Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng

I-Mục tiu :

- Dạy mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 12.

- Dạy khi niệm v ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh.

-Kiến thức: giúp học sinh nắm được cơ bản chương trình học của năm học. Biết khái niệm sức mạnh ,sức mạnh tối đa,sức mạnh nhanh,sức mạnh bền.

-Kỹ năng:Phân biệt được 3 loại sức mạnh.

-Yu cầu: học sinh tích cực tự gic trong học tập , giữ gìn vệ sinh chung.

- Về thái độ, hành vi của học sinh: tự giác, lắng nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ.

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

 Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh có tập viết để ghi chép.

Gio vin: chuẩn bị gio n, phấn

Thời gian: 45 pht.

III. Tiến trình ln lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/03/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Phan Thanh Giản Tổ TD - QPAN GIÁO ÁN SỐ :1 Lý Thuyết Tuần 1 I-Mục tiờu : - Dạy mục tiờu, nội dung chương trỡnh thể dục lớp 12. - Dạy khỏi niệm và ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh. -Kiến thức: giỳp học sinh nắm được cơ bản chương trỡnh học của năm học. Biết khỏi niệm sức mạnh ,sức mạnh tối đa,sức mạnh nhanh,sức mạnh bền. -Kỹ năng:Phõn biệt được 3 loại sức mạnh. -Yờu cầu: học sinh tớch cực tự giỏc trong học tập , giữ gỡn vệ sinh chung. - Veà thaựi ủoọ, haứnh vi cuỷa hoùc sinh: tửù giaực, lắng nghe giảng bài, ghi chộp đầy đủ. II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Trường THPT Phan Thanh Giản -Phương tiện Học sinh cú tập viết để ghi chộp. Giỏo viờn: chuẩn bị giỏo ỏn, phấn Thời gian: 45 phỳt. III. Tiến trỡnh lờn lớp: Noọi dung T.gian Phửụng phaựp toồ chửực A/ Phaàn mụỷ ủaàu: 1. caựn sửù lụựp oồn ủũnh lụựp, kieồm tra sú soỏ vaứ baựo caựo laùi vụựi giaựo vieõn. B/ Phaàn cụ baỷn. *. Giụựi thieọu muùc tieõu, noọi dung chửụng trỡnh TD 12 * Muùc tieõu: Giuựp HS phaựt trieồn toaứn dieọn veà ủaùo ủửực, trớ tueọ, theồ chaỏt, thaồm myừ vaứ caực kú naờng cụ baỷn nhaốm hỡnh thaứnh nhaõn caựch con ngửụứi VN XHCN, xaõy dửùng tử caựch vaứ traựch nhieọm coõng daõn, chuaồn bũ cho hs tieỏp tuùc hoùc leõn hoaởc ủi vaứo cuoọc soỏng, tham gia xaõy dửùng vaứ baỷo veọ toồ quoỏc * Noọi dung: - Lớ thuyeỏt chung: 2 tieỏt - Theồ duùc: + TDPTC + TDNẹ 7 tieỏt - Chaùy tieỏp sửực: 6 tieỏt - Chaùy beàn: 5 tieỏt - Nhaỷy xa kieồu: “ệụừn thaõn”: 8 tieỏt - ẹaự caàu: 6 tieỏt - Caàu loõng: 7 tieỏt -Búng chuyền :10 tiết -Búng đỏ :10 tiết - Kieồm tra hoùc kỡ, kiểm tra đỏnh giỏ thể lực học sinh,dự phũng: 9 tieỏt - TTTC: 70 tieỏt - Trửụứng seừ daùy gheựp chung 2 moõn trong 1 giụứ hoùc cuứng vụựi noọi dung chaùy beàn cuoỏi buoồi hoùc trong 1 naờm hoùc. KHAÙI NIEÄM VAỉ YÙ NGHểA. a) Khaựi nieọm: Sửực maùnh laứ moọt trong nhửừng toỏ chaỏt theồ lửùc cuỷa con ngửụứi, sửực maùnh laứ khaỷ naờng taùo ra lửùc cụ hoùc baống noó lửùc cuỷa cụ baộp. Sửực maùnh laứ naờng lửùc khaộc phuùc lửùc caỷn beõn ngoaứi hoaởc choỏng laùi noự baống sửù co cụ. Vớ duù: Naờng lửùc naõng vaọt naởng, cửỷ taù, phoựng lao, suựt boựng, ủaọp boựng, lửùc giaọm nhaỷy, khaỷ naờng mang, vaực, ủaồy, keựo . Trong hoaùt ủoõng vaọn ủoọng sửực maùnh - sửực nhanh, sửực maùnh - sửực beàn, coự moỏi quan heọ vụựi nhau, tửứ ủoự ngửụứi ta thửụứng phaõn bieọt 3 daùng sửực maùnh nhử sau: + Sửực maùnh toỏi ủa: Laứ sửực maùnh lụựn nhaỏt coự theồ sinh ra khi co cụ toỏi ủa. Vớ duù: Cửỷ taù, TDDC, vật, ủaồy, keựo, naõng caực vaọt naởng. Taọp luyeọn nhieàu laứm cho cụ baộp nụỷ to ra. +Sửực maùnh nhanh (coứn goùi laứ sửực maùnh toỏc ủoọ) laứ naờng lửùc phaựt huy sửực maùnh trong moọt khoaỷng thụứi gian ngaộn nhaỏt. Vớ duù: đẩy tạ, nhảy cao, nhảy xa, mụn búng, quyền anh.. +Sửực maùnh beàn laứ naờng lửùc duy trỡ sửực maùnh trong moọt thụứi gian vaọn ủoọng keựo daứi. Vớ duù: ủua xe ủaùp leo ủeứo, ủua thuyeàn, gaựnh vaực trong moọt thụứi gian daứi.Taọp luyeọn phaựt trieồn sửực maùnh beàn coự taực duùng giaỷm mụừ thửứa, goựp phaàn naõng cao khaỷ naờng hoaùt ủoọng cuỷa heọ tuaàn hoaứn vaứ hoõ haỏp. b) YÙ nghúa: Taọp luyeọn sửực maùnh thửụứng ủửụùc thoõng qua vieọc khaộc phuùc moọt troùng lửụùng nhaỏt ủũnh.Vớ duù: naốm saỏp co duoói tay. Quaự trỡnh luyeọn taọp naứy seừ taùo neõn nhửừng kớch thớch vaứ nhửừng bieỏn ủoồi veà chửực naờng cuỷa cụ theồ vaứ cụ baộp. -Taọp luyeọn thửụứng xuyeõn lieõn tuùc seừ naõng cao naờng lửùc sửực maùnh. -Taọp luyeọn thửụứng xuyeõn taờng cửụứng cung caỏp maựu cho cụ baộp, quaự trỡnh trao ủoồi chaỏt trong cụ theồ cao hụn luực bỡnh thửụứng. Nhụứ ủoự cụ baộp nụỷ nang, xửụng taờng ủoọ daứy vaứ phaựt trieồn vửừng chaộc. -Taọp luyeọn sửực maùnh naõng cao naờng lửùc cuỷa heọ thaàn kinh cụ vaứ reứn luyeọn yự chớ. -Taọp luyeọn sửực maùnh tieõu hao naờng lửụùng mụừ thửứa, taùo cho cụ theồ voực daựng khoeỷ ủeùp. Nhaọn xeựt giụứ hoùc Daởn doứ hoùc sinh veà nhaứ hoùc baứi vaứ tửù giaực thửùc hieọn nhửừng gỡ maứ giaựo vieõn ủaừ giaỷng daùy, lửu yự veà lửụùng vaọn ủoọng. Xuoỏng lụựp 5’ 35’ 5’ - Hoùc treõn lụựp - Nhoựm phửụng phaựp sửỷ duùng lụứi noựi: phaõn tớch, giaỷng giaỷi, keồ chuyeọn, ủaứm thoaùi. - Nhaỏn maùnh caực noọi dung trong taõm cuỷa vaỏn ủeà Caực loaùi sửực maùnh khoõng lieõn quan trửùc tieỏp vụựi nhau, vớ duù: ngửụứi cửỷ taù gioỷi (sửực maùnh toỏi ủa) khoõng phaỷi laứ ngửụứi neựm lao toỏt (sửực maùnh toỏc ủoọ) Rỳt kinh nghiệm GA: Ngày 15-08-2010 Duyệt: Người soạn Phan Quốc Hựng

File đính kèm:

  • docgiao an 1.doc