Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013

I- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố những kết quả đã học và một số hiểu biết về TDTT và nội dung chương trình để học sinh tích cực rèn luyện thân thể.

- HS hiểu được ý nghĩa một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT và thi đấu.

- HS biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.

II- Địa điểm - phương tiện:

- Phòng học, vở ghi.

III- Nội dung bài dạy:

1. Mục tiêu:

- Chương trình TD lớp 7 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 7, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học thể dục ở THCS.

2. Nội dung chương trình thể dục lớp 7:

- Lý thuyết chung: Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Đội hình đội ngũ: (ĐHĐN)

+ Ôn tập những nội dung đã học ở lớp 6; Học đội hình 0 - 2 - 4 và 0 - 3 - 6 - 9

+ Cách điều khiển một số bài tập đội hình đội ngũ đã học.

- Bài thể dục phát triển chung: Bao gồm 9 động tác tập với cờ.

- Trò chơi và động tác bổ trợ Chạy nhanh:

+ Ôn và học mới một số trò chơi phát triển Sức nhanh, một số động tác bổ trợ kỹ thuật, chạy đạp sau, tư thế sẵn sàng - xuất phát, ngồi xuất phát, xuất phát cao chạy nhanh 30 m - 60 m.

- Trò chơi và động tác chạy bền:

 

doc129 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọm boựng. + Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. + Phaựt boựng cao tay chớnh dieọn. + ẹaọp boựng chớnh dieọn theo phửụng laỏy ủaứ. + ẹaỏu taọp 2. Chaùy beàn: + Chụi troứ chụi (Do GV choùn) 3. Cuỷng coỏ: + Boựng chuyeàn. 30 phuựt €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS ủửựng thaứnh tửứng ủoõi ủoỏi dieọn nhau, khoaỷng caựch 3 – 4m. Moọt ngửụứi tung boựng, moọt ngửụứi ủeọm boựng. Sau moọt soỏ laàn taọp thỡ ủoồi ngửụứi ủeọm boựng. Tửụng tửù cho ủoọng taực chuyeàn boựng cao tay. - HS ủửựng ủoỏi dieọn thaứnh tửứng ủoõi, caựch nhau khoaỷng caựch 6 – 8m. Thửù c hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn vaứ phaựt boựng cao tay chớnh dieọn . - Taọp vaứo ủaứ moọt, hai hoaởc ba bửụực. - Taọp vaứo ủaứ baọt nhaỷy leõn cao theo phửụng thaỳng ủửựng. - Taọp moõ phoỷng ủoọng taực vaứo ủaứ – baọt nhaỷy – phoỏi hụùp vụựi vung tay – ủaọp boựng. - Taọp “goừ” boựng vaứo tửụứng hoaởc xuoỏng saõn, boựng naồy leõn laùi goừ tieỏp. Moọt ngửụứi goừ vaứ moọt ngửụứi ủeọm boựng. - ẹaọp boựng treo coỏ ủũnh ụỷ treõn cao. - Taọp phoỏi hụùp caực giai ủoaùn ủaọp boựng khoõng coự boựng vaứ coự boựng. (GV choùn caực phửụng phaựp treõn tuyứ theo tỡnh thửùc teỏ) - GV toồ chửực ủieàu khieồn luyeọn taọp. - GV goùi 2 – 3 HS leõn thửùc hieọn phaàn boựng chuyeàn. GV vaứ HS goựp yự, nhaọn xeựt. C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 7 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. Tuaàn :31-32 Tieỏt TPPCT :61-64 Ngaứy soaùn Ngaứy daùy Teõn baứi : BOÙNG CHUYEÀN - CHAẽY BEÀN I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoỷe maùnh, nhanh nheùn, kổ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - Giuựp HS cuỷng coỏ, naõng cao kieỏn thửực, kú naờng ủaừ hoùc keỏt hụùp vụựi hoùc mụựi moọt soỏ ủoọng taực kú thuaọt , baứi taọp phoỏi hụùp nhaốm tieỏp tuùc reứn luyeọn sửực maùnh vaứ sửù kheựo leựo, chớnh xaực cuỷa tay. - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn . II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng -Thieỏt bũ: Coứi, boựng chuyeàn soỏ 4. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 8phuựt 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. 1. Boựng chuyeàn: - OÂn: + Chuyeàn boựng cao tay baống hai tay. + ẹeọm boựng. + Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. + Phaựt boựng cao tay chớnh dieọn. + ẹaọp boựng chớnh dieọn theo phửụng laỏy ủaứ. + ẹaỏu taọp 2. Chaùy beàn: + Chụi troứ chụi (Do GV choùn) 3. Cuỷng coỏ: + Boựng chuyeàn. 30 phuựt €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS ủửựng thaứnh tửứng ủoõi ủoỏi dieọn nhau, khoaỷng caựch 3 – 4m. Moọt ngửụứi tung boựng, moọt ngửụứi ủeọm boựng. Sau moọt soỏ laàn taọp thỡ ủoồi ngửụứi ủeọm boựng. Tửụng tửù cho ủoọng taực chuyeàn boựng cao tay. - HS ủửựng ủoỏi dieọn thaứnh tửứng ủoõi, caựch nhau khoaỷng caựch 6 – 8m. Thửù c hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn vaứ phaựt boựng cao tay chớnh dieọn . - Taọp vaứo ủaứ moọt, hai hoaởc ba bửụực. - Taọp vaứo ủaứ baọt nhaỷy leõn cao theo phửụng thaỳng ủửựng. - Taọp moõ phoỷng ủoọng taực vaứo ủaứ – baọt nhaỷy – phoỏi hụùp vụựi vung tay – ủaọp boựng. - Taọp “goừ” boựng vaứo tửụứng hoaởc xuoỏng saõn, boựng naồy leõn laùi goừ tieỏp. Moọt ngửụứi goừ vaứ moọt ngửụứi ủeọm boựng. - ẹaọp boựng treo coỏ ủũnh ụỷ treõn cao. - Taọp phoỏi hụùp caực giai ủoaùn ủaọp boựng khoõng coự boựng vaứ coự boựng. (GV choùn caực phửụng phaựp treõn tuyứ theo tỡnh thửùc teỏ) - GV toồ chửực ủieàu khieồn luyeọn taọp. - GV goùi 2 – 3 HS leõn thửùc hieọn phaàn boựng chuyeàn. GV vaứ HS goựp yự, nhaọn xeựt. C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 7 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. Tuaàn :33 Tieỏt TPPCT :65-66 Ngaứy soaùn :08/04/2012 Ngaứy daùy 09/04/2012 Teõn baứi : KIEÅM TRA BOÙNG CHUYEÀN – CHAẽY BEÀN I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoỷe maùnh, nhanh nheùn, kổ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - Giuựp HS cuỷng coỏ, naõng cao kieỏn thửực, kú naờng ủaừ hoùc keỏt hụùp vụựi hoùc mụựi moọt soỏ ủoọng taực kú thuaọt , baứi taọp phoỏi hụùp nhaốm tieỏp tuùc reứn luyeọn sửực maùnh vaứ sửù kheựo leựo, chớnh xaực cuỷa tay. - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn, thi ủaùt keỏt quaỷ cao. II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng -Thieỏt bũ: Coứi, boựng chuyeàn soỏ 4, baứn, gheỏ GV kieồm tra. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy, caựch thửực tieỏn haứnh buoồi kieồm tra. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 8 phuựt 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. 1. OÂn taọp boựng chuyeàn: + Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. + Phaựt boựng cao tay chớnh dieọn. 2. Kieồm tra boựng chuyeàn: + Noọi dung: Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn (nửừ), phaựt boựng cao tay chớnh dieọn (nam). + Caựch xeỏp loaùi: Kieồm tra xeỏp loaùi theo mửực ủoọ yhửùc hieọn ủoọng taực cuỷa HS. - ẹaùt: Thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủuựng kú thuaọt, coự 1 laàn boựng qua lửụựi sang saõn ủoỏi phửụng. - Chửa ủaùt: Thửùc hieọn kú thuaọt coự nhieàu sai soựt, khoõng coự laàn naứo boựng qua lửụựi sang saõn ủoỏi phửụng hoaởc qua lửụựi nhửng khoõng vaứo saõn. 3. Chaùy beàn Õn luyeọn chaùy beàn 75 phuựt €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS ủửựng ủoỏi dieọn thaứnh tửứng ủoõi, caựch nhau khoaỷng caựch 6 – 8m. Moọt em thửù c hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn vaứ moọt em ủeọm boựng (ủụừ bửụực moọt). - Moói HS ủửụùc phaựt boựng ba laàn. 0 (Baứn GV) € C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi kieồm tra, coõng boỏ xeỏp loaùi. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 7phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. Tuaàn :34-35 Tieỏt TPPCT :67-70 Ngaứy soaùn :14/04/2012 Ngaứy daùy 16/04/2012 23/04/2012 Teõn baứi : OÂN VAỉ KIEÅM TRA HK II CHAẽY BEÀN. KEÁT HễẽP KIEÅM TRA TIEÂU CHUAÅN REỉN LUYEÄN THAÂN THEÅ I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoỷe maùnh, nhanh nheùn, kổ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch. - Kieồm tra HK II Chaùy beàn vaứ keỏt hụùp kieồm tra TCRLTT - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn, thi ủaùt keỏt quaỷ cao. II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng -Thieỏt bũ: Coứi, baứn, gheỏ GV kieồm tra. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Giụựi thieọu baứi mụựi: Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu baứi daùy, caựch thửực tieỏn haứnh buoồi kieồm tra. 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 12-15 phuựt 1 phuựt 7 phuựt 7 phuựt 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. Kieồm tra chaùy beàn: + Noọi dung: Kieồm tra chaùy 500m coự tớnh thụứi gian vaứ khoõng tớnh thụứi gian. + Caựch xeỏp loaùi: - ẹaùt: Chaùy heỏt cửù li quy ủúnh khoõng tớnh thụứi gian. * Caực trửụứng hụùp khaực do GV quy ủũnh. 60-65 phuựt 30 phuựt 10 – 20 laàn 35 phuựt - Kieồm tra laứm nhieàu ủụùt, moói ủụùt 5 – 8 HS - Moói HS tham gia kieồm tra 1 laàn. Trửụứng hụùp ủaởc bieọt, GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2 vaứo moọt buoồi hoùc khaực. Nhửừng HS coự theồ lửùc keựm hoaởc sửực khoeỷ khoõng bỡnh thửụứng, GV cho chaùy 200 – 400m khoõng tớnh thụứi gian. €(GV) C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi kieồm tra, coõng boỏ xeỏp loaùi. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 8-10 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”.

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 7.doc