Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21: Bài thể dục; Bật nhảy; Chạy bền

1) Mục tiêu:

 - Tiếp tục cung cấp cho HS những hiểu biết và kỷ năng cần thiết để rèn luyện sức mạnh chân, sức bật để chuẩn bị cho kỉ thuật nhảy cao , nhảy xa

 -Nhằm góp phần rèn luyện các tư thế đứng , tác phong nhanh nhẹn, kĩ luật .

 2) Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp kĩ thuật động tác.

- Thực hiện đúng phương hướng, biên độ động tác.

- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

- Biết vận dụng khi học giờ TD và các hoạt động tập thể ở trong và ngoài nhà trường

3)Sân bãi , dụng cụ:

- Đường chạy, sân trường đảm bão vệ sinh,sạch sẽ, an toàn , đồng hồ bấm giây,cờ

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21: Bài thể dục; Bật nhảy; Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 21 Ngµy so¹n : 14/11/06 TuÇn 11 Ngµy d¹y : 16/11/06 - bµi td : NH­ néi dung tiÕt 19 , häc c¸c ®éng t¸c : bông , phèi hîp - bËt nh¶y: «n mét sè ®éng t¸c bæ trî , ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n - Ch¹y bÒn : trß ch¬i ( do gv chän ) 1) Môc tiªu: - TiÕp tôc cung cÊp cho HS nh÷ng hiÓu biÕt vµ kû n¨ng cÇn thiÕt ®Ó rÌn luyÖn søc m¹nh ch©n, søc bËt ®Ó chuÈn bÞ cho kØ thuËt nh¶y cao , nh¶y xa -Nh»m gãp phÇn rÌn luyÖn c¸c t­ thÕ ®øng , t¸c phong nhanh nhÑn, kÜ luËt . 2) Yªu cÇu: - Thùc hiÖn nghiªm tóc , trËt tù , ®óng , ®Òu , ®Ñp kÜ thuËt ®éng t¸c. - Thùc hiÖn ®óng ph­¬ng h­íng, biªn ®é ®éng t¸c. BiÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy. BiÕt vËn dông khi häc giê TD vµ c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ë trong vµ ngoµi nhµ tr­êng 3)S©n b·i , dông cô: §­êng ch¹y, s©n tr­êng ®¶m b·o vÖ sinh,s¹ch sÏ, an toµn , ®ång hå bÊm gi©y,cê Néi dung lªn líp. LV§ Ph­¬ng ph¸p, tæ chøc. A) PhÇn më ®Çu: 1.NhËn líp: GV phæ biÕn néi dung, môc tiªu , yªu cÇu , ch­¬ng tr×nh bµi häc. 2.Khëi ®éng: HS ch¹y nhÑ nhµng mét hµng däc sau ®ã trë vÒ vßng trßn thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : Xoay cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, xoay vai, h«ng, gèi . Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. B) PhÇn c¬ b¶n: *Bµi TD : ¤n 4 ®éng t¸c: v­¬n thë, tay, ch©n , l­ên - Häc 2 ®éng t¸c : Bông , phèi hîp - bung : - NhÞp 1: B­íc ch©n tr¸i sang ngang réng b»ng vai ®ång thêi ®­a 2tay vµ cê ra tr­íc lªn cao song song , lßng bµn tay h­íng vµo nhau , m¾t ng÷a , m¾t nh×n theo cê - NhÞp 2: GËp th©n , 2 tay ch¹m 2 bµn ch©n , cê h­íng vÒ tr­íc , 2 ch©n th¼ng m¾t nh×n theo cê - NhÞp 3 N©ng th©n 2tay dang ngang , bµn tay sÊp , cê h­íng sang 2 bªn - NhÞp 4: VÒ TTCB - NhÞp 5 6 7 8 : Nh nhÞp 1 2 3 4 nh­ng nhÞp 5 b­íc ch©n ph¶i sang ngang vµ nhÞp 7 m¾t nh×n cê bªn ph¶i Phèi hîp - NhÞp 1: B­íc ch©n tr¸i ra tr­íc 1 buíc chÕch 45 ®é sau ®ã khuþu gèi , ch©n sau th¼ng , tay tr¸i ®­a ra tr­íc chÕch lªn cao , tay ph¶i ®­a ra sau chÕch xuèng d­íi t¹o víi tay tr­íc nh­ mét c¸nh tay ®ßn , 2 bµn ch©n ch¹m ®Êt c¶ bµn ch©n , träng t©m dån nhiÒu vµo ch©n tr­íc , cê h­íng theo chiÒu cña 2 tay , th©n trªn h¬i ng· vÒ tr­íc m¾t nh×n theo cê -NhÞp 2 : §­a ch©n tr¸i vÒ víi ch©n ph¶i ®ång thêi gËp th©n , tay h­íng vµo bµn ch©n , 2 cê h­íng vÒ tr­íc 2 ch©n th¼ng m¾t h­íng theo cê - NhÞp 3 : §­íng th¼ng ng­êi lªn vÆn m×nh sang tr¸i 90 ®é , 2 tay dang ngang , bµn tay ng÷a , cê h­íng theo cê cña 2 tay , m¾t nh×n theo cê tay tr¸i - NhÞp 4: VÒ TTCB - NhÞp 5 6 7 8 nh nhÞp 1 2 3 4 nh­ng nhÞp 5 b­íc ch©n ph¶i chÕch ra tr­íc vµ ë nhÞp7 vÆn m×nh sang ph¶i , m¾t nh×n c¬ bªn ph¶i * bËt nh¶y -¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî + §¸ l¨ng tr­íc , sau + §µ 1 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng + BËt nh¶y + §µ 1 b­íc , 3 b­íc nh¶y 1 ch©n vµo hè c¸t * Ch¹y bÒn : Trß ch¬i ( mÌo ®uæi chuét ) C) KÕt thóc: - TËp trung líp th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc. - RÌn luyÖn søc bËt -.¤n bµi TD - Xuèng líp: 5phót 35phót 5phót TËp trung líp thµnh 4 hµng ngang( c¸n sù ®iÒu khiÓn) x x x x x x x x x x x x x x x x GV Vßng trßn khëi ®éng GV ph©n tÝch lµm mÉu ®éng t¸c. x x x x x x x x x x x x x x x x GV Ho¹t ®éng theo tõng nhãm. x x x x x x ( Nhãm 1) x x x x x x ( Nhãm 2) x x x x x x ( Nhãm 3) GV quan sat s÷a sai, chó ý biªn ®é ®éng t¸c . Trß ch¬i x x x x x x GV TËp trung líp nh­ ®éi h×nh ban ®Çu. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docTD7(21).doc