Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 5, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân (Tiếp theo)

1.Môc §Ých :

- Gióp hs n¾m ®­îc nh÷ng n«i dung tèi thiÓu vÒ nÒn Quèc Phßng Toµn D©n - An Ninh Nh©n D©n vµ x©y dùng nÒn QPTD - ANND

- X©y dùng ý thøc tr¸ch nhiÖm cña C«ng D©n víi sù nghiÖp cñng cè Quèc Phßng, An Ninh, B¶o VÖ Tæ Quèc

2.ChuÈn BÞ :

a.Giáo Viên :

- giáo án tài liệu liên quan tới bài giảng

- tranh ảnh liên quan tới nội dung bài học

b.Học sinh :

- chuẩn bị sách vở dụng cụ, đồ dùng học tập

- đọc trước nội dung bài học ở nhà

3.TiÕn Tr×nh Lªn Líp :

- ổn định tổ chức

- kiÓm tra bµi cò

- giới thiệu nội dung bài mới

4.Néi Dung Giê Häc :

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Tiết 5, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết : 05 Tuần : Bài 2. Một Số Hiểu Biết Về Nền Quốc Phòng Toàn Dân Và An Ninh Nhân Dân ( tiếp ) 1.Mục Đích : - Giúp hs nắm được những nôi dung tối thiểu về nền Quốc Phòng Toàn Dân - An Ninh Nhân Dân và xây dựng nền QPTD - ANND - Xây dựng ý thức trách nhiệm của Công Dân với sự nghiệp củng cố Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc 2.Chuẩn Bị : a.Giỏo Viờn : - giỏo ỏn tài liệu liờn quan tới bài giảng - tranh ảnh liờn quan tới nội dung bài học b.Học sinh : - chuẩn bị sỏch vở dụng cụ, đồ dựng học tập - đọc trước nội dung bài học ở nhà 3.Tiến Trình Lên Lớp : - ổn định tổ chức - kiểm tra bài cũ - giới thiệu nội dung bài mới 4.Nội Dung Giờ Học : Nội Dung và biện pháp xây dựng nền QPTD - ANND ( tiếp ) Nội Dung Hoạt Động của Giáo Viên & Học Sinh c.Nhiệm vụ : Nhiệm vụ xây dựng nên quốc phòng toàn dân: Trong hoà bình bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Trong chiến tranh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân Ngày nay, thường xuyên ngăn chặn, đánh bại mọi âm mưu và hành đông “ DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực chống phá cách mạng. Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân: Giữ vững sự ổn định và phát triển của mọi hoạt động, mọi ngành, mọi lĩnh vựng trong đời sống xã hội trên cả nước Đấu tranh chống lại các hoạt động gây rối, phá hoại, lật đổ của các thế lực phản động, thù địch trong nước cũng như các tội phạm khác để bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ chính quyền của nhân dân. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ những thành quả chung của xã hội và tính mạng, tải sản của nhân dân. d.Nội dung xây dựng nền QPTD, ANND : xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân: Tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp của quốc gia về chế độ XHCN. Trong thời bình tiềm lực đó thể hiện một phần ở lực lượng thường trực, trực tiếp và thường xuyên làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; còn một phần to lớn tiềm tàng, nằm trong mọi mặt của đời sống xã hội, sẵn sàng được động viên theo yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 4 nội dung xây dựng tiềm lực QP - AN Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần “TLCT – TT là khả năng về chính trị – tinh thần có thể huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ nhất định”. TLCTTT trong quốc phòng, an ninh thể hiện lòng tự tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ; sự sẵn sàng của nhân dân, của LLVT trong việc dũng cảm vượt qua những khó khăn, thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, sự kiên trì đấu tranh cho thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. TLCTTT là một bộ phận hợp thành của TLQP, AN có tác động to lớn đến các tiềm lực khác. Nó phụ thuộc vào phương thức sản xuất, chế độ xã hội, chế độ kinh tế, chính trị và vào tính chất, mục đích của nền quốc phòng. Xây dựng TLCTTT của nền QPTD – ANND cần tập trung vào các vấn đề: Xây dựng lòng tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển KT – XH; bảo đảm ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng nền dân chủ XHCN, phat huy quyền làm chủ của quần chúng, đồng thời chống mọi hành vi thiếu dân chủ, ức hiếp quần chúng, quan liêu cửa quyềngiáo dục cho toàn dân, nhất là học sinh, thanh niên về âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng tiềm lực kinh tế Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả năng về kinh tế của đất nước có thể khai thác, huy động nhằm phục vụ củng cố quốc phòng, giữ vưng an ninh. Xây dựng tiềm lực kỹ thuật, văn hoá, khoa học. Tiềm lực kỹ thuật, văn hoá, khoa học... là khả năng đảm bảo các nhu cầu vật chất tinh thân cho sự phát triển xã hội cũng như trong sản xuất các nhu cầu cần thiết cho quốc phòng, an ninh Tiềm lực kỹ thuật, văn hoá, khoa học... là một bộ phận hợp thành của TLQP – AN NINH Xây dựng tiềm lực kỹ thuật, văn hoá, khoa học... của nền QPTD - AN cần tập trung vào xây dựng nền CNQP, nền văn hoá quân sự, khoa học kĩ thuật quân sự... đủ sức bảo đảm cho LLVT, nền QPTD - AN phát triển trong thời bình và phát huy mạnh mẽ trong thời chiến. Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh Tiềm lực quân sự, an ninh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả năng tiềm tàng về vật chất và tinh thần có thể huy động tạo thành sức mạnh phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, an ninh, cho chiến tranh. Xây dựng thế trận QPTD vững chắc, gắn vời nền ANND TLQP ngày nay, là thế trận được bố trí, sắp xếp hợp lí lực lượng QPTD và phải gắn với nền ANND. Theo yêu cầu và nhiệm vụ của chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. TLQP là khả năng về vật chất và tinh thần ở trong nước và ngoài nước mà mỗi quốc gia, dân tộc có thể huy động nhằm mục đích bảo vệ đất nước, giữ vững hoà bình, ngăn ngừa mọi âm mưu và hành động gây chiến của các thế lực thù địch, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược mọi quy mô có thể xảy ra. TLQP dựa trên nền tảng của các tiềm lực: Tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực quân sự, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ Xây dựng thế trận quốc phòng: Thế trận quốc phòng là hình thức tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng quốc phòng, để có thể phát huy cao nhất lực lượng đó trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra. Thế trận QPTD là thế trận quốc phòng được tổ chức, sắp xếp lực lượng quốc phòng của toàn dân một cách hợp lí (cả nhân lực, vật lực), để có thể phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng thời bình và khi có chiến tranh xảy ra. * Giáo Viên : - ổn định tổ chức lớp học - kiểm tra sĩ số của học sinh - giới thiệu nội dung bài mới * Học Sinh : ổn định tổ chức để bước vào giờ học * Phần hoạt động chung : - Giáo Viên : Nền QPTD & ANND trong thời kỳ mới có nhiệm vụ chính là gì ? - Học Sinh : + Đối với nền QPTD : Trong hoà bình bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Trong chiến tranh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân Ngày nay, thường xuyên ngăn chặn, đánh bại mọi âm mưu và hành đông DBHB, bạo loạn lật đổ của các thế lực chống phá cách mạng. + nhiệm vụ XD nền ANND : Giữ vững sự ổn định và phát triển của mọi hoạt động, mọi ngành, mọi lĩnh vựng trong đời sống xã hội trên cả nước Đấu tranh chống lại các hoạt động gây rối, phá hoại, lật đổ của các thế lực phản động, thù địch trong nước cũng như các tội phạm khác để bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ chính quyền của nhân dân. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ những thành quả chung của xã hội và tính mạng, tải sản của nhân dân. - Giáo Viên : Ngày nay khi Xây Dựng nền QPTD & ANND ta cần tập trung vào những nội dung chủ yếu nào ? - Học Sinh : + xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ( tập trung vào 4 Nội Dung ) : * Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần . . . * Xây dựng tiềm lực kinh tế . . . * Xây dựng tiềm lực kỹ thuật, văn hoá, khoa học. . . . * Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh . . . + Xây dựng thế trận QPTD vững chắc, gắn vời nền ANND . . . 5. KÃÚT THUẽC BAèI GIAÍNG: a. Hóỷ thọỳng nọỹi dung õaợ giaớng trong baỡi b. Nhỏỷn xeùt, õaùnh giaù kóỳt quaớ õaợ hoỹc

File đính kèm:

  • doct5.doc