Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 14

A/ Chuẩn bị:

I. Mục đích - yêu cầu:

- Môn tự chọn: +Ôn tập kỹ thuật đệm bóng chuyền bóng

 +Giới thiệu một số điều luật bóng chuyền

* Yêu cầu: Học sinh biết và thực hiện được kỹ thuật, hiểu được một số điều luật cơ bản.

 - Chạy bền: chạy bền trên địa hình tự nhiên

 II.Phương tiện dạy học: Sân tập,đường chạy, bóng chuyền

B/ Tiến trình dạy học:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14 Ngµy so¹n :14/11/2008 Ngµy d¹y : 21/11/2008 TiÕt 27 M«n tù chän – ch¹y bỊn A/ ChuÈn bÞ: I. Mơc ®Ých - yªu cÇu: - M«n tù chän: +¤n tËp kü thuËt ®Ưm bãng chuyỊn bãng +Giíi thiƯu mét sè ®iỊu luËt bãng chuyỊn * Yªu cÇu: Häc sinh biÕt vµ thùc hiƯn ®­ỵc kü thuËt, hiĨu ®­ỵc mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n. - Ch¹y bỊn: ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn II.Ph­¬ng tiƯn d¹y häc: S©n tËp,®­êng ch¹y, bãng chuyỊn B/ TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, dơng cơ, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoỴ häc sinh. - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. M«n tù chän: .* «n tËp bãng chuyỊn * Mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n vỊ bãng chuyỊn, luật thi đấu 3 người 2. Ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: Nam300m, n÷ 250m 3. Cđng cè bµi: Kü thuËt đệm bãng III. PhÇn kÕt thĩc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iỊu hoµ - §i l¹i th¶ láng, dị ch©n, dị tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV H­íng dÉn bµi tËp vỊ nhµ 10’ 2’ 8’ 30’ 20’ 5’ C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch l¹i, cho häc sinh tËp. - Gi¸o viªn lµm mÉu , ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c cho häc sinh tËp. §HTL * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - GVcho tõng nhãm thùc hiƯn mét, tËp theo tÝn hiƯu cđa gi¸o Ch¹y theo ®äi h×nh líp - Gäi 2-3 HS thùc hiƯn, GV cïng häc sinh nËn xÐt, rĩt kinh nghiƯm. - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiƯn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt, häc biĨu d­¬ng nh÷ng HS tèt. - H­íng dÉn HS vỊ nhµ tËp luyƯn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m Gv Tuần 14 Ngµy so¹n : 14/11/2008 Ngµy d¹y : ( 21/11/2008) TiÕt 28 M«n tù chän – ch¹y bỊn A/ ChuÈn bÞ: I. Mơc ®Ých - yªu cÇu: - M«n tù chän: +¤n tËp kü thuËt bãng chuyỊn +Häc kü thuËt ph¸t bãng thÊp tay. - Ch¹y bỊn: ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn II.Ph­¬ng tiƯn d¹y häc: S©n tËp,®­êng ch¹y, bãng chuyỊn B/ TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, dơng cơ, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoỴ häc sinh. - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. M«n tù chän: ¤n 2 Häc ph¸t bãng thÊp tay * Kü thuËt 3 Ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: Nam300m, n÷ 250m 4 Cđng cè bµI: Kü thuËt đệm bóng và phát bóng III. PhÇn kÕt thĩc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iỊu hoµ - §i l¹i th¶ láng, dị ch©n, dị tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV H­íng dÉn bµi tËp vỊ nhµ 10’ 2’ 8’ 30’ 5’ 5’ C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch l¹i, cho häc sinh tËp. - Gi¸o viªn lµm mÉu , ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c cho häc sinh tËp. §HTL * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * - GVcho tõng nhãm thùc hiƯn mét, tËp theo tÝn hiƯu cđa gi¸o viªn - Ch¹y theo ®éi h×nh líp - Gi¸o viªn lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã tỉ choc cho HS tËp. - Gäi 2-3 HS thùc hiƯn, GV cïng häc sinh nËn xÐt, rĩt kinh nghiƯm. - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiƯn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt, häc biĨu d­¬ng nh÷ng HS tèt. - H­íng dÉn HS vỊ nhµ tËp luyƯn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m Gv

File đính kèm:

  • docTUAN 14.doc