Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Lê Thị Toan

A. Mục tiêu

- Giúp HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 7 cần học.

- HS biết cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT, bước đầu biết cách tự kiểm tra mạch để theo dõi sức khoẻ trong tập luyện và thi đấu.

B. Địa điểm phương tiện

- Giáo viên giáo án đầy đủ, trang phục gọn gàng.

- HS chuẩn bị vở ghi đầy đủ, trang phục gọn gàng.

C. Tiến trình dạy - học

I. Mục tiêu, nội dung chương trình lớp 7.

1. Mục tiêu

Chương trình môn học thể dục lớp 7 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 8, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học ở trung học cơ sở là:

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT giữ gìn vệ sinh.

- Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Nội dung chương trình thể dục 7.

- Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương hoạt động TDTT.

- Đội hình đội ngũ.

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi và động tác bổ trợ chạy nhanh.

- Trò chơi và động tác bổ trợ chạy bền.

- Trò chơi và động tác bổ trợ nhảy xa, nhảy cao.

- Trò chơi và động tác bổ trợ đá cầu.

- Môn thể dục tự chọn.

II. Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

? Trong hoạt động TDTT thường xảy ra những hiện tượng chấn thương nào?

- Xây xát nhẹ.

 

doc210 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Lê Thị Toan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viªn quan s¸t söa sai. - Gi¸o viªn ph©n tÝch s¬ qua kü thuËt, sau ®ã thÞ ph¹m (hoÆc gäi häc sinh thùc hiÖn tèt lªn lµm mÉu), c¸c em kh¸c quan s¸t rót kinh nghiÖm. - Gi¸o viªn cho c¸c em thùc hiÖn LÇn l­ît theo dßng n­íc ch¶y vµ quan s¸t nh¾c nhë, rót kinh nghiÖm. * * * * * * * hoÆc * * * * * * - Mét sè sai th­êng m¾c: + Kh«ng t¨ng ®­îc tèc ®é ch¹y ®µ. Rèi lo¹n ®µ ë nh÷ng b­íc cuèi. + C¸ch söa: §o ®µ, x¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y. Ch¹y ®µ ®Ó x¸c ®Þnh ®µ n®óng. TËp ch¹y ®µ- giËm nh¶y vµo hè c¸t.( Cã thÓ cho häc sinh thùc hiÖn lÇn l­ît tõng em mét, gi¸o viªn quan s¸t söa sai.) * Cñng cè 3’ - Gäi 2 em ra thùc hiÖn ch¹y ®µ nh¶y xa tù do – líp quan s¸t nhËn xÐt rót kinh nghiÖm. Gi¸o viªn nhËn xÐt kh¸i qu¸t chung. *. LuyÖn ch¹y bÒn: - TËp hÝt thë - Nam 500m - N÷ 300m 5’ 1 lÇn 1 lÇn - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh tËp hÝt thë t¹i chç. Sau ®ã cho häc sinh ch¹y theo nhãm 5 em mét. gi¸o viªn chó ý quan s¸t nh¾c nhë c¸c em khi ch¹y kÕt hîp víi thë nhÞp nhµng. chó ý khi ch¹y ph¶i ®¶n b¶o an toµn vµ phÊn ®Êu ch¹y hÕt cù ly. Chó ý ®èi ®·i c¸ biÖt 3. Håi tÜnh: Th¶ láng toµn th©n, xoa bãp c¬. 3’ - Gi¸o viªn cho HS ®øng t¹i chç cói ng­êi th¶ láng dò ch©n tay. - Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em th¶ láng theo ®éi h×nh vßng trßn. III. PhÇn kÕt thóc - NhËn xÐt dÆn dß theo ®éi h×nh 4 hµng ngang. 3’ - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - TËp l¨ng ch©n 4x8 nhÞp, tù «n tËp nh¶y xa G * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - VÒ tËp bËt xa ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra, vµ tËp ch¹y vµo s¸ng sím. Ngµy d¹y:18/04/2009 TuÇn 34: TiÕt 68 BËt nh¶y - luyÖn ch¹y bÒn A. Môc tiªu. C¸c em thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c ®· häc: ®¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau, ®¸ l¨ng ngang. C¸c em thùc hiÖn tèt h¬n thùc hiÖn t«t h¬n nh¶y “ b­íc bé” trªn kh«ng, häc sinh thùc hiÖn tèt h¬n trß ch¬i “ BËt xa tiÕp søc”.Gióp häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y ®µ tù do nh¶y xa “ KiÓu ngåi” tèt h¬n. KiÓm tra thö nh¶y xa kiÓu ngåi. Qua bµi häc rÌn luyÖn søc bÒn , rÌn luyÖn sù khÐo lÐo,tinh thÇn v­ît khã kh¨n, ý thøc tæ chøc kØ luËt cho häc sinh. B. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn. S©n tËp s¹ch sÏ hîp vÖ sinh, v¸n giËm nh¶y, cuèc xíi hè. C. TiÕn tr×nh d¹y häc. Néi dung §Þnhl­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu - æn ®Þnh tæ chøc líp b¸o c¸o sÜ sè, th¨m hái søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu 2’ - C¸n sù tËp hîp líp b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu (theo ®éi h×nh 4 hµng ngang) G CS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II. PhÇn c¬ b¶n 40’ 1. Khëi ®éng 7’ - Líp ch¹y nhÑ nhµng thµnh vßng trßn. - TËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Xoay c¸c khíp. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - Ðp ch©n; + Ðp däc + Ðp ngang - C¸n sù h« cho líp ch¹y nhÑ nhµng thµnh vßng trßn, h« cho líp tËp 4 ®éng t¸c bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (c¸n sù ®i ng­îc chiÒu) - H« cho c¸c b¹n xoay c¸c khíp. 2. Bµi häc 33’ a.Nh¶y xa 22’ * §¸ l¨ng 2lÇn - TËp t¹i chç theo ®éi h×nh vßng trßn. - §¸ l¨ng tr­íc - §¸ l¨ng tr­íc sau - §¸ l¨ng ngang 2lÇn 2 lÇn 2 lÇn - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn ®Ó HS quan s¸t sau ®ã cho c¸c em tËp, gi¸o viªn theo dâi nhËn xÐt söa sai. - Chó ‎ý l¨ng th¼ng ch©n, duçi mòi ch©n. *. Trß ch¬i “ BËt xa tiÕp søc” - Gi¸o viªn h­íng dÉn sau ®ã tæ chøc vµ theo dâi nh¾c nhë c¸c em ch¬i trß ch¬i d­íi h×nh thøc thi ®Êu 2 hoÆc 4 tæ. Gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë häc sinh thùc hiÖn. *Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng - §Æt ch©n giËm nh¶y ë phtÝa sau, sau ®ã thùc hiÖn 1 b­íc, 3,5 b­íc * Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa - ChuÈn bÞ: §øng ch©n tr­íc ch©n sau hoÆc hai ch©n song song, th©n trªn ng¶ vÒ tr­íc, tay bu«ng tù nhiªn( c¸ch v¸n giËm nh¶y 5 -15m) - §éng t¸c : Ch¹y t¨ng tèc ®é, ®Æt ch©n giËm nh¶y vµo v¸n, giËm nh¶y m¹nh bËt ng­êi lªn cao - vÒ tr­íc. TiÕp c¸t b»ng hai ch©n, khuþu gèi ®Ó gi¶m chÊn ®éng, sau ®ã ®øng lªn. *KiÓm tra thö: Kü thuËt “ Nh¶y xa kiÓu ngåi”. 2 lÇn 1 lÇn - Gi¸o viªn ph©n tÝch vµ lµm mÉu sau ®ã cho HS lµm. Gi¸o viªn quan s¸t söa sai. - Gi¸o viªn ph©n tÝch s¬ qua kü thuËt, sau ®ã thÞ ph¹m (hoÆc gäi häc sinh thùc hiÖn tèt lªn lµm mÉu), c¸c em kh¸c quan s¸t rót kinh nghiÖm. - Gi¸o viªn cho c¸c em thùc hiÖn LÇn l­ît theo dßng n­íc ch¶y vµ quan s¸t nh¾c nhë, rót kinh nghiÖm. * * * * * * * hoÆc * * * * * * - Mét sè sai th­êng m¾c: + Kh«ng t¨ng ®­îc tèc ®é ch¹y ®µ. Rèi lo¹n ®µ ë nh÷ng b­íc cuèi. + C¸ch söa: §o ®µ, x¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y. Ch¹y ®µ ®Ó x¸c ®Þnh ®µ n®óng. TËp ch¹y ®µ- giËm nh¶y vµo hè c¸t. * Cñng cè 3’ - Gäi 2 em ra thùc hiÖn ch¹y ®µ nh¶y xa tù do – líp quan s¸t nhËn xÐt rót kinh nghiÖm. Gi¸o viªn nhËn xÐt kh¸i qu¸t chung. *. LuyÖn ch¹y bÒn: - TËp hÝt thë - Nam 500m - N÷ 300m 5’ 1 lÇn 1 lÇn - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®øng t¹i chç tËp hÝt thë s©u, sau ®ã cho c¸c em ch¹y nhÑ nhµng theo ®éi h×nh sè 8 hoÆc ®éi h×nh dÝch d¾c. Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em ch¹y. - Chó ý em søc khoÎ yÕu gi¶m l­îng vËn ®éng. 3. Håi tÜnh: Th¶ láng toµn th©n, xoa bãp c¬. 3’ HoÆc - Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em th¶ láng theo ®éi h×nh vßng trßn. III. PhÇn kÕt thóc - NhËn xÐt dÆn dß theo ®éi h×nh 4 hµng ngang. 3’ - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - TËp l¨ng ch©n 4x8 nhÞp, tù «n tËp nh¶y xa G * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * VÒ «n bËt xa t¹i chç ®Ó giê sau kiÓm tra, tiÕp tôc «n tËp ch¹y bÒn . Ngµy d¹y: 25/04/2009 TuÇn 35: tiÕt 69 KiÓm tra bËt nh¶y A. Môc tiªu. §¸nh gi¸ viÖc luyÖn tËp bËt nh¶y cña häc sinh. Yªu cÇu c¸c em tËp tèt( bËt ®­îc xa, nh¶y ®­îc xa). RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kØ luËt cho häc sinh. B. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn. ChuÈn bÞ cuèc, v¸n giËm, th­íc d©y, bµn ghÕ ®Ó gi¸o viªn ngåi kiÓm tra. C. TiÕn tr×nh d¹y häc. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu - æn ®Þnh tæ chøc líp b¸o c¸o sÜ sè,th¨m hái søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi kiÓm tra. 2’ - C¸n sù tËp hîp líp b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu kiÓm tra (theo ®éi h×nh 4 hµng ngang) G CS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II. PhÇn c¬ b¶n 40’ 1. Khëi ®éng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang. 7’ - Xoay c¸c khíp. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - ¤n t¹i chç bËt xa, ch¹y ®µ tù do nh¶y xa. - C¸n sù cho líp d·n c¸ch thµnh 4 hµng sau ®ã xoay c¸c khíp. - Thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá theo nhÞp vç tay cña gi¸o viªn. - C¸n sù cho toµn líp «n l¹i bËt xa t¹i chç, ch¹y ®µ tù do nh¶y xa. Gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë c¸c em «n tËp. 2. KiÓm tra - KiÓm tra t¹i chç( hoÆc ch¹y ®µ nh¶y xa tù do). - Gäi tõng em mét lªn kiÓm tra BËt xa t¹i chç , ch¹y ®µ tù do nh¶y xa, c¸c em kh¸c ë d­íi quan s¸t rót kinh nghiÖm. - Mçi häc sinh kiÓm tra thùc hiÖn 2 - 3 lÇn nh¶y . Tr­êng hîp ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i . - Khi kiÓm tra l¹i ®iÓm tèi ®a chØ ®¹t lo¹i kh¸. 3. C¸ch cho ®iÓm. -§iÓm kiÓm tra theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng häc sinh. - §iÓm 9-10: C¶ hai lÇn nh¶y ®Òu ®óng ®éng t¸c vµ ®¹t thµnh tÝch “giái”. - §iÓm kh¸ 7 -8 : Trong hai lÇn nh¶y chØ cã mét lÇn nh¶y t­¬ng ®èi ®óng vµ thµnh tÝch møc “kh¸”. - §iÓm ®¹t ®iÓm 5 – 6 : C¶ hai lÇn nh¶y chØ thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng vµ thµnh tÝch møc “ ®¹t”. - §iÓm ch­a ®¹t ®iÓm 3 – 4 c¶ hai lÇn nh¶y kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c. - Häc sinh ®Õn l­ît kiÓm tra ®øng vµo vÞ trÝ ®· chuÈn bÞ. Khi cã lÖnh cña gi¸o viªn ra thùc hiÖn. 3. Håi tÜnh - Trß ch¬i - Th¶ láng dò ch©n tay. - Líp ch¹y nhÑ nhµng thµnh vßng trßn, gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ch¬i trß ch¬i. Gv - Gi¸o viªn cho HS ®øng t¹i chç cói ng­êi th¶ láng dò ch©n tay. III. PhÇn kÕt thóc - NhËn xÐt. - §äc ®iÓm. - DÆn dß 3’ - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra, ®äc ®iÓm tõng em. - Nh÷ng em ch­a ®¹t vÒ tù «n tËp ®Ó kiÓm tra l¹i. Ngµy d¹y: 20/04/2009 TuÇn 35: tiÕt 70 KiÓm tra Ch¹y bÒn A. Môc tiªu. §¸nh gi¸ viÖc luyÖn tËp ch¹y bÒn cña häc sinh. Yªu cÇu c¸c em thùc hiÖn hÕt cù ly, ®¶m b¶o thµnh tÝch theo quy ®Þnh. RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kØ luËt cho häc sinh. B. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn. ChuÈn bÞ ®ång hå bÊm gi©y, d©y ®Ých kÎ v¹ch xuÊt ph¸t , bµn ghÕ ®Ó gi¸o viªn ngåi kiÓm tra. C. TiÕn tr×nh d¹y häc. Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu - æn ®Þnh tæ chøc líp b¸o c¸o sÜ sè,th¨m hái søc kháe häc sinh. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi kiÓm tra. 2’ - C¸n sù tËp hîp líp b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu kiÓm tra (theo ®éi h×nh 4 hµng ngang) G CS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II. PhÇn c¬ b¶n 40’ 1. Khëi ®éng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang. 7’ - Xoay c¸c khíp. - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - C¸n sù cho líp d·n c¸ch thµnh 4 hµng sau ®ã xoay c¸c khíp. - Thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá theo nhÞp vç tay cña gi¸o viªn. 2. KiÓm tra - KiÓm tra ch¹y bÒn - Gäi theo nhãm 4 em mét lªn kiÓm tra ch¹y bÒn . - Mçi häc sinh kiÓm tra thùc hiÖn 1 lÇn ch¹y . Tr­êng hîp ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i lÇn 2 vµo buæi häc kh¸c. Nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm hoÆc søc khoÎ kh«ng b×nh th­êng, gi¸o viªn cho ch¹y 200 – 400m kh«ng tÝnh thêi gian. Nh÷ng häc sinh cã giÊy cña b¸c sÜ miÔn tËp TDTT, gi¸o viªn kh«ng nªn kiÓm tra, mµ ghi râ vµo sæ. - Khi kiÓm tra l¹i ®iÓm tèi ®a chØ ®¹t lo¹i kh¸. 3. C¸ch cho ®iÓm. -§iÓm kiÓm tra theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng häc sinh. - §iÓm 9-10: Ch¹y ®¹t thµnh tÝch møc “giái” theo tiªu chuÈn RLTT. - §iÓm kh¸ 7 – 8: Ch¹y ®¹t thµnh tÝch møc “kh¸” theo tiªu chuÈn RLTT. - §iÓm ®¹t ®iÓm 5 – 6 : Ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian. - §iÓm ch­a ®¹t ®iÓm 3 – 4 c¶ hai lÇn nh¶y kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c. - Häc sinh ®Õn l­ît kiÓm tra ®øng vµo vÞ trÝ ®· chuÈn bÞ. Khi cã lÖnh cña gi¸o viªn ra thùc hiÖn. 3. Håi tÜnh - Trß ch¬i - Th¶ láng dò ch©n tay. - Líp ch¹y nhÑ nhµng thµnh vßng trßn, gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ch¬i trß ch¬i. Gv - Gi¸o viªn cho HS ®øng t¹i chç cói ng­êi th¶ láng dò ch©n tay. III. PhÇn kÕt thóc - NhËn xÐt. - §äc ®iÓm. - DÆn dß 3’ - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra, ®äc ®iÓm tõng em. - Nh÷ng em ch­a ®¹t vÒ tù «n tËp ®Ó kiÓm tra l¹i. - VÒ tËp ch¹y bÒn vµo s¸ng sím ®Î giê sau kiÓm tra bæ xung ®iÓm.

File đính kèm:

  • docthe duc 7 mơi.doc