Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ; Chạy nhanh; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thanh Danh

I . NHIỆM VỤ:

1.ĐHĐN: Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải, trái đàng sau.

2.Chạy Nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.Giới thiệu “Thở dốc” và cách khắc phục.

 Một số động tác thư dãn, thã lỏng.

II.YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, và đằng sau

- Biết cách thực hiện tư thế sẵn sàng xuất phát, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

- Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định.

- Biết các hiện tượng thở “ dốc”, đau “ sóc” và cách khắc phục, một số động tác thã lỏng

2. Kĩ năng:

-Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, và đằng sau

-Thực hiện được tư thế sẵn sàng xuất phát, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định.

3. Thái độ: HS tích cực luyện tập, vệ sinh sân tập.

III.THỜI GIAN: 1 tiết (45)

 

IV.ĐỊA ĐIỂM: Sân tập của trường.

 

V.DỤNG CỤ: Vôi, tranh các động tác bổ trợ chạy nhanh, Còi

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ; Chạy nhanh; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thanh Danh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 01 MOÂN: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ;CHAÏY NHANH;CHAÏY BEÀN ˜w™ Tieát CT : 2 Thôøi gian daïy : 13 / 08 / 2012 I . NHIEÄM VUÏ: 1.ÑHÑN: Taäp hoïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá; Ñöùng nghæ, nghieâm, quay phaûi, traùi ñaøng sau. 2.Chaïy Nhanh: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 3.Chaïy beàn: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.Giôùi thieäu “Thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc. Moät soá ñoäng taùc thö daõn, thaõ loûng. II.YEÂU CAÀU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùc khaåu leänh vaø caùch thöïc hieän taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá; ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi, vaø ñaèng sau - Bieát caùch thöïc hieän tö theá saün saøng xuaát phaùt, Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. - Bieát caùch thöïc hieän chaïy theo ñòa hình quy ñònh. - Bieát caùc hieän töôïng thôû “ doác”, ñau “ soùc” vaø caùch khaéc phuïc, moät soá ñoäng taùc thaõ loûng 2. Kó naêng: -Thöïc hieän cô baûn ñuùng taäp hôïp haøng doïc doùng haøng, ñieåm soá; ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi, vaø ñaèng sau -Thöïc hieän ñöôïc tö theá saün saøng xuaát phaùt, Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy theo ñòa hình quy ñònh. 3. Thaùi ñoä: HS tích cöïc luyeän taäp, veä sinh saân taäp. III.THÔØI GIAN: 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: Voâi, tranh caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh, Coøi. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu cuûa buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay caùc khôùp, caêng cô. Kieåm tra baøi cuõ: Caùch phoøng traùnh chaán thöông. (6p ) 1’ 1’ 2’ 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)ÑHÑN: _Taäp hoïp haøng doïc; doùng haøng, ñieåm soá. _Nghæ nghieâm, quay phaûi traùi, ñaèng sau 2)Chaïy Nhanh: _Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 3)Chaïy beàn: _ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân150-200m _ Giôùi thieäu “Thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc. Moät soá ñoäng taùc thö daõn, thaõ loûng. 4)Cuûng coá kyõ thuaät: ÑHÑN, caùc ñoäng taùc boå trôï, Thôû doác vaø caùch khaéc phuïc . (35p) 10’ 10’x3L 5’ 5’ 5’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp ÑHÑN, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp (4p) 2’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -ÑH sole caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù. -Hs naém vöõng kyõ thuaät, chuù yù nghe khaåu leänh, thöïc hieän chính xaùc, nhanh, goïn, +Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät, ñuùng tö theá. +Khi quay giöõ thaêng baèng, tö theá nghieâm. +Chuù yù caùch quay ñaøng sau. +Chuù yù xem GV phaân tích, thò phaïm, thöïc hieän ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, nhòp nhaøng, caùc ñoäng taùc boå trôï. +Naém vöõng caùch thôû trong chaïy beàn, thôû ñeàu trong quaù trình chaïy. +Kieân trì, khaéc phuïc khoù khaên trong chaïy. +Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong. -Naém vöõng hieän töôïng thôû doác trong chaïy beàn vaø khaéc phuïc. -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc thö daõn. +HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai. +Xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm. -Gv cho hs thöïc hieän taäp chung, sau ñoù chia 4 nhoùm taäp luyeän. -Gv quaûn lyù, ñieàu khieån nhaéc nhôû söûa sai cho hs. 150-200m -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gvnhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -ÑH sole caùch 1 dang tay hoài tónh. Taân Hieäp,Ngaøy 10 Thaùng 08 Naêm 2012 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Nguyeãn Thanh Danh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 1.doc