Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Bài 1 đến Bài 7

I. MỤC TIÊU:

1. Về Kiến thức:

- Giúp cho học sinh hiểu và làm được các động tác đội ngũ từng người không có súng và thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội ,trung đội làm cơ sở để vận dụng trong học tập và các họat động của nhà trường.

- Tự giác rèn luyện thành động tác, học đến đâu vận dụng thực hiện đến đó.

2. Về kỷ năng:

- Nắm được nội dung bài, sau đó phải tự làm được và vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.

3. Về thái độ:

- Học sinh chú ý tập trung nghe giảng giải và phân tích từng động tác , chú ý quan sát giáo viên làm mẫu thị phạm động tác,

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Chuẩn bị của học sinh :

- Trang phục đúng qui định (đi giầy)

 2. Chuẩn bị của giáo viên :

- Giáo án,thực hành động tác chuẩn, tài liệu.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP

1. Tổ chức trước khi giảng dạy :

- Ổn định lơp, kiểm tra sỉ số, đồng phục.

 - Kiểm tra bài cũ

 

doc40 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 30/03/2021 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Bài 1 đến Bài 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñaïn. 2. Ñoäng taùc Tay phaûi saùch suùng, chaân phaûi böôùc leân 1 böôùc daøi theo höôùng baøn chaân phaûi, chaân traùi duøng muõi baøn chaân laøm truï xoay goùt chaân traùi ñeå ngöôøi höôùng theo höôùng baøn chaân phaûi. Choáng baøn tay traùi xuoáng tröôùc muõi baøn chaân phaûi khoaûng 20cm, thöù töï ñaët caùnh tay traùi ñuøi traùi xuoáng ñaát roài naèm xuoáng Tay phaûi ñaët suùng sang beân phaûi, hoäp tieáp ñaïn quay sang traùi, ñaàu noøng suùng höôùng veà phía muïc tieâu. Thaân ngöôøi hôi nghieâng sang traùi, hai tay laáy löïu ñaïn ra, tay traùi naém thaân löïu ñaïn, tay phaûi môû naép choáng aåm vaø moùc daây giaät nuï xoøe ra. Hai tay choáng tröôùc ngöïc, muõi baøn chaân traùi vaø ñaàu goái traùi laøm truï, vöøa naâng ngöôøi vöøa ñaåy ngöôøi laø laø maët ñaát veà sau, caúng chaân traùi ñeå nguyeân, chaân phaûi duoãi thaúng töï nhieân vaø luøi veà sau tôùi khi goái traùi thaønh tö theá co ngang thaét löng. Tay phaûi ñöa löïu ñaïn sang phaûi veà sau heát côõ, tay traùi ñaåy nöûa thaân ngöôøi phía treân xoay theo, chaân phaûi theo ñaø xoay theo, thaân ngöôøi hôi cong, ñoàng thôøi duøng söùc vuùt caùnh tay phaûi, söùc baät cuûa thaân ngöôøi vaø söùc ñaåy cuûa chaân traùi neùm löïu ñaïn vaøo muïc tieâu->naèm xuoáng, neùm tieáp quaû khaùc hoaëc laáy suùng tieáp tuïc baén hoaëc tieán./. Phaàn 3: KEÁ HOAÏCH LUYEÄN TAÄP NOÄI DUNG Ñoäng taùc ñöùng neùm löïu ñaïn Ñoäng taùc quyø neùm löïu ñaïn Ñoäng taùc naèm neùm löïu ñaïn PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC Chia lớp thành 4 tổ luyện tập theo đơn vị tổ Lớp trưởng và 4 tổ trưởng theo dõi lớp và 4 tổ mình Giáo viên bao quát, hướng dẫn sửa chữa PHÖÔNG PHAÙP LUYEÄN TAÄP Cá nhân tự nghiên cứu động tác Cá nhân và tổ tập chung Lúc đầu tập châm phân đoạn các cử động của một động tác liên hoàn, sau đó tập nhanh THÔØI GIAN Ñoäng taùc ñöùng neùm löïu ñaïn : 20 phuùt Ñoäng taùc quyø neùm löïu ñaïn : 20 phuùt Ñoäng taùc naèm neùm löïu ñaïn : 30 phuùt ÑÒA ÑIEÅM LUYEÄN TAÄP Tổ 1: ở vị trí A Tổ 2: ở vò trí B Tổ 3: ở vị trí C Tổ 4: ở vị trí D KÍ TÍN HIEÄU LUYEÄN TAÄP 1 Hồi còi dài là bắt đầu tập 1 Hồi còi kết hợp với khẩu lệnh là chuyển động tác 2 Hồi còi dài là tập trung BAØI 7: KÓ THUAÄT CAÁP CÖÙU VAØ CHUYEÅN THÖÔNG Phaàn I : YÙ ÑÒNH GIAÛNG DAÏY I/. MUÏCH ÑÍCH – YEÂU CAÀU : 1). Muïc Ñích : Giôùi thieäu cho hoïc sinh bieát caùch caáp cöùu vaø chuyeån ngöôøi bò thöông ñeå töï caáp cöùu cho baûn thaân vaø caáp cöùu cho nhau khi bò thöông, bò naïn. 2) Yeâu Caàu : - Hieåu ñöôïc caùc nguyeân taéc cô baûn khi caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh xöông gaõy vaø gaây ngaït thôû - Bieát laøm caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïo vaø chuyeån ngöôøi bò thöông - Tích cöïc luyeän taäp, vaän duïng linh hoaït vaøo trong thöïc teá cuoäc soáng II/. NOÄI DUNG : Caàm maùu taïm thôøi Coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy Hoâ haáp nhaân taïo Kyõ thuaät chuyeån thöông Luyeän taäp III/. THÔØI GIAN : -Thôøi gian toaøn baøi : 5 tieát ( 225 phuùt) - Thôøi gian lyù thuyeát : 1 tieát (45 phuùt) - Thôøi gian luyeän taäp : 3 tieát (135 phuùt) - Thôøi gian kieåm tra keát thuùc 1 tieát (45 phuùt) IV/. TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP : 1) Toå Chöùc : - Laáy lôùp hoïc ñeå giaûng daïy - Töøng ngöôøi luyeän taäp trong ñoäi hình toå hoïc taäp. 2). Phöông Phaùp : - Ñoái vôùi ngöôøi daïy: Thuyeát minh, giaûng giaûi, duøng moâ hình tranh veõ ñeå minh hoaï, chöùng minh khi giaûng lyù thuyeát. Neâu toùm taét caùc kieåu baêng cô baûn vaø baêng öùng duïng ôû caùc vò trí treân cô theå - Ñoái vôùi hoïc sinh: Nghe, ghi keát hôïp vôùi quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân, ñoäi maãu ñeå naém noäi dung, ñoäng taùc vaø tieán haønh luyeän taäp theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. V/. ÑÒA ÑIEÅM : Ngoaøi thao tröôøng, baõi taäp; cuõng coù theå duøng phoøng roäng ñeå leân lôùp vaø trieån khai luyeän taäp khi gaëp trôøi möa. VI/. VAÄT CHAÁT BAÛO ÑAÛM : - Giaùo vieân: Giaùo aùn, tranh veõ, caùc loaïi baêng cuoän, neïp goã. Nhöõng noäi dung caàn ngöôøi phuïc vuï (trôï giaûng) phaûi ñöôïc boài döôõng tröôùc. - Hoïc sinh: Vôû ghi cheùp, caùc loaïi baêng cuoän,neïp goã. Phaàn II : THÖÏC HAØNH GIAÛNG DAÏY I/. CAÀM MAÙU TAÏM THÔØI: 1). Muïc ñích: Nhaèm laøm ngöng chaûy maùu, haïn cheá söï maát maùu, goùp phaàn cöùu soáng tính maïng ngöôøi bò thöông. 2). Nguyeân taéc caàm maùu taïm thôøi: a. Phaûi khaån tröông, nhanh choùng laøm ngöøng chaûy maùu. b. Phaûi xöû trí ñuùng chæ ñònh theo tính chaát cuûa veát thöông, tuyø thuoäc vaøo tính chaát chaûy maùu, caàn phaûi xöû trí theo yeâu caàu cuûa töøng veát thöông, khoâng tieán haønh moät caùch thieáu thaän troïng. c. Phaûi ñuùng qui trình kæ thuaät. 3). Phaân bieät caùc loaïi chaûy maùu: chia laøm 3 loaïi chaûy maùu nhö sau: - Chaûy maùu mao maïch - Chaûy maùu tænh maïch vöøa vaø nhoû - Chaûy maùu ñoäng maïch 4). Caùc bieän phaùp caàm maùu taïm thôøi: - Aán ñoäng maïch - Gaáp chi toái ña: caúng tay, caùnh tay, gaáp caúng chaân vaøo ñuøi, gaáp ñuøi vaøo thaân. - Baêng eùp - Baêng cheøn - Baêng nuùt - Ga roâ II/. COÁ ÑÒNH TAÏM THÔØI GAÕY XÖÔNG: 1). Muïc ñích: taát caû caùc veát thöông gaõy xöông keå caû trong chieán tranh hay tai naïn ñieàu coù theå xaûy ra döôùi daïng gaõy xöông hôû hay gaõy xöông kín toån thöông thöôøng phöùc taïp. 2). Nguyeân taéc coá ñònh: - Neïp coá ñònh caû khôùp treân vaø khôùp döôùi oå gaõy - Khoâng ñaët neïp cöùng saùt vaøo chi - Khoâng co keùo, naén chænh oå gaõy 3). Kyõ thuaät coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy: a. Caùc loaïi neïp thöôøng duøng: - Neïp tre - Neïp saét côø ra me b. Kyõ thuaät coá ñònh: - Coá ñònh taïm thôøi gaõy xöông baøn tay, khôùp coå tay: duøng neïp tre to baûn hoaëc neïp côø ra me. - Coá ñònh taïm thôøi gaõy xöông caúng tay duøng neïp tre hoaëc neïp côø ra me - Coá ñònh taïm thôøi gaõy xöông caúng chaân duøng neïp tre hoaëc neïp côø ra me III/. HOÂ HAÁP NHAÂN TAÏO: 1). Nguyeân nhaân gaây ngaït: Ngaït thôû laø do thieáu oxi: do cheát ñuoái, bò duøi laáp, hít phaûi khí ñoäc, taéc ngheõn ñöôøng hoâ haáp. 2). Caáp cöùu: a. Bieän phaùp caáp cöùu: - Loaïi boû nguyeân nhaân gaây ngaït - Khai thoâng ñöôøng hoâ haáp - Laøm hoâ haáp nhaân taïo b. Caùc bieän phaùp hoâ haáp nhaân taïo - Phöông phaùp thoåi ngaït vaø eùp tim ngoaøi loàng ngöïc - Phöông phaùp Nin Sen - Phöông phaùp Xinvetstô c. Nhöõng ñieåm chuù yù khi laøm hoâ haáp: - Laøm caøng sôùm caøng toát - Laøm ñuùng nguyeân taéc, löïc ñuû maïnh - Laøm nôi thoâng thoaùng - Khoâng hoâ haáp cho ngöôøi bò nhieãm ñoäc - Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc chuyeån ngöôøi bò ngaït thôû veà caùc tuyeán khi hoâ haáp töï nhieân chöa hoài phuïc 3). Tieán trieån cuûa vieäc caáp cöùu ngaït thôû: - Tieán trieån toát - Tieán trieån xaáu IV/. KYÕ THUAÄT CHUYEÅN THÖÔNG 1). Mang vaùc baèng tay khoâng: - Coõng treân löng, nhöng khoâng ñi xa ñöôïc vì moûi. - Dìu: aùp duïng cho ngöôøi bò thöông nheï - Vaùc treân vai: aùp duïng vaän chuyeån ngöôøi bò thöông nheï maø chaân khoâng töï ñi ñöôïc - Beá khoâng mang ngöôøi bò thöông ñi xa ñöôïc 2). Chuyeån thöông baèng caùn: - Laø caùch chuyeån phoå bieán vaø an toaøn nhaát a. Caùc loaïi caùng: - Caùng baïc khieâng tay - Caùng voõng ñay, voõng baït - Caùng tre hình thuyeàn b. Kyõ thuaät caùng thöông - Ñaët ngöôøi bò thöông leân caùng( hai ngöôøi laøm): + Luoàn ñoøn caùng vaø buoäc daây caùng( neáu laø caùng voõng) + Neáu ngöôøi bò thöông bò gaõy xöông ñuøi hoaëc toå thöông coät soáng phaûi ñaët moät khung tre vaøo trong caùng voõng. - Kyõ thuaät caùng thöông: moãi ngöôøi caùng caàn coù moät chieác gaäy, coù chaïc ôû ñaàu treân ñeå ñôõ ñoøn caùng khi caàn nghæ hoaëc ñoåi vai. - Khi caùng treân ñöôøng baèng hai ngöôøi khoâng ñi ñeàu böôùc ñeå caùng khoûi laéc lö. Khi caùng treân ñöôøng doác, phaûi coá giöõ cho ñoøn caùng thaêng baèng, leân ñoác ñeå ñaàu phía tröôùc, xuoáng ñoác ñeå ñaàu phía sau. Phaàn III : HÖÔÙNG DAÃN LUYEÄN TAÄP I/. NOÄI DUNG : Caàm maùu taïm thôøi Coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy Kyõ thuaät chuyeån thöông Hoâ haáp nhaân taïo II/. THÔØI GIAN : 135 phuùt III/. TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP : 1). Toå Chöùc : Luyeän taäp theo toå hoïc taäp 2). Phöông Phaùp : - Lôùp chia theo ñôn vò 4 toå hoïc taäp - Toå hoïc taäp thaønh haøng ngang. - Töøng caù nhaân nghieân cöùu 5-10 phuùt. - Töøng ñoâi baïn hoïc taäp thay nhau baêng chaäm treân cô theå cuûa baïn mình vôùi töøng noäi dung caùc kieåu baêng. - Quaù trình baêng töøng ngöôøi theo doõi, goùp yù cho nhau ñeå naém chaéc noäi dung töøng kieåu baêng ôû caùc vò trí treân cô theå. IV/. KHU VÖÏC LUYEÄN TAÄP : Saân tröôøng THPT Höõu Luõng V/. KYÙ HIEÄU LUUYEÄN TAÄP : - Moät hoài coài baét ñaàu taäp luyeän - Hai hoài coøi nghæ giaûi lao - Ba hoài coøi veà vò trí taäp trung. Phaàn VI : KIEÅM TRA KEÁT THUÙC HUAÁN LUYEÄN I/. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU : 1). Muïc Ñích : Nhaèm ñaùnh giaù chaát löôïng truyeàn ñaït cuûa ngöôøi daïy vaø söï luyeän taäp cuûa ngöôøi hoïc ñoái vôí caùc caùch caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy, kyõ thuaät chuyeån thöông, hoâ haáp nhaân taïo. Ñeå laøm cô sôû khi vaän duïng vaøo thöïc teá. 2). Yeâu Caàu : - Kieåm tra phaûi trung thöïc - Ngöôøi ñöôïc kieåm tra phaûi bieát vaän duïng thuaàn thuïc caùc kyõ thuaät - Keát quaû kieåm tra phaûi ñaït töø khaù trôû leân II/. NOÄI DUNG KIEÅM TRA : Caàm maùu taïm thôøi Coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy III/. THÔØI GIAN KIEÅM TRA : 45 phuùt IV/. TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA : 1). Toå Chöùc : Laáy ñoäi hình lôùp hoïc ñeå kieåm tra. 2). Phöông phaùp : Vieát phieáu caâu hoûi goïi teân laàn löôïc töøng hoïc sinh vaøo boác thaêm vaø thöïc haønh traû lôøi caâu hoûi. V/. ÑOÁI TÖÔÏNG THAØNH PHAÀN KIEÅM TRA : Toaøn boä hoïc sinh theo ñôn vò lôùp hoïc cuûa khoái lôùp 11. VI/. ÑÒA ÑIEÅM KIEÅM TRA : Saân tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Caûnh (hoaëc saân vaän ñoäng) VII/. VAÄT CHAÁT BAÛO ÑAÛM : - Baøn hoïc sinh, caâu hoûi kieåm tra, soå ghi ñieåm. - Baêng cuoän, neïp goã ngöôøi phuïc vuï kieåm tra (HS cuoái danh saùch lôùp) - Hoïc sinh trang phuïc ñuùng quy ñònh

File đính kèm:

  • docGDQPAN 11.doc