Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học

1. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ :

 A. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

 B. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.

 C. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

 D. thường có C, H hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.

2. Chọn định nghĩa đồng phân đầy đủ nhất : Đồng phân

 A. là hiện tượng các chất có cấu tạo khác nhau.

 B. là hiện tượng các chất có tính chất khác nhau.

 C. là hiện tượng các chất có cùng CTPT, nhưng có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau.

 D. là hiện tượng các chất có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau.

 

doc49 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Lượt xem: 1288 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
63d6. D. 2s22s22p63s23p63d64s2. 2 – Fe là kim loại cú tớnh khử ở mức độ nào sau đõy? A. Rất mạnh B. Mạnh C. Trung bỡnh D. Yếu. 3 – Sắt phản ứng với chất nào sau đõy tạo được hợp chất trong đú sắt cú húa trị (III)? A. dd H2SO4 loóng B. dd CuSO4 C. dd HCl đậm đặc D. dd HNO3 loóng. 4 – Cho Fe tỏc dụng với H2O ở nhiệt độ lớn hơn 5700C thu được chất nào sau đõy? A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe(OH)3 5 – Cho Fe tỏc dụng với H2O ở nhiệt độ nhỏ hơn 5700C thu được chất nào sau đõy? A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe(OH)2. 6 – Fe sẽ bị ăn mũn trong trường hợp nào sau đõy? A. Cho Fe vào H2O ở điều kiện thường. B. Cho Fe vào bỡnh chứa O2 khụ. C. Cho Fe vào bỡnh chứa O2 ẩm. D. A, B đỳng. 7 – Cho phản ứng: Fe + Cu2+ đ Cu + Fe2+ Nhận xột nào sau đõy khụng đỳng? Fe2+ khụng khử được Cu2+. B. Fe khử được Cu2+ C. Tớnh oxi húa của Fe2+ yếu hơn Cu2+ D. là kim loại cú tớnh khử mạnh hơn Cu. 8 – Cho cỏc chất sau: (1) Cl2 (2) I2 (3) HNO3 (4) H2SO4đặc nguội. Khi cho Fe tỏc dụng với chất nào trong số cỏc chất trờn đều tạo được hợp chất trong đú sắt cú húa trị III? A. (1) , (2) B. (1), (2) , (3) C. (1), (3) D. (1), (3) , (4). 9 – Khi đun núng hỗn hợp Fe và S thỡ tạo thành sản phẩm nào sau đõy? A. Fe2S3 B. FeS C. FeS2 D. Cả A và B. 10 – Kim loại nào sau đõy td được với dd HCl và dd NaOH, khụng tỏc dụng với dd H2SO4 đặc, nguội? A. Mg B. Fe C. Al D. Cu. 11 – Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tỏc dụng với Cl2 tạo ra muối Y. Phần 2 cho tỏc dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tỏc dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đõy? A. Mg B. Al C. Zn D. Fe. 12 – Hợp chất nào sau đõy của Fe vừa thể hiện tớnh khử vừa thể hiện tớnh oxi húa? A. FeO B. Fe2O3 C. FeCl3 D. Fe(NO)3. 13 – Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đõy? A. Dung dịch KMnO4 trong mụi trường H2SO4 B. Dd K2Cr2O7 trong mụi trường H2SO4 C. Dung dịch Br2. D. Cả A, B, C. 14 - Để chuyển FeCl3 thành FeCl2, cú thể cho dd FeCl3 tỏc dụng với kim loại nào sau đõy? A. Fe B. Cu C. Ag D. Cả A và B đều được. 15 – Phản ứng nào trong đú cỏc phản ứng sau sinh ra FeSO4? A. Fe + Fe2(SO4)3 B. Fe + CuSO4 C. Fe + H2SO4 đặc, núng D. A và B đều đỳng. 16 – Phản ứng nào sau đõy tạo ra được Fe(NO3)3? A. Fe + HNO3 đặc, nguội B. Fe + Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 + Ag(NO3)3. D. Fe + Fe(NO3)2. 17 – Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiờn nhưng hiếm là: A. Hematit B. Xiđehit C. Manhetit D. Pirit. 18 – Cõu nào đỳng khi núi về: Gang? A. Là hợp kim của Fe cú từ 6 đ 10% C và một ớt S, Mn, P, Si. B. Là hợp kim của Fe cú từ 2% đ 5% C và một ớt S, Mn, P, Si. C. Là hợp kim của Fe cú từ 0,01% đ 2% C và một ớt S, Mn, P, Si. D. Là hợp kim của Fe cú từ 6% đ 10% C và một lượng rất ớt S, Mn, P, Si. 19 – Cho phản ứng : Fe3O4 + CO đ 3FeO + CO2 Trong quỏ trỡnh sản xuất gang, phản ứng đú xảy ra ở vị trớ nào của lũ? A. Miệng lũ B. Thõn lũ C. Bựng lũ D. Phễu lũ. 20 – Khi luyện thộp cỏc nguyờn tố lần lượt bị oxi húa trong lũ Betxơme theo thứ tự nào? A. Si, Mn, C, P, Fe B. Si, Mn, Fe, S, P C. Si, Mn, P, C, Fe D. Fe, Si, Mn, P, C. 21 – Hoà tan Fe vào dd AgNO3 dư, dd thu được chứa chất nào sau đõy? A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. Fe(NO2)2 , Fe(NO3)3, AgNO3 D. Fe(NO3)3 , AgNO3 22 – Cho dd FeCl2, ZnCl2 tỏc dụng với dd NaOH dư, sau đú lấy kết tủa nung trong khụng khớ đến khối lượng khụng đổi, chất rắn thu được là chất nào sau đõy? A. FeO và ZnO B. Fe2O3 và ZnO C. Fe3O4 D. Fe2O3. 23 – Hỗn hợp A chứa 3 kim loại Fe, Ag và Cu ở dạng bột. Cho hỗn hợp A vào dd B chỉ chứa một chất tan và khuấy kỹ cho đến khi kết thỳc phản ứng thỡ thấy Fe và Cu tan hết và cũn lại lượng Ag đỳng bằng lượng Ag trong A. dd B chứa chất nào sau đõy? A. AgNO3 B. FeSO4 C. Fe2(SO4)3 D. Cu(NO3)2 24 – Sơ đồ phản ứng nào sau đõy đỳng (mỗi mũi tờn là một phản ứng). A. FeS2 đ FeSO4 đ Fe(OH)2 đ Fe(OH)3 đ Fe2O3 đFe. B. FeS2 đ FeO đ FeSO4 đ Fe(OH)2 đ FeO đ Fe. C. FeS2 đ Fe2O3 đ FeCl3 đ Fe(OH)3 đ Fe2O3 đ Fe. D. FeS2 đ Fe2O3 đ Fe(NO3)3 đ Fe(NO3)2 đ Fe(OH)2 đ Fe. 25 – Thuốc thử nào sau đõy được dựng để nhận biết cỏc dd muối NH4Cl , FeCl2, FeCl3, MgCl2, AlCl3. A. dd H2SO4 B. dd HCl C. dd NaOH D. dd NaCl. 26 – Cho từ từ dd NaOH 1M vào dd chứa 25,05 g hỗn hợp FeCl2 và AlCl3 cho đến khi thu được kết tủa cú khối lượng khụng đổi thỡ ngưng lại. Đem kết tủa này nung trong khụng khớ đến khối lượng khụng đổi thỡ được 8g chất rắn. Thể tớch dd NaaOH đó dựng là: A. 0,5 lớt B. 0,6 lớt C. 0,2 lớt D. 0,3 lớt 27 – 7,2 g hỗn hợp X gồm Fe và M ( cú húa trị khụng đổi và đứng trước H trong dóy hoạt động húa học) được chia làm 2 phần bằng nhau.. Phần 1 cho tỏc dụng hoàn toàn với dd HCl thu được 2,128 lớt H2. Phần 2 cho tỏc dụng hoàn toàn với HNO3 thu được 1,79 lớt NO (đktc), kim loại M trong hỗn hợp X là: A. Al B. Mg C. Zn D. Mn. 28 – Một lỏ sắt được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tỏc dụng với Cl2 dư, phần 2 ngõm vào dd HCl dư. Khối lượng muối sinh ra lần lượt ở thớ nghiệm 1 và 2 là: A. 25,4g FeCl3 ; 25,4g FeCl2 B. 25,4g FeCl3 ; 35,4g FeCl2 C. 32,5g FeCl3 ; 25,4 gFeCl2 D. 32,5g FeCl3 ; 32,5g FeCl2. 29 – Cho 2,52 g một kim loại tỏc dụng với dd H2SO4 loóng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đú là: A. Mg B. Fe C. Cr D. Mn. 30 – Hũa tàn 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 1,12 lớt khớ (đktc) và dd A. Cho dd A tỏc dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong khụng khớ đến khối lượng khụng đổi được chất rắn cú khối lượng là: A. 11,2g B. 12,4g C. 15,2g D. 10,9g. 31 – Dựng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện thành 800 tấn gang cú hàm lượng Fe là 95%. Quỏ trỡnh sản xuất gang bị hao hụt 1%. Vậy đó dụng bao nhiờu tấn quặng? A, 1325,3 B. 1311,9 C. 1380,5 D. 848,126. 32 – Thổi một luồng CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung núng đến phản ứng hoàn toàn, ta thu được 2,32 g hỗn hợp kim loại. Khớ thoỏt ra cho vào bỡnh đựng nước vụi trong dư thấy cú 5g kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là bao nhiờu? A. 3,12g B. 3,22g C. 4g D. 4,2g. 33 – Hũa tàn hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe2O3 và 0,2 mol FeO vào dd HCl dư thu được dd A. Cho NaOH dư vào dd A thu được kết tủa B. Lọc lấy kết tủa B rồi đem nung trong khụng khớ đến khối lượng khụng đổi được m(g) chất rắn, m cú giỏ trị là: A. 16g B. 32g C. 48g D. 52g. 34- Cú cỏc dd: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Chỉ dựng thờm chất nào sau đõy để nhận biết? A – Cu B – dung dịch H2SO4 C – dung dịch BaCl2 D – dung dịch Ca(OH)2 35- Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe203 rồi nung núng để thực hiện phản ứng nhiệt nhụm. Sau phản ứng thu được m(g) hỗn hợp chất rắn. Gia tri cua m la: A. 8,02(g) B. 9,02 (g) C. 10,2(g) D. 11,2(g) 36- Cho 2,52g một kim loại td với dung dịch H2SO4 loóng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đú là : A-Mg B.- Fe C- Ca D- Al 37- Trong số cỏc cặp kloại sau, cặp nào bền vững trong khụng khớ và nước nhờ cú màng ụxit bảo vệ? A- Fe và Al B- Fe và Cr C- Al và Cr D- Cu và Al 38- Hợp kim nào sau đõy khụng phải là của đồng? A- Đồng thau B- Đồng thiếc C- Contantan D-Electron 39- Nguyờn tử của nguyờn tố X cú tổng số hạt cơ bản (p, e,n) bằng 82, trong đú số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khụng mang điện là 22. X là kim loại nào ? A. Fe B.Mg C. Ca D. Al 40- Nguyờn tử của nguyờn tố nào sau đõy cú cấu hỡnh electron bất thường? A- Ca B- Mg C. Zn D- Cu 41- Fe cú thể tan trong dung dịch chất nào sau đõy? A- AlCl3 B- FeCl3 C- FeCl2 D- MgCl2 42- Ngõm một thanh Zn trong dung dịch FeSO4, sau một thời gian lấy ra, rửa sạch, sấy khụ, đem cõn thỡ khối lượng thanh Zn thay đổi thế nào? A- Tăng B- Giảm C- Khụng thay đổi D- Giảm 9 gam 43- Nguyờn tử của nguyờn tố nào sau đõy cú cấu hỡnh electron bất thường? A- Fe B- Cr C- Al D- Na 44- Cu cú thể tan trong dung dịch chất nào sau đõy? A- CaCl2 B- NiCl2 C- FeCl3 D- NaCl 45- Nhỳng một thanh Cu vào dung dịch AgNO3 ,sau một thời gian lấy ra , rửa sạch ,sấy khụ, đem cõn thỡ khối lượng thanh đồng thay đổi thế nào? A- Tăng B- Giảm C- Khụng thay đổi D- Tăng 152 gam 46- Cho 7,28 gam kim loại M tỏc hết với dd HCl, sau phản ứng thu được 2,912 lớt khớ ở 27,3 C và 1,1 atm. M là kim loại nào sau đõy? A- Zn B- Ca C- Mg D- Fe 47- Cho 19,2 gam Cu tỏc dung hết với dung dịch HNO3,, khớ NO thu được đem hấp thụ vào nước cựng với dũng oxi để chuyển hết thành HNO3. Thể tớch khớ oxi (đktc) đó tham gia vào quỏ trỡnh trờn là: A- 2,24 lớt B- 3,36 lớt C- 4,48 lớt D- 6,72 lớt 48- Nếu hàm lượng Fe là 70% thỡ đú là oxit nào trong số cỏc oxit sau: A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khụng cú oxit nào phự hợp 49- Đốt chỏy hoàn toàn 16,8 gam Fe trong khớ O2 cần vừa đủ 4,48 lớt O2 (đktc) tạo thành một ụxit sắt. Cụng thức phõn tử của oxit đú là cụng thức nào sau đõy? A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khụng xỏc định được 50- Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO cú phần trăm khối lượng tương ứng là 66,67% và 33,33% bằng khớ CO, tỉ lệ mol khớ CO2 tương ứng tạo ra từ 2 oxit là: A- 9:4 B- 3:1 C- 2:3 D- 3:2 51- X là một oxit sắt . Biết 16 gam X tỏc dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M. X là: A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khụng xỏc định được 52- Một oxit sắt trong đú oxi chiếm 30% khối lượng . Cụng thức oxit đú là : A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khụng xỏc định được 53- Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khớ dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 20 gam kết tủa. Cụng thức của oxit sắt là: A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khụng xỏc định được 54- X là một oxit sắt . Biết 1,6 gam X td vừa đủ với 30 ml dung dịch HCl 2M. X là oxit nào sau đõy? A- FeO B- Fe2O3 C- Fe3O4 D- Khụng xỏc định được 55- Khử hoàn toàn 6,64 g hh gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 2,24 lớt CO (đktc). Lượng Fe thu được là: A- 5,04 gam B- 5,40 gam C- 5,05 gam D- 5,06 gam 56- Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khớ H2 thấy tạo ra 1,8 gam nước. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là: A- 4,5 gam B- 4,8 gam C- 4,9 gam D- 5,2 gam 57- Khử hoàn toàn 5,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng khớ CO. Khớ đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo ra 8 gam kết tủa. Khối lượng Fe thu được là: A- 4,63 gam B- 4,36gam C- 4,46 gam D- 4,64 gam

File đính kèm:

  • doc2000 bai tap trac nghiem hoa hoc.doc
Giáo án liên quan