Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 49+50- Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân

 

I/ Mục tiêu:

1, Bật nhảy: Ôn: Nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Yêu cầu: biết và thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần.

2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập bóng, chuyền (đập) và bắt bóng theo nhóm 2 người; tập chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện; thi đấu tập theo nhóm 6 - 6. Yêu cầu: thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật với bóng, thi đấu đúng luật.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập.

- Phương tiện: Còi, hố cát, ván giậm, bóng chuyền.

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 49+50- Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 19/02/2012 Ngµy d¹y: 22/02/2012 TiÕt 49: bËt nh¶y – bãng chuyỊn I/ Mơc tiªu: 1, BËt nh¶y: ¤n: Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng, ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ . Yªu cÇu: biÕt vµ thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c, ®¶m b¶o ®đ sè lÇn. 2, Bãng chuyỊn: ¤n c¸c ®éng t¸c khëi ®éng víi bãng: t¹i chç ®Ëp bãng, chuyỊn (®Ëp) vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi; tËp chuyỊn bãng cao tay, ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn; thi ®Êu tËp theo nhãm 6 - 6. Yªu cÇu: thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ, kü thuËt víi bãng, thi ®Êu ®ĩng luËt. II/ §Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn: - §Þa ®iĨm: S©n tËp. - Ph­¬ng tiƯn: Cßi, hè c¸t, v¸n giËm, bãng chuyỊn. III/ Néi dung – ph­¬ng ph¸p: Néi dung ®l ph­¬ng ph¸p – tỉ chøc PhÇn më ®Çu: 1.1: NhËn líp: ỉn ®Þnh, kiĨm tra sÜ sè Phỉ biÕn néi dung giê häc KiĨm tra søc khoỴ häc sinh 1.2: Khëi ®éng: Ch¹y nhĐ nhµng quanh s©n tËp, tËp bµi thĨ dơc, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng, tËp c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ t¹i chç 8’ 1-2v C¸n sù ỉn ®Þnh - b¸o c¸o G G nªu nhiƯm vơ - c¶ líp khëi ®éng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° PhÇn c¬ b¶n: 1, BËt nh¶y: - ¤n c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ: + Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng + Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ 2, Bãng chuyỊn: - ¤n c¸c ®éng t¸c khëi ®éng víi bãng: + T¹i chç ®Ëp vµ b¾t bãng b»ng 1 hoỈc 2 tay + ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay + §Ëp vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi - TËp chuyỊn bãng cao tay - TËp ph¸t bãng thÊp tay - Thi ®Êu tËp theo nhãm 6 - 6 32’ (16’) (16’) C¸n sù tỉ chøc tËp nhãm H nghe, quan s¸t, luyƯn tËp C¸n sù tỉ chøc «n nhãm GV quan s¸t, sưa sai, cđng cè ° G cđng cè ®éng t¸c – H quan s¸t C¸n sù tỉ chøc «n nhãm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan s¸t nh¾c nhë sưa sai H luyƯn tËp vµ sưa sai c¸ nh©n PhÇn kÕt thĩc: - Håi tÜnh th¶ láng c¬ thĨ - Cđng cè kü thuËt ®éng t¸c bËt nh¶y vµ bãng chuyỊn - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Ra yªu cÇu vỊ nhµ - Xuèng líp 5’ G nªu nhËn xÐt, ra bµi vỊ nhµ víi trß ch¬i Ngµy so¹n: 20/02/2012 Ngµy d¹y: 23/02/2012 TiÕt 50: bËt nh¶y – bãng chuyỊn I/ Mơc tiªu: 1, BËt nh¶y: ¤n: Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ, nh¶y b­íc bé. Yªu cÇu: biÕt vµ thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c, ®¶m b¶o ®đ sè lÇn, an toµn. 2, Bãng chuyỊn: ¤n c¸c ®éng t¸c khëi ®éng víi bãng: t¹i chç ®Ëp bãng, chuyỊn (®Ëp) vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi; tËp chuyỊn bãng cao tay, ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn. Yªu cÇu: thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ, kü thuËt víi bãng. II/ §Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn: - §Þa ®iĨm: S©n tËp. - Ph­¬ng tiƯn: Cßi, hè c¸t, v¸n giËm, bãng chuyỊn. III/ Néi dung – ph­¬ng ph¸p: Néi dung ®l ph­¬ng ph¸p – tỉ chøc PhÇn më ®Çu: 1.1: NhËn líp: ỉn ®Þnh, kiĨm tra sÜ sè Phỉ biÕn néi dung giê häc KiĨm tra søc khoỴ häc sinh 1.2: Khëi ®éng: Ch¹y nhĐ nhµng quanh s©n tËp, tËp bµi thĨ dơc, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng, tËp c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ t¹i chç 8’ 1-2v C¸n sù ỉn ®Þnh - b¸o c¸o G G nªu nhiƯm vơ - c¶ líp khëi ®éng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° PhÇn c¬ b¶n: 1, BËt nh¶y: - ¤n c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ: + Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ + Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng 2, Bãng chuyỊn: - ¤n c¸c ®éng t¸c khëi ®éng víi bãng: + T¹i chç ®Ëp vµ b¾t bãng b»ng 1 hoỈc 2 tay + ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay + §Ëp vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi - TËp chuyỊn bãng cao tay - TËp ph¸t bãng thÊp tay - Thi ®Êu theo nhãm 6 - 6 32’ (16’) (16’) C¸n sù tỉ chøc tËp nhãm H nghe, quan s¸t, luyƯn tËp C¸n sù tỉ chøc «n nhãm GV quan s¸t, sưa sai, cđng cè ° G cđng cè ®éng t¸c – H quan s¸t C¸n sù tỉ chøc «n nhãm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan s¸t nh¾c nhë sưa sai H luyƯn tËp vµ sưa sai c¸ nh©n PhÇn kÕt thĩc: - Håi tÜnh th¶ láng c¬ thĨ - Cđng cè kü thuËt ®éng t¸c bËt nh¶y vµ bãng chuyỊn - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Ra yªu cÇu vỊ nhµ - Xuèng líp 5’ G nªu nhËn xÐt, ra bµi vỊ nhµ víi trß ch¬i

File đính kèm:

  • docTiet49-50TD7.doc