Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2013-2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

* Về kiến thức:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

* Về ý thức:

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.

- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung:

I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên

2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)

3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)

4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến

5- Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1954).

6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).

2. Trọng tâm:

Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên,HS đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

III. THỜI GIAN:

- Tổng số: 45 phút

- Ổn định tổ chức: 2 phút

- Tiến hành bài giảng: 40 phút

- Cũng cố: 3 phút

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuý g©y kÝch thÝch. + Nhãm chÊt ma tuý g©y ¶o gi¸c. Các chất ma túy thường gặp: Nhóm chất ma túy an thần. Nhóm chất ma túy kích thích. Nhóm chất ma túy ảo giác. Gv: H­íng dÉn Hs t×m hiÓu c¸c kh¸i niÖm ë Sgk. Hs: §äc, th¶o luËn vÒ c¸c kh¸i niÖm, ghi chÐp ý chÝnh. Gv: h­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk, ®­a thªm mét sè tranh, ¶nh ®Ó minh ho¹. Hs: T×m hiÓu Sgk, xem mét sè tranh, ¶nh vµ ghi ý chÝnh. Gv: h­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk, ®­a thªm mét sè tranh, ¶nh ®Ó minh ho¹. Hs: T×m hiÓu Sgk, xem mét sè tranh, ¶nh vµ ghi ý chÝnh. Sgk, Sgv, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. II. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - NhËn xÐt giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ: C©u hái 1 trang 103 Sgk, ®äc tr­íc phÇn II cña bµi . TiÕt 32 Bµi 7:TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi I. môc ®Ých, yªu cÇu 1. Về Kiến thức: - Hiểu được tác hại của tệ nạn ma tuý. - Học sinh có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh, không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma tuý; có ý thức phát hiện tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma tuý. 2. Về kỹ năng: - Biết vận dụng kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn phòng, chống ma tuý ở trường học cũng như ở nơi cư trú sinh sống. 3. Về thái độ: - Biết thương yêu, thông cảm, chia sẻ với những người nghiện ma tuý, giúp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí phấn đấu trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. - Lên án, đấu tranh với những ngời có hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lôi kéo người khác vào việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý. II. TRỌNG TÂM T¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý. III. ChuÈn bÞ GV: - Gi¸o ¸n, tranh, ¶nh t­ liÖu vÒ ma tuý. Häc sinh: §äc tr­íc bµi 7 Sgk. ph©n bè thêi gian. - Tiết 1: PhÇn I: HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ma tuý(môc 1,2) . - TiÕt 2: Tác hại của tệ nạn ma túy. - TiÕt 3: Nguyên nhân dẫn đến HS nghiện ma tuy, dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy. - Tiết 4: trách nhiệm của HS trong phòng, chống ma túy. IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: Gi¶ng lý thuyÕt, «n tËp t¹i líp. 2. Phương pháp: Thuyết trình, vÊn ®¸p. V. ĐỊA ĐIỂM - T¹i líp học. VI. VẬT CHẤT Häc sinh: sách giáo khoa. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 45 PHÚT I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 5 PHÚT. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. Hái bµi cò. 3. Gi¶ng bµi míi. II. Thùc hµnh gi¶ng bµi: Nội dung – thời gian Phương pháp Vật chất II. t¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý 1. T¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi b¶n th©n ng­êi sö dông. + G©y tæn h¹i vÒ søc khoÎ. + G©y tæn h¹i vÒ tinh thÇn. + G©y tæn h¹i vÒ kinh tÕ, t×nh c¶m, h¹nh phóc gia ®×nh. 2.T¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi nÒn kinh tÕ. Tæn thÊt vÒ tµi chÝnh. Suy gi¶m lùc l­îng lao ®éng. Gi¶m ®Çu t­ n­íc ngoµi. T¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi trËt tù, an toµn x· héi. Trém c¾p gia t¨ng. Cê b¹c. M¹i d©m. Bu«n b¸n ma tuý. Gv: h­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk, ®­a thªm mét sè tranh, ¶nh ®Ó minh ho¹. Hs: T×m hiÓu Sgk, xem mét sè tranh, ¶nh vµ ghi ý chÝnh. Gv: h­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk. Hs: T×m hiÓu Sgk, th¶o luËn vµ ghi ý chÝnh. Sgk, Sgv, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. Sgk, Sgv, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - NhËn xÐt giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ: C©u hái 1,2,3 trang 103 Sgk. TiÕt 33: Bµi 7: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi I. môc ®Ých, yªu cÇu 1. Về Kiến thức: - Hiểu được tác hại của tệ nạn ma tuý. - Học sinh có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh, không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma tuý; có ý thức phát hiện tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma tuý. 2. Về kü năng: - Biết vận dụng kiến thức đã đ ược trang bị vào hoạt động thực tiễn phòng, chống ma tuý ở trường học cũng như ở nơi cư trú sinh sống. 3. Về thái độ: - Biết thương yêu, thông cảm, chia sẻ với những người nghiện ma tuý, giúp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí phấn đấu trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. - Lên án, đấu tranh với những ngời có hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lôi kéo người khác vào việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý. II. TRỌNG TÂM Nguyên nhân dẫn đến học sinh nghiện ma tuý. III. ChuÈn bÞ + GV: - Gi¸o ¸n, tranh, ¶nh t­ liÖu vÒ ma tuý. + Häc sinh: §äc tr­íc bµi 7 Sgk. IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: Gi¶ng lý thuyÕt, «n tËp t¹i líp. 2. Phương pháp: Thuyết trình, vÊn ®¸p. V. ĐỊA ĐIỂM - T¹i líp học. VI. VẬT CHẤT Häc sinh: sách giáo khoa. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 45 PHÚT I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 5 PHÚT. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. Hái bµi cò. 3. Gi¶ng bµi míi. II. Thùc hµnh gi¶ng bµi: Néi dung Ph­¬ng ph¸p VËt chÊt Bµi cò: C©u hái: 1. Em h·y kÓ tªn nh­ng chÊt ma tuý th­êng gÆp ? 2. Nguyên nhân nào dẫn đến HS nghiện ma túy ? Bµi míi: III: Nguyªn nh©n d©n ®Õn nghiªn ma tuý vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt häc sinh nghiÖn ma tuý. Qu¸ tr×nh vµ nguyªn nh©n nghiÖn ma tuý. Qu¸ tr×nh nghiÖn ma tuý. Sö dông lÇn ®Çu - > ThØnh tho¶ng sö dông -> Sö dông th­êng xuyªn -> Sö dông phô thuéc. Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy: Nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan. DÊu hiÖu nhËn biÕt häc sinh nghiÖn ma tuý. Trong cÆp s¸ch hîc trong ng­êi lu«n cã bËt löa, kÑo cao su, giÊy b¹c. Th­êng xuyªn xin ra ngoµi trong giê häc. Tô tËp n¬i hÎo l¸nh. Th­êng xuyªn xin tiªn bè mÑ. Lùc häc gi¶m. Cã nhiÒu dÊu hiÖu vµ biÓ hiÖn kh¸c th­êng. Gv: §Æt c©u hái ®Ó Hs suy nghÜ, gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña Hs (3 – 5 em). Nghe, nhËn xet vµ cho ®iÓm. Hs: Suy nghÜ tr¶ lê c©u hái cña Gv. Gv: h­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk, ®­a thªm mét sè dÉn chøng trong thùc tÕ. Hs: T×m hiÓu Sgk vµ ghi ý chÝnh. Gv: h­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk, ®­a thªm mét sè dÉn chøng trong thùc tÕ. Hs: T×m hiÓu Sgk vµ ghi ý chÝnh. Sgk, Sgv, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. Sgk, Sgv, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - NhËn xÐt giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ: C©u hái 1,2,3 trang 103 Sgk. TiÕt 34: Bµi 7: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi I. môc ®Ých, yªu cÇu 1. Về Kiến thức: - Hiểu được tác hại của tệ nạn ma tuý. - Học sinh có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh, không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma tuý; có ý thức phát hiện tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma tuý. 2. Về kü năng: - Biết vận dụng kiến thức đã đ ược trang bị vào hoạt động thực tiễn phòng, chống ma tuý ở trường học cũng như ở nơi cư trú sinh sống. 3. Về thái độ: - Biết thương yêu, thông cảm, chia sẻ với những người nghiện ma tuý, giúp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí phấn đấu trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. - Lên án, đấu tranh với những ngời có hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lôi kéo người khác vào việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý. II. TRỌNG TÂM Nguyªn nh©n vµ c¸ch nhËn biÕt häc sinh nghiÖn ma tuý. III. ChuÈn bÞ GV: - Gi¸o ¸n, tranh, ¶nh t­ liÖu vÒ ma tuý. Häc sinh: §äc tr­íc bµi 7 Sgk. IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: Gi¶ng lý thuyÕt, «n tËp t¹i líp. 2. Phương pháp: Thuyết trình, vÊn ®¸p, thảo luận nhóm. V. ĐỊA ĐIỂM - T¹i líp học. VI. VẬT CHẤT Häc sinh: sách giáo khoa. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 45 PHÚT I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 5 PHÚT. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. Hái bµi cò. 3. Gi¶ng bµi míi. II. Thùc hµnh gi¶ng bµi: Néi dung Ph­¬ng ph¸p VËt chÊt BÀI CŨ C©u hái: 1, Ma tuý cã t¸c h¹i nh­ thÕ nµo ®èi víi gia ®×nh vµ x· héi ? 2, Em h·y tr×nh bµy qu¸ tr×nh nghiÖn ma tuý (b»ng s¬ ®å) BÀI MỚI: IV . tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong phßng, chèng ma tuý. Häc tËp n¾m v÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c phßng chèng ma tuý. Kh«ng sñ dông ma tuý d­íi mäi h×nh thøc. Kh«ng tµng tr÷, vËn chuyÓn, mua b¸n chÊt ma tuý. C¶nh gi¸c tr­íc c¸c hµnh vi rñ rª, l«i kÐo cña c¸c ®èi t­îng nghiÖn, bu«n b¸n ma tuý. TÝch cùc tham gia cung toµn x· héi phßng, chèng ma tuý. Cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c tÖ n¹n kh¸c. Gv: §Æt c©u hái ®Ó Hs suy nghÜ, gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña Hs (3 – 5 em). Nghe, nhËn xet vµ cho ®iÓm. Gv: h­íng dÉn Hs thảo luận t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk, ®­a thªm mét sè dÉn chøng trong thùc tÕ. Hs: Đưa ra ý kiến thảo luận Gv; Nhận xét và kết luận. Sgk, Sgv, tranh, ¶nh vÒ ma tuý. III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - NhËn xÐt giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ: C©u hái 1,2,3 trang 103 Sgk, ®äc tr­íc bµi 6. TiÕt 35: Ngµy 5/3/2011 KIỂM TRA HỌC KỲ II Môc tiªu Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp, «n luyÖn cña häc sinh nhËn xÐt rót kinh nghiÖm. ®Þa diÓm, ph­¬ng tiÖn §Þa ®iÓm: T¹i líp häc Ph­¬ng tiÖn: - GV chuÈn bÞ ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n (tãm t¾t). - HS: GiÊy kiÓm tra, bót viÕt. III. Néi dung: Bµi 7. IV. H×nh thøc kiÓm tra: KiÓm tra tự luận. V. THỜI GIAN: Tổng số: 45 phút VI. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Ổn ®Þnh tæ chøc líp häc. - KiÓm tra sÜ sè líp häc, - Phæ biÕn yªu cÇu cña tiÕt kiÓm tra. 2. Phương pháp: Kiểm tra tự luận. VII. THỰC HÀNH KIỂM TRA 45 PHÚT Câu hỏi kiÓm tra: Câu 1:Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cấp cứu ban đầu và biện pháp đề phòng bị ngất ? C©u 2: Nêu nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy ? Câu 3:Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy ? 2. Đáp án tóm tắt: Câu 1(3 điểm): Hs trình bày được nguyên nhâ, triệu chứng, cách cấp cứu bà đầu và biện pháp đề phòng ngất. Câu 2(3 điểm): Hs nêu được các nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy. Câu3(4 điểm): Hs nêu được trách nhiệm củ mình trong phòng chống ma túy, tự liên hệ bản thân. iii. kÕt thóc kiÓm tra 1. NhËn xÐt chung 4. Xuèng líp. T©n kú, th¸ng 3/2014 Gv: TrÇn S¬n Giang

File đính kèm:

  • docga qp 10 nam 2014 moi 52014.doc