Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 46: Nhảy xa - Đá cầu - Chạy bền

I/. NHIEÄM VUÏ:

 -Nhaûy xa: Luyeän taäp naâng cao kó thuaät nhaûy xa kieåu “Ngoài” (troïng taâm giai ñoaïn chaïy ñaø- giaäm nhaûy).

 -Ñaù caàu: OÂn ñaù caàu baèng mu baøn chaân, ñuøi, baèng maù trong baøn chaân, taâng caàu töï do. Giôùi thieäu moät soá ñieàu luaät ñaù caàu.

 -Chaïy beàn: Luyện tập chạy bền

II/. YEÂU CAÀU:

 -HS nghieâm tuùc, traät töï trong giôø hoïc, thöïc hieän ñoäng taùc ñuùng chính xaùc, tích cöïc vaø töï giaùc.

-Biết và thực hiện chính xác 4 giai đoạn nhảy xa kiểu “ngồi”. Chuù yù trọng tâm là giai đoạn trên không và tiếp đất

-Thöïc hieän taâng caàu ñuùng kyõ thuaät vaø soá laàn giaùo vieân ñöa ra. Tích cöïc taäp luyeän naâng cao kyõ thuaät. Hiểu và vận dụng tốt Luật đá cầu trong tập luyện cũng như thi đấu.

-Luyện tập chạy bền đúng cự ly, tay phối hợp đánh nhịp nhàng trước sau trong khi chạy chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân

III/. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN:

 -Ñòa ñieåm : Saân taäp

 -Phöông tieän : Coøi, voâi, côø, truï xaø, hoá caùt, caàu, vaùn giaäm, caàu ñaù.

 IV/. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 46: Nhảy xa - Đá cầu - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-TỔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -BÀI SOẠN: Số -TUẦN: 23 -THỜI GIAN: 45 Phút -TIẾT: 46 -NGÀY SOẠN: . . . . . . . . . . . . . . . -NGÀY DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . I/. NHIEÄM VUÏ: -Nhaûy xa: Luyeän taäp naâng cao kó thuaät nhaûy xa kieåu “Ngoài” (troïng taâm giai ñoaïn chaïy ñaø- giaäm nhaûy). -Ñaù caàu: OÂn ñaù caàu baèng mu baøn chaân, ñuøi, baèng maù trong baøn chaân, taâng caàu töï do. Giôùi thieäu moät soá ñieàu luaät ñaù caàu. -Chaïy beàn: Luyện tập chạy bền II/. YEÂU CAÀU: -HS nghieâm tuùc, traät töï trong giôø hoïc, thöïc hieän ñoäng taùc ñuùng chính xaùc, tích cöïc vaø töï giaùc. -Biết và thực hiện chính xác 4 giai đoạn nhảy xa kiểu “ngồi”. Chuù yù trọng tâm là giai đoạn trên không và tiếp đất -Thöïc hieän taâng caàu ñuùng kyõ thuaät vaø soá laàn giaùo vieân ñöa ra. Tích cöïc taäp luyeän naâng cao kyõ thuaät. Hiểu và vận dụng tốt Luật đá cầu trong tập luyện cũng như thi đấu. -Luyện tập chạy bền đúng cự ly, tay phối hợp đánh nhịp nhàng trước sau trong khi chạy chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân III/. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: -Ñòa ñieåm : Saân taäp -Phöông tieän : Coøi, voâi, côø, truï xaø, hoá caùt, caàu, vaùn giaäm, caàu ñaù. IV/. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG TG LVÑ YEÂU CAÀU VAØ CHÆ DAÃN KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC VAØ PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY I.MÔÛ ÑAÀU: 1.Nhaän lôùp: 2.Phoå bieán NV-YC: 3.Khôûi ñoäng: a.Khôûi ñoäng chung: -Taïi choã xoay caùc khôùp: b.Khôûi ñoäng CM: -Chaïy böôùc nhoû: -Chaïy naâng ñuøi: -Chaïy ñaù goùt chaïm moâng: -Chaïy taêng toác: 4.Kieåm tra baøi cuõ: II.CÔ BAÛN: 1/ Nhaûy xa: a/.Ôn tập nhảy xa kiểu “ngồi” -Chạy đà: -Giậm nhảy: -Giai đoạn trên không: -Giai đoạn tiếp đất: 2/ Ñaù caàu: * OÂn 3 ñoäng taùc: ñaù caàu baèng mu baøn chaân, ñuøi, baèng maù trong baøn chaân. -Taâng caàu töï do *Luật đá cầu: 3/.Chạy bền: Luyện tập chạy bền (cự ly 400-500m). III. KEÁT THUÙC: 1/Củng cố: 2/Thả lỏng: 3/Nhận xét: -Đánh giá: -Dặn dò: -Bài tập về nhà -Nội dung tiết sau 4/Xuống lớp: 10 ph 2 l x 8nh 15-20m 30m 2-4 HS 30 ph 15 ph 3-5 lần Đà tự do 10 ph 5 ph 5 ph 2-3 HS 2 ph 2 ph -Caùn söï taäp hôïp lôùp, ñieåm soá, baùo caùo só soá. -Giaùo vieân ghi nhaän HS vaéng, tình traïng söùc khoûe HS, kieåm tra veä sinh saân taäp, trang phuïc, duïng cuï. -Ngaén goïn, roõ raøng, deã hieåu. Hoïc sinh nghieâm tuùc, tích cöïc, chuù yù laéng nghe. -Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø cöï ly quy ñònh. -Yeâu caàu toác ñoä ñaït toái ña. -Gọi HS (coù nam, nöõ) leân thöïc hieän 4 giai đoạn cuûa nhaûy xa. -Yêu cầu chình xác kỹ thuật, đúng tư thế. -Yêu cầu: Phối hợp tốt kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy xa kiểu “ngồi”. Chú ý giai đoạn chạy đà và giậm nhảy. -Chạy tốc độ tăng dần, chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân. -Yêu cầu: Khi đặt chân vào ván giậm dùng sức mạnh của đùi, cẳng chân, cổ chân và bàn chân giậm mạnh, nhanh lên ván. Khi giậm nhảy chân giậm cần đạp mạnh tích cực, phối hợp với đánh tay và đưa chân lăng ra trước lên cao và giữ cơ thể thăng bằng, cần phối hợp tốt giai đoạn chạy đà và giậm nhảy. -Yêu cầu: Chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước nâng cao gối, hai tay đánh ra trước vòng xuống dưới-ra sau kết hợp với thân ngã nhiều về trước và vươn hai chân về trước chuẩn bị tiếp đất. -Yêu cầu: cần chủ động co chân để giảm chấn động và dướn người cùng hai tay ra trước, không để bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể chạm đất phía sau hai chân, sau đó đứng lên đi thẳng về trước, không đi sang ngang hoặc lùi lại phía ván giậm (phạm quy). -Yêu cầu: Thöïc hieän taâng caàu ñuùng kyõ thuaät vaø soá laàn giaùo vieân ñöa ra. Tích cöïc taäp luyeän naâng cao kyõ thuaät. -Ñoäng taùc sai thöôøng maéc vaø caùch söûa: -Ñaõ ghi ôû nhöõng tieát tröôùc -Yeâu caàu: Hoïc sinh vaän duïng caùc kyõ thuaät ñaõ hoïc, taâng caàu soá laàn caøng nhieàu caøng toát (nöõ: 15 laàn trôû leân; nam: 20 laàn trôû leân) Điều 13: CÁC LỖI 13.1. Lỗi của bên phát cầu: 13.1.1 Đấu thủ phát cầu trong khi thực hiện động tác nhưng giẫm chân vào đường biên ngang hoặc đường giới hạn khu vực phát cầu. 13.1.2 Đấu thủ phát cầu không qua lưới hoặc qua nhưng chạm lưới. 13.1.3 Cầu phát chạm vào đồng đội hoặc bất cứ vật gì trước khi bay sang phần sân đối phương. 13.1.4 Quả cầu bay qua lưới rơi ngoài sân. 13.1.5 Đấu thủ phát cầu làm các động tác trì hoãn và làm rơi cầu xuống đất sau khi trọng tài đã ra ký hiệu cho phát cầu (tối đa là 5 giây). 13.1.6 Phát cầu không đúng thứ tự. 13.2. Lỗi của bên đỡ phát cầu: 13.2.1 Có hành vi gây mất tập trung, làm ồn hoặc la hét nhằm vào đấu thủ 13.2.2 Chân chạm vào các đường giới hạn khi đối phương phát cầu. 13.2.3 Đỡ cầu dính hoặc lăn trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể. 13.3. Lỗi với cả hai bên trong trận đấu: 13.3.1 Đấu thủ chạm cầu ở bên sân đối phương. 13.3.2 Để bất cứ bộ phận nào của cơ thể sang phần sân đối phương dù ở trên hay dưới lưới. 13.3.3 Cầu chạm cánh tay. 13.3.4 Dừng hay giữ dầu dưới cánh tay, giữa hai chân hoặc trên người -Yêu cầu: Đảm bảo thực hiện đúng cự li quy định 400m (nữ), 500m (nam). -Chạy theo thứ tự nam trước, nữ sau khoảng cách giữa 2 HS là 2-3m. Khi vượt lên phải thực hiện phía bên phải của bạn chạy trước. -Chú ý kỹ thuật bước chạy, kết hợp hít thở sâu. -Đánh tay trước sau, ăn nhịp với bước chạy. -Không đùa giỡn, bước chạy nhẹ nhàng, chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân. -Biết làm các động tác hồi tĩnh sau khi chạy. -Gọi HS (coù nam, nöõ) leân thöïc hieän 4 giai đoạn nhảy xa kiểu “ngồi”. Gv vaø Hs quan saùt chæ ra 1 soá sai soùt cuûa Hs caàn khaéc phuïc. -Yeâu caàu: Tích cöïc, ñuùng ñoäng taùc, số lần. -Thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hs, khaû naêng tieáp thu baøi, trang phuïc, duïng cuï, veä sinh. -Xeáp loaïi tieát hoïc ký soå ñaàu baøi. -Taäp luyeän laïi caùc noäi dung đã hoïc. -Nhaûy xa: Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” -Ñaù caàu: Ôn một số kỹ thuật đã học. Giới thiệu một số điều luật đá cầu. -Chaïy beàn: Trò chơi (do GV chọn) -Hoâ to roõ, khoeû khoaén xxxxxxxxxxx Ñoäi hình 4 haøng xxxxxxxxxxx ngang cöï li heïp. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -Ñoäi hình 4 haøng ngang, cöï ly roäng ñöùng so le khôûi ñoäng. Caùn söï höôùng daãn lôùp khôûi ñoäng chung theo nhòp ñeám. GV theo doõi nhaéc nhôû HS caû lôùp thöïc hieän tích cöïc. -Ñoäi hình khôûi ñoäng CM: -Hs thực hiện, học sinh khác theo dõi, GV nhận xét chung ghi điểm. -Giáo viên phân tích, chỉ dẫn, thị phạm động tác sau đó cho cả lớp cùng tập luyện giáo viên cho học sinh chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển, GV quan sát chung. GV cho lớp chia 2 nhóm: 1 nhóm tập nhảy xa, 1 nhóm tập đá cầu, sau đó thay đổi nội dung tập. -Nhoùm Hs taäp nhaûy xa ôû hoá caùt x x x x x x x x x x x -Giáo viên làm mẫu kỹ thuật 1-2 lần. -Học sinh tập hợp thành theo đội hình haøng ngang, cự ly giản cách bằng hoặc hơn 1 dang tay theo vị trí quy định (GV có thể dùng phấn hoặc vôi kẽ vị trí cho cố định cho mỗi học sinh chuẩn bị tâng cầu), HS tập tâng cầu. GV quy định khi thực hiện nếu trường hợp HS nào để cầu rơi xuống đất, thì nhanh chóng nhặt cầu và trở về vị trí ban đầu tiếp tục thực hiện. -Đội hình: (nhoùm 2) Tâng cầu. x x x x x x x x x x x x -HS thực hiện GV quan sát nhận xét và nêu mấu chốt kỹ thuật. -Ñoäi hình voøng troøn thaû loûng, caùn söï hoâ nhòp. -Ñoäi hình 4 haøng ngang ngoài, gv nhaän xeùt ñaùnh giaù höôùng daãn hs veà nhaø cuï thể. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -Gv hoâ” theå duïc” Hs hoâ” khoûe” BOÅ SUNG GIAÙO AÙN 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docSO 46 mới.doc