Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 6: ĐHĐN; Chạy nhanh - Đặng Đức Hiệp

A.Mục tiêu

 1. Về kiến thức:

- Đội hình đội ngũ:Ôn: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.

- Chạy nhanh:+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.+ Đứng vai hướng chạy - xuất phát.

2. Về kĩ năng:

Yêu cầu: Các em nắm được các động tác cơ bản đã học và thực hiện được các động tác.

B.Địa điểm phương tiện

- Địa điểm:

- Phương tiện:

C. Tiến trình lên lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 03/03/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 6: ĐHĐN; Chạy nhanh - Đặng Đức Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: ......./......./....... TiÕt 6 Ngµy gi¶ng: ......./......./....... - §h§N: «n tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè, c¸ch ®iỊu khiĨn cđa ng­êi chØ huy - ch¹y nhanh: ¤n ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, gãt ch¹m m«ng. ®øng vai h­íng ch¹y xuÊt ph¸t A.Mơc tiªu 1. VỊ kiÕn thøc: - §éi h×nh ®éi ngị:¤n: TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè vµ c¸ch ®iỊu khiĨn cđa ng­êi chØ huy. - Ch¹y nhanh:+ Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng.+ §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t. 2. VỊ kÜ n¨ng: Yªu cÇu: C¸c em n¾m ®­ỵc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n ®· häc vµ thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c. B.§Þa ®iĨm ph­¬ng tiƯn - §Þa ®iĨm: - Ph­¬ng tiƯn: C. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc SL TG I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp N¾m sÜ sè: 2. Khëi ®éng - Chung: Xoay c¸c khíp cỉ ch©n, cỉ tay.......... TËp 4 ®éng t¸c thĨ dơc. - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang. 3. KiĨm tra bµi cị ? Quay c¸c h­íng. ? §øng mỈt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t. 6 - 8' 2' 4' 2' - Líp tr­ëng tËp hỵp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. - GV kiĨm tra t­ c¸ch, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu. - GV h­íng dÉn khëi ®éng o o o o o o o o o o o - GV gäi hai em lªn thùc hiƯn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iĨm. II. PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n bµi cị ¤n l¹i ®éi h×nh ®éi ngị ®· häc. Ch¹y bỊn 500 m. 2. Häc bµi míi a, §éi h×nh ®éi ngị: - ¤n néi dung tiÕt 5. -TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. - C¸ch ®iỊu khiĨn cđa ng­êi chØ huy. b, Ch¹y nhanh: - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t " 3. Bµi tËp thĨ lùc 4. HƯ thèng bµi - Thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c quay - Mét sè ®éng t¸c ph¸t triĨn søc nhanh 1lx300-400m 30 - 32' 2' 12'14’ 10-12’ 5-6’ 1-2’ - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tỉ tËp luyƯn quay vßng. - Tỉ 1 - 2 tËp ®éi h×nh ®éi ngị. - Tỉ 3 - 4 ch¹y nhanh. - C¸c tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn tr­íc. - Gäi lÇn l­ỵt c¸c b¹n lªn ®iỊu khiĨn. - GV quan s¸t sưa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. -GV giíi thiƯu ph©n phèi søc khi ch¹y -GV nªu yªu cÇu,cho hs ch¹y theo hµng däc - Gäi HS lªn thùc hiƯn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. III. PhÇn kÕt thĩc 1. Håi tÜnh th¶ láng - Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc - Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cđa HS 3. Giao bµi tËp vỊ nhµ - ¤n l¹i ®éi h×nh ®éi ngị ®· häc. - ¤n c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ. - Ch¹y bỊn 500 m 4. Xuèng líp 5 - 7' 2' 2' 1' - GV h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV h­íng dÉn vỊ nhµ. D. Rĩt kinh nghiƯm

File đính kèm:

  • docTiet 06.doc