËt ®ì cÇu b»ng ngùc vµ chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n. 8 – 10 phót mçi ®éng t¸c 3L – 8N 4L – 8N 2L 2L 2L - C¸n sù tËp hîp líp b¸o c¸o sÜ sè , chóc gi¸o viªn, Gv chóc c¶ líp vµ phæ biÕn ng¾n gän néi dung bµi . ********************* ********************* ********************* Cs Gv - Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i ch¹y thµnh mét vßng trßn khëi ®éng . C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t uÊn n¾n. - TËp hîp líp vÒ 3 hµng ngang. - GV gäi 2 häc sinh thùc hiÖn, c¶ líp quan s¸t, Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸. B, PhÇn c¬ b¶n. 1. M«n tù chän: §¸ cÇu. * ¤n kÜ thuËt t©ng cÇu b»ng: §ïi, m¸ trong, m¸ ngoµi, mu bµn ch©n. * ¤n c¸c kÜ thuËt ®ì cÇu vµ chuyÒn * Tæ chøc thi ®Êu. * Cñng cè bµi: - KÜ thuËt ®ì cÇu b»ng ®ïi vµ chuyÒn cÇu b»ng lßng bµn ch©n. 2. Ch¹y bÒn. - Trß ch¬i “ Ch¹y vßng sè t¸m tiÕp søc’’. 28 – 30phót 24 phót 7 phót 7 phót 7 phót 3 phót 6 phót 2- 3 hiÖp - Chia líp thµnh 3 tæ tËp luyÖn: T©ng cÇu - §ì chuyÒn cÇ - Thi ®Êu, sau 7 phót ®æi néi dung. - GV nh¾c l¹i yªu cÇu kÜ thuËt. - Häc sinh thùc hiÖn ®ång lo¹t kÕt hîp c¸c kÜ thuËt, GV ®i söa sai cho häc sinh. - GV l¹i yªu cÇu kÜ thuËt. - HS thùc hiÖn theo nhãm hai ng­êi. GV söa sai. - Hai ®«i vµo thi ®Êu, th¾ng ë thua ra. - CS ®iÒu khiÓn. - TËp hîp líp vÒ 3 hµng ngang,GV gäi 2 – 4 HS thùc hiÖn c¶ líp quan s¸t nhËn xÐt. - GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ lµm träng tµi. ********** ********** GV - §éi nµo thua nh¶y lß cß 20m. C, PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng : Cói ng­êi hÝt thë s©u , dò tay ch©n , l¾c b¾p ®ïi, ®Êm nhÑ 2 ®ïi .C¨ng c¬. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ: + TËp t©ng cÇu b»ng c¸c ®iÓm ch¹m 5 – 7 phót 20N- 2- 4L ************************ ************************ ************************ GV Ngµy so¹n : 09/ 04 / 2011 tiÕt 64 - kiÓm tra : m«n tù chän “®¸ cÇu’’. I, môc tiªu. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt vµ thµnh tÝch m«n thÓ thao tù chän “ §¸ cÇu’’ cña häc sinh. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c kÜ thuËt vµ thµnh tÝch t©ng cÇu ®¹t tõ møc trung b×nh trë lªn. II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn . - §Þa ®iÓm : S©n tr­êng . - Ph­¬ng tiÖn : Mçi häc sinh chuÈn bÞ mét qña cÇu. III, Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc A, PhÇn më ®Çu. * NhËn líp , phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi. : * KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh. * Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung. + Ch¹y nhÑ nhµng . + TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao, l­ên, tay ngùc, vÆn m×nh bông, ch©n. + Xoay c¸c khíp : Cæ tay cæ ch©n, b¶ vai , h«ng , ®Çu gèi . +Ðp d©y ch»ng : Däc, ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y b­íc nhá . + Ch¹y n©ng cao ®ïi . + Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng. - T¹i chç ch¹y ®¸ m¸ trong. - T¹i chç ch¹y ®¸ m¸ ngoµi 8 – 10 phót mçi ®éng t¸c 3L – 8N 4L – 8N 2L 2L 2L - C¸n sù tËp hîp líp b¸o c¸o sÜ sè , chóc gi¸o viªn, Gv chóc c¶ líp vµ phæ biÕn ng¾n gän néi dung bµi . ********************* ********************* ********************* Cs Gv - Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i ch¹y thµnh mét vßng trßn khëi ®éng . C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t uÊn n¾n. B, PhÇn c¬ b¶n. 1. KiÓm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch t©ng cÇu. 2, C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo thµnh tÝch t©ng cÇu cña tõng häc sinh ®¹t ®­îc. - §iÓm 10: + Nam t©ng 30 lÇn trë lªn. + N÷ t©ng 20 lÇn trë lªn. - §iÓm 9: + Nam t©ng 27 - 29 lÇn . + N÷ t©ng 18 - 19 lÇn. - §iÓm 8: + Nam t©ng 24 - 26 lÇn . + N÷ t©ng 16 - 17 lÇn. - §iÓm 7: + Nam t©ng 21- 23 lÇn . + N÷ t©ng 14 - 15 lÇn. - §iÓm 6: + Nam t©ng 18- 20 lÇn . + N÷ t©ng 12 - 13lÇn. - §iÓm 5: + Nam t©ng 15 - 17 lÇn . + N÷ t©ng 10 - 11lÇn. - §iÓm 4: + Nam t©ng 12 - 14 lÇn . + N÷ t©ng 8 - 9 lÇn. - §iÓm 3: + Nam t©ng 9 - 11 lÇn . + N÷ t©ng 6 - 7 lÇn. - §iÓm 2: + Nam t©ng 6 - 8 lÇn . + N÷ t©ng 4 - 5 lÇn. - §iÓm 1: + Nam t©ng 3- 5 lÇn . + N÷ t©ng 2 - 3lÇn. 28 – 30phót - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5- 6 häc sinh. - Nh÷ng häc sinh ®Õn l­ît kiÓm tra ®øng vµo vÞ trÝ chuÈn bÞ, khi cã lÖnh cña gi¸o viªn th× b¾t ®Çu t©ng cÇu. - Mçi häc sinh ®­îc t©ng 3 lÇn vµ lÊy thµnh tÝch lÇn t©ng cao nhÊt, nÕu häc sinh nµo ngay lÇn t©ng ®Çu tiªn ®· ®¹t sè lÇn t©ng cÇu ë møc giái th× kh«ng ph¶i t©ng 2 lÇn cßn l¹i. - GV cö 5 – 6 häc sinh lªn ®Õm thµnh tÝch vµ b¸o c¸o. ************************** ************************** ************************** * * * * * * HS ®Õm GV * * * * * * HS kiÓm tra C, PhÇn kÕt thóc. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra. - Giao bµi tËp vÒ nhµ: + TËp ch¹y bÒn: Nam, n÷. 5 – 7 phót 500m **************************** **************************** **************************** GV Ngµy : 15 / 04/ 2011 tiÕt 65 - nh¶y xa: hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi (chuÈn bÞ kiÓm tra) - ch¹y bÒn: trß ch¬i “ Ch¹y vßng sè t¸m tiÕp søc ”. I, môc tiªu. - TiÕp tôc gióp häc sinh hoµn thiÖn vµ n©ng cao kÜ thuËt, thµnh tÝch nh¶y xa. Yªu cÇu häc sinh phèi hîp ®­îc bèn giai ®o¹n kÜ thuËt, n©ng cao thµnh tÝch. - TiÕp tôc luyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt vµ søc bÒn cho häc sinh d­íi h×nh thøc trß ch¬i. Yªu cÇu häc sinh n¾m ®­îc c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i tÝch cùc, ®óng luËt. II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn . - §Þa ®iÓm : S©n tr­êng . - Ph­¬ng tiÖn : ChuÈn bÞ xÎng, kÎ v¹ch trß ch¬i. III, Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc A, PhÇn më ®Çu. * NhËn líp , phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi. 8A: 8B: 8C: 8D: * KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh. * Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung. + Ch¹y nhÑ nhµng . + TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao , l­ên , tay ngùc ,vÆn m×nh bông , ch©n . + Xoay c¸c khíp : Cæ tay cæ ch©n, b¶ vai , h«ng , ®Çu gèi . + Ðp d©y ch»ng : Däc , ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y b­íc nhá . + Ch¹y n©ng cao ®ïi . + Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng. * KiÓm tra bµi cò: KÜ thuËt nh¶y xa. 8 – 10 phót mçi ®éng t¸c 3L – 8N 4L – 8N 2L 2L 2L - C¸n sù tËp hîp líp b¸o c¸o sÜ sè , chóc gi¸o viªn, Gv chóc c¶ líp vµ phæ biÕn ng¾n gän néi dung bµi . ********************* ********************* ********************* Cs Gv - Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i ch¹y thµnh mét vßng trßn khëi ®éng . C¸n sù ®iÒu khiÓn,GV quan s¸t uÊn n¾n. - TËp hîp líp vÒ 3 hµng ngang,GV gäi 2 häc sinh thùc hiÖn vµ cho ®iÓm B, PhÇn c¬ b¶n. 2, Nh¶y xa. * TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi”. . *Cñng cè bµi. 4, Ch¹y bÒn. - Trß ch¬i “ Ch¹y vßng sè t¸m tiÕp søc”. 28 – 30phót 24 phót 4 – 5 LÇn 6 phót 1- 3 HiÖp - GV nh¾c l¹i yªu cÇu kÜ thuËt . - HS thùc hiÖn theo nhiÒu ®ît nh¶y (mçi ®ît 5 – 6 HS ). - GV ®iÒu khiÓn vµ söa sai. CS * ************ ************ - GV tËp hîp líp thµnh 3 hµng ngang, gäi 2 häc sinh thùc hiÖn, c¶ líp cïng gi¸o viªn quan s¸t nhËn xÐt. - GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ lµm träng tµi. GV ********* * ********* * XP - §éi nµo thua ngåi xuèng ®øng lªn 10 lÇn. C, PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng : Cói ng­êi hÝt thë s©u , dò tay ch©n , l¾c b¾p ®ïi, ®Êm nhÑ 2 ®ïi . - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ: + T¹i chç bËt nh¶y b»ng 2 ch©n n©ng cao ®ïi. + LuyÖn tËp ch¹y bÒn: Nam 800m, n÷ 600m. 5 – 7 phót 10N- 2- 4L ************************ ************************ ************************ GV Ngµy so¹n : / 5/ 2008 Ngµy d¹y : / 5/ 2008 tiÕt 69-70 - kiÓm tra häC Kú II : nh¶y xa kiÓu “ngåi ”, I, môc tiªu. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt vµ thµnh tÝch cña häc sinh . Yªu cÇu häc sinh th­c hiÖn t­¬ng ®èi nhuÇn nhuyÔn 4 giai ®o¹n kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t tõ møc ®¹t trë lªn. II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn . - §Þa ®iÓm : S©n tr­êng . - Ph­¬ng tiÖn : XÎng, th­íc ®o. III, Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc A, PhÇn më ®Çu. * NhËn líp , phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi. 8A: 8B: 8C: 8D: * KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh. * Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung. + Ch¹y nhÑ nhµng . + TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao , l­ên , tay ngùc ,vÆn m×nh bông , ch©n . + Xoay c¸c khíp : Cæ tay cæ ch©n, b¶ vai , h«ng , ®Çu gèi . +Ðp d©y ch»ng : Däc , ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y b­íc nhá . + Ch¹y n©ng cao ®ïi . + Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng. + Ch¹y t¨ng tèc ®é. 8 – 10 phót mçi ®éng t¸c 3L – 8N 4L – 8N 2L 2L 2L - C¸n sù tËp hîp líp b¸o c¸o sÜ sè , chóc gi¸o viªn, Gv chóc c¶ líp vµ phæ biÕn ng¾n gän néi dung bµi . ********************* ********************* ********************* Cs Gv - Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i ch¹y thµnh mét vßng trßn khëi ®éng . C¸n sù ®iÒu khiÓn,GV quan s¸t uÊn n¾n. - Häc sinh thùc hiÖn ®ång lo¹t theo tõng hµng ngang.( 3 hµng ngang) - C¸n sù ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t. B, PhÇn c¬ b¶n. 1. KiÓm tra: Nh¶y xa kiÓu “Ngåi”. * C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt vµ thµnh tÝch HS ®¹t ®­îc. - §iÓm 9 – 10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “Giái”. - §iÓm 7 – 8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng, thµnh tÝch ®¹t møc “Kh¸”. - §iÓm 5 – 6:+Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng, nh­ng ch­a ®¹t thµnh tÝch møc “ §¹t” hoÆc thµnh tÝch ®¹t møc “§¹t” nh­ng kÜ thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng thùc hiÖn ®­îc ë møc c¬ b¶n ®óng. - §iÓm 3 – 4:Thùc hiÖn kh«ng ®óng kÜ thuËt, thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc “§¹t”. 28 – 30phót - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît nam, n÷ riªng. Mçi ®ît 5 – 10 HS, mçi häc sinh ®­îc nh¶y thö 1 lÇn vµ 3 lÇn chÝnh thøc Ticnhs kÜ thuËt lÇn nh¶y ®óng nhÊt vµ thµnh tÝch lÇn nh¶y xa nhÊt. NÕu ngay lÇn nh¶y chÝnh thøc thø nhÊt hoÆc thø hai ®· ®¹t ®iÓm cao nhÊt, kh«nng ph¶i nh¶y lÇn 2, 3. * GV * * * * * ****************** ****************** C, PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng : Cói ng­êi hÝt thë s©u , dò tay ch©n , l¾c b¾p ®ïi, ®Êm nhÑ 2 ®ïi . - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn: Nam 800m, n÷ 600m. 5 – 7 phót 20N- 2- 4L ************************ ************************ ************************ GV

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 chuan 2012 2013.doc