Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì 1 - Nguyễn Hoài Nam

I/ Mục tiêu_ yêu cầu:

1. Chạy cự li ngắn:

- Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.

- Một số trò chơi phát triển sức nhanh.

- Lí thuyết: một số PP luyện tập phát triển sức nhanh (p1).

- Khái niệm chạy cự li ngắn.

- Yêu cầu HS thực hiện đúng các nội dung ôn tập.

- Hiểu được phần lí thuyết để vận dụng vào tập luyện trong thực tế.

2. Thể dục:

- Học từ nhịp 1-8.

- Yêu cầu học sinh nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện.

II/ Địa điểm_ Phương tiện:

- Sân trường.

- Còi.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc77 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì 1 - Nguyễn Hoài Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á lăng. Đá 3 bước giậm nhảy đá lăng. Đà 3 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. Đà 5 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nam 800m Nữ 600m III/ Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò. Xuống Lớp. 7-8 ph 2lần x 8 nhịp 30 ph 6-7 ph ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện Gv nhận xét và cho điểm. GV quan sát và sửa KT sai cho HS. Chạy theo nhóm _ vòng sân trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. TỔ: BGH: Tuần: 33 TIẾT: 63+64 NH ẢY CAO - CHẠY BỀN I/Mục đích – Yêu cầu: Bắt đầu hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dây lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Tại sân trường. HS dọn dẹp nơi tập Chuẩn bị: Còi, xà, giá đỡ,nệm, dây, phấn. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung ĐLVĐ Phương pháp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Lò cò tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. 3. Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. III/Cơ Bản: 1.Nhảy cao: Ôn: Đá 1 bước giậm nhảy đá lăng. Đá 3 bước giậm nhảy đá lăng. Đà 3 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. Đà 5 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nam 800m Nữ 600m III/ Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò. Xuống Lớp. 7-8 ph 2lần x 8 nhịp 30 ph 6-7 ph ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện Gv nhận xét và cho điểm. GV quan sát và sửa KT sai cho HS. Chạy theo nhóm _ vòng sân trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. TỔ: BGH: Tuần: 34 TIẾT: 65 NH ẢY CAO - CHẠY BỀN I/Mục đích – Yêu cầu: Bắt đầu hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dây lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Tại sân trường. HS dọn dẹp nơi tập Chuẩn bị: Còi, xà, giá đỡ,nệm, dây, phấn. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung ĐLVĐ Phương pháp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Lò cò tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. 3. Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. III/Cơ Bản: 1.Nhảy cao: Ôn: Đá 1 bước giậm nhảy đá lăng. Đá 3 bước giậm nhảy đá lăng. Đà 3 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. Đà 5 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nam 800m Nữ 600m III/ Kết Thúc: Thả lỏng. Nhận xét. Dặn dò Nhắc các em chuẩn bị tiết sau kiểm tra “ Nhảy cao” 7-8 ph 2lần x 8 nhịp 30 ph 6-7 ph ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện Gv nhận xét và cho điểm. GV quan sát và sửa KT sai cho HS. Chạy theo nhóm _ vòng sân trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Tiết: 66 KIỂM TRA NHẢY CAO I/ Muïc tieâu: Củng cố kiến thức cho HS. Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của HS. Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện đúng nội dung giờ kiểm tra.. I/Ñòa ñieåm,phöông tieän: Gv chuẩn bị đồ dùng nệm hoặc hố cát Hs đồng phục TD III/ Tiến Trình Lên Lớp: Noäi dung ÑLVĐ Phöông phaùp toå chöùc I/Phaàn Môû Ñaàu: 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán muïc tieâu, yeâu caàu vaø nọâi dung kieåm tra. 2. khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay- cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang. Chuyên môn: Lò cò tại chỗ. Bật cao, Bật xa tại chỗ. II/Phaàn Cô Baûn: Noäi dung kieåm tra: Kỹ thuật nhảy cao và thành tích Caùch cho ñieåm: Điểm Giỏi: Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn, thành tích đạt 0,85m (nữ) – 0,90m (nam) Điểm Khá: Đúng kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không. Kỹ thuật tiếp đất có sai xót, thành tích đạt từ mức khá trở lên Điểm TB: Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Có sai xót nhiều trong các giai đoạn kỹ thuật còn lai.Thành tích đạt mức trung bình. Điểm yếu: Không hình thành được kỹ thuật. Thành tích dưới 0,85m ( nữ) và 0,90m ( nam) III/ Phaàn Keát Thuùc: Ñoïc ñieåm. Nhaän xeùt. Daën do Xuoáng lôùp. 6-7 ph 2 laàn – 8 nhòp 30 ph 5-6ph Ñh 4 haøng ngang - caùn söï ñieàu khieån. GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Yeâu caàu HS nghieâm tuùc chuù yù laéng nghe. ÑH 4 haøng ngang sole_ Gv ñieàu khieån. Ñoäi hình 4 haøng ngang _ Gv ñieàu khieån (HS ngoài). Mội HS được nhảy thử 1 lần và nhảy chính thức 3 lần để tính điểm. Nếu ngay lần nhảy chính thức đầu tiên hoặc thứ 2 đã đạt điểm tối đa thì không cần nhảy các lần tiếp theo. Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5- 6 HS Mỗi HS được kiểm tra 1 lần, có thể cho kiểm tra lần 2 nhưng điểm kiểm tra lần 2 không vượt quá 8 điểm. GV đánh dấu các mức thành tích Yeâu caàu HS nghieâm tuùc, thöïc hieän ñuùng noäi dung cuûa giôø kieåm tra. Ñoäi hình 4 haøng ngang do GV ñieàu khieån. GV€ 5m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € TỔ: BGH: Tuần: 35 Tiết: 67+68 Kiểm tra chạy bền I/ Mục tiêu: - Kiểm tra thành tích chạy bền 400m, phối hợp với kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. - Qua kiểm tra đánh giá được khả năng luyện tập sức bền, thành tích của từng em, từ đó GV có kế hoạch và phương pháp dạy học phù hợp. - Yêu cầu HS kiểm tra nghiêm túc và đảm bảo an toàn II/ Địa điểm - Phương tiện Chuẩn bị: Gv: Đường chạy bãi sạch, phẳng, đồng hồ bấm giây, dây đích. Hs: Đồng phục TD III/ Tiến trình dạy học Nội dung ĐLVĐ Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: II.Khởi động. - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Các động tác bổ trợ chạy. B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra - Kiểm tra thành tích chạy bền 500m trên địa hình tự nhiên (trong sân trường) 2/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 8 HS, mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. 3/ Cách tính điểm. - Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT. 100s(nam), 112s(nữ). - Điểm 7-8: Chạy đạt thành tích mức khá theo tiêu chuẩn RLTT. 110s(nam), 119s(nữ). - Điểm 5-6: Chạy đạt thành tích mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. 1120s(nam), 132s(nữ). - Điểm 3-4: Chạy không đạt thành tích mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. Dưới120s(nam), 132s(nữ). C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu 2. HDVN - Nhận xét: Nhận xét thông báo điểm 7-8 ph 30 ph 6-7 ph CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách Nam và Nữ riêng, mỗi nhóm 5 em - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần GV điều khiển có sự giúp đỡ của CS. HS kiểm tra theo đội hình trên: CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Nhận xét giờ kiểm tra, biểu dương HS có kết quả tốt cần phát huy, HS cần cố gắng. Thông báo điểm, hướng dẫn HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. GV€ 5m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € TỔ: BGH: Tuần: 36 Tiết:69+70 Ôn tập Kiểm tra HKII (Nhảy xa) I/ Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá hoàn thành chương nhảy xa. Bên cạnh đó phát hiện những em có khả năng về nhảy xa,giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng thêm. Các động tác bổ trợ - Yêu cầu: HS thực hiện thành thạo các động tác bổ trợ II/ Địa điểm - Phương tiện Chuẩn bị: GV: Sân tập phẳng, đệm hoặc hố cát, cờ hiệu. HS: Đồng phục TD III/ Tiến trình dạy học Nội dung ĐLVĐ Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.nhận lớp II.Khởi động - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Ôn các động tác bổ trợ B/ Phần cơ bản 1/ Các động tác bổ trợ: - Bật nhảy bằng 2 chân, 1 chân, hai chân luân phiên. - Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. - Chạy nâng cao đùi tại chỗ - Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. 2/ Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật xa, bật cao tay với vật trên cao, chạy đà tự do giậm nhảy đá lăng 7-8 ph 30 ph 6-7 ph CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. € GV 5m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở 2HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV kết luận sửa chữa cho điểm, rồi cho HS tập. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. CS: Điều hành € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. TỔ: BGH: Tuần: 37 2 Tiết dự phòng: Kiểm tra cho hêt các em còn nợ I/ Mục tiêu: Hoàn thành chương trình, tổng kết điểm. II/ Địa điểm - Phương tiện.

File đính kèm:

  • docgiao an TD 8(11).doc