Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31: Thể dục - Ôn tập Kiểm tra học kì 1

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức : ễn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ.

 2. Kỹ năng : Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục cấp 2 về bài tập thể dục với cờ, biết vận dụng vào cuộc sống, lao động.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ Sân TDTT sau trường, đường chạy, còi thổi, thước dây đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập

 đồng loạt, theo nhóm quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lỏ cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC - ễN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31: Thể dục - Ôn tập Kiểm tra học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 17/12/2006 Bài dạy : thĨ dơc - «n tËp kiĨm tra häc kú i Tuần: 16 Tiết: 31 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Ơn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ. 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với mơn thể dục cấp 2 về bài tập thể dục với cờ, biết vận dụng vào cuộc sống, lao động. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyƯn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiƯn ®ĩng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chĩ ý cao, an tồn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, cßi thỉi, thước dây ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC - ƠN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I. PhÇn vµ néi dung ĐLVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiƯn ph¸p tỉ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hỵp ®iĨm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, ®iĨm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè. Chĩc gi¸o viªn khoỴ. - Gi¸o viªn chĩc häc sinh khoỴ vµ phỉ biÕn néi dung bµi d¹y, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®đ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : B­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. € ☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 1. ThĨ dơc: TiÕp tơc hoµn thiƯn bµi thĨ dơc (chĩ ý biªn ®é, nhÞp ®iƯu). 34’ 20L - Cho c¸c em «n luyƯn tËp 9 ®éng t¸c cđa bµi thĨ dơc víi cê : V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bơng, phèi hỵp, th¨ng b»ng, nh¶y vµ ®iỊu hoµ. * Yªu cÇu: TÝch cùc tËp luyƯn, tËp trung chĩ ý, thuéc 9 ®éng t¸c bµi thĨ dơc víi cê chĩ ý ®Õn biªn ®é nhÞp ®iƯu ®éng t¸c vµ nh÷ng ®éng t¸c khã: L­ên, ch©n, phèi hỵp, nh¶y. BiÕt phèi hỵp h¬i thë khi thùc hiƯn ®éng t¸c (hÝt b»ng mịi thë ra b»ng miƯng) . Chia tỉ tËp luyƯn tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn tỉ m×nh. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tỉ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë sưa sai. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë sưa sai. III. KÕt thĩc - TËp hỵp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5’ - Cĩi ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhĐ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cđng cè, nh¾c nhë mét sè ®iĨm cÇn l­u ý vµ ra bµi tËp vỊ nhµ. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dị HS tiết sau học nội dung : Thể dục. - Ra bài tập về nhà: Thể dục ơn tập chuẩn bị thi học kỳ. Rĩt kinh nghiƯm: Trường THCS Cát Nhơn - giáo án 6 (2006 & 2007) Giáo viên : Bïi Anh Hµo.

File đính kèm:

  • doc31 giao an7.31.doc