Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010

 A, Mục tiêu :

 1, Kiến thức

 Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Nắm được mục tiêu, nội dung, chương trình học trong năm và biên chế tổ chức tập luyên, một số quy định trong tập luyện.

 2, Kỉ năng: Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi đấu thể dục thể thao.

 3, Thái độ: Tính kỉ luật, thái độ tích cực trong nhận thức và tập luyện

 B. Phương pháp: Giảng giai, đặt câu hỏi

 C. Chuẩn bị:

 1, GV: + Tranh ảnh, câu hỏi

 2, HS: + Giấy bút

 D. Tiến trình bài

 I- Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số

II- Bài củ

III- Bài mới

 1, Đặt vấn đề: Khi tập thể thao mà mà xảy ra chấn thương là điều là không tốt, đi ngược lại mục đích của mình. Do đó phòng tránh không để xảy ra chấn thương là một việc rất cần thiết và quan trọng, ai cũng cần phải chú ý thực hiện

 

doc83 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo ®éi h×nh hµng däc. - GV lµm mÉu ph©n tÝch. - §HTL theo ®éi h×nh hµng däc. - GV phæ biÕn trß ch¬i. - GV lµm mÉu - TËp trong líp, GV h­íng dÉn c¸ch t©ng cÇu sau ®ã cho häc sinh tù tËp. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV TiÕt 53 KIỂM TRA BẬT NHẢY Ngày dạy: A. CHUẨN BỊ. I. Mục đích yêu cầu. Kiểm tra chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác. II. Phương tiện: Đệm, cột, xà nhảy cao. B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Bật nhảy. *. Kiểm tra nội dung: “ Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”. *. Cách cho điểm Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh và thành tích. - Điểm 9-10: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức: “ Giỏi”. - Điểm 7-8: Trong 2 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức: “ Khá”. - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức: “ Đạt”. - Điểm 3-4: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng. - Cói ng­êi ®i l¹i th¶ láng. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê kiÓm tra vµ ®äc ®iÓm. 3. H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y 10' 2’ 8’ 2L 2L 2L 30’ 5’ - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - §HK§ gièng §HNL nh­ng cù ly gi·n c¸ch 1 s¶i tay. - Mçi häc sinh ®­îc thùc hiÖn 2 lÇn nh¶y. - Mçi ®ît lµ 5 häc sinh nh¶y theo thø tù tõ1->5 sau ®ã nh¶y lÇn 2. * * * * * * * * * * * * §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV TiÕt 54->62 ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Ngày dạy: A. CHUẨN BỊ. I. Mục đích yêu cầu. -Hướng dẫn cho học sinh một cách hiểu biết về luật đá cầu và độngtác kỹ thuật để rèn luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu. Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân và đấu tập. Biết một số điểm cơ bản trong luật đá cầu. - Hoàn thiện kỹ thuật chạy bền chuẩn bị kiểm tra. II. Phương tiện: đường chạy, mỗi học sinh một quả cầu. B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện 7 động tác tay không. - Thực hiện nâng cao đùi - Đá má trong, đá má ngoài - Đá lăng trước. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Đá cầu. - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chuyển cầu theo nhóm 2 người, 3 người. - Phát cầu bằng mu bàn chân. Bước chân trụ ra trước một bước dồn trọng tâm lên chân trụ kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao – về trước. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. *.Một số điều luật khi thi đấu. - Sân, lưới, quả cầu thi đấu nội dung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu, thời gian cho cuộc thi đấu, số trận đấu, hiệp đấu. 2. Chạy bền - Luyện tập trên địa hình tự nhiên. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. 3. Xuèng líp. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y 10' 2’ 8’ 30’ 5’ 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho GV sau ®ã cho líp khëi ®éng. - GV thÞ ph¹m, ph©n tÝch sau ®ã cho häc sinh tù tËp mçi em mét qu¶ cÇu ®Ó t©ng. - GV quan s¸t söa sai cho häc sinh. - GV phæ biÕn luËt ch¬i, s©n l­íi, cÇu thi ®Êu. - Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV TiÕt 63 KIỂM TRA - CHẠY BỀN Ngày dạy: A. CHUẨN BỊ. I. Mục đích yêu cầu. - Giúp cho học sinh hiểu biết và kỹ năng cần thiết để các em vận dụng trong quá trình tập luyện phảt triển sức bền. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt kỹ thuật và cự ly 500( Nữ), 600m(Nam). II. Phương tiện: sân chạy và đồng hồ bấm giây. B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ, sân tập. - GV phổ biến yêu cầu bài kiểm tra. 2.Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp khuỷu tay, bả vai, gối, ép dây chằng trước sau. - Đá bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Đá lăng sau. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra chạy bền. Nam 600m Nữ 500m Tính thời gian. 2. Cách cho điểm. - Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích: “ Giỏi”. - Điểm 7-8: Chạy đạt thành tích: “ Khá”. - Điểm 5-6: Chạy hết cự ly quy định không tính thời gian. 3. Trò chơi: “ Cướp cờ”. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng. - §i theo vßng trßn cói ng­êi th¶ láng. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè ®iÓm. 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y 10' 2’ 8’ Mçi ®/t 2lx8n 2L 2L 2L 30’ 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho GV sau ®ã dµn hµng cho líp khëi ®éng ë ®éi h×nh cù ly gi·n c¸ch 1 s¶i tay. - Sau khi khëi ®éng xong, tËp hîp líp GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tr­íc khi kiÓm tra. - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5 häc sinh. - Mçi häc sinh tham gia kiÓm tra 1 lÇn. §HKT - GV phæ biÕn trß ch¬i, sau ®ã tæ chøc cho häc sinh ch¬i. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV TiÕt 64 KIỂM TRA - ĐÁ CẦU Ngày dạy: A. CHUẨN BỊ. I. Mục đích yêu cầu. - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích tâng cầu. Yêu cầu thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật. Nam 30 quả, Nữ 20 quả. II. Phương tiện: mỗi học sinh một quả cầu, sân tập. B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ, sân tập. - GV phổ biến yêu cầu bài kiểm tra. 2.Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp khuỷu tay, bả vai, gối, ép dây chằng trước sau. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và thành tích. 2. Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 19, 20 quả. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 14, 16 quả. - Điểm 5-6: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác. - Điểm 3-4: thành tích đạt 6-8 quả. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng. 2. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè ®iÓm. 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y 10' 2’ 8’ Mçi ®/t 2lx8n 2L 2L 2L 30’ 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè cho GV sau ®ã dµn hµng khëi ®éng - Sau khi khëi ®éng xong, tËp hîp líp GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tr­íc khi kiÓm tra. - Cho tõng häc sinh kiÓm tra 1. - mçi häc sinh ®­îc t©ng 3 lÇn lÊy lÇn cao nhÊt. §HKT *GV * * * * * * * * * * * * * * * §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV TiÕt 65->68 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. MÔN THI; KỸ THUẬT BẬT NHẢY Ngày dạy: A. CHUẨN BỊ. I. Mục đích yêu cầu. - Nhằm rèn luyện phát triển sức mạnh chân, sức bật để yêu cầu tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân như ôn: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà một bược giậm nhảyđá lăng, đà 1 bước 3 bước nhảy bằng 1 chân vào hố cát. - Nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. II. Phương tiện: đệm, cột, xà nhảy cao. B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ ôn tập và kiểm tra. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Ôn tập - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Đà một bước, ba bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân co qua xà 2. Nội dung thi học kỳ II Kỉêm tra động tác “nhảy bước bộ trên không” * Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: : Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “giỏi” - Điểm 7-8: Trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ thực hiện một động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức “khá” - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và các thành tích đạt mức “đạt”. - Điểm 3-4: : Cả hai lần nhảy đều không thực hiện đúng động tác. III. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng. - Thùc hiÖn cói ng­êi th¶ láng - Cho t©ng cÇu – chuyÒn cÇu 2. NhËn xÐt kÕt qu¶ giê «n tËp vµ kiÓm tra sau ®ã c«ng bè ®iÓm. 3. Xuèng líp Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y 10' 2’ 8’ Mçi ®/t 2lx8n 30’ 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - C¸n bé líp b¸o c¸o sØ sè cho gv sau ®ã cho líp khëi ®éng §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gi¸o viªn lµm mÉu tõng ®éng t¸c kü thuËt sau ®ã cho häc sinh tËp, trong qu¸ tr×nh tËp gi¸o viªn quan s¸t s÷a sai. §HKT đệm * * GH gv * * * * * * GB * * * * * * mçi häc sinh chØ ®­îc thùc hiÖn 2 lÇn nh¶y. mçi ®ît lµ 5 häc sinh. Tõng häc sinh kh«ng nh¶y 2 lÇn liªn tiÕp nhau. Nh÷ng tr­êng hîp häc sinh kh«ng ®¹t yªu cÇu giê sau cho kiÓm tra l¹i. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV

File đính kèm:

  • doctd7_4.doc