Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo (Tiết 1)

I . Mục tiêu :

1. Kiến thức:

 - Hiểu được những nội dung cơ bản của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân,những điều kiện tuyển chọn đào tạo,bổ sung vào đội ngũ sĩ quan.

 - Hiểu được nghĩa vụ,quyền lợi của sĩ quan Quân đội và công an.

 2. Về thái độ:

 Xác định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu luật sĩ quan,luật công an nhân dân, liên hệ xác định trách nhiệm của HS tham gia vào các hoạt động quốc phong ở nhà trường, ở địa phương và xây dựng quân đội,cong an.

II - Chuẩn bị

1. Giáo viên

 - Bài giảng có phần trợ giúp của máy vi tính, máy chiếu,.

 - Nêú có điều kiện chuẩn bị một số hình ảnh thực hiện Luật sĩ quan,Luật công an để minh họa.

 - Nội dung nghi bảng(HS tự nghi theo GV).

2.Học sinh:

 - Chuẩn bị SGK, vở nghi, bút viết,.

III - Tổ chức hoạt động dạy học

Hoạt động (45 phút): Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam :

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 29/03/2021 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Bài 4: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Tr¶ lêi c©u hái s¸ch gi¸o khoa. Ngµy so¹n 04/11/2008. Bµi 4: luËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ luËt c«ng an nh©n d©n. (TiÕt 2) I . Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - HiÓu ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña luËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ LuËt C«ng an nh©n d©n,nh÷ng ®iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o,bæ sung vµo ®éi ngò sÜ quan. - HiÓu ®­îc nghÜa vô,quyÒn lîi cña sÜ quan Qu©n ®éi vµ c«ng an. 2. VÒ th¸i ®é: X¸c ®Þnh tinh thÇn, th¸i ®é ®óng ®¾n trong häc tËp, nghiªn cøu luËt sÜ quan,luËt c«ng an nh©n d©n, liªn hÖ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña HS tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phong ë nhµ tr­êng, ë ®Þa ph­¬ng vµ x©y dùng qu©n ®éi,cong an. II - ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn - Bµi gi¶ng cã phÇn trî gióp cña m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu,.... - Nªó cã ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh thùc hiÖn LuËt sÜ quan,LuËt c«ng an ®Ó minh häa. - Néi dung nghi b¶ng(HS tù nghi theo GV). 2.Häc sinh: - ChuÈn bÞ SGK, vë nghi, bót viÕt,... III - Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng : LuËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam : Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV Hs l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña Gv. - Tõng em ®äc SGK, t×m ý , ph¸t biÓu ý kiÕn. - C¸c HS kh¸c: l¾ng nghe, bæ sung. -Nghe GV kÕt luËn vµ nghi vµo vë. 3, Nhãm ngµnh, cÊp bËc, chøc vô cña sÜ quan -Gv lÊy vÝ dô vµ gi¶i thÝch ®Ó häc sinh hiÓu ®­îc nhãm ngµnh cña sÜ quan. + SÜ quan chØ huy, tham m­u. + SÜ quan chÝnh trÞ. + SÜ quan hËu cÇn. + SÜ quan kÜ thuËt. Gv giíi thiÖu hÖ thèng c¸p bËc qu©n hµm cña sÜ quan.HÖ thèng cÊp bËc cã 3 cÊp 12 bËc. Gv giíi thiÖu kh¸i qu¸t hÖ thèng chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan tõ trung ®éi tr­ëng ®Õn bé tr­ëng. + Trung ®éi tr­ëng. + §¹i ®éi tr­ëng, chÝnh trÞ viªn ®¹i ®éi. + L÷ ®oµn tr­ëng, chÝnh uûL÷ ®oµn. + S­ ®oµn tr­ëng,chÝnh uû S­ ®oµn. + T­ lÖnh qu©n ®oµn, ChÝnh uû qu©n ®oµn + T­ lÖnh qu©n khu,chÝnh uû qu©n khu. + Chñ nhiÖm tæng côc, chÝnh uû tæng côc. + Tæng tham m­u tr­ëng, Chñ nhiÖm tæng côc chÝnh trÞ. + Bé tr­ëng bé quèc phßng. 4, NghÜa vô,tr¸ch nhiªm, quyÒn lîi cña sÜ quan. Gv h­íng dÉn ®Ó häc sinh hiÓu râ nghÜa vô cña sÜ quan. a,NghÜa vô cña si quan. - S½n sµng chiÕn ®Êu, hi sinh. - Lu«n gi÷ g×n vµ trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. - TuyÖt ®èi phôc tïng mÖnh lÖnh cÊp trªn. - Lu«n ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn. - G­¬ng mËu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n chÊp hµnh chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng. b, Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt,cÊp trªn, cÊp d­íi vÒ nh÷ng mÖnh lÖnh cña m×nh. - L·nh ®¹o, chØ huy,qu¶n lÝ, tæ chøc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô,chøc tr¸ch ®­îc giao. Gv nªu c©u hái: Em nªu vÝ dô nh÷ng viÖc sÜ quan kh«ng ®­îc lµm. c, QuyÒn lîi cña sÜ quan. - Cã quyÒn c«ng d©n . - §­îc nhµ n­íc b¶o ®¶m vÒ chÝnh s¸ch,chÕ ®é. *Cñng cè : HÖ thèng l¹i néi dung bµi,nhÊn m¹nh phÇn träng t©m bµi. *Bµi tËp vÒ nhµ: Tr¶ lêi c©u hái s¸ch gi¸o khoa. Ngµy so¹n 04/11/2008. Bµi 4: luËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ luËt c«ng an nh©n d©n. (TiÕt 3) I . Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - HiÓu ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña luËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ LuËt C«ng an nh©n d©n,nh÷ng ®iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o,bæ sung vµo ®éi ngò sÜ quan. - HiÓu ®­îc nghÜa vô,quyÒn lîi cña sÜ quan Qu©n ®éi vµ c«ng an. 2. VÒ th¸i ®é: X¸c ®Þnh tinh thÇn, th¸i ®é ®óng ®¾n trong häc tËp, nghiªn cøu luËt sÜ quan,luËt c«ng an nh©n d©n, liªn hÖ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña HS tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phong ë nhµ tr­êng, ë ®Þa ph­¬ng vµ x©y dùng qu©n ®éi,cong an. II - ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn - Bµi gi¶ng cã phÇn trî gióp cña m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu,.... - Nªó cã ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh thùc hiÖn LuËt sÜ quan,LuËt c«ng an ®Ó minh häa. - Néi dung nghi b¶ng(HS tù nghi theo GV). 2.Häc sinh: - ChuÈn bÞ SGK, vë nghi, bót viÕt,... III - Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 3: LuËt c«ng an nh©n d©n. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - HS l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV. - Tõng em ®äc SGK vµ nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh, t×m ý ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn. - HS l¾ng nghe c¸c c©u tr¶ lêi, bæ sung ý kiÕn. -Nghe GV kÕt luËn vµ ghi nh÷ng néi dung chÝnh vµo vë. - GV nªu nh÷ng néi dung cña LuËt c«ng an. 1.VÞ trÝ,chøc n¨ng,nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng an. a, Kh¸i niÖm vÒ sÜ quan,h¹ sÜ quan vµ c«ng nh©n viªn chøc. - SÜ quan,h¹ sÜ quan nghiÖp vô. - SÜ quan,h¹ sÜ quan chuyªn m«n kÜ thuËt. - H¹ sÜ quan, chiÕn sÜ phôc vô cã thêi h¹n. - C«ng nh©n viªn chøc. GV nªu c©u hái: Em nªu vÞ trÝ vµ chøc n¨ng cña c«ng an nh©n d©n? cho c¸c vÝ dô? b, VÞ trÝ chøc n¨ng cña c«ng an nh©n d©n. - VÞ trÝ : Lµ lùc l­îng nßng cèt cña lùc l­îng vò trang nh©n d©n trong sù nghiÖp b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ gi÷ g×n trËt tù, an toµn x· héi. - Chøc n¨ng : + Tham m­u cho ®¶ng,nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ gi÷ g×n an ninh trËt tù. + Qu¶n lÝ + §Êu tranh ®Ó b¶o vÖ ph¸p luËt,an ninh trËt tù,an toµn x· héi. c, Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng an. - Nguyªn t¾c tæ chøc: + §¶ng l·nh ®¹o trùc tiÕp vÒ mäi mÆt. + Sù thèng lÜnh cña chñ tÞch n­íc. + Sù qu¶n lÝ thèng nhÊt cña chÝnh phñ. + Sù chØ huy, qu¶n lÝ trùc tiÕp cña bé tr­ëng bé c«ng an. + §­îc tæ chøc tËp trung,thèng nhÊt vµ theo cÊp hµnh chÝnh tõ trung ­¬ng ®Õn c¬ së. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: + Tu©n thñ hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. + CÊp d­íi phôc tïng cÊp trªn. + Dùa vµo nh©n d©n vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n. + B¶o vÖ lîi Ých cña nhµ n­íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc c¸ nh©n. 2. Tæ chøc cña c«ng an nh©n d©n. a, HÖ thèng tæ chøc cña c«ng an. - Bé c«ng an. - C«ng an tØnh,thµnh phè. - C«ng an huyÖn,quËn, huyÖn,thÞ x·. - C«ng an x·, ph­êng,thÞ trÊn. b, ChØ huy trong c«ng an nh©n d©n. 3. TuyÓn chän c«ng d©n vµo c«ng an nh©n d©n. - ChÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc,tr×nh ®é häc vÊn,søc khoÎ,cã nguyÖn väng,cã n¨ng khiÕu. - TuyÓn chän sinh viªn,häc sinh tèt nghiÖp suÊt s¾c c¸c tr­êng vµo c«ng an. - C«ng an nghÜa vô tuæi tõ 18- 25 tuæi. 4. CÊp bËc hµm sÜ quan,h¹ sÜ quan,chiÕn sÜ vµ chøc vô cña c«ng an nh©n d©n. a, Ph©n lo¹i sÜ quan,h¹ sÜ quan,chiÕn sÜ c«ng an. - Ph©n lo¹i theo lùc l­îng. - Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt. b, HÖ thèng cÊp bËc hµm sÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ c«ng an nh©n d©n. - SÜ quan, h¹ sÜ quan nghiÖp vô. - SÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn m«n kÜ thuËt. - H¹ sÜ quan, chiÕn sÜ phôc vô cã thêi h¹n. c, §èi t­îng, ®iÒu kiÖn,thêi h¹n xÐt phong, th¨ng cÊp bËc hµm sÜ quan,h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ c«ng an nh©n d©n. d, HÖ thèng chøc vô c¬ b¶n vµ cÊp hµm sÜ quan nh©n d©n. e, HÖ thèng cÊp bËc cña sÜ quan nh©n d©n. *Cñng cè : HÖ thèng l¹i néi dung bµi,nhÊn m¹nh phÇn träng t©m bµi. *Bµi tËp vÒ nhµ: Tr¶ lêi c©u hái s¸ch gi¸o khoa. Ngµy so¹n 04/11/2008. Bµi 4: luËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ luËt c«ng an nh©n d©n. (TiÕt 4) I . Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - HiÓu ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña luËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ LuËt C«ng an nh©n d©n,nh÷ng ®iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o,bæ sung vµo ®éi ngò sÜ quan. - HiÓu ®­îc nghÜa vô,quyÒn lîi cña sÜ quan Qu©n ®éi vµ c«ng an. 2. VÒ th¸i ®é: X¸c ®Þnh tinh thÇn, th¸i ®é ®óng ®¾n trong häc tËp, nghiªn cøu luËt sÜ quan,luËt c«ng an nh©n d©n, liªn hÖ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña HS tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phong ë nhµ tr­êng, ë ®Þa ph­¬ng vµ x©y dùng qu©n ®éi,cong an. II - ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn - Bµi gi¶ng cã phÇn trî gióp cña m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu,.... - Nªó cã ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh thùc hiÖn LuËt sÜ quan,LuËt c«ng an ®Ó minh häa. - Néi dung nghi b¶ng(HS tù nghi theo GV). 2.Häc sinh: - ChuÈn bÞ SGK, vë nghi, bót viÕt,... III - Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 4: Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh THPT: Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - HS l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV. - Tõng em ®äc SGK vµ nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh, t×m ý ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn. - HS l¾ng nghe c¸c c©u tr¶ lêi, bæ sung ý kiÕn. -Nghe GV kÕt luËn vµ ghi nh÷ng néi dung chÝnh vµo vë. Gv nªu c©u hái : LÊy vÝ dô cô thÓ vÒ viÖc mµ c«ng an ph¶i lµm, kh«ng ®­îc lµm ? 5. NghÜa vô,tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan,h¹ sÜ quan,chiÕn sÜ c«ng an nh©n d©n. - NghÜa vô: +TuyÖt ®èi trung thµnh víi tæ quèc vµ nh©n d©n. + Nghiªm chØnh chÊp hµnh ®­êng lèi,chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng. +Trung thùc,dòng c¶m,c¶nh gi¸c,s½n sµng chiÕn ®Êu. +T«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn,lîi Ých hîp ph¸p cña d©n, v× d©n phôc vô. + Lu«n häc tËp n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt,rÌn luyÖn phÈm chÊt c¸ch m¹ng,ý thøc tæ chøc kØ luËt vµ thÓ lùc. + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt. - Nh÷ng viÖc sÜ quan,h¹ sÜ quan,chiÕn sÜ c«ng an nh©n kh«ng ®­îc lµm. + Lêi dông chøc vô,quyÒn h¹n ®Ó x©m ph¹m lîi Ých cña nhµ n­íc,cña d©n. + Nh÷ng viÖc tr¸i víi ph¸p luËt,®iÒu lÖnh c«ng an vµ nh÷ng viÖc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh c¸n bé c«ng chøc kh«ng ®­îc lµm. b, QuyÒn lîi . - Cã quyÒn c«ng d©n. - §­îc nhµ n­íc ®¶m b¶o vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch ­u ®·i phï hîp víi ®Æc thï cña l­c l­îng vò trang.. - §­îc ®µo t¹o båi d­ìng vÒ chÝnh trÞ,chuyªn m«n,nghiÖp vô,ph¸p luËt. III -Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. Gv nªu c©u hái : Nãi râ tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña m×nh khi ®ang häc t¹i tr­êng phæ th«ng ? 1.Tr¸ch nhiÖm c«ng d©n ®èi víi nghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc. - B¶o vÖ tæ quèc VN XHCN lµ nghÜa vô thiªng liªng vµ quyÒn cao quý cña c«ng d©n. - TÝch cùc häc tËp,n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, hiÓu râ vµ thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt cña nhµ n­íc. 2. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trung häc phæ th«ng. - Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc trong häc tËp,hiÓu ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña luËt sÜ quan,c«ng an. - Häc sinh n¾m ®­îc nghÜa vô,tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan,®iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o bæ sung vµo ®éi ngò qu©n ®éi vµ c«ng an, trªn c¬ së ®ã, x©y dùng vµ cã h­íng nghiÖp ®óng. - Mçi häc sinh cÇn ra søc phÊn ®Êu häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó trau dåi,n©ng cao kiÕn thøc theo chuyªn ngµnh ®ång thêi ra søc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc HCM,tÝch cùc t×m hiÓu truyÒn thèng yªu n­íc,chñ nghÜa anh hïng cña qu©n ®éi vµ c«ng an nh©n d©n ViÖt Nam. *Cñng cè : HÖ thèng l¹i néi dung bµi,nhÊn m¹nh phÇn träng t©m bµi. *Bµi tËp vÒ nhµ: Tr¶ lêi c©u hái s¸ch gi¸o khoa.

File đính kèm:

  • docBai 5 Luat si quan.doc