Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Sơn

I. MỤC TIÊU: HS thực hiện an toàn trong giờ học.

1. Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT ( Mục 1 ).

- HS nắm được cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

 II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

1. Địa điểm: Học trong lớp.

2. Phương tiện: - GV: giáo án .

 - HS : Vở ghi bài.

III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY.

 

doc141 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1.BËt nh¶y: ¤n nh¶y "b­íc bé" trªn kh«ng; Trß ch¬i "Nh¶y v­ît rµo tiÕp søc" hoÆc do GV chän. Ch¹y ®µ (Tù do) nh¶y xa kiÓu "ngåi". *. Cñng cè: 2. Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. *. Cñng cè: 28-30' 15-20' 5-7' 300-500m 3-5' - Sang phÇn c¬ b¶n GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch kÜ thuËt cho HS n¾m ®­îc. - GV cho HS vµo vÞ trÝ tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x x x x x - GV theo dâi vµ söa ch÷a kÜ thuËt cho HS. - GV h­íng dÉn cho HS ch¬i trß ch¬i. x x x PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: HS th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt tiÕt KT. 3. GV giao nhiÖm vô. 4. GV xuèng líp. 3-5' 1' 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x X Ngµy... th¸ng .... n¨m 2012 HÕt tuÇn 32 Phã hiÖu tr­ëng Tæ tr­ëng TuÇn 33. TiÕt 65. thø 3 ngµy d¹y: 24/4/2012 BËt nh¶y + ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: HS thùc hiÖn an toµn trong giê häc. 1.BËt nh¶y: ¤n nh¶y "b­íc bé" trªn kh«ng; Trß ch¬i "Nh¶y v­ît rµo tiÕp søc" hoÆc do GV chän. Ch¹y ®µ (Tù do) nh¶y xa kiÓu "ngåi", cã thÓ kiÓm tra thö (do GV chän). - KiÕn thøc: HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt. - Kü n¨ng: BiÕt vµ thùc hiÖn ®­îc ch¹y ®µ (tù do) nh¶y xa; Nh¶y "b­íc bé" trªn kh«ng; Trß ch¬i "nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc" 2. Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - KiÕn thøc: HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt. - Kü n¨ng: BiÕt kü thuËt c¸c b­íc ch¹y vµ kÕt hîp ®­îc víi nhÞp thë. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tËp. 2. Ph­¬ng tiÖn: - GV: gi¸o ¸n + §ång hå bÊm gi©y . - HS: Dän s¹ch sÏ s©n tËp + Dông cô xíi c¸t. III/ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y. Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp æn ®Þnh. KiÓm tra sÜ sè. 2. Phæ biÕn néi dung môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 3. Khëi ®éng: a. Khëi ®éng chung: HS ch¹y nhÑ nhµng vµ tËp bµi TD ph¸t triÓn chung. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: HS xoay kÜ c¸c khíp vµ Ðp ngang - Ðp däc. 4. KiÓm tra bµi cò. 8-10' 1' 1' 2' 6' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1.BËt nh¶y: ¤n nh¶y "b­íc bé" trªn kh«ng; Trß ch¬i "Nh¶y v­ît rµo tiÕp søc" hoÆc do GV chän. Ch¹y ®µ (Tù do) nh¶y xa kiÓu "ngåi", cã thÓ kiÓm tra thö (do GV chän). *. Cñng cè: 2. Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. *. Cñng cè: 28-30' 15-20' 5-7' 300-500m 3-5' - Sang phÇn c¬ b¶n GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch kÜ thuËt cho HS n¾m ®­îc. - GV cho HS vµo vÞ trÝ tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x x x x x - GV theo dâi vµ söa ch÷a kÜ thuËt cho HS. - GV h­íng dÉn cho HS ch¬i trß ch¬i. x x x PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: HS th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt tiÕt KT. 3. GV giao nhiÖm vô. 4. GV xuèng líp. 3-5' 1' 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x X TuÇn 33. TiÕt 66. thø 5 ngµy d¹y: 26/4/ 2012 KiÓm tra bËt nh¶y I/ Môc tiªu: HS thùc hiÖn an toµn trong giê häc. - Nh¶y xa: KiÓm tra kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu "ngåi". - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tËp. 2. Ph­¬ng tiÖn: - GV: gi¸o ¸n + sæ ®iÓm + th­íc ®o. - HS: Dän s¹ch sÏ s©n KT+ ®Öm mót. III/ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y. Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp æn ®Þnh. KiÓm tra sÜ sè. 2. Phæ biÕn néi dung môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 3. Khëi ®éng: a. Khëi ®éng chung: HS ch¹y nhÑ nhµng vµ tËp bµi TD ph¸t triÓn chung. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: HS xoay kÜ c¸c khíp vµ Ðp ngang - Ðp däc. 4. KiÓm tra bµi cò. 8-10' 1' 1' 2' 6' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra BËt nh¶y. BiÓu ®iÓm - Lo¹i §: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c. - Lo¹i C§: Thùc hiÖn sai kü thuËt ®éng t¸c. 28-30' 10-14' - Sang phÇn c¬ b¶n GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch kÜ thuËt cho HS n¾m ®­îc. - GVcho HS vµo vÞ trÝ KT. x x x x x x x x x x x x x x x - GV theo dâi vµ chÊm ®iÓm. PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: HS th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt tiÕt häc. 3. GV giao nhiÖm vô. 4. GV xuèng líp. 3-5' 1' 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x X Ngµy... th¸ng .... n¨m 2012 HÕt tuÇn 33 Phã hiÖu tr­ëng Tæ tr­ëng TuÇn 34. TiÕt 67. Thø 5 ngµy d¹y: 03/5/2012 kiÓm tra ch¹y bÒn «n tËp kiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc I/ Môc tiªu: HS thùc hiÖn an toµn trong giê KT. 1. KiÓm tra: Ch¹y bÒn. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. 2. KiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tËp. 2. Ph­¬ng tiÖn: - GV: gi¸o ¸n + §ång hå bÊm gi©y. - HS: Dän s¹ch sÏ s©n tËp. III/ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y. Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp æn ®Þnh. KiÓm tra sÜ sè. 2. Phæ biÕn néi dung môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 3. Khëi ®éng: a. Khëi ®éng chung: HS ch¹y nhÑ nhµng vµ tËp bµi TD ph¸t triÓn chung. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: HS xoay kÜ c¸c khíp vµ Ðp ngang - Ðp däc. 4. KiÓm tra bµi cò. 8-10' 1' 1' 2' 6' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ch¹y bÒn. 2. «n tËp kiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc BiÓu ®iÓm - Lo¹i §: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c. - Lo¹i C§: Thùc hiÖn sai kü thuËt ®éng t¸c. 28-30' - Sang phÇn c¬ b¶n GV cho HS vµo vÞ trÝ kiÓm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: HS th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt tiÕt häc. 3. GV giao nhiÖm vô. 4. GV xuèng líp. 3-5' 1' 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x X TuÇn 34. TiÕt 68. Thø 3 ngµy d¹y: 08/5/2012 kiÓm tra ch¹y bÒn «n tËp kiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc I/ Môc tiªu: HS thùc hiÖn an toµn trong giê KT. 1. KiÓm tra: Ch¹y bÒn. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. 2. KiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tËp. 2. Ph­¬ng tiÖn: - GV: gi¸o ¸n + §ång hå bÊm gi©y. - HS: Dän s¹ch sÏ s©n tËp. III/ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y. Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp æn ®Þnh. KiÓm tra sÜ sè. 2. Phæ biÕn néi dung môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 3. Khëi ®éng: a. Khëi ®éng chung: HS ch¹y nhÑ nhµng vµ tËp bµi TD ph¸t triÓn chung. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: HS xoay kÜ c¸c khíp vµ Ðp ngang - Ðp däc. 4. KiÓm tra bµi cò. 8-10' 1' 1' 2' 6' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ch¹y bÒn. 2. «n tËp kiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc BiÓu ®iÓm - Lo¹i §: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c. - Lo¹i C§: Thùc hiÖn sai kü thuËt ®éng t¸c. 28-30' - Sang phÇn c¬ b¶n GV cho HS vµo vÞ trÝ kiÓm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: HS th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt tiÕt häc. 3. GV giao nhiÖm vô. 4. GV xuèng líp. 3-5' 1' 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x X Ngµy...th¸ng....n¨m 2012 HÕt tuÇn 34 Phã hiÖu tr­ëng Tæ tr­ëng TuÇn 35. TiÕt 69. Thø 5 ngµy d¹y: 10/5/2012 kiÓm tra ch¹y bÒn «n tËp kiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc I/ Môc tiªu: HS thùc hiÖn an toµn trong giê KT. 1. KiÓm tra: Ch¹y bÒn. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. 2. KiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tËp. 2. Ph­¬ng tiÖn: - GV: gi¸o ¸n + §ång hå bÊm gi©y. - HS: Dän s¹ch sÏ s©n tËp. III/ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y. Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp æn ®Þnh. KiÓm tra sÜ sè. 2. Phæ biÕn néi dung môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 3. Khëi ®éng: a. Khëi ®éng chung: HS ch¹y nhÑ nhµng vµ tËp bµi TD ph¸t triÓn chung. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: HS xoay kÜ c¸c khíp vµ Ðp ngang - Ðp däc. 4. KiÓm tra bµi cò. 8-10' 1' 1' 2' 6' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ch¹y bÒn. 2. «n tËp kiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc BiÓu ®iÓm - Lo¹i §: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c. - Lo¹i C§: Thùc hiÖn sai kü thuËt ®éng t¸c. 28-30' - Sang phÇn c¬ b¶n GV cho HS vµo vÞ trÝ kiÓm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: HS th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt tiÕt häc. 3. GV giao nhiÖm vô. 4. GV xuèng líp. 3-5' 1' 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x X TuÇn 35. TiÕt 70. Thø 3 ngµy d¹y: 15/5/2012 kiÓm tra ch¹y bÒn «n tËp kiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc I/ Môc tiªu: HS thùc hiÖn an toµn trong giê KT. 1. KiÓm tra: Ch¹y bÒn. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. 2. KiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc. - HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt. §¹t thµnh tÝch cao. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. 1. §Þa ®iÓm: S©n tËp. 2. Ph­¬ng tiÖn: - GV: gi¸o ¸n + §ång hå bÊm gi©y. - HS: Dän s¹ch sÏ s©n tËp. III/ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y. Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp æn ®Þnh. KiÓm tra sÜ sè. 2. Phæ biÕn néi dung môc tiªu yªu cÇu bµi häc. 3. Khëi ®éng: a. Khëi ®éng chung: HS ch¹y nhÑ nhµng vµ tËp bµi TD ph¸t triÓn chung. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: HS xoay kÜ c¸c khíp vµ Ðp ngang - Ðp däc. 4. KiÓm tra bµi cò. 8-10' 1' 1' 2' 6' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ch¹y bÒn. 2. KiÓm tra häc kú II, kiÓm tra tiªu chuÈn thÓ lùc. BiÓu ®iÓm - Lo¹i §: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c. - Lo¹i C§: Thùc hiÖn sai kü thuËt ®éng t¸c. 28-30' - Sang phÇn c¬ b¶n GV cho HS vµo vÞ trÝ kiÓm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: HS th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt tiÕt häc. 3. GV giao nhiÖm vô. 4. GV xuèng líp. 3-5' 1' 2' 1' 1' x x x x x x x x x x x x X Ngµy...th¸ng....n¨m 2012 HÕt tuÇn 35 Phã hiÖu tr­ëng Tæ tr­ëng

File đính kèm:

  • docThe duc 7(2).doc