Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Trần Minh Tâm

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH BỘ MÔN:

 Thuận lợi: Điều kiện sân bãi, dụng cụ và trang phục tập luyện.

 Khó khăn: Ý thức tự giác, tự rèn của học sinh.

II. KẾ HOẠCH:

1. Tổng quan:

 Cả năm: 35 x 2 tiết/tuần

Trong đó: HKI: 18 x 2 tiết/tuần HKII: 17 x 2 tiết/tuần

+ Mục tiêu: Phát triển các tố chất thể lực Nhanh – Mạnh – Bền – Khéo léo, nâng cao sức khoẻ cho người tập

+ Kỹ năng – kỹ xão: Thực hiện kỹ thuật động tác chuẩn xác

+ Thái độ: Hình thành thói quen tự giác, tích cực tập luyện thường ở người học.

2. Cụ thể phân phối chương trình:

 

doc149 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Trần Minh Tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aøy soaïn: - Muïc tieâu: + Nhaûy xa: Hoaøn thieän ( Chuaån bò kieåm tra HK II) - Duïng cuï – saân baõi: Saân boùng ñaù xaõ CPH Coøi, boùng, hoá nhaûy xa, ñoàng hoà baám giaây - OÅn ñònh toå chöùc: 1 2 3 4 5 - Hoaït ñoäng daïy hoïc: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1.Phaàn môû ñaàu: - Gv nhaän lôùp - Caùn söï lôùp baùo caùo - Gv phoå bieán nhieäm vuï & yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chung: Ñaàu – coå, baû vai, x.caúng tay, x.caùnh tay, ñaùnh tay cao thaáp, x.hoâng, vaën mình, löng buïng, x.goái, gaäp duoãi chaân, x.coå tay – coå chaân, soaït ngang – doïc. + Chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 laàn x 8 nhòp/ñoäng taùc 2 – 3 laàn ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phaàn cô baûn: - Nhaûy xa: Hoaøn thieän ( Chuaån bò kieåm tra ) Gv laøm maãu sau ñoù cho hs thöïc hieän - Gv cho hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân - Gv cho hoïc sinh thaû loûng tay, chaân 29 – 30’ 6 – 8 laàn 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phaàn keát thuùc: - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Gv nhaéc laïi moät soá noäi dung vaø yeâu caàu chính - Daën doø: Nhöõng noäi dung ñöôïc taäp luyeän phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân taäp luyeän ôû nhaø. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + Toå tröôûng boäâ moân Giaùo vieân bieân soaïn Traàn Minh Taâm OÂN TAÄP NHAÛY XA Ngaøy daïy: 1 2 3 4 5 Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: - Muïc tieâu: + Nhaûy xa: Hoaøn thieän ( Chuaån bò kieåm tra HK II) - Duïng cuï – saân baõi: Saân boùng ñaù xaõ CPH Coøi, boùng, hoá nhaûy xa, ñoàng hoà baám giaây - OÅn ñònh toå chöùc: 1 2 3 4 5 - Hoaït ñoäng daïy hoïc: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1.Phaàn môû ñaàu: - Gv nhaän lôùp - Caùn söï lôùp baùo caùo - Gv phoå bieán nhieäm vuï & yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chung: Ñaàu – coå, baû vai, x.caúng tay, x.caùnh tay, ñaùnh tay cao thaáp, x.hoâng, vaën mình, löng buïng, x.goái, gaäp duoãi chaân, x.coå tay – coå chaân, soaït ngang – doïc. + Chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 laàn x 8 nhòp/ñoäng taùc 2 – 3 laàn ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phaàn cô baûn: - Nhaûy xa: Hoaøn thieän ( Chuaån bò kieåm tra ) Gv laøm maãu sau ñoù cho hs thöïc hieän - Gv cho hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân - Gv cho hoïc sinh thaû loûng tay, chaân 29 – 30’ 6 – 8 laàn 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phaàn keát thuùc: - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Gv nhaéc laïi moät soá noäi dung vaø yeâu caàu chính - Daën doø: Nhöõng noäi dung ñöôïc taäp luyeän phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân taäp luyeän ôû nhaø. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + Toå tröôûng boäâ moân Giaùo vieân bieân soaïn Traàn Minh Taâm OÂN TAÄP NHAÛY XA Ngaøy daïy: 1 2 3 4 5 Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: - Muïc tieâu: + Nhaûy xa: Hoaøn thieän ( Chuaån bò kieåm tra HK II) - Duïng cuï – saân baõi: Saân boùng ñaù xaõ CPH Coøi, boùng, hoá nhaûy xa, ñoàng hoà baám giaây - OÅn ñònh toå chöùc: 1 2 3 4 5 - Hoaït ñoäng daïy hoïc: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1.Phaàn môû ñaàu: - Gv nhaän lôùp - Caùn söï lôùp baùo caùo - Gv phoå bieán nhieäm vuï & yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chung: Ñaàu – coå, baû vai, x.caúng tay, x.caùnh tay, ñaùnh tay cao thaáp, x.hoâng, vaën mình, löng buïng, x.goái, gaäp duoãi chaân, x.coå tay – coå chaân, soaït ngang – doïc. + Chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 laàn x 8 nhòp/ñoäng taùc 2 – 3 laàn ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phaàn cô baûn: - Nhaûy xa: Hoaøn thieän ( Chuaån bò kieåm tra ) Gv laøm maãu sau ñoù cho hs thöïc hieän - Gv cho hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân - Gv cho hoïc sinh thaû loûng tay, chaân 29 – 30’ 6 – 8 laàn 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phaàn keát thuùc: - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Gv nhaéc laïi moät soá noäi dung vaø yeâu caàu chính - Daën doø: Nhöõng noäi dung ñöôïc taäp luyeän phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân taäp luyeän ôû nhaø. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + Toå tröôûng boäâ moân Giaùo vieân bieân soaïn Traàn Minh Taâm NHAÛY XA Ngaøy daïy: 1 2 3 4 5 Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: - Muïc tieâu: + Nhaûy xa: Hoaøn thieän ( Kieåm tra HK II) - Duïng cuï – saân baõi: Saân boùng ñaù xaõ CPH Coøi, boùng, hoá nhaûy xa, ñoàng hoà baám giaây - OÅn ñònh toå chöùc: 1 2 3 4 5 - Hoaït ñoäng daïy hoïc: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1.Phaàn môû ñaàu: - Gv nhaän lôùp - Caùn söï lôùp baùo caùo - Gv phoå bieán nhieäm vuï & yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chung: Ñaàu – coå, baû vai, x.caúng tay, x.caùnh tay, ñaùnh tay cao thaáp, x.hoâng, vaën mình, löng buïng, x.goái, gaäp duoãi chaân, x.coå tay – coå chaân, soaït ngang – doïc. + Chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 laàn x 8 nhòp/ñoäng taùc 2 – 3 laàn ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phaàn cô baûn: - Nhaûy xa: Hoaøn thieän (Kieåm tra II) Ñieåm Nam Nöõ 10 9 8 7 6 5 5 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 - Gv cho hoïc sinh chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân - Gv cho hoïc sinh thaû loûng tay, chaân 29 – 30’ 6 – 8 laàn 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phaàn keát thuùc: - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Gv nhaéc laïi moät soá noäi dung vaø yeâu caàu chính - Daën doø: Nhöõng noäi dung ñöôïc taäp luyeän phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân taäp luyeän ôû nhaø. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + Toå tröôûng boäâ moân Giaùo vieân bieân soaïn Traàn Minh Taâm OÂN TAÄP – KIEÅM TRA TCRLTT Ngaøy daïy: 1 2 3 4 5 Tuaàn: Tieát: 31 - 36 Ngaøy soaïn: - Muïc tieâu: OÂân taäp vaø kieåm tra hoïc kyø Kieåm tra tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå - Duïng cuï – saân baõi: Saân boùng ñaù xaõ CPH Coøi, ñoàng hoà baám giaây - OÅn ñònh toå chöùc: 1 2 3 4 5 - Hoaït ñoäng daïy hoïc: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1.Phaàn môû ñaàu: - Gv nhaän lôùp - Caùn söï lôùp baùo caùo - Gv phoå bieán nhieäm vuï & yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chung: Ñaàu – coå, baû vai, x.caúng tay, x.caùnh tay, ñaùnh tay cao thaáp, x.hoâng, vaën mình, löng buïng, x.goái, gaäp duoãi chaân, x.coå tay – coå chaân, soaït ngang – doïc. + Chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 laàn x 8 nhòp/ñoäng taùc 2 – 3 laàn ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phaàn cô baûn: -Baät xa: Kieåm tra TCRLTT Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 245 – 250 235 – 240 220 – 230 < 220 -Neùm boùng: Kieåm tra TCRLTT Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 4 – 5 3 2 < 1 -Chaïy beàn 500m: Kieåm tra TCRLTT Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 115 – 121s 122 – 126s 127 – 132s > 132s -Chaïy 60m: Kieåm tra HKI (TCRLTT) Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 8 – 9s > 9 – 10s >10 – 11s > 11s - Gv cho hoïc sinh thaû loûng tay, chaân ******** ******** + ***** ***** *** + * *** + * + * * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phaàn keát thuùc: - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Gv nhaéc laïi moät soá noäi dung vaø yeâu caàu chính - Daën doø: Nhöõng noäi dung ñöôïc taäp luyeän phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân taäp luyeän ôû nhaø. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + Toå tröôûng boäâ moân Giaùo vieân bieân soaïn Traàn Minh Taâm OÂN TAÄP – KIEÅM TRA TCRLTT Ngaøy daïy: 1 2 3 4 5 Tuaàn: Tieát: 31 - 36 Ngaøy soaïn: - Muïc tieâu: OÂân taäp vaø kieåm tra hoïc kyø Kieåm tra tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå - Duïng cuï – saân baõi: Saân boùng ñaù xaõ CPH Coøi, ñoàng hoà baám giaây - OÅn ñònh toå chöùc: 1 2 3 4 5 - Hoaït ñoäng daïy hoïc: NOÄI DUNG THÔØI LÖÔÏNG BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC 1.Phaàn môû ñaàu: - Gv nhaän lôùp - Caùn söï lôùp baùo caùo - Gv phoå bieán nhieäm vuï & yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chung: Ñaàu – coå, baû vai, x.caúng tay, x.caùnh tay, ñaùnh tay cao thaáp, x.hoâng, vaën mình, löng buïng, x.goái, gaäp duoãi chaân, x.coå tay – coå chaân, soaït ngang – doïc. + Chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 laàn x 8 nhòp/ñoäng taùc 2 – 3 laàn ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phaàn cô baûn: -Baät xa: Kieåm tra TCRLTT Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 245 – 250 235 – 240 220 – 230 < 220 -Neùm boùng: Kieåm tra TCRLTT Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 4 – 5 3 2 < 1 -Chaïy beàn 500m: Kieåm tra TCRLTT Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 115 – 121s 122 – 126s 127 – 132s > 132s -Chaïy 60m: Kieåm tra HKI (TCRLTT) Ñieåm Yeâu caàu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 8 – 9s > 9 – 10s >10 – 11s > 11s - Gv cho hoïc sinh thaû loûng tay, chaân ******** ******** + ***** ***** *** + * *** + * + * * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phaàn keát thuùc: - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Gv nhaéc laïi moät soá noäi dung vaø yeâu caàu chính - Daën doø: Nhöõng noäi dung ñöôïc taäp luyeän phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân taäp luyeän ôû nhaø. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + Toå tröôûng boäâ moân Giaùo vieân bieân soaïn Traàn Minh Taâm

File đính kèm:

  • docGIAO ANTHE DUC LOP 8CA NAM.doc