Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 51: Nhảy xa - TTTC

I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU .

 1. MỤC TIÊU :

• Nhảy xa: Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Trò chơi: Lò cò tiếp sức.

• Bóng chuyền : Ôn một số động tác bổ trợ phát triển thể lực, Kỉ thuật chuyền bóng thấp tay, cao tay.

 Học: Kỉ thuật phát bóng thấp tay.

 Trò chơi Tung và bắt bóng bằng hai tay.

2.YÊU CẦU :

- Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ.

- Thực hiện được kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

- Thực hiện được đệm bóng (chuyền bóng thập tay)

- Thực hiện được kỉ thuật chuyền bóng cao tay

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN :

- Saân tröôøng THCS An Thành.

- Tranh ảnh, bóng chuyền, nệm nhảy.

 

III. THỜI GIAN : 45 phút

 

IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 51: Nhảy xa - TTTC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN – TIEÁT 51 Ngày soạn: Ngaøy daïy: NHẢY XA – TTTC I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Nhảy xa: Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Trò chơi: Lò cò tiếp sức. Bóng chuyền : Ôn một số động tác bổ trợ phát triển thể lực, Kỉ thuật chuyền bóng thấp tay, cao tay. Học: Kỉ thuật phát bóng thấp tay. Trò chơi Tung và bắt bóng bằng hai tay. 2.YÊU CẦU : Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ. Thực hiện được kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Thực hiện được đệm bóng (chuyền bóng thập tay) Thực hiện được kỉ thuật chuyền bóng cao tay II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng THCS An Thành. Tranh ảnh, bóng chuyền, nệm nhảy. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : N ỘI DUNG L V Đ YÊU CÂU CƠ BẢN VỀ KỈ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai, hông,gối . - Khởi động chuyên môn: * Chạy tại chỗ, Chaïy böôùc nhoû, Chaïy naâng cao ñuøi, Chaïy goùt chaïm moâng. * Thöïc hieän moät soá ñoäng taùc caêng cô. 3 . Kiểm tra bài cũ. Gọi 2 học sinh lên thực hiện kĩ thuật giai đọan chạy đà ( Đo đà, chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy). 7phút 1 phút 7 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần Học sinh khẩn trương nhanh chóng tập họp lớp, trật tự chú ý lằng nghe. Khởi động tích cực nghiêm túc đúng kỉ thuật. Học sinh nhanh chóng lên kiểm tra €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS €GV - Lớp quan sát nhận xét giáo viên kết luận cho điểm . B/ PHẦN CƠ BẢN . 1/ Nhảy xa. Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 2. Bóng chuyền: - On kỉ thuật chuyền bóng thấp tay. - On một số động tác bổ trợ: Tung và bắt bóng bằng hai tay. - Ôn kỉ thuật chuyền bóng cao tay. Học kỉ thuật phát bóng thấp tay chính diện 3/ Củng cố Nhảy xa 33phút 15phút 15phút. 3 phút. Học sinh tích cực thực hiện đúng kỉ thuật. Trung thực và đảm bảo an toàn trong khi chơi. Học sinh tích cực thực hiện đúng kỉ thuật Tích cực tập luyện động tác bổ trợ Học sinh chú ý nghe phân tích tích kỉ thuật và xem thị phạm Trung thực và đảm bảo an toàn trong khi chơi Học sinh nhanh chóng lên thực hiện - Giaùo viên vöøa giaûng daïy vöøa chuù yù quan saùt caùc em taäp luyeän ñeå söûa kyõ thuaät ñoäng taùc cho caùc em . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) Giaó viên chia nhóm cho học sinh luyện tập quan sát và sữa sai cho học sinh Chia lớp thành hai đội thi đua với nhau. - GV toå chöùc ñieàu khieån luyeän taäp. - Gọi 2 học sinh lên thực hiện kỉ thuật nhảy xa. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học và giao bài tập nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 5 phút 2 phút Học sinh tích cực thả lỏng Học sinh chú ý lắng nghe € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS €GV - GV điều khiển cho học sinh thả lỏng, Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy: Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu

File đính kèm:

  • docTiết 51.doc