Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Bùi Quốc Tuấn

I MỤC TIÊU

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT và thi đấu. Hiểu biết những nguyên nhân cơ bản và cách phịng trnh trấn thương trong luyện tập TDTT

II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Trn lớp - vở, bt.

III_ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

 

 

doc141 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Bùi Quốc Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. Ngày soạn : 17/04/2010 Tiết:67 «n tËp vµ kiĨm tra häc kú I MỤC TIÊU - Ơn tập kĩ thuật và nâng cao thành tích của học sinh. - Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật và đạt thành tích tốt nhất của mình sau khi tập. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyƯn cđa häc sinh trong häc kú II II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường. - Đường chạy, cờ, sổ ghi chép, bàn ghế GV III_ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Ổn định lớp: 7A1.................................................. 7A2.................................................. 7A3.................................................. 7A4.................................................. 2:Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên B / Phần cơ bản. Ơn tập kĩ thuật và nâng cao thành tích của học sinh. - Gv đưa ra thang điểm cho hs phấn đấu và so sánh. + Nội dung: chạy bền + Nam 125 s : 5 đđiểm ( nữ 136 s ) + Nam 120 s : 6 đđiểm ( nữ 130 s ) + Nam 115 s : 7 đđiểm ( nữ 122 s ) + Nam 112 s : 8 đđiểm ( nữ 119 s ) + Nam 109 s : 9 đđiểm ( nữ 116 s ) + Nam 105 s :10 đđiểm ( nữ 114 s ) 32 phút - Ơn tập thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 – 4 HS (nam, nữ riêng). - Những HS đến lượt ơn tập được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hoặc cán sự lớp hô khẩu lệnh để HS thực hiện động tác à chạy. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia ơn tập một lần. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, xếp loại tối đa không được giỏi. 0 500m (Bàn GV) 1 2 € 3 4 € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. Ngày soạn : 18/04/2010 Tiết:68 «n tËp vµ kiĨm tra häc kú I MỤC TIÊU - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích của học sinh sau thời gian tập luyện. - Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật và đạt thành tích tốt nhất của mình sau khi tập. - Kiểm tra sức bền bỉ của học sinh. II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường. - Đường chạy. III_ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Ổn định lớp: 7A1.................................................. 7A2.................................................. 7A3.................................................. 7A4.................................................. 2:Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên B. PHẦN CƠ BẢN : Cách cho điểm: + Nội dung: chay bền 500 m. + Aùp dụng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, phần ba phụ lục trong sách GV.6 + Nam 125 s : 5 điểm ( nữ 136 s ) + Nam 120 s : 6 điểm ( nữ 130 s ) + Nam 115 s : 7 điểm ( nữ 122 s ) + Nam 112 s : 8 điểm ( nữ119 s ) + Nam 109 s : 9 điểm ( nữ 116 s ) + Nam 105 s :10 điểm (nữ 114 s ) 32 phút - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 – 4 HS (nam, nữ riêng). - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hoặc cán sự lớp hô khẩu lệnh để HS thực hiện động tác chạy. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị xếp loại đạt hoặc chưa đạt. 0 500m (Bàn GV) 1 2 € 3 4 € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. Ngày soạn : 20/04/2010 Tiết:69 kiĨm tra tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thĨ lùc häc sinh (n»m ngưa gËp bơng - bËt xa t¹i chç) I MỤC TIÊU - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyƯn thĨ lùc toµn diƯn cđa ng­êi häc trong nhµ tr­êng. - §Èy m¹nh viƯc th­êng xuyªn rÌn luyƯn th©n thĨ, n©ng cao søc khoỴ ®Ĩ häc tËp. II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: B¹t ®Ĩ häc sinh thùc hiƯn ®éng t¸c n»m ngưa gËp bơng. Hè c¸t ®Ĩ häc sinh bËt nhÈy. III_ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Ổn định lớp: 7A1.................................................. 7A2.................................................. 7A3.................................................. 7A4.................................................. 2:Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình hình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên B. PHẦN CƠ BẢN : 1: N»m ngưa gËp bơng: - Ng­êi ®­ỵc kiĨm tra ngåi ch©n co 90 ®é ë ®Çu gèi, hai bµn ch©n ¸p s¸t sµn. Mét hs kh¸c hç trỵ b»ng c¸ch hai tay gi÷ ë phÇn d­íi c¼ng ch©n nh»m kh«ng cho ng­êi ®­ỵc kiĨm tra t¸ch ra khái sµn C¸ch tÝnh thµnh tÝch(lÇn/30s) Nam N÷ Tèt > 16 Tèt > 13 §¹t 11 §¹t 10 2: BËt xa t¹i chç: - ng­êi ®­ỵc kiĨm tra ®øng hai ch©n më réng tù nhiªn, ngãn ch©n ®Ỉt s¸t mÕp v¹ch giíi h¹n: Khi bËt nhÈy vµ khi tiÕp ®Êt hai ch©n tiÕn hµnh cïng lĩc, thùc hiªn hai lÇn nhÈy. - C¸ch tÝnh thµnh tÝch ( cm ) Nam N÷ Tèt > 194 Tèt > 162 §¹t 172 §¹t 145 32 phút §éi h×nh thùc hiƯn n»m ngưa gËp bơng. * * * * * * * * **************** * gv **************** Hs th­c hiƯn trªn ®Ưm. §éi h×nh thùc hiƯn bËt xa tai chç. €€€€€€€€€ € €GV €€€€€€€€€ HS thùc hiªn t¹i hè c¸t. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. Ngày soạn : 21/04/2010 Tiết:70 kiĨm tra tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thĨ lùc häc sinh (ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao - ch¹i tuú søc 5 phĩt) I MỤC TIÊU - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyƯn thĨ lùc toµn diƯn cđa ng­êi häc trong nhµ tr­êng. - §Èy m¹nh viƯc th­êng xuyªn rÌn luyƯn th©n thĨ, n©ng cao søc khoỴ ®Ĩ häc tËp. II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: §­êng ch¹y, cßi, cê III_ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Ổn định lớp: 7A1.................................................. 7A2.................................................. 7A3.................................................. 7A4.................................................. 2:Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 8 phút 1 phút 5 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 2 phút 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình hình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên B. PHẦN CƠ BẢN : 1: Ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao. - Yªu cÇu ký thuËt ®éng t¸c: Ng­êi ®­ỵc kiĨm tra thùc hiƯn t­ thÕ SPC. Thùc hiƯn mét lÇn C¸ch tÝnh thµnh tÝch( gi©y ) Nam N÷ Tèt < 5.3 Tèt < 6,3 §¹t 6,3 §¹t 7,3 2: Ch¹y tuú søc 5 phĩt - Ng­êi ®­ỵc kiĨm tra thùc hiƯn t­ thÕ SPC , khi ch¹y hÕt vßng 50m, vßng ( bªn tr¸i ) qua vËt chuÈn vµ ch¹y lỈp lai trong thêi gian 5 phĩt. Khi hªt thêi gian g­êi ch¹y th¶ cê cã tªn minh ngay t¹i vÞ trÝ kÕt thĩc. Thùc hiƯn mét lÇn - C¸ch tÝnh thµnh tÝch ( m ) Nam N÷ Tèt > 960 Tèt > 840 §¹t 870 §¹t 750 32 phút §éi h×nh thùc hiƯn ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao *************** *************** *************** ************* * * * * *gv §éi h×nh kiªm tra ch¹y tuú søc 5 phĩt. ¤ 52m Ý ** * Gv ** ** ** ** ** ** ** C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên.

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7 Tiet 1 Tiet 70.doc