Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 64

A.Mủc tiu:

1. Kin thỉc: Mủc tiu, ni dung chỉng trçnh TD lp 10

Tp luyn TDTT vaì sỉí dủng cạc yu t thin nhin reìn luyn sỉc khoeí

2. Kyí nng: Bit mt s hçnh thỉc, phỉng phạp c baín tỉ tp luyn TDTT vaì sỉí dủng khng kh, nỉc, ạnh sạng reìn luyn sỉc khoeí.

Bit vn dủng nhỉỵng kin thỉc hiu bit trn reìn luyn sỉc khoeí.

3. Thại : Y thỉc hoc tp tt

B. Phỉng phạp: Thuyt trçnh

C. Chun b cuía thưy: Giạo ạn

 Chun b cuía troì: Ví, bụt ghi

D. Tin trçnh baìi dảy:

 

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/03/2021 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 64, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m). Mäùi càûp cọ 1 em cáưm cáưu âãø tung qua lỉåïi cho em âäúi diãûn âåỵ vaì táng cáưu nhëp 1 räưi chuyãưn cáưu bàịng mu baìn chán traí lải cho ngỉåìi tung (cọ thãø sỉí dủng cạc kyỵ thuáût táng chuyãưn cáưu bàịng mu baìn chán). Mäùi HS kiãøm tra thỉûc hiãûn 10 láưn, sau âọ tung lải cho ngỉåìi âäúi diãûn. Thaình têch kiãøm tra âỉåüc âạnh giạ theo viãûc thỉûc hiãûn kyỵ thuáût táng cáưu vaì chuyãưn cáưu traí lải cho ngỉåìi phủc vủ cọ chênh xạc hay khäng. c. Cạch cho âiãøm: - Vãư kyỵ thuáût: + Âiãøm 9-10: Thỉûc hiãûn täút kyỵ thuáût, táng vaì chuyãưn cáưu bàịng mu baìn chán chênh xạc êt nháút âỉåüc 8 láưn. + Âiãøm 7-8: Thỉûc hiãûn täút kyỵ thuáût, táng vaì chuyãưn cáưu bàịng mu baìn chán âỉåüc 7 láưn qua sán. + Âiãøm 5-6: Thỉûc hiãûn täút kyỵ thuáût, táng vaì chuyãưn cáưu bàịng mu baìn chán âỉåüc 5 láưn qua sán. + Âiãøm 3-4: Sai sọt trong thỉûc hiãûn kyỵ thuáût táng cáưu hồûc chuyãưn cáưu bàịng mu baìn chán + Âiãøm 1-2: Cọn sai sọt, khäng thỉûc hiãûn caí kyỵ thuáût táng cáưu vaì chuyãưn cáưu bàịng mu baìn chán -Vãư thaình têch: Âiãøm 10 9 8 7 6 5 4 3 2-1 Nam 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 Nỉỵ 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 Bäø sung: Cạc tçnh huäúng khạc GV quyãút âënh. Nhỉỵng HS cọ thãø cháút kẹm, nhỉng chëu khọ táûp luyãûn, GV nãn cọ thãm âiãøm khuyãún khêch. * Cuíng cäú lải baìi hoüc: * Thaí loíng: Ruí toaìn thán III. Pháưn kãút thục Nháûn xẹt buäøi kiãøm tra Hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì Dàûn doì 4' x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) GV nháûn xẹt buäøi kiãøm tra GIẠO ẠN SÄÚ: 29 Tiãút : 57-58 Ngaìy soản: / / 200 THÃØ THAO TỈÛ CHOÜN CHẢY BÃƯN: LUYÃÛN TÁÛP CHẢY TRÃN ÂËA HÇNH TỈÛ NHIÃN A.Mủc tiãu: 1. Kiãún thỉïc: * Bọng chuyãưn: + Hoüc tỉ thãú chuáøn bë Bọng chuyãưn trong táûp luyãûn vaì trong thi âáúu + Hoüc di chuyãøn + Hoüc chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) * Chảy bãưn: + Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn 2. Kyí nàng: - Bọng chuyãưn: + Nàõm âỉåüc cạc kyỵ thuáût cuía män bọng chuyãưn + Thỉûc hiãûn âỉåüc kyỵ thuáût chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) - Chảy bãưn: + Chảy hãút cỉû ly quy âënh. Biãút cạch thåí, phán phäúi sỉïc trong khi chảy. 3. Thại âäü: Nghiãm tục trong táûp luyãûn. B. Phỉång phạp: Âäưng loảt -láưn lỉåüt C. Chuáøn bë cuía tháưy: Giạo ạn, coìi. Chuáøn bë cuía troì: Bọng chuyãưn mäùi låïp 10 quaí D. Tiãún trçnh baìi dảy: NÄÜI DUNG KL PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC SL TG I. Pháưn måí âáưu: ÄØn âënh låïp. Kiãøm tra sé säú Phäø biãún näüi dungû, yãu cáưu buäøi hoüc 5' x x x x x x * x x x x x x (*) GV nháûn låïp II. Pháưn cå baín: * Khåíi âäüng chung:Chảy nhẻ nhaìng 1 voìng sán Khåíi âäüng xoay cạc khåïp * Khåíi âäüng chuyãn män: Baìi táûp bäø tråü våïi bọng * Hoüc: Bọng chuyãưn: + Hoüc tỉ thãú chuáøn bë (SGV Tr.135) - Tỉ thãú thỉï nháút - Tỉ thãú thỉï hai - Tỉ thãú thỉï ba + Hoüc tỉ thãú di chuyãøn + Hoüc kyỵ thuáût chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) Chảy bãưn: - Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn Nam 3 voìng sán váûn âäüng Nỉỵ 2 voìng sán váûn âäüng (khäng tênh thåìi gian) * Cuíng cäú lải baìi hoüc: * Thaí loíng: Ruí toaìn thán 81' x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) Táûp caí låïp. Sau âọ laìm tỉìng täø mäüt GV laìm máùu nhanh. Laìm cháûm cọ phán têch. Laìm täøng håüp. - Tỉ thãú chuáøn bë - Di chuyãøn Táûp theo nhọm 4-6 ngỉåìi, mäüt ngỉåìi tung bọng mäüt ngỉåìi thỉûc hiãûn Thỉûc hiãûn caí låïp cuìng mäüt lục. III. Pháưn kãút thục Nháûn xẹt buäøi hoüc Hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì Dàûn doì 4' x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) GV hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì GIẠO ẠN SÄÚ: 30 Tiãút : 59-60 Ngaìy soản: / / 200 THÃØ THAO TỈÛ CHOÜN CHẢY BÃƯN: LUYÃÛN TÁÛP CHẢY TRÃN ÂËA HÇNH TỈÛ NHIÃN A.Mủc tiãu: 1. Kiãún thỉïc: * Bọng chuyãưn: + Än tỉ thãú chuáøn bë Bọng chuyãưn trong táûp luyãûn vaì trong thi âáúu + Än di chuyãøn + Än chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) * Chảy bãưn: + Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn 2. Kyí nàng: - Bọng chuyãưn: + Nàõm âỉåüc cạc kyỵ thuáût cuía män bọng chuyãưn + Thỉûc hiãûn âỉåüc kyỵ thuáût chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) - Chảy bãưn: + Chảy hãút cỉû ly quy âënh. Biãút cạch thåí, phán phäúi sỉïc trong khi chảy. 3. Thại âäü: Nghiãm tục trong táûp luyãûn. B. Phỉång phạp: Âäưng loảt -láưn lỉåüt C. Chuáøn bë cuía tháưy: Giạo ạn, coìi. Chuáøn bë cuía troì: Bọng chuyãưn mäùi låïp 10 quaí D. Tiãún trçnh baìi dảy: NÄÜI DUNG KL PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC SL TG I. Pháưn måí âáưu: ÄØn âënh låïp. Kiãøm tra sé säú Phäø biãún näüi dungû, yãu cáưu buäøi hoüc 5' x x x x x x * x x x x x x (*) GV nháûn låïp II. Pháưn cå baín: * Khåíi âäüng chung:Chảy nhẻ nhaìng 1 voìng sán Khåíi âäüng xoay cạc khåïp * Khåíi âäüng chuyãn män: Baìi táûp bäø tråü våïi bọng * Hoüc: Bọng chuyãưn: + Än tỉ thãú chuáøn bë (SGV Tr.135) - Tỉ thãú thỉï nháút - Tỉ thãú thỉï hai - Tỉ thãú thỉï ba + Än tỉ thãú di chuyãøn + Än kyỵ thuáût chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) Chảy bãưn: - Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn Nam 3 voìng sán váûn âäüng Nỉỵ 2 voìng sán váûn âäüng (khäng tênh thåìi gian) * Cuíng cäú lải baìi hoüc: * Thaí loíng: Ruí toaìn thán 81' x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) Táûp caí låïp. Sau âọ laìm tỉìng täø mäüt GV laìm máùu nhanh. Laìm cháûm cọ phán têch. Laìm täøng håüp. - Tỉ thãú chuáøn bë - Di chuyãøn Táûp theo nhọm 4-6 ngỉåìi, mäüt ngỉåìi tung bọng mäüt ngỉåìi thỉûc hiãûn Thỉûc hiãûn caí låïp cuìng mäüt lục. III. Pháưn kãút thục Nháûn xẹt buäøi hoüc Hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì Dàûn doì 4' x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) GV hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì GIẠO ẠN SÄÚ: 31 Tiãút : 61-62 Ngaìy soản: / / 200 THÃØ THAO TỈÛ CHOÜN CHẢY BÃƯN: LUYÃÛN TÁÛP CHẢY TRÃN ÂËA HÇNH TỈÛ NHIÃN A.Mủc tiãu: 1. Kiãún thỉïc: * Bọng chuyãưn: + Än cạc tỉ thãú, kyỵ thuáût cuía näüi dung (tiãút 59-60) + Hoüc kyỵ thuáût âãûm bọng * Chảy bãưn: + Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn 2. Kyí nàng: - Âạ cáưu: + Nàõm âỉåüc cạc kyỵ thuáût cuía män bọng chuyãưn + Thỉûc hiãûn âỉåüc kyỵ thuáût chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) - Chảy bãưn: + Chảy hãút cỉû ly quy âënh. Biãút cạch thåí, phán phäúi sỉïc trong khi chảy. 3. Thại âäü: Nghiãm tục trong táûp luyãûn. B. Phỉång phạp: Âäưng loảt -láưn lỉåüt C. Chuáøn bë cuía tháưy: Giạo ạn, coìi. Chuáøn bë cuía troì: Bọng chuyãưn mäùi låïp 10 quaí D. Tiãún trçnh baìi dảy: NÄÜI DUNG KL PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC SL TG I. Pháưn måí âáưu: ÄØn âënh låïp. Kiãøm tra sé säú Phäø biãún näüi dungû, yãu cáưu buäøi hoüc 5' x x x x x x * x x x x x x (*) GV nháûn låïp II. Pháưn cå baín: * Khåíi âäüng chung:Chảy nhẻ nhaìng 1 voìng sán Khåíi âäüng xoay cạc khåïp * Khåíi âäüng chuyãn män: Baìi táûp bäø tråü våïi bọng * Hoüc: Bọng chuyãưn: + Än cạc tỉ thãú, kyỵ thuáût cuía näüi dung (tiãút 59-60) + Hoüc kyỵ thuáût âãûm bọng Chảy bãưn: - Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn Nam 3 voìng sán váûn âäüng Nỉỵ 2 voìng sán váûn âäüng (khäng tênh thåìi gian) * Cuíng cäú lải baìi hoüc: * Thaí loíng: Ruí toaìn thán 81' x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) Táûp caí låïp. Sau âọ laìm tỉìng täø mäüt GV laìm máùu nhanh. Laìm cháûm cọ phán têch. Laìm täøng håüp. - Tỉ thãú chuáøn bë - Hoüc kyỵ thuáût âãûm bọng Táûp theo nhọm 4-6 ngỉåìi, hồûc âỉïng âäúi diãûn nhau mäüt ngỉåìi tung bọng mäüt ngỉåìi thỉûc hiãûn Thỉûc hiãûn caí låïp cuìng mäüt lục. III. Pháưn kãút thục Nháûn xẹt buäøi hoüc Hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì Dàûn doì 4' x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) GV hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì GIẠO ẠN SÄÚ: 32 Tiãút : 63-64 Ngaìy soản: / / 200 THÃØ THAO TỈÛ CHOÜN CHẢY BÃƯN: LUYÃÛN TÁÛP CHẢY TRÃN ÂËA HÇNH TỈÛ NHIÃN A.Mủc tiãu: 1. Kiãún thỉïc: * Bọng chuyãưn: + Än cạc tỉ thãú, kyỵ thuáût cuía näüi dung Bọng chuyãưn âaỵ hoüc + Hoüc phạt bọng thạp tay chênh diãûn * Chảy bãưn: + Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn 2. Kyí nàng: - Âạ cáưu: + Nàõm âỉåüc cạc kyỵ thuáût cuía män bọng chuyãưn + Thỉûc hiãûn âỉåüc kyỵ thuáût chuyãưn bọng cao tay bàịng hai tay (trỉåïc màût) - Chảy bãưn: + Chảy hãút cỉû ly quy âënh. Biãút cạch thåí, phán phäúi sỉïc trong khi chảy. 3. Thại âäü: Nghiãm tục trong táûp luyãûn. B. Phỉång phạp: Âäưng loảt -láưn lỉåüt C. Chuáøn bë cuía tháưy: Giạo ạn, coìi. Chuáøn bë cuía troì: Bọng chuyãưn mäùi låïp 10 quaí D. Tiãún trçnh baìi dảy: NÄÜI DUNG KL PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC SL TG I. Pháưn måí âáưu: ÄØn âënh låïp. Kiãøm tra sé säú Phäø biãún näüi dungû, yãu cáưu buäøi hoüc 5' x x x x x x * x x x x x x (*) GV nháûn låïp II. Pháưn cå baín: * Khåíi âäüng chung:Chảy nhẻ nhaìng 1 voìng sán Khåíi âäüng xoay cạc khåïp * Khåíi âäüng chuyãn män: Baìi táûp bäø tråü våïi bọng * Hoüc: Bọng chuyãưn: + Än cạc tỉ thãú, kyỵ thuáût cuía näüi dung Bọng chuyãưn âaỵ hoüc + Hoüc phạt bọng thạp tay chênh diãûn Chảy bãưn: - Luyãûn táûp chảy bãưn trãn âëa hçnh tỉû nhiãn Nam 3 voìng sán váûn âäüng Nỉỵ 2 voìng sán váûn âäüng (khäng tênh thåìi gian) * Cuíng cäú lải baìi hoüc: * Thaí loíng: Ruí toaìn thán 81' x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) Táûp caí låïp. Sau âọ laìm tỉìng täø mäüt GV laìm máùu nhanh. Laìm cháûm cọ phán têch. Laìm täøng håüp. Táûp theo nhọm 4-6 ngỉåìi, hồûc âỉïng âäúi diãûn nhau mäüt ngỉåìi tung bọng mäüt ngỉåìi thỉûc hiãûn Thỉûc hiãûn caí låïp cuìng mäüt lục. III. Pháưn kãút thục Nháûn xẹt buäøi hoüc Hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì Dàûn doì 4' x x x x x x x x x x x x * x x x x x x (*) GV hỉåïng dáùn baìi táûp vãư nhaì

File đính kèm:

  • docTIET 150.doc