Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột

I/. MỤC TIÊU :

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT và thi đấu. Hiểu biết những nguyên nhân cơ bản và cách phịng trnh trấn thương trong luyện tập TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Trn lớp - vở, bt.

 

III. THỜI GIAN : 45 pht

 

IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc151 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hớt thở sõu, rũ chõn rũ tay. 2 . Nhận xột và giao bài tập về nhà. Kết thỳc giờ học. 5 phỳt 2 phỳt 2 lầnx8nhịp/ động tỏc 3 phỳt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giỏo viờn điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hỡnh trờn. IV. Ruựt kinh nghieọm: ..................................................................................................................................... TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : Kiểm tra: Bật nhảy ( Chạy đà chớnh dịờn, giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà) MỤC ĐÍCH - YấU CẦU: Kiểm tra kĩ thuật và thành tớch của học sinh sau thời gian tập luyện. Học sinh thực hiện đỳng kĩ thuật và đạt thành tớch tốt nhất của mỡnh sau khi tập. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sõn trường. Nệm, sào nhảy, sổ ghi chộp, bàn ghế GV. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. Phương phỏp tổ chức: Kiểm tra thành nhiều đợt nam và nữ riờng. Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và 3 lần nhảy kiểm tra chớnh thức, lần nào cú kĩ thuật và thành tớch tốt nhất thỡ tớnh điểm lần đú Cỏch cho điểm: Điểm: Giỏi (9-10): Thực hiện đỳng kĩ thuật động tỏc thành tớch đạt mức qui định. Điểm : Khỏ (7- 8): Thực hiện đỳng động tỏc nhưng kĩ thuật động tỏc cũn chưa đẹp, thành tớch đạt theo qui định. Điểm: Đạt (5- 6): Thực hiện tương đối đỳng động tỏc kĩ thuật động tỏc cũn một số sai nhỏ, động tỏc chưa được đẹp. Điểm: Chưa đạt yờu cầu (4 trở xuống): Cỏc mức cũn lại. Kết thỳc: Giỏo viờn đọc điểm cho học sinh nghe, nhận xột tiết kiểm tra và dặn dũ học sinh chuẩn bị học nội dung mới. Xuống lớp. IV. Ruựt kinh nghieọm: ..................................................................................................................................... TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : KIỂM TRA TIấU CHUẨN RẩN LUYỆN THÂN THỂ I. Muùc tieõu. - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoeỷ maùnh, nhanh nheùn, kyừ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - Kieồm tra tieõu chuaồn RLTT : Tiờu chuẩn chạy bền. - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn, coỏ gaộng kiểm tra ủaùt keỏt quaỷ cao. II. ẹũa ủieồm, thieỏt bũ daùy hoùc. - ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng . -Thieỏt bũ: Coứi, phaỏn traộng, đồng hồ bấm giờ , baứn gheỏ cho GV kieồm tra. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu kieồm tra tuyeõu chuaồn reứn luyeọn thaõn theồ . 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 15 phuựt 5 phuựt 10 phuựt 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. Kieồm tra tieõu chuaồn RLTT. + Noọi dung: chạy bền 500 m. + Aựp duùng tieõu chuaồn rốn luyeọn thaõn theồ, phaàn ba phuù luùc trong saựch GV.6 + Nam 125 s : 5 đđiểm ( nữ 136 s ) + Nam 120 s : 6 đđiểm ( nữ 130 s ) + Nam 115 s : 7 đđiểm ( nữ 122 s ) + Nam 112 s : 8 đđiểm ( nữ 119 s ) + Nam 109 s : 9 đđiểm ( nữ 116 s ) + Nam 105 s :10 đđiểm ( nữ 114 s ) 70 phuựt - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, moói ủụùt 2 – 4 HS (nam, nửừ rieõng). - Nhửừng HS ủeỏn lửụùt kieồm tra ủửụùc goùi teõn, tieỏn vaứo ủửựng chuaồn bũ ụỷ vũ trớ quy ủũnh. GV hoaởc caựn sửù lụựp hoõ khẩu lệnh ủeồ HS thửùc hieọn ủoọng taực và chạy. Nhửừng HS khaực theo doừi. Moói HS ủửụùc tham gia kieồm tra moọt laàn. Trửụứng hụùp HS bũ xeỏp loaùi ủaùt hoaởc chửa ủaùt. GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2. khi kieồm tra laùi, xeỏp loaùi toỏi ủa khoõng ủửụùc gioỷi. 0 500m (Baứn GV) 1 2 € 3 4 € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Coõng boỏ keỏt quaỷ kieồm tra vaứ hoùc kỡ. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. IV. Ruựt kinh nghieọm: .... .. TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ễN TẬP ĐÁ CẦU. I/ MỤC TIấU YấU CẦU . 1. MỤC TIấU : Đỏ cầu : ễn tõng Phỏt cầu chớnh diện bằng mu bàn chõn, đấu tập. 2.YấU CẦU : Bật nhảy: Biết và thực hiện được kỹ thuật Chạy đà (tự do)- nhảy xa, Nhảy “ Bước bộ”trờn khụng.Trũ chơi“Lũ cũ tiếp sức”.Biết vận dụng tự tập hằg ngày Đỏ cầu : Biết và thực hiện được tương đối đỳng động tỏc Phỏt cầu chớnh diện bằng mu bàn chõn.Biết vận dụng để tự tập hằng ngày. II. ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN : Saõn trửụứng Phương tiện :Tranh ảnh, cầu đỏ, nệm nhảy. III. THỜI GIAN : 45 phỳt IV. TIEÁN TRèNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG LVẹ PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giỏo viờn nhận lớp.Phổ biến nội dung yờu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay cỏc khớp cổ tay,cổ chõn, vai,hụng,gối, ộp ngang, ộp dọc,.. - Khởi động chuyờn mụn: * Chạy tại chỗ . * Chaùy bửụực nhoỷ . * Chaùy naõng cao ủuứi. * Chaùy goựt chaùm moõng. 8 phỳt 2 phỳt 6 phỳt 2lần x 8 nhịp/ động tỏc. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cỏn sự lớp tập hợp lớp , bỏo cỏo giỏo viờn về tỡnh lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giỏo viờn - Đứng theo đội trờn,giỏo viờn điều khiển cho học sinh khởi động. B. PHAÀN Cễ BAÛN : 2. Đỏ cầu : - Phỏt cầu chớnh diện bằng mu bàn chõn. - Đấu tập. 3. Củng cố ( Đỏ cầu ) 32 phuựt 19 phỳt 8 phỳt 5 phỳt Gv phaõn tớch vaứ thũ phaùm 1 – 2 laàn cho hoùc sinh quan saựt vaứ hieồu sau ủoự ủieàu khieồn cho caực em oõn taọp. ẹoọi hỡnh ụn tập: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS ễT HS chuyền caàu € € - Phaõn nhoựm đấu taọp theo sửù hửụựng daón cuỷa GV. Gớao viờn nhận xột, đỏnh giỏ. - Giỏo viờn chia lớp thành nhiều đội và cho đấu tập. Nhận xột, đỏnh giỏ. - Gọi 2 – 4 học sinh lờn thực hiện Phỏt cầu chớnh diện bằng mu bàn chõn.Lớp quan sỏt nhận xột. Giỏo viờn kết luận và cho điểm cỏc em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tỏc điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hớt thở sõu, rũ chõn rũ tay. 2 / Nhận xột và giao bài tập về nhà. Kết thỳc giờ học. 5 phỳt 2 phỳt 2 lầnx8nhịp/ động tỏc 3 phỳt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giỏo viờn điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hỡnh trờn. IV. Ruựt kinh nghieọm: ..................................................................................................................................... TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : KIỂM TRA HỌC Kè 2 MễN ĐÁ CẦU I/ Muùc tieõu: Kieồm tra ủaựnh giaự noọi dung: Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. Yeõu caàu: oồn ủũnh traọt tửù, kĩ luaọt, nghieõm tuực trong khi kieồm tra, tửù giaực tớch cửùc ủeồ ủaùt ủửụùc kú thuaọt toỏt. Taọp luyeọn sửực beàn, taờng theồ lửùc. II/ Thụứi gian: 45 phuựt III/ Saõn baừi vaứ duùng cuù 1/ Saõn baừi: Saõn trửụứng. 2/ duùng cuù: coứi, phaỏn, caàu ủaự, saõn, lửụựi. IV/ Phửụng phaựp leõn lụựp: NOÄI DUNG ẹềNH LUễẽNG PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giỏo viờn nhận lớp. Phổ biến nội dung yờu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay cỏc khớp cổ tay,cổ chõn, vai,hụng,gối . - Khởi động chuyờn mụn: * Chạy tại chỗ , di chuyển lờn xuống kết hợp đỏ lũng bàn chõn, đỏ bằng mu bàn chõn, mỏ ngũai, cẳng chõn, 7 phỳt 1 phỳt 6 phỳt 2lần x 8 nhịp/ động tỏc. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cỏn sự lớp tập hợp lớp , bỏo cỏo giỏo viờn về tỡnh lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đứng theo đội hỡnh trờn, giỏo viờn điều khiển cho học sinh khởi động. B/ Phaàn cụ baỷn: ẹaự caàu: + Kieồm tra: Kú thuaọt Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. Caựch cho ủieồm: ẹieồm 9, 10: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt ủoọng taực vaứ caỷ 4 laàn ủaự taỏn coõng baống mu baứn chaõn ủeàu qua lửụựi trong saõn ủoỏi phửụng. ẹieồm 7, 8: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt ủoọng taực vaứ 4 laàn ủaự taỏn coõng baống mu baứn chaõn chổ coự 3 laàn qua lửụựi trong saõn ủoỏi phửụng.(Coự 1 laàn khoõng qua lửụựi hoaởc qua lửụựi nhửng khoõng vaứo saõn). ẹieồm 5, 6: Thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủuựng kú thuaọt ủoọng taực vaứ 4 laàn ủaự taỏn coõng baống mu baứn chaõn chổ coự 2 laàn qua lửụựi trong saõn ủoỏi phửụng.(Coự 2 laàn khoõng qua lửụựi hoaởc qua lửụựi nhửng khoõng vaứo saõn). ẹieồm 3, 4: Caỷ 4 laàn ủaự taỏn coõng baống mu baứn chaõn khoõng coự laàn naứo qua lửụựi hoaởc qua lửụựi nhửng khoõng vaứo saõn. 32 phuựt GV taọp hụùp lụựp. Phoồ biến noọi dung kieồm tra moõn ủaự caàu: Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. Cheỏ ủoọ cho ủieồm. Toồ chửực vaứ phửụng phaựp kieồm tra: ốTửứng HS khi ủeỏn lửụùt kieồm tra tieỏn vaứo saõn thi ủaỏu-beõn kia saõn laứ HS phuùc vuù (tung caàu). Moói em thửùc hieọn 4 laàn ủoọng taực kú thuaọt taõng caàu-ủaự taỏn coõng baống mu baứn chaõn. FLửu yự: coự theồ cho HS kieồm tra laàn 2 ủeồ naõng ủieồm cho caực em (neỏu bũ ủieồm dửụựi trung bỡnh). ẹoọi hỡnh kieồm tra: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS KT HS chuyền caàu € € C/Phaàn keỏt thuực : Thaỷ loỷng ẹaựnh giaự nhaọn xeựt buoồi hoùc-coõng boỏ ủieồm. Xuoỏng lụựp. 5 phuựt GV cho HS cuứng thửùc hieọn ủoọng taực thaỷ loỷng vaứ thử giaỷn: ruừ tay, ủaỏm lửng nheù. ẹaựnh giaự nhaọn xeựt buoồi KT. coõng boỏ ủieồm. ẹoọi hỡnh xuoỏng lụựp Taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng ngang. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € IV. Ruựt kinh nghieọm: .....................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docthe duc 7 new.doc