Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

 

I. Mục tiêu:

- Mục tiêu:Học sinh nắm được các động tác ôn ĐHĐN và các động tác bổ trợ cho chạy đã học ở lớp 6, 7.

- Kiến thức:Học sinh nắm được các động tác đó.

- Kỹ năng: Thực hiện được các động tác ôn ở mức TB

- Rèn luyện cho học sinh tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách.

II. Địa điểm - phương tiện.

- Sân tập không có vật cản.,

- GV chuẩn bị: còi, 4 cờ đích.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

 

doc57 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¹ch v«i. - HS: Mçi em 1 qu¶ bãng III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC A. PhÇn më ®Çu : 1. æn ®Þnh tæ chøc - NhËn líp kiÓm tra sÜ sè, t×nh h×nh søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn môc ®Ých, yªu cÇu, nhiÖm vô bµi häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cæ, cæ ch©n, tay, vai, h«ng, gèi. Ðp ch©n: Ðp däc, Ðp ngang. - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 5 ®éng t¸c: Tay, L­ên, Bông, Ch©n , Toµn th©n B. PhÇn c¬ b¶n: 1. Ch¹y nhanh : a. ¤n tËp : - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Ch¹y ®¹p sau - T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - XuÊt ph¸t cao-ch¹y nhanh Ch¹y b»ng mòi ch©n, ch¹y th¼ng ®­êng 2. NÐm bãng tróng ®Ých * Häc: Cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua khoeo ch©n - ChuÈn bÞ: §øng hai ch©n réng h¬n vai, hai tay dang ngang, bµn tay sÊp, mét tay cÇm bãng - §éng t¸c: Cói ng­êi, chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua khoeo ch©n, lu©n phiªn nhau. Kh«ng ®Ó hai ch©n bÞ co 3. Cñng cè: KiÓm tra ®éng t¸c cói ng­êi, chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua khoeo ch©n C. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. - Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, dÆn dß vµ giao bµi tËp vÒ nhµ: luyÖn tËp §H§N vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y. 8' 2' 6' 2L - 8N 2L - 8N 32' 12’ 1x10m 1x10m 1x10m 2x10m 2x10m 2x40m 15' 5’ 5' - Líp tr­ëng chÊn chØnh l¹i hµng ngò, b¸o c¸o sÜ sè cho GV, chóc GV khoÎ. §éi h×nh khëi ®éng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ §H tËp luyÖn CB XP o o o o o o o o o o o o ‚ LT h« cho líp thùc hiÖn, gv quan s¸t vµ söa sai. Gv treo tranh, ph©n tÝch ®éng t¸c, lµm mÉu. Gäi 1 em lªn thùc hiÖn Thùc hiÖn ®ång lo¹t o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ 2 em thùc hiÖn Häc sinh nhËn xÐt, cho ®iÓm GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm §H th¶ láng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ Ngµy d¹y: tiÕt 21: ch¹y nhanh: LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, trß ch¬i "Ai nhanh h¬n" NÐm bãng tróng §Ých: ¤n tung bãng tõ tay nä sang tay kia, cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua khoeo ch©n Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh n¾m v÷ng ®­îc ®éng t¸c «n tËp - Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c «n tËp ë møc TB kh¸ - RÌn luyÖn cho häc sinh t­ thÕ ®óng, t¸c phong khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, kû luËt, søc nhanh , søc bÒn. II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp kh«ng cã vËt c¶n., - GV chuÈn bÞ: cßi, cê, kÎ mét sè v¹ch v«i. - HS: Mçi em 1 qu¶ bãng III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC A. PhÇn më ®Çu : 1. æn ®Þnh tæ chøc - NhËn líp kiÓm tra sÜ sè, t×nh h×nh søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn môc ®Ých, yªu cÇu, nhiÖm vô bµi häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cæ, cæ ch©n, tay, vai, h«ng, gèi. Ðp ch©n: Ðp däc, Ðp ngang. - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 5 ®éng t¸c: Tay, L­ên, Bông, Ch©n , Toµn th©n B. PhÇn c¬ b¶n: 1. Ch¹y nhanh : a. ¤n tËp : - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Ch¹y ®¹p sau - T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t b. Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n - ChuÈn bÞ: TËp hîp HS thµnh tõ 2-4 hµng ngang, ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt - C¸ch ch¬i: ChØ huy gäi ®Õn sè nµo, nh÷ng ng­êi cïng sè ®ã ph¶i nhanh chãng ch¹y mét vßng quanh c¸c b¹n cña hµng m×nh råi vÒ ®øng vµo vÞ trÝ cò. Ai ch¹y xong tr­íc ng­êi ®ã th¾ng cuéc. Cã thÓ cho nhiÒu sè cïng ch¹y mét lóc. Quy ®Þnh ch¹y ng­îc chiÒu kim ®ång hå 2. NÐm bãng tróng ®Ých * ¤n tung bãng tõ tay nä sang tay kia * ¤n cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua khoeo ch©n 3. Cñng cè: K.Tra ®éng t¸c tung bãng tõ tay nä sang tay kia KiÓm tra ®éng t¸c t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 4. Ch¹y bÒn: Nam 3 vßng s©n, n÷ 2 vßng s©n C. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. - Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, dÆn dß vµ giao bµi tËp vÒ nhµ: luyÖn tËp §H§N vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y. 8' 2' 6' 2L - 8N 2L - 8N 32' 12’ 1x10m 1x10m 1x10m 2x10m 2x10m 12' 3’ 5' 5' - Líp tr­ëng chÊn chØnh l¹i hµng ngò, b¸o c¸o sÜ sè cho GV, chóc GV khoÎ. §éi h×nh khëi ®éng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ §H tËp luyÖn CB XP o o o o o o o o o o o o ‚ LT h« cho líp thùc hiÖn, gv quan s¸t vµ söa sai. GV phæ biÕn c¸ch ch¬i. GV lµm chñ trß 1 vµi lÇn råi cö LT lµm chñ trß. - Ch¬i thö 1-2 lÇn råi ch¬i thËt - H×nh ph¹t ®èi víi nh÷nh em thua lµ lß cß quanh líp 2 vßng Thùc hiÖn ®ång lo¹t o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ 2 em thùc hiÖn 1 néi dung Häc sinh nhËn xÐt, cho ®iÓm GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm Ch¹y ng­îc chiÌu kim ®ång hå §H th¶ láng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ Ngµy d¹y: tiÕt 22: ch¹y nhanh: LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 30-40 m NÐm bãng tróng §Ých: Häc vÆn m×nh chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®­îc ®éng t¸c míi. - Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c «n tËp ch¹y ë møc TB kh¸ - RÌn luyÖn cho häc sinh t­ thÕ ®óng, t¸c phong khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, kû luËt, søc nhanh . II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp kh«ng cã vËt c¶n., - GV chuÈn bÞ: cßi, cê, kÎ mét sè v¹ch v«i. - HS: Mçi em 1 qu¶ bãng III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC A. PhÇn më ®Çu : 1. æn ®Þnh tæ chøc - NhËn líp kiÓm tra sÜ sè, t×nh h×nh søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn môc ®Ých, yªu cÇu, nhiÖm vô bµi häc. 2. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cæ, cæ ch©n, tay, vai, h«ng, gèi. Ðp ch©n: Ðp däc, Ðp ngang. - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 5 ®éng t¸c: Tay, L­ên, Bông, Ch©n , Toµn th©n B. PhÇn c¬ b¶n: 1. Ch¹y nhanh : a. ¤n tËp : - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Ch¹y ®¹p sau - T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh Ch¹y b»ng mòi ch©n, ch¹y th¼ng ®­êng 2. NÐm bãng tróng ®Ých * Häc: VÆn m×nh chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia - ChuÈn bÞ: §øng hai ch©n réng b»ng vai, hai tay dang ngang, bµn tay h­íng tr­íc, tay ph¶i cÇm bãng - §éng t¸c: VÆn m×nh sang tr¸i, tay ph¶i ®­a bãng ra tr­íc - sang ngang ®Õn tay tr¸i, chuyÓn bãng sang tay tr¸i, sau ®ã tay ph¶i ®­a ng­îc vÒ vÞ trÝ ban ®Ç. §éng t¸c tiÕp tôc b»ng c¸ch vÆ m×nh sang ph¶i. §éng t¸c tiÕp tôc nh­ vËy trong mét sè lÇn Chó ý: VÆn m×nh kh«ng ®­îc xoay hai bµn ch©n vµ hãp bông, khuþu gèi 3. Cñng cè: KiÓm tra ®éng t¸c vÆn m×nh chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia C. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. - Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, dÆn dß vµ giao bµi tËp vÒ nhµ: luyÖn tËp nÐm bãng vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y. 8' 2' 6' 2L - 8N 2L - 8N 32' 12’ 1x10m 1x10m 1x10m 2x10m 2x10m 2x40m 16' 4’ 5' - Líp tr­ëng chÊn chØnh l¹i hµng ngò, b¸o c¸o sÜ sè cho GV, chóc GV khoÎ. §éi h×nh khëi ®éng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ §H tËp luyÖn CB XP o o o o o o o o o o o o ‚ LT h« cho líp thùc hiÖn, gv quan s¸t vµ söa sai. Gv treo tranh, ph©n tÝch ®éng t¸c, lµm mÉu Gäi 1 em lªn thùc hiÖn C¶ líp thùc hiÖn ®ång lo¹t o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ GV quan s¸t vµ söa sai 2 em thùc hiÖn Häc sinh nhËn xÐt, cho ®iÓm GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm §H th¶ láng o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ Ngµy d¹y: tiÕt 23: ch¹y nhanh: LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 30-40 m NÐm bãng tróng §Ých: ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî nÐm bãng I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®­îc v÷ng kt xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. - Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c «n tËp ch¹y ë møc kh¸ - RÌn luyÖn cho häc sinh t­ thÕ ®óng, t¸c phong khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, kû luËt, søc nhanh . II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp kh«ng cã vËt c¶n., - GV chuÈn bÞ: cßi, cê, kÎ mét sè v¹ch v«i, ®ång hå bÊm gi©y. - HS: Mçi em 1 qu¶ bãng III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: NéI DUNG §L PH¦¥NG PH¸P Tæ CHøC A. PhÇn më ®Çu : 1. NhËn líp : + æn ®Þnh tæ chøc kû luËt : Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê kiÓm tra. 2. Khëi ®éng : a. Khëi ®éng chung: +Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng. + TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng : - Tay vai. - B­íc víi. - Tay ngùc. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - L­ng bông. +Xoay c¸c khíp : Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp: + LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m. 2. KiÓm tra ch¹y nhanh : biÓu ®iÓm : + §iÓm 9,10: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ thµnh tÝch ë møc ®é “Giái” cña tiªu chuÈn RLTT. + §iÓm 7,8: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ thµnh tÝch ë møc ®é “Kh¸”cña tiªu chuÈn RLTT. + §iÓm 5,6: Thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña kü thuËt vµ thµnh tÝch ë møc ®é “§¹t” cña tiªu chuÈn RLTT hoÆc kü thuËt thùc hiÖn tu¬ng ®èi chÝnh x¸c, nh­ng thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc “ §¹t”. + §iÓm d­íi TB: Ch¹y ®Ó gãt ch©n ch¹m ®Êt vµ kh«ng ®¹t thµnh tÝch ë møc “§¹t” cña tiªu chuÈn RLTT. C. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai. - Gi¸o viªn nhËn xÐt líp, th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 8’ 2' 6’ 1v 2Lx8N 1.15m 1.15m 1.15m 32’ 10’ 1L 18’ 5' C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. Khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. GV Thùc hiÖn theo ®éi h×nh n­íc ch¶y. CB XP o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚ Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. LT h« khÈu lÖnh KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 häc sinh. Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra 1 lÇn. Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cã thÓ cho häc sinh kiÓm tra 2 lÇn. Gi¸o viªn bÊm thµnh tÝch, cö mét häc sinh ghi kÕt qu¶. x x x x x x 1 2 CB XP §Ých - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ‚

File đính kèm:

  • docGATD7 CHUAN.doc