Giáo án môn Thể dục 8 - Tuần 32 đến 34 - Bản đẹp 3 cột

I/ Mục tiêu:

1.Nội dung:

Kiểm tra kỹ thuật chuyền bóng thấp tay nghiêng mình

2.Yêu cầu: Qua kiểm tra gv đánh giá được khả năng tiếp thu và kỹ năng thực hiện kỹ thuật động tác của hs

II/ Địa điểm và Phương tiện

 Sân thể dục, có sân lới, cột chuyền bóng, còi, 20 quả bóng chuyền, bàn ghế gv ngồi kiểm tra

III/ Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tuần 32 đến 34 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th¶ láng. -GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm giê häc. -GV cïng HS kÕt thóc giê häc Ngµy ký duyÖt cña BGH Ngµy..th¸ngn¨m 2010 TuÇn 33 TiÕt 63 Nh¶y cao – Ch¹y bÒn Ngµy so¹n: 8/4/2010 Ngµy d¹y: .. I.môc tiªu 1.Néi dung: -Nh¶y cao: +TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch 2.Yªu cÇu: +HS n¾m ®­îc vµ thùc hiÖn kü thuËt 4 giai ®o¹n, c¸c ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng.biÕt vËn dông vµ tham gia thi ®Êu - Ch¹y bÒn : Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ii.§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn -S©n tËp thÓ dôc tr­ëng . -HS dän vÖ sinh s©n tËp. 2 – 4 qu¶ bãng treo, cét xµ treo bãng. iii.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p I.phÇn më ®Çu 1.NhËn líp GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2.Khëi ®éng -Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. -Ðp däc, Ðp ngang. -TËp 5 ®éng t¸c bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. -Ch¹y b­íc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau * KiÓm tra bµi cò: §µ 5 -7 b­íc ch¹y ®µ -giËm nh¶y - qua xµ vµ tiÕp ®Êt II. phÇn c¬ b¶n 1.Nh¶y cao a.Mét sè ®éng t¸c bæ trî -§¸ l¨ng tríc, ®¸ l¨ng sau. -BËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. -BËt cãc. -Ch¹y ®µ-®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y – GiËm nh¶y ®¸ l¨ng . - TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch - KiÓm tra thö Thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch * Cñng cè : §µ 5 -7 b­íc ch¹y ®µ -giËm nh¶y - qua xµ vµ tiÕp ®Êt 2 Ch¹y bÒn : Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn III.PhÇn kÕt thóc 1.Håi tÜnh -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng 2.GV nhËn xÐt giê häc. -¦u khuyÕt ®iÓm cña giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ vµ híng dÉn HS tËp ngoµi giê: ¤n bµi thÓ dôc liªn hoµn, tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n võa häc. -KÕt thóc giê häc. 8– 10 phót 1-2 phót 6-8 phót 2 phót 4x8 nhÞp 2x15m 2x15m 2x20m 1-2HS 28-30 phót 12-14 phót 6-7 phóp 4 phót 2-3 phót * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë ***** ***** ***** ***** GV gäi 3-4 hs thùc hiÖn , gäi mét sè hs kh¸c nhËn xÐt .Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS, hoÆc chØ ®Þnh c¸n sù söa sai cho nhãm m×nh. -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. Chó ý söa t thÕ ®éng t¸c. Gv gäi mét sè em ra kiÓm tra thö ,c¸c em cßn l¹i ®øng quan s¸t GV gäi 3-4 hs thùc hiÖn tèt nhÊt lªn thùc hiÖn, gäi mét sè hs kh¸c nhËn xÐt .Gv nhËn xÐt Ch¹y theo nhãm søc khoÎ. nam ,n÷ riªng -4 hµng ngang. -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. -GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm giê häc. -GV cïng HS kÕt thóc giê häc TuÇn 33 TiÕt 64 Nh¶y cao – Ch¹y bÒn Ngµy so¹n: 8/4/2010 Ngµy d¹y:.. i.môc tiªu 1.Néi dung: -Nh¶y cao: +TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch 2.Yªu cÇu: +HS n¾m ®­îc vµ thùc hiÖn kü thuËt 4 giai ®o¹n, c¸c ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng.biÕt vËn dông vµ tham gia thi ®Êu . - Ch¹y bÒn : Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ii.§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn -S©n tËp thÓ dôc tr­êng . -HS dän vÖ sinh s©n tËp. 2 – 4 qu¶ bãng treo, cét xµ treo bãng. iii.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p I.PhÇn më ®Çu 1.NhËn líp GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2.Khëi ®éng -Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. -Ðp däc, Ðp ngang. -TËp 5 ®éng t¸c bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. -Ch¹y b­íc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau * KiÓm tra bµi cò: §µ 5 -7 b­íc ch¹y ®µ -giËm nh¶y - qua xµ vµ tiÕp ®Êt II. PhÇn c¬ b¶n 1.Nh¶y cao a.Mét sè ®éng t¸c bæ trî -§¸ l¨ng tríc, ®¸ l¨ng sau. -BËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. -BËt cãc. -Ch¹y ®µ-®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y – GiËm nh¶y ®¸ l¨ng . - TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch - KiÓm tra thö Thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch * Cñng cè : §µ 5 -7 b­íc ch¹y ®µ -giËm nh¶y - qua xµ vµ tiÕp ®Êt 2 Ch¹y bÒn : Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn III.PhÇn kÕt thóc 1.Håi tÜnh -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng 2.GV nhËn xÐt giê häc. -¦u khuyÕt ®iÓm cña giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ vµ híng dÉn HS tËp ngoµi giê: ¤n bµi thÓ dôc liªn hoµn, tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n võa häc. -KÕt thóc giê häc. 8– 10 phót 1-2 phót 6-8 phót 2 phót 4x8 nhÞp 2x15m 2x15m 2x20m 1-2HS 28-30 phót 12-14 phót 6-7 phóp 4 phót 2-3 phót * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë ***** ***** ***** ***** GV gäi 3-4 hs thùc hiÖn , gäi mét sè hs kh¸c nhËn xÐt .Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS, hoÆc chØ ®Þnh c¸n sù söa sai cho nhãm m×nh. -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. Chó ý söa t thÕ ®éng t¸c. Gv gäi mét sè em ra kiÓm tra thö ,c¸c em cßn l¹i ®øng quan s¸t GV gäi 3-4 hs thùc hiÖn tèt nhÊt lªn thùc hiÖn , gäi mét sè hs kh¸c nhËn xÐt .Gv nhËn xÐt Ch¹y theo nhãm søc khoÎ. nam ,n÷ riªng -4 hµng ngang. -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. -GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm giê häc. -GV cïng HS kÕt thóc giê häc Ngµy ký duyÖt cña BGH Ngµy.th¸ngn¨m 2010 TuÇn 34 TiÕt 65 Nh¶y cao – Ch¹y bÒn Ngµy so¹n : 8/4/2010 Ngµy d¹y:.. i.môc tiªu -Nh¶y cao: +TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch Yªu cÇu: +HS n¾m ®­îc vµ thùc hiÖn kü thuËt 4 giai ®o¹n, c¸c ®éng t¸c bæ trî t¬ng ®èi ®óng.biÕt vËn dông vµ tham gia thi ®Êu - Ch¹y bÒn : Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ii.§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn -S©n tËp thÓ dôc tr­êng . -HS dän vÖ sinh s©n tËp. 2 – 4 qu¶ bãng treo, cét xµ treo bãng. iii.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p I.phÇn më ®Çu 1.NhËn líp GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2.Khëi ®éng -Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. -Ðp däc, Ðp ngang. -TËp 5 ®éng t¸c bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. -Ch¹y b­íc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau * KiÓm tra bµi cò: §µ 5 -7 b­íc ch¹y ®µ -giËm nh¶y - qua xµ vµ tiÕp ®Êt II. phÇn c¬ b¶n 1.Nh¶y cao a.Mét sè ®éng t¸c bæ trî -§¸ l¨ng tríc, ®¸ l¨ng sau. -BËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. -BËt cãc. -Ch¹y ®µ-®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y – GiËm nh¶y ®¸ l¨ng . - TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch - KiÓm tra thö Thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n kü thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua vµ n©ng cao thµnh tÝch * Cñng cè : §µ 5 -7 b­íc ch¹y ®µ -giËm nh¶y - qua xµ vµ tiÕp ®Êt 2 Ch¹y bÒn : Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn III.PhÇn kÕt thóc 1.Håi tÜnh -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng 2.GV nhËn xÐt giê häc. -¦u khuyÕt ®iÓm cña giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ vµ híng dÉn HS tËp ngoµi giê: ¤n bµi thÓ dôc liªn hoµn, tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n võa häc. -KÕt thóc giê häc. 8– 10 phót 1-2 phót 6-8 phót 2 phót 4x8 nhÞp 2x15m 2x15m 2x20m 1-2HS 28-30 phót 12-14 phót 6-7 phóp 4 phót 2-3 phót * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë ***** ***** ***** ***** GV gäi 3-4 hs thùc hiÖn , gäi mét sè hs kh¸c nhËn xÐt .Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS, hoÆc chØ ®Þnh c¸n sù söa sai cho nhãm m×nh. -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. Chó ý söa t thÕ ®éng t¸c. Gv gäi tªn theo sæ ®iÓm mét sè em ra kiÓm tra thö ,c¸c em cßn l¹i ®øng quan s¸t GV gäi 3-4 hs thùc hiÖn tèt nhÊt lªn thùc hiÖn , gäi mét sè hs kh¸c nhËn xÐt .Gv nhËn xÐt Ch¹y theo nhãm søc khoÎ. nam ,n÷ riªng -4 hµng ngang. -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. -GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm giê häc. -GV cïng HS kÕt thóc giê häc TuÇn 34 TiÕt 66 Nh¶y cao: KiÓm tra Ngµy so¹n: 8/4/2010 Ngµy d¹y:................................. i.môc tiªu 1.Néi dung: Nh¶y cao: KiÓm tra kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu b­íc qua. 2.Yªu cÇu: +Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n giËm nh¶y vµ qua xµ. +§¹t thµnh tÝch tèt nhÊt. ii.§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn -S©n tËp thÓ dôc . -HS dän vÖ sinh s©n tËp, 1 bé xµ cét, th­íc ®o thµnh tÝch, bµn ghÕ gi¸o viªn. iii.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p I.phÇn më ®Çu 1.NhËn líp GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu ph­¬ng ph¸p kiÓm tra. 2.Khëi ®éng -HS tù khëi ®éng. KiÓm tra t×nh h×nh søc khoÎ cña HS. II.phÇn c¬ b¶n 1Néi dung: -Nh¶y cao kiÓu b­íc qua. 2.C¸ch cho ®iÓm: -§iÓm 9 - 10: +Thùc hiÖn ®óng 3 giai ®o¹n kÜ thuËt:Ch¹y ®µ -giËm nh¶y - qua xµ. +TT: Nam 0,95m; N÷ 0,85m -§iÓm 7- 8 +Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n qua xµ, c¸c giai ®o¹n kh¸c cã vµi sai sãt nhá. +TT: Nam: 95m; N÷ :0,85m -§iÓm 5 -6: +Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt qua xµ c¸c giai ®o¹n kh¸c cã sai sãt lín +TT: Nam 0,90m N÷ 0,80m -§iÓm díi 5: +Cha h×nh thµnh ®­îc kÜ thuËt qua xµ, c¸c giai ®o¹n kh¸c thùc hiÖn ®óng. *GV lu ý nh÷ng HS cã dÞ tËt ¶nh hëng ®Õn nh¶y cao vµ nh÷ng HS cã thÓ chÊt kÐm. III.PhÇn kÕt thóc 1.Håi tÜnh -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng 2.GV nhËn xÐt giê kiÓm tra. -¦u khuyÕt ®iÓm cña giê kiÓm tra. Tuyªn d¬ng nh÷ng em ®¹t ®iÓm giái, nh¾c nhë nh÷ng em kh«ng ®¹t cÇn cè g¾ng. GV híng dÉn «n tËp ngoµi giê. -KÕt thóc giê häc. 8- 10 phót 1-2 phót 6-8 phót 26-28 phót 8-10 phót 4 phót 4- 6 phót * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5 HS. -Mçi HS kiÓm tra 1 lÇn. Tr­ëng hîp ®Æc biÖt míi kiÓm tra lÇn 2, nh÷ng em kiÓm tra lÇn 2 ®iÓm kh«ng qu¸ lo¹i kh¸. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. -GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm giê kiÓm tra. -GV cïng HS kÕt thóc giê häc. Ngµy ký duyÖt cña BGH Ngµyth¸ngn¨m 2010

File đính kèm:

  • docThe duc 8 tuan 323334.doc