Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 61: Kiểm tra đá cầu

Thời gian dạy:

I. NHIỆM VỤ:

Kiểm tra: Đá cầu

II. YÊU CẦU:

1. Kieán thöùc:

-Tích cöïc thöïc hieän kieåm tra kyõ thuaät ñaù caàu.

2. Kó naêng:

 -Ñaït yeâu caàu , ñuùng kyõ thuaät.

3. Thaùi ñoä:

- Bieát töï naâng cao thaønh tích, söùc khoûe vaø toå chöùc kyõ luaät toát, phoøng traùnh chaán thöông khi taäp luyeän.

III. THỜI GIAN: 1 tiết ( 45 phuùt)

IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường.

V. DỤNG CỤ:

Caàu đá, dụng cụ kiểm tra

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 61: Kiểm tra đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 32 Bài: KIEÅM TRA ÑAÙ CAÀU Tiết CT: 61 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: Kiểm tra: Đá cầu II. YÊU CẦU: 1. Kieán thöùc: -Tích cöïc thöïc hieän kieåm tra kyõ thuaät ñaù caàu. 2. Kó naêng: -Ñaït yeâu caàu , ñuùng kyõ thuaät. 3. Thaùi ñoä: - Bieát töï naâng cao thaønh tích, söùc khoûe vaø toå chöùc kyõ luaät toát, phoøng traùnh chaán thöông khi taäp luyeän. III. THỜI GIAN: 1 tiết ( 45 phuùt) IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Caàu đá, dụng cụ kiểm tra PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp - Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. - Khởi động: xoay các khớp - Kiểm tra bài củ: 7p 1L/đt - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. - GV phổ biến ngắn gọn. - Học sinh tích cực khởi động. II. PHẦN CƠ BAÛN 1. Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu , keåm tra. 2. Ñaù caàu: Kieåm tra kyõ thuaät vaø thaønh tích phaùt caàu thaáp chaân chính dieän baèng mu baøn chaân. ­ Thang ñieåm: * 9 _ 10 ñieåm * 7 _ 8 ñieåm * 5 _ 6 ñieåm * 3 _ 4 ñieåm 3. Cuûng coá: 33p - Ngaén goïn, roõ raøng, deå hieåu. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc. -Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät, phaùt qua 3 laàn. -Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät, phaùt qua 2 laàn. -Thöïc hieän töông ñoái ñuùng kyõ thuaät, qua 1 laàn. -Thöïc hieän töông ñoái ñuùng kyõ thuaät, khoâng qua - HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai ñoäng taùc, söûa sai laàm thöôøng maéc ñeå RKN. *Toå chöùc vaø PP kieåm tra: -Ñeán löôït kieåm tra hs vaøo khu phaùt caàu. -Moãi hs ñöôïc thöïc hieän 3 laàn phaùt caàu. -Moãi hoïc sinh chæ ñöôïc kieåm tra 1 laàn. -Neáu döôùi 5 ñieåm gv cho kieåm tra laàn 2, ñieåm laàn 2 khoâng quaù 8. -Caùc tröôøng hôïp khaùc gv töï quyeát ñònh. III. PHẦN KẾT THÚC 1.Thả lỏng. Các khớp tay, chân, toàn 2. Nhận xét. - Đánh giá học tập của HS 3 Dặn dò. - Về nhà tập luyện các bài mới học đúng theo quy định. 5p 1L/đt - Học sinh tích cực thả lỏng các khớp - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 201 Người soạn NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docgiaoo an tuaan 32.doc